Ježíš Kristus jako zdroj víry a vzor pro naši práci
Člověk jako jedinečné Boží stvoření
Osobní přístup, láskyplné vztahy
Respekt, odpovědnost, transparentnost
Osobní růst, týmová spolupráce
Etický kodex

Naše motto: Přinášíme světlo do života potřebným

Základní hodnoty Slezské diakonie jsou jejím základním prvkem a vyjadřují její identitu – každá hodnota je nezaměnitelná a důležitá.

Ježíš Kristus jako zdroj víry a vzor pro naši práci

Pramenem pro naši práci je Bible a Boží láska zjevená lidem v Ježíši Kristu jako zachránci. Vycházíme z biblického verše: „Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný.“ (Jan 3,16). Usilujeme, aby Kristův charakter byl v nás přirozeným způsobem viditelný – v našem jednání, službě a v životě. V praxi to aplikujeme pravidelnými setkáváními, která jsou dobrovolná, kde představujeme charakter Ježíše Krista a biblické pravdy, klademe důraz na modlitbu při pracovních setkáních, ctíme křesťanské svátky, podporujeme spolupráci středisek SD s místními církvemi, přijímáme duchovní podporu pastoračních pracovníků a pastorů.

Člověk jako jedinečné Boží stvoření

Vnímáme jedinečnost každého člověka a opakovaně tuto jedinečnost vysvětlujeme. U klientů sledujeme naplňování všech základních potřeb (fyzické, psychické, sociální, duchovní- celostní/holistický přístup), které si uvědomuje i které si neuvědomuje. Řídíme se biblickým veršem: „ Neodepírej dobrodiní těm, kteří je potřebují, je-li v tvé moci je prokázat.“ (Přísloví 3,27). Dbáme na důstojnost klienta a úctu k němu.

Osobní přístup, láskyplné vztahy

Nabízíme každému individuální přístup při respektování základních pravidel poskytování služby. Seznamujeme pracovníky s možnostmi, omezeními a znalostí sociální sítě.

Usilujeme o zdravé vztahy mezi lidmi v organizaci, včetně vztahů k uživatelům. Za důležité považujeme odpuštění a smíření jako součást řešení problémových situací. V praxi to aplikujeme osobním příkladem, vzájemným nasloucháním, snahou o jasnou a otevřenou komunikaci, zaangažování duchovních při řešení konfliktních situací, přiznáním si chyb a vzájemným odpuštěním.

Respekt, odpovědnost, transparentnost

Chováme se s úctou ke svým spolupracovníkům, uživatelům i jiným organizacím. Respekt projevujeme taky ke specifikům regionů, ve kterých působíme.

Prosazujeme odpovědnost ve vztahu k zaměstnavateli, mezi zaměstnanci, k uživatelům. Pokládáme za důležitou odpovědnost rodině, zdraví a životnímu prostředí. 

Usilujeme o opravdovost, ryzost – aby tyto hodnoty byly v souladu s naší osobní i profesní životní praxí.

Osobní růst, týmová spolupráce

Vytváříme prostor a podmínky pro profesní a osobnostní i duchovní růst.

Vytváříme kreativní a inovativní prostředí, kde lidé mohou přispět svým osobním potenciálem při respektování loajálního přístupu. Věříme, že spolu uděláme více než každý sám.

Etický kodex

Etický kodex je určen všem zaměstnancům, dobrovolníkům a stážistům Slezské diakonie. Přináší orientaci v charakteru organizace, usnadňuje naplňování jejího poslání, zabezpečuje ochranu klientů služeb, stanovuje hranice v práci a má význam pro profesionální identitu. Jednotlivá střediska se zároveň opírají o Etický kodex sociálního pracovníka v ČR, řídí se profesními etickými kodexy a respektují Listinu základních práv a svobod.

Posláním Slezské diakonie je poskytování kvalitních služeb v sociální oblasti a na základě křesťanských hodnot.

Slezská diakonie je křesťanská nezisková organizace, která zakotvuje svou činnost na praktické realizaci biblických zásad lásky a služby potřebným lidem. Slezská diakonie poskytuje pomoc všem lidem, kteří ji potřebují, bez ohledu na věk, pohlaví, vyznání, zdravotní stav, postižení, postavení a další nepříznivé životní situace. Podporuje důstojnost lidského života v každé jeho fázi.

Etický kodex Slezské diakonie

 

 

Naše služby a programy


Lidé s handicapem

Osoby se zdravotním handicapem podporujeme v kvalitním způsobu života již od narození.

Senioři

Ve Slezské diakonii se věnujeme i péči o seniory. Nabízené služby: Pečovatelská služba, Centrum denních služeb, Odlehčovací služby, Osobní asistence, Domov pro seniory, Domov se zvláštním režimem

Obtížné životní situace - děti a rodina

Osoby, které se ocitly v obtížné životní situaci, se mohou obrátit na občanské porady, či poradny pro oběti domácího násilí, které Slezská diakonie provozuje.

Lidé bez domova

Osoby bez domova mohou nalézt útočiště v azylových domech, nízkoprahových denních centrech nebo noclehárnách Slezské diakonie.

Lidé s duševním onemocněním

Ve Slezské diakonii pomáháme osobám s duševním onemocněním žít kvalitně i s jejich potížemi. V jednotlivých službách uživatelé naleznou citlivý přístup, pochopení a podporu.

Program pro pěstounské rodiny

Zaměřujeme se na specializovanou a individualizovanou pomoc pěstounským rodinám. V případě potřeby nabízíme pěstounským rodinám doprovodné sociální služby.

Vzdělávání a Školství

Vzdělávací středisko nabízí řadu vzdělávacích programů pro poskytovatele sociálních služeb. Disponujeme sítí škol pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.

Dobrovolnictví

      Slezská diakonie realizuje program tuzemského a mezinárodního dobrovolnictví. Více se o programu Mezinárodního dobrovolnictví dozvíte na www.intervia.cz.

Kalendář akcí

Aktuality

Díky podpoře Města Nový Jičín v rámci projektu "Handicap, partnerství a sexualita" jsme v roce 2020 mohli vzdělávat pracovníky v sociálních službách v problematice "Sexuality…

Již třetím rokem jsme moc vděční za spolupráci se zaměstnanci firmy HYUNDAI. Opět jsme měli možnost ptát se našich seniorů, co by si přáli, co by jim udělalo radost. Všechny…

V rámci Programu na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2020 - KSS 4/20 Pořízení vozidla a bezbariérová úprava vozidla,…