Age management

Výstupy projektu podpořeného KÚ MSK v oblasti age managementu

Podařilo se nám úspěšně navázat dalším projektem v rámci age managementu ve Slezské diakonii, který nese název 60 let a pracovní spokojenost díky rozvoji znalostí a dovednostíByli jsme podpořeni dotací z KÚ MSK a Programu na podporu zdravého stárnutí v MSK na rok 2023. Konkrétní podpora se týkala zaměstnanců zejména v přímé péči ve věku 60+ a byla zaměřena na udržení jejich dlouhodobé pracovní schopnosti. Jako organizace máme zájem na udržení dlouhodobé pracovní schopnosti svých zaměstnanců, protože jsme si vědomi, že pro sociální služby je velmi náročné zajišťovat generační obměnu svých zaměstnanců. Cílem projektu bylo zajistit celostní vzdělávání, které by doplnilo standartní vzdělávání spojené s výkonem konkrétní pozice o vzdělávání a podporovalo zdraví, zvládnutí IT technologií, mělo vliv na motivaci, podpořilo přípravu na stáří včetně finanční gramotnosti a vedlo celkově k udržení dlouhodobé pracovní schopnosti. Přejeme všem zaměstnancům, kteří se do projektu zapojili, aby získané nové zkušenosti a schopnosti byly užitečné a inspirativní nejen pro pracovní praxi, ale také, abyste je využili i ve svých osobních životech.    

 

 

 

 

 

 

Kvalitní sociální služby díky kvalitnímu řízení v oblasti age managementu

Tak to vše začalo……….. 1. března 2019 byl spuštěn projekt na podporu age managementu ve Slezské diakonii. Byli jsme podpořeni z výzvy operačního programu Zaměstnanost v rámci výzvy  Age management - chytrá změna v řízení, příležitost k růstu. Projekt Slezské diakonie nesl název Kvalitní sociální služby díky kvalitnímu řízení v oblasti age managementu. Tento projekt se zaměřoval primárně na naše zaměstnance ve věkové kategorii 50+. 
Age management se zabývá prací s lidmi napříč různými věkovými kategoriemi v organizacích. S ohledem na demografickou křivku je jasné, že největší péči bude zasluhovat kategorie pracovníků 50+. Byť se prodlužuje průměrná délka života, zákonité biologické změny v těle člověka zůstávají neměnné a jsou spojeny s úbytkem určitých schopností.  Nicméně třeba konstatovat, že pracovní schopnost je vysoce individuální a souvisí s mnoha okolnostmi, jako je zdravotní stav, životní styl, rodinné zázemí, pracovní podmínky, požadavky práce apod. Proto i práci s lidmi 50+ je třeba vnímat individuálně, podle potřeb a schopností člověka. Cílem age managementu je vytvořit podmínky pro práci, které zohledňují věk zaměstnanců v řízení pracovních procesů. 
V rámci tohoto projektu absolvovala část spolupracovníků 50+ vzdělávání, jehož cílem bylo podpořit a zvýšit pracovní schopnost až do pozdního věku. Šlo o vzdělávání například v oblasti práce s PC, chytrými telefony, sociálními sítěmi, seminář o spolupráci napříč generacemi, seminář týkající se zdraví a zdravého životního stylu, ale také oblast finančního zajištění apod.
Výstupem projektu bylo zpracování koncepce age managementu ve Slezské diakonii, která bude aplikována vedoucími zaměstnanci. Vedoucí zaměstnanci byli rovněž v rámci projektu podpořeni seminářem o významu age managementu a webinářem, aby byli schopni pracovat s různými věkovými generacemi a v praxi uplatňovali principy age managementu. 


 

Koncepce age managementu na období 2021 – 2025

Uplatnění prvků age managementu ve Slezské diakonii si klade za cíl zvýšit péči a vedení zaměstnanců s ohledem na jejich věk, průběh životních fází na pracovišti s ohledem na jejich měnící se zdroje (zdraví, kompetence, hodnoty, postoje a motivaci). 
Dům pracovních schopností je model vytvořený pracovníky Finského institutu pracovního zdraví v Helsinkách, zahrnuje jak uvedené faktory na pracovní schopnost, tak také rodinné prostředí, komunitu či společnost. 
Cílem mnoha pestrých opatření, která jsou součástí koncepce je pozitivně ovlivňovat faktory Domu pracovních schopností a tak zvyšovat dlouhodobou pracovní schopnost. 

Odpovědnost za aplikaci age managementu je na vedoucích zaměstnancích. Opatření age managementu se mohou týkat širokého spektra činností. Vedoucí zaměstnanci se snaží podporovat zvládání změn v různých životních fázích zaměstnance, což může přispět k zvýšení pracovní schopnosti, dosahování dobré kvality odváděné práce a neposlední řadě ke spokojenosti zaměstnance ve Slezské diakonii. 
Není možné realizovat veškerá opatření najednou. Některá opatření lze realizovat na úrovni celé Slezské diakonie s řízením shora od vrcholového vedení, ale některá mohou být mnohem lépe, efektivněji zpracovávána v jednotlivých oblastech dle potřeb a možností dané oblasti či úseku. Proto každý oblast či úsek si stanovuje opatření, která povedou k podpoře faktorů dlouhodobé pracovní schopnosti a budou rovněž pravidelně vyhodnocována. 

A jak to vypadá v konkrétní jedné oblasti se můžete podívat v pořadu S NÁMI.., věnovanému age managementu.

Ve fotogalerií se podíváte na konkrétní pracoviště a na různé aktivity age managementu. 

 

 

 

Fotogalerie