Poslání a hodnoty

Naše motto: Přinášíme světlo do života potřebným

Posláním Slezské diakonie je poskytování kvalitních služeb v sociální oblasti na základě křesťanských hodnot.

Ježíš Kristus jako zdroj víry a vzor pro naši práci a život

Pramenem pro naši práci je Bible a Boží láska zjevená lidem v Ježíši Kristu jako zachránci. Vycházíme z biblického verše: „Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný.“ (Jan 3,16). Usilujeme, aby Kristův charakter byl v nás přirozeným způsobem viditelný – v našem jednání, službě a v životě. V praxi to aplikujeme pravidelnými setkáváními, která jsou dobrovolná, kde představujeme charakter Ježíše Krista a biblické pravdy, klademe důraz na modlitbu při pracovních setkáních, ctíme křesťanské svátky, podporujeme spolupráci středisek SD s místními církvemi, přijímáme duchovní podporu pastoračních pracovníků a pastorů.

Člověk jako jedinečné Boží stvoření

Vnímáme jedinečnost každého člověka a opakovaně tuto jedinečnost vysvětlujeme. U klientů sledujeme naplňování všech základních potřeb (fyzické, psychické, sociální, duchovní- celostní/holistický přístup), které si uvědomuje i které si neuvědomuje. Řídíme se biblickým veršem: „ Neodepírej dobrodiní těm, kteří je potřebují, je-li v tvé moci je prokázat.“ (Přísloví 3,27). Dbáme na důstojnost klienta a úctu k němu.

Osobní přístup

Nabízíme každému individuální přístup při respektování základních pravidel poskytování služby. Seznamujeme pracovníky s možnostmi, omezeními a znalostí sociální sítě.

Láskyplné vztahy

Usilujeme o zdravé vztahy mezi lidmi v organizaci, včetně vztahů k uživatelům. Za důležité považujeme odpuštění a smíření jako součást řešení problémových situací. V praxi to aplikujeme osobním příkladem, vzájemným nasloucháním, snahou o jasnou a otevřenou komunikaci, zaangažování duchovních při řešení konfliktních situací, přiznáním si chyb a vzájemným odpuštěním.

Respekt

Chováme se s úctou ke svým spolupracovníkům, uživatelům i jiným organizacím. Respekt projevujeme taky ke specifikům regionů, ve kterých působíme.

Odpovědnost

Prosazujeme odpovědnost ve vztahu k zaměstnavateli, mezi zaměstnanci, k uživatelům. Pokládáme za důležitou odpovědnost rodině, zdraví a životnímu prostředí.

Osobní růst

Vytváříme prostor a podmínky pro profesní a osobnostní i duchovní růst.

Týmová spolupráce

Vytváříme kreativní a inovativní prostředí, kde lidé mohou přispět svým osobním potenciálem při respektování loajálního přístupu. Věříme, že spolu uděláme více než každý sám.

Transparentnost

Usilujeme o opravdovost, ryzost – aby tyto hodnoty byly v souladu s naší osobní i profesní životní praxí.

Biblický verš pro Slezskou diakonii pro rok 2024

Evangelium podle Matouše, 5. kapitola, 4. verš
Blaze těm kdo pláčou, neboť oni budou potěšeni.

Vize

„Jsme organizací, která rozvíjí svou profesionální úroveň, křesťanskou identitu a lidský přístup.“

Statut Slezské diakonie naleznete ZDE

Chcete se dozvědět více?

Etický kodex Slezské diakonie

Etický kodex Slezské diakonie

Etický kodex je určen všem zaměstnancům, dobrovolníkům a stážistům Slezské diakonie. Přiná ...