Rekonstrukce polyfunkčního komunitního centra V Aleji

reg. č. projektu CZ.06.2.56/0.0/0.0/17_088/0006779
Datum realizace: 12. 6. 2017 - 31.5.2022

Cílem projektu je zvýšení kvality a dostupnosti sociálních služeb vedoucích k sociální inkluzi prostřednictvím celkové rekonstrukce objektu a zázemí polyfunkčního komunitního centra V Aleji v Karviné, ve kterém jsou poskytovány ambulantní a terénní sociální služby, volnočasové, výchovně vzdělávací, kulturní a environmentální aktivity. Předmětem projektu je rekonstrukce objektu, která povede ke zkvalitnění zázemí komunitního centra V Aleji, jehož špatný technický stav již neodpovídá dnešním standardům pro jeho správné fungování.  

Tento projekt je spolufinancován z Evropských zdrojů prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu.

Koordinátor: Ing. Soňa Kantorová, Ph.D
Projektový manažer: Iveta Kuczerová


Projekt EUNIKA a TABITA bez bariér

Nákupem 2 elektromobilů/hybridů dojde k podpoře inkluze zdravotně postižených osob a další cílové skupiny, čímž přispějeme k podpoře sociální infrastruktury se zvýšenou energetickou účinností. Umožníme uživatelům převoz v rámci služeb a jejich základních činností v denním stacionáři, sociálně aktivizační službě, v případě osobní asistence a odlehčovací služby pak podpoříme uživatele v jejich přirozeném prostředí, zvláště s ohledem na dopady pandemie Covid19.

Cíle projektu: Cílem projektu je zamezení sociálnímu vyloučení cílové skupiny osob se zdravotním postižením a dalších vyjmenovaných cílových skupin za pomoci kvalitně poskytované ambulantní a tří terénních sociálních služeb tím, že služby budou disponovat spolehlivými vozy pro podporu efektivního poskytování služby. Projektové aktivity přispějí k rozvoji cílových skupin, které byly a stále jsou díky pandemii Covid negativně ovlivněny.

Cílem projektu pro službu denního stacionáře a sociálně aktivizační služby je pořídit vhodné vozidlo pro snadnou a pohodlnou přepravu uživatelů střediska EUNIKA s podlahou vozidla, která je snížená po celé délce umožňující lepší nástup a výstup uživatelů, s rampou pro nájezd invalidního vozíku do zadních prostor automobilu a zádržného systému vozíku pro bezpečnost a ochranu během jízdy,  zkvalitnit poskytované služby stávajícím uživatelům služeb střediska EUNIKA Karviná a oslovit bývalé imobilní uživatelé, kteří nemohou z důvodu svého tělesného handicapu v současnosti využívat naše zařízení a oslovit potencionální zájemce, kterým jsme dříve nemohli naše služby v kompletní podobě (včetně bezbariérového svozu) nabídnout.

Cílem projektu pro služby osobní asistence a odlehčovací služby je disponovat spolehlivými vozy pro podporu efektivního poskytování služby, tj. maximální využití kapacity služby tak, aby doba přesunu od jednoho uživatele k dalšímu, byla díky mobilitě služby co nejkratší a tím bylo zajištění efektivního využití pracovního fondu asistentky

Výsledky projektu: 

Nákupem vhodného vozidla umožníme současným uživatelům sociálních služeb střediska EUNIKA Karviná převoz ať už z domova, pobytové služby nebo ze vzdělávacího zařízení a možnost využít další služby v denním stacionáři a sociálně aktivizační službě. V neposlední řadě jim zprostředkujeme možnost trávit svůj čas ve společnosti dalších uživatelů a tím se více začlenit do běžného společenského dění. Projektem rozšíříme nabídku sociálních služeb střediska EUNIKA pro větší počet obyvatel města Karviná, kteří spadají do jejich cílových skupin, ale bohužel z důvodu imobility je nemohou nyní navštěvovat. 

Pořízením bezpečného automobilu pro služby osobní asistence a odlehčovací služby TABITA dojde ke zvýšení kvality a dostupnosti poskytované terénní sociální služby osobní asistence a odlehčovací služby registrované dle zákona č. 108/2006 Sb. o soc. službách, zvýšené dostupnosti sociální služby pro zájemce v okolních obcích Českého Těšína a Třanovic - podhůří Beskyd, efektivně využitý pracovní fond asistenta, snížení nákladů na opravu a údržbu auta, v neposlední řadě pak snížení škodlivých emisí při provozu vozidla.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

 

Potravinová a materiální pomoc nejchudším

Slezská diakonie je partnerem projektu FEAD - Potravinová a materiální pomoc nejchudším. Jedná se o distribuci širokého sortimentu základních trvanlivých potravin, hygienických a domácích potřeb a základního oblečení. Pomoc je distribuovaná prostřednictvím vybraných služeb Slezské diakonie anebo výdejních míst potravinové pomoci. Tato místa jsou označena logem projektu a časovým rozvrhem výdeje.

Příjemci pomoci jsou zejména

 • Osoby a rodiny s dětmi, ohrožené chudobou a sociálním vyloučením, zejména materiálně deprivované osoby a rodiny bez vlastního nebo nájemního bydlení (např. v azylových domech či v ubytovnách)
 • Osoby a sociálně slabé rodiny s dětmi, žijící v nejistém nebo nevyhovujícím bydlení
 • Osoby a rodiny ze sociálně vyloučených lokalit Osoby a rodiny ve finanční tísni
 • Neúplné rodiny s nízkou pracovní intenzitou

Výdejní místa chrání soukromí příjemců a neshromažďují o nich žádné osobní údaje.

 

Pravidla pro žadatele ke stažení ZDE

 

Investiční projekty

 • Zkvalitnění zázemí domova BETEZDA

Cílem projektu je zvýšení kvality a dostupnosti sociální služby "domov pro osoby se zdravotním postižením" vedoucí k sociální inkluzi prostřednictvím zkvalitnění zázemí pro jejich fungování, spočívající v celkové rekonstrukci objektu BETEZDA a pořízení vybavení.

Další informace o projektu zde

 • Rekonstrukce denního stacionáře EDEN

Projekt vyřeší problémy spojené se zajištěním kvality a dostupnosti poskytované sociální služby denní stacionář EDEN.

Další informace o projektu zde

 


 

Neinvestiční projekty

 • Program Housing first ve Slezské diakonii 

Registrační číslo: CZ.03.2.X/0.0/0.0/19_108/0015702

Záměrem konceptu Housing first je ukončení bezdomovectví a aktivní a cílená podpora a spolupráce s cílovou skupinou, která povede ke zvýšení jejich schopnosti řádně obývat pronajaté byty a dlouhodobě si je udržet.  Hlavním cílem je poskytnout bydlení a podporu, která umožní získat nový domov se vším, co k němu patří – pocit bezpečí, stability a kontroly nad vlastním životem. Klientům je nabízená vysoka forma podpory, která cílí na udržení si bydlení, zdraví, životní spokojenost a sociální integraci. 

Cílovou skupinou přístupu Housing first jsou zejména osoby bez domova, kteří tzv. „propadají“ sítí sociálních služeb, mají špatný zdravotní stav, závislost na návykových látkách, vážná duševní onemocnění a další zdravotní omezení. Tito lidé potřebují intenzivní podporu v oblasti zabydlení a doprovázení v počáteční fázi v přechodu do stálého bydlení.  Nevyhovující bydlení má negativní dopady na školní výsledky dětí, zdravotní stav členů rodin a možnosti navazovat běžné vztahy mimo ubytovnu. Koncept Housing first umožní zefektivnit podporu osobám v daných městech.

Ve městě Karviná, Frýdek - Místek a Třinec  bude poskytnuta podpora celkem 16 domácnostem (jednotlivci, páry, nebo rodiny podle velikosti bytu, domácností pro jednotlivce zaměřených na skupinu osob s duševním onemocněním nebo jejich projevy). Konkrétně ve městě Karviná podpoříme 10 domácností pro jednotlivce zaměřených na skupinu osob s duševním onemocněním nebo jejich projevy. Městě Frýdek - Místek podpoříme 3 domácnosti (jednotlivce, pár, nebo rodinu podle velikosti bytu). Ve městě Třinec podpoříme 3 domácnosti (jednotlivce, pár, nebo rodinu podle velikosti bytu).

Na projekt je poskytována finanční podpora z EU. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Společně v jedinečnosti
  Projekt je zaměřen na inovativní přístupy v oblasti sociálního začleňování lidí s duševním onemocněním, kteří se vracejí z ústavního prostředí nebo žijí ve vlastním prostředí. Cílem je podpora nalezení a udržení pracovního uplatnění prostřednictvím podpory sociální rehabilitace společně s uplatněním metody podporovaného zaměstnávání. Dále se projekt zabývá podporou lidí s poruchou autistického spektra. Důraz je kladen na rozvoj sociálních a komunikačních dovedností, interakci s okolím bez problémových projevů chování, začlenění do běžného života, na pracovní trh a do školského systému.

Další informace o projektu zde

 • Aktivizací ke změně - první krok k práci
  Cílem projektu je aktivně vyhledávat a oslovovat osoby z cílové skupiny, motivovat je k zapojení se do aktivit projektu v období, kdy jsou bez práce a pomocí individuální podpory vést účastníky projektu k přijetí zodpovědnosti na svůj vlastní život a k zařazení na běžný trh práce.

Další informace o projektu zde

 • Kvalitní sociální služby díky kvalitnímu řízení v oblasti age managementu
  V rámci tohoto projektu absolvuje část spolupracovníků 50+ vzdělávání, jehož cílem je podpořit a zvýšit pracovní schopnost až do pozdního věku. Jde o vzdělávání například v oblasti práce s PC, chytrými telefony, sociálními sítěmi, seminář o spolupráci napříč generacemi, seminář týkající se zdraví a zdravého životního stylu, ale také se zaměříme na oblast finančního zajištění apod.

Další informace o projektu zde

 • Podpora pečujících osob v Pobeskydí
  Projekt jde naproti těm, kteří doma pečují o svého blízkého nepřetržitě NEBO kombinují péči s pracovním procesem a potřebují podporu v období po propuštění blízkého z nemocnice, po rapidní změně zdravotního stavu blízkého nebo během již probíhající dlouhodobé péče.

Další informace o projektu zde

 • Projekt komplexní prevence trestné činnosti na Bruntálsku
  Poskytování podpory osobám opouštějícím výkon trestu a jejich rodinným příslušníkům a blízkým v období výkonu strestu a po opuštění, s cílem překlenout propast po odchodu z věznice a tím pomoci k ativnímu sociálnímu začleňování a boji s chudobou.

Další informace o projektu zde
 

 • Primární prevence
  Jedná se o přednášky zaměřené na prevenci rizikového chování, které naši zkušení lektoři přednášejí na základních a středních školách na území Třinecka, Frýdecko-Místecka a Českotěšínska. Prostřednictvím preventivních programů chceme děti a mládež vést k tomu, aby si vytvořili zdravý hodnotový systém a nepodlehli tlaku negativních společenských jevů.

Další informace o projektu zde

 • Kvalita a vzdělávání
  Pilířem kvality všech poskytovaných služeb Slezské diakonie je důraz na důsledné a uvědomělé naplňování požadavků zákona při práci s klientem služby, které je založeno na odborné a týmové práci zaměstnanců při zpracovávání metodiky služby.

Další informace o projektu zde

 • MEZI REZORTY
  Slezská diakonie připravuje ve spolupráci s Evropskou asociací poskytovatelů sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením (EASPD) z Bruselu konferenci zaměřenou na problematiku multidisciplinární spolupráce při podpoře lidí se zdravotním postižením a jejich rodin v Jihomoravském kraji.

Další informace o projektu zde