Historie

Historie Slezské diakonie

Evangelická církev na Těšínském Slezsku jako jedna z prvních nezapomněla na křesťanskou sociální službu – diakonii. Důkazem toho je postupný vznik jednotlivých zařízení v různých městech a obcích regionu.

Pastor Karel Kulisz v roce 1908 otevřel v Komorní Lhotce středisko pro sirotky bez domova.

Z pamětní knihy je možno přečíst, co jej vedlo k založení prvního útulku milosrdenství. V Komorní Lhotce v té době žil velmi nemocen 16letý Pavel Bobek, bez jakýchkoliv prostředků a pomoci, žil opuštěn v bídě a nepořádku. Jeho katastrofální situace tak zapůsobila na pastora Kulisze, že se rozhodl pro konkrétní realizaci pomoci a se svým záměrem na zřízení útulku se poradil s některými ochotnými ženami ze sboru. Bylo přikročeno k realizaci záměru a pro tento účel byl pronajat dřevěný domek č.p. 129 od ředitele školy pana Rymorze. První útulek začal fungovat před Vánocemi, 21. prosince 1908. Mezi jeho prvními klienty byla Zuzana Bulawowa ze Smilovic. První ošetřovatelkou byla Eva Sabelová. Tento dřevěný domek sloužil svému účelu až do vybudování nového zařízení Betezda a jeho budova dodnes stojí v centru Komorní Lhotky.​​​​​​

img

V Třinci vznikl Domov pro sirotky v roce 1913 a poskytoval pomoc zhruba 30 dětem, což neuspokojovalo potřeby města. Proto byly v roce 1934 dostavěny nové pokoje pro dívky. Činnost tohoto zařízení přetrvala i Druhou světovou válku a po válce byla převedena pod správu státu. V rámci socialistické výstavby a budování sídliště v Lyžbici byl domov zlikvidován a budova zbourána. V roce 1915 Společnost evangelických sester koupila parcelu a v roce 1917 byl dokončen nový Dům milosrdenství, kterému dali jméno Betezda. V následujících letech byly rozšířeny jeho kapacity až na 60 míst, z nichž několik bylo určeno dětem. 

V roce 1923 byla v Komorní Lhotce na místě zbouraného domu postavena nová hospodářská budova – Betanie.

V roce 1930 koupila Společnost evangelických sester nový pozemek, na kterém byla v letech 1934–1935 postavena nová, na tu dobu velká, moderní budova – nový ústav milosrdenství Sarepta. Budova, která byla postavena za účinné pomoci sboru v Komorní Lhotce a tehdejšího pastora Jana Unického, umožnila přijetí dalších nových pacientů z různých míst Těšínského Slezska.

img

Vypuknutím Druhé světové války začala druhá kapitola v dějinách evangelických sociálních ústavů na Těšínsku. Evangelická společnost sester (Stowarzyszenie Niewiast Ewangelickich) – zakladatel těchto zařízení, byla jako polská organizace zakázána. Majetek společnosti byl zkonfiskován německými okupanty. Ústav se stal vlastnictvím německé organizace pod názvem Verand Schlesischer Altersheime e.v. in Breslau. Za okupace byl dosavadní personál ústavu propuštěn a nahrazen jiným. Bezprostředně po skončení války byly ústavy předány pod správu Českobratrské církve evangelické, jakožto německý majetek.

V roce 1948 pak byly předány zpět pod správu nově vzniklé Slezské církve evangelické augsburského vyznání.

SCEAV byla po zrušení Evangelické společnosti sester jediným právoplatným majitelem. Od roku 1948 až do nuceného vystěhování z Komorní Lhotky byl vedoucím těchto ústavů farář Vladislav Santarius. Tuto funkci vykonával současně s plněním funkce faráře v Komorní Lhotce, pak v Třanovicích a v Ostravě. V té době nastal rozvoj činnosti ústavů, jejich přestavba a modernizace.

img

Ústavy Betezda a Sarepta byly (kromě funkce sociální) i významným střediskem evangelizační a misijní práce, a to jak ve sboru v Komorní Lhotce, tak i v širokém okolí. Přímo, nebo s využitím materiálně-technického zázemí, se zde konaly velké biblicko-misijní akce, včetně slavnostních shromáždění a výletů k tolerančnímu pomníku na Goduli. Konaly se zde soustředění a nácviky spojených pěveckých sborů z celého Těšínska. Rovněž velké evangelizace v místním kostele byly zaměřeny i na získávání finančních darů a podpory na činnost ústavů. Evangelické sociální ústavy Betezda-Sarepta umožňovaly praktickou realizaci biblických zásad lásky a byly místem dobrovolných akcí jak v oblasti praktické fyzické pomoci, tak i služby a pomoci v duchovní oblasti. Právě evangelizační misijní činnost v samotných ústavech i ve sboru v Komorní Lhotce byla vystavena nátlaku úřadů totalitního režimu i vedení církve. Součástí ústavů byla ještě i po Druhé světové válce půda a malé hospodářství.

Za celou dobu existence Ústavu milosrdenství v Komorní Lhotce přešlo, nebo zde získalo útočiště, několik tisíc lidí bez ohledu na národnost nebo i náboženskou příslušnost.

V roce 1960 evangelické sociální ústavy Betezda-Sarepta, jako i jiné církevní organizace v celé Československé republice, přecházejí pod státní správu. Po odebrání Betezdy a Sarepty a upevňování ideologické totality se církev a služba církve – diakonie musela přesunout pouze do hranic sborů, resp. do misijních společenství. V době ideologické totality byla od začátku oblast služby diakonie negativně zasažena. Stát si přivlastnil monopol na veškerou sociální péči.​​​​​​

Počátky Slezské diakonie – rok 1990

Změnou společensko-politických podmínek po 17. listopadu 1989 také v Těšínském Slezsku znovu ožilo uchované živé povědomí, že křesťanská láska se má projevit konkrétními činy a službou. Toto znovuoživení se projevilo jak v Čechách, na Moravě či na Slovensku, tak i v Těšínském Slezsku. Již při zrodu Slezské diakonie stál ředitel Ing. Česlav Santarius, který působil na této pozici 20 let.

Tehdy existovaly různé představy o organizačním řešení této problematiky, ale ti, kdo je chtěli realizovat neměli žádné zkušenosti. Díky neformální skupině ostravské diakonie, která připravovala rozjezd prvních diakonických aktivit v Ostravě, byly tehdy získány podrobnější informace o vytváření organizace diakonie a metodách práce z prostředí, které již několik měsíců fungovalo v rámci Českobratrské církve evangelické (ČCE). Postupně byly navázány kontakty s Ústředím Diakonie ČCE v Praze a od tehdejšího ředitele PhDr. Karla Schwarze byly získány další informace, ale i praktické rady pro činnost. Velký význam pro vznik Slezské diakonie měly i první zahraniční kontakty a zejména osobní angažovanost evangelického pastora Dr. Miroslava Danyśe, rodáka z Českého Těšína, který žil a pracoval v německém Detmoldu.

S ohledem na regionální a historické tradice bylo přistoupeno k budování a vytváření vlastní regionální diakonie s tím, že od samého začátku byl zvažován její ekumenický charakter. Asi v polovině roku 1990 byla vypracována první pracovní verze Statutu a ustaven Přípravný výbor. I přes zastoupeni farářů i členů Církevní rady Slezské církve evangelické augsburského vyznání (SCEAV), nebyla ze strany některých členů ve vedení církve dostatečná podpora pro nově vznikající diakonii. Přesto se pokračovalo na dopracování Statutu do jeho definitivní podoby a s podpisy devíti členů Přípravného výboru byl zaslán k registraci do Prahy.

Dne 27. listopadu 1990 byla Slezská diakonie jako samostatný právní subjekt – občanské sdružení, zaregistrována na Ministerstvu vnitra ČSFR. Nově vzniklá organizace Slezská diakonie byla deklarována jako křesťanské sdružení otevřené všem, kteří v duchu křesťanské lásky chtějí sloužit bližním. To vzniklo na půdě SCEAV s demokraticky volenými orgány, působilo zejména na území SCEAV, úzce spolupracovalo s misijním hnutím Křesťanské společenství – Społeczność Chrześcijańska, dále s jinými církvemi, křesťanskými hnutími a stranami jak na území ČSFR, tak i v zahraničí.

Občanské sdružení Slezská diakonie mělo vlastní grafický znak – srdce s křížem uprostřed a vlastní kulaté razítko s textem „Slezská diakonie se sídlem v Karviné“ po obvodu a grafickým znakem uprostřed. Sídlo sdružení Slezské diakonie bylo v Karviné na náměstí T. G. Masaryka 3/4.

Léta 1991 - 2000

V sobotu 6. dubna 1991 se v Komorní Lhotce uskutečnila první ustavující konference Slezské diakonie. Vybrána zde byla jedenáctičlenná rada a také byl schválen dlouhodobý orientační program, který stanovil pro činnost Slezské diakonie tyto bližší i vzdálenější cíle:

  • Charitativní činnost a charitativní zařízení
  • Členská základna, spolupracovníci diakonie, funkce diákonů a diákonek, ženský diakonát
  • Školení a vzdělávání, spolupráce doma i v zahraničí
  • Hospodářsko-podnikatelská činnost zaměřená na získání finančních prostředků pro činnost diakonie

Program činnosti předložený na této ustavující konferenci Slezské diakonie vypadal v té době jako pěkný sen. Je zajímavé porovnat jednotlivé body tehdy vytýčených záměrů se současnou realitou. S vděčností k Pánu Bohu je možno konstatovat, že většina cílů v průběhu dosavadní činnosti Slezské diakonie byla splněna a mnohé aktivity dále rozšířeny.

Vůbec prvním zařízením, které Slezská diakonie po svém vzniku otevřela v roce 1991, bylo Středisko křesťanské pomoci Agape v Karviné, kde se lidé mohli obracet s prosbou o radu nebo pomoc. Zároveň zde fungovala prodejna křesťanské literatury a hudby a poskytovány byly i některé kancelářské služby (kopírování, laminování, termovazba).

V prvních měsících sloužilo Agape i jako první oficiální sídlo Slezské diakonie. Poté bylo vytvořeno Ústředí Slezské diakonie v Českém Těšíně se sídlem v budově Církevní rady Slezské církve evangelické a. v. Na Nivách.

Slezská diakonie od samého začátku usilovala především o navrácení bývalých evangelických sociálních ústavů Betezda-Sarepta v Komorní Lhotce, které až do roku 1960 patřily Slezské církvi evangelické, a. v. To se doposud nepodařilo plně uskutečnit.

Od 1. ledna 1992 provozovala Slezská diakonie křesťanský Penzion pokojného stáří Betania v Komorní Lhotce, který byl vybudován za pomoci dobrovolníků. Budovu organizace získala již v prvním roce svého fungování od Okresního úřadu ve Frýdku-Místku. V následujících letech nastala její velká rekonstrukce. Penzion, jak se tehdy středisku říkalo, poskytoval základní zdravotní, duchovní i pastorační péči.

K novým zařízením patřil také Azylový dům křesťanské pomoci pro muže Bethel v Karviné. Jeho služeb bylo možné užívat od podzimu 1992 jako reintegračního zařízení pro muže, kteří z nejrůznějších důvodů ztratili domov. Začátky fungování však nebyly snadné (vybraní klienti si vařili sami, elektřina byla do zařízení přiváděna prodlužovací šňůrou z vedlejšího domku). V následujících letech došlo k významnému rozvoji střediska.

Třetím zařízením, jež zahájilo provoz v roce 1992, bylo Pobytové středisko pro uprchlíky Hebron v Těrlicku. Středisko bylo zřízeno s ohledem na politicko-hospodářské poměry v zemích bývalého východního bloku. Jeho úkolem bylo poskytnout všestrannou pomoc uprchlíkům s povoleným pobytem v naší zemi.

V roce 1993 byla v Ostravě zaregistrována další nová služba, která však začala fungovat až v následujících letech – Pečovatelská služba Elim.

V tomto roce také došlo, a to již po ročním fungování, v důsledku změny koncepce Ministerstva vnitra ČR, ke zrušení činnosti Pobytového střediska pro uprchlíky Hebronu.

Mezi první střediska Slezské diakonie počítáme rovněž Denní stacionář pro osoby s mentálním postižením Eden. Jeho činnost byla zahájena počátkem ledna 1994 v provizorních prostorách soukromého domu v Dolním Žukově. Dorůstající děti zde mohly smysluplně trávit svůj čas. Pro trvalý provoz střediska pak pronajal Městský úřad v Českém Těšíně budovu po bývalých jeslích na Frýdecké ulici a po rekonstrukci zde byl 1. září 1994 zahájen provoz.

Na podzim téhož roku vznikl v  Komorní Lhotce v objektu, který byl zároveň historicky prvním objektem diakonické práce, Domov pro osoby s mentálním postižením Betezda. Tento byl podroben rozsáhlé rekonstrukci a slavnostní otevření opravené budovy proběhlo 8. října 1994.

V roce 1996 došlo pro Slezskou diakonii k významné změně právní subjektivity, kdy z důvodu možnosti zajištění větší finanční podpory byla přeregistrována na církevní právnickou osobu, jehož zřizovatelem je Slezská církev evangelická, a. v. Ta stála v pozadí již při zřízení občanského sdružení.

Slezská diakonie rozšířila své služby i do Havířova, když začala od 19. června 1995 poskytovat dosud nový typ služby psychosociální pomoci – Poradnu pro oběti trestných činů, týrané a zneužívané ženy Elpis.

Na Azylovém domě Bethel v Karviné došlo téhož roku ke změně vedení. Díky tomu bylo zavedeno povinné stravování, čímž se podařilo omezit zneužívání sociálních dávek. Postupně začaly přestavby bytů, v následujících letech také rekonstrukce a modernizace kuchyně. Vznikly zde stolařské a zámečnické dílny.

Rok 1997 byl rokem, který má velký význam v historii Slezské diakonie, a to v několika ohledech.

K 1. lednu 1997 zahájila činnost církevní organizace Slezská diakonie. Registrovala se na Ministerstvu kultury ČR. Původní občanské sdružení Slezská diakonie s členskou základnou kolem 400 dobrovolníků změnilo název na Sdružení přátel Slezské diakonie (SPSD).

V červenci 1997 postihla Českou republiku živelná katastrofa. Téměř třetina našeho území byla postižena povodněmi. Slezská diakonie se zapojila hned od začátku do pomoci lidem postiženým povodněmi, ať už se jednalo o pomoc materiální, organizování brigád dobrovolných pracovníků v postižených oblastech nebo výstavbu ubytovacích kapacit pro lidi staršího věku a pro osoby se zdravotním postižením, kteří o své domovy přišli

Tato stavební aktivita vyústila do čtyř samostatných projektů – rekonstrukce budovy v Petrovicích u Karviné, rekonstrukce stavby v Karlovicích, výstavby tří dvojdomků v Široké Nivě a rekonstrukce stavby mateřské školy na stacionář pro děti a mládež s mentálním a zdravotním postižením v Krnově.

Realizace vznikajících investičních projektů spolu se záměry rozšiřování dosud realizovaných sociálně zdravotních aktivit vyžadovalo potřebu organizačních změn v řízení Slezské diakonie. V důsledku toho byly vytvořeny čtyři nové organizační celky – úseky, a to Úsek poradenství a sociální analýzy, Úsek práce s bezdomovci, Úsek vzdělávání a speciální pedagogiky a Úsek gerontopéče (problematika starších osob a péče o jejich potřeby).

Nadále fungovala střediska Agape a Bethel v Karviné, Betania a Betezda v Komorní Lhotce, Eden v Českém Těšíně a ještě v témže roce byly připravovány významné projekty na rok následující.

V roce 1998 můžeme zaznamenat opět dynamický rozvoj působení Slezské diakonie. Byly realizovány povodňové projekty připravené ještě v roce 1997. Osvědčila se také nová struktura odborně specializovaných úseků a funkcí dvou náměstků – ekonomicko-provozního náměstka a náměstka pro sociální práci, kteří koordinovali podstatné oblasti činnosti Slezské diakonie.

Vznikla rovněž další střediska, a tím se rozšířila působnost Slezské diakonie do dalších okresů Moravskoslezského kraje.

Úsek speciální pedagogiky se rozrostl o dvě nová zařízení pro osoby se zdravotním postižením. První z nich – Hosana zahájila svůj provoz po usilovných jednáních při převzetí státního Ústavu sociální péče pro mentálně handicapované děti a mládež v Karviné-Darkově od města Karviná dne 1. července 1998. V Krnově bylo zprovozněno druhé středisko – Denní stacionář pro osoby se zdravotním postižením Benjamín, který nabízel své služby od října 1998.

Úsek azylových domů na začátku roku rozšířil svou činnost také do Třince, kde Slezská diakonie převzala od města budovu, ve které začala provozovat Azylový dům Bethel, který sloužil mužům bez přístřeší po propuštění z vazby, léčeben, dětských domovů a lidem, kteří ve svízelných situacích hledali azyl. V dubnu téhož roku byla otevřena socioterapeutická komunita Elim v Karpentné, avšak z finančních důvodů bylo nutné činnost reintegračního zařízení, které pomáhalo lidem v tíživé životní situaci, po pěti měsících ukončit.

Také Úsek poradenství a městské misie prošel určitým rozvojem. V Karviné zahájila provoz další poradna pro oběti násilí, týrání, zneužívání a trestných činů Elpis a v Havířově bylo zřízeno zvláštní zařízení pro výkon pěstounské péče Ráchel.

V roce 1998 pak došlo k převedení střediska Agape – prvního střediska Slezské diakonie, do řízení Diakoservisu, s. r. o. – společnosti zajišťující služby (dopravu, údržbu a opravnu aut) pro Slezskou diakonii i externí zákazníky.

Rok 1999 byl prohlášen „rokem konsolidace“ s cílem dokončit rozestavěné investiční akce uplynulých let a zkvalitňovat změny organizační struktury z roku 1997.

Úsek speciální pedagogiky se rozrostl o další tři nová zařízení pro děti s handicapem. Slezská diakonie se stala poskytovatelem služeb Denní stacionář Lydie v Českém Těšíně, Denní stacionář Eunika v Karviné a Denní stacionář Salome v Bohumíně, které zde převzala od okresních úřadů. Při Střední zemědělské škole v Českém Těšíně byly zřízeny montážní Chráněné dílny pro pracovní terapie klientů Betezdy, Edenu a Hosany a zahájen provoz Církevní pomocné školy v Krnově. Zahájena byla i dosud největší stavba Slezské diakonie – Sociálně terapeutických dílen Eben-Ezer.

Rovněž Úsek gerontopéče se začal rozvíjet. Podobně jako v Úseku speciální pedagogiky, zde byla zřízena tři nová střediska. Dvě z nich – Sára v Petrovicích u Karviné a Archa v Široké Nivě, které vznikly v souvislosti s povodněmi v roce 1997, měly původně sloužit coby Krizová pomoc starším občanům. Z důvodu náročné a zdlouhavé rekonstrukce, kdy si lidé postižení povodněmi již našli náhradní bydlení, střediska začala poskytovat služby také týraným a zneužívaným ženám (Azylový dům Sára) a lidem s mentálním postižením (Chráněné bydlení Archa). Od 1. ledna 1999 se podařilo Slezské diakonii zprovoznit Středisko pečovatelské služby Elim v Ostravě.

V listopadu rozjela Slezská diakonie projekt Osobní asistence, na jehož realizaci se podíleli Okresní úřad Karviná a Úřad práce v Karviné. Zaměřoval se na pomoc při integraci postižených dětí v prostředí běžné školy i trávení volného času s využitím individuálního přístupu k dětem se specifickými potřebami, apod.

Koncem roku byl zahájen mikroprojekt Kofoedovy školy v Karviné podle dánského modelu. Šlo zde o výuku jazyků a zvládnutí základů práce na PC u lidí dlouhodobě nezaměstnaných.

V roce 2000 oslavila Slezská diakonie 10. výročí vzniku. Kromě oslav spojených s desetiletým provozováním své činnosti organizace opět rozšířila pole působnosti. V roce 2000 provozovala již 20 zařízení, z toho tři zahájila provoz v průběhu roku. Všechna zařízení se v té době nacházela ve Slezsku.

Pro Úsek speciální pedagogiky to znamenalo dokončení významné stavby Sociálně terapeutických dílen Eben-Ezer v Horním Žukově. Zahájena byla výuka v Církevní praktické škole ve středisku Eden v Českém Těšíně a v Církev-ní pomocné škole v Krnově. Střediska Salome v Bohumíně a také Benjamín v Krnově rozšířila své služby o ranou péči. Ve městech Český Těšín, Třinec, Jablunkov a Karviná byla zavedena služba Osobní asistence, dnešní středisko Tabita.

I Ústředí Slezské diakonie získalo v tomto roce nové prostory, a to v sousední budově na Dukelské ulici, kam se postupně přestěhovala náměstkyně pro sociální práci se svými dvěma sociálními pracovnicemi, Oddělení přípravy a realizace staveb a Oddělení duchovní péče, které v tomto roce zahájilo svou působnost.

Postupně se u nás začíná diskutovat také o standardech kvality poskytovaných služeb. Od roku 2000 se začaly scházet pracovní skupiny, které připravovaly tak zvané druhové standardy kvality sociálních služeb. Do tohoto procesu již byli zapojeni rovněž někteří pracovníci Slezské diakonie.

Léta 2001 - 2010

Rozvíjení aktivit Slezské diakonie opět pokračovalo. Došlo k organizačním změnám Úseku speciální pedagogiky, který byl rozdělen do tří sekcí – Denní stacionáře, Chráněné dílny a bydlení a Oblast Krnov.  Na začátku roku došlo k rozšíření střediska Hosana, kde byl zřízen celoroční pobyt. V září pak byla ve stejném zařízení otevřena třída pomocné školy jako elokované pracoviště Církevní praktické školy v Českém Těšíně. Ve stejném roce dokončila Slezská diakonie stavbu budovy střediska Eben-Ezer v Horním Žukově, kde tenkrát našlo domov 22 klientů s mentálním postižením. Ti mohli uplatnit své schopnosti a dovednosti ve zdejších chráněných dílnách. Novou aktivitou v této oblasti bylo zřízení Diakodílen, kde našlo práci 9 osob se změněnou pracovní schopností. K dalším novým aktivitám Úseku patřilo středisko Osobní asistence, které se podařilo v roce 2001 stabilizovat díky finančním prostředkům získaným z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR.

Během roku probíhala různá školení, kurzy, exkurze, výstavy, koncerty. Slezská diakonie organizovala také mezinárodní akci Abilympiáda, které se zúčastnilo 60 klientů ze středisek Slezské diakonie, dalších ústavů sociální péče z regionu a děti z Polska. K významné události patřila rovněž akce Samaritán Price, kdy se Slezská diakonie stala distributorem balíčků, které obdržela z Anglie prostřednictvím Armády spásy. Balíčky byly rozdány ve střediscích Slezské diakonie, v dětských domovech, kojeneckých ústavech a v rodinách s nižšími příjmy.

Pro Úseky poradenství, městské misie i gerontopéče to byl rovněž rok plný změn. Tou hlavní bylo spojení těchto dvou úseků v jeden, což s sebou přineslo řadu přesunů, změn ve vedení jednotlivých středisek apod. V Ostravě-Nové Vsi vzniklo Centrum sociální pomoci Ostrava, kam se přestěhovala Pečovatelská služba Elim a svou činnost zde zahájila rovněž Domovinka pro seniory s demencí Siloe.

V Úseku azylových domů došlo v roce 2001 k rozdělení na dvě oblasti. První z nich zahrnovala práci s bezdomovci, v druhé byly učiněny nezbytné kroky k osamostatnění Kofoedovy školy v prostorách základní školy na ul. Žižkova v Karviné. Probíhala jednání o zahájení provozu Azylových domů v Bruntále a Jeseníku.

Rok 2002

Rok 2002 byl opět plný příležitostí, jak zlepšovat a rozšiřovat škálu poskytovaných služeb.

Na samém počátku v roce 2002 se uskutečnily první kontroly kvality poskytovaných sociálních služeb u příjemců dotací ze strany Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky. Ve Slezské diakonii tyto audity proběhly ve střediscích Archa Široká Niva, Eben-Ezer, Hosana a Elpis Havířov. V průběhu celého roku se pracovalo na zavádění standardů kvality poskytovaných služeb do praxe.

V Úseku speciální pedagogiky došlo k přejmenování Církevní praktické školy v Českém Těšíně na Církevní speciální školy. Bylo vybudováno Centrum podporovaného zaměstnávání Ninive v Krnově poskytující ergoterapii a pracovní uplatnění klientům Slezské diakonie. Středisko Lydie v Českém Těšíně zahájilo provoz Odlehčovací služby a Ranou péči. Významným krokem pro organizaci byl vznik Dobrovolnického centra, které dodnes koordinuje práci dobrovolníků ve střediscích Slezské diakonie.

Úsek poradenství, městské misie a geronopéče zaznamenal v roce 2002 docela podstatný rozvoj. Od ledna mohli občané Karviné využívat služby nově zřízené Občanské poradny, která se v květnu začlenila mezi další občanské poradny v České republice sdružené v Asociaci občanských poraden. Kromě toho se podařilo v Karviné stabilizovat Středisko volného času Pohoda, které dříve fungovalo na dobrovolnické bázi. Ostravané se zase dočkali poradny Elpis, jež zastřešila aktivity pro děti v Ostravě, a sice Dětský klub Alfa a Miniklub Slůně. Ve stejném městě přibyla také další Kofoedova škola, ta začala fungovat od podzimu 2002.

V září roku 2002 se Úsek práce s bezdomovci rozrostl o další Azylový dům Bethel v Bruntále a dvě Noclehárny s Nízkoprahovým denním centrem – v Karviné a v Třinci. Novinkou se stala práce streetworkera, který začal terénní práci vykonávat koncem roku.

Rok 2003

Na začátku roku 2003 byla změněna struktura Slezské diakonie. Pro Úsek pro sociální a zdravotní práci to znamenalo oddělení Sekce Krnov a vytvoření samostatné Oblasti Bruntálsko-Krnovsko.

K novým zařízením tohoto roku patřilo středisko Jordán v Třinci – Komunitní centrum pro duševně nemocné a Chráněné dílny. Došlo také k rozšíření sítě Církevních speciálních škol o Třídu pomocné školy pro žáky s autismem v Bohumíně. K dalším úspěchům lze počítat vznik Vzdělávacího centra, které realizovalo kurzy v návaznosti na požadavky pracovníků v přímé péči.

Změny ve struktuře Slezské diakonie se projevily také v Úseku poradenství a městské misie. Zde se oddělily aktivity Centra sociální pomoci v Ostravě, kde vznikla nová oblast práce Slezské diakonie – Oblast Ostrava. Koncem října zahájil činnost Nízkoprahový Klub On Line určený ohroženým dětem a mládeži z Karviné a Centrum respitní péče Noemi v Havířově-Šumbarku.

Nově vzniklá Oblast Bruntálsko-Krnovsko, jejíž součástí se stala střediska poskytující podporu dětem, mládeži a dospělým s handicapem, se také rozvíjela. Kupříkladu středisko Ninive otevřelo v rámci Chráněné dílny obchůdek s výrobky z Chráněné dílny, v Bruntále zase vznikl Azylový dům pro ženy a matky s dětmi Chana. V Krnově a Bruntále vzniká také Agentura podporovaného zaměstnávání,  později pojmenovaná jako středisko Rút (Sociální rehabilitace).

Pozadu nezůstala ani druhá nová oblast – Oblast Ostrava, která vznikla v Centru sociální pomoci Ostrava. Ke zcela novým aktivitám této oblasti patřilo zahájení činnosti Tísňové péče pro seniory a lidi se zdravotním postižení Dorkas v Ostravě, jež zaujala přední místo v propagaci a seznamování široké veřejnosti s novou terénní službou. Dále vznikla při středisku Domovinka Siloe nová navazující služba – odlehčovací služba pro seniory a podařil se zahájit provoz v Domě s pečovatelskou službou Stonava.

Od roku 2003 má Slezská diakonie zastoupení ve střešní organizaci diakonických institucí poskytujících sociální a zdravotní služby a vzdělání na základě křesťanských hodnot – Eurodiakonii, kde má možnost přispívat k ovlivňování sociální politiky v Evropské unii, získávat cenné kontakty a prezentovat svou činnost na nejrůznějších fórech na evropské úrovni.

V rámci celé Slezské diakonie byl pak realizován projekt „Zavádění standardů do Slezské diakonie“, v rámci kterého proběhlo několik workshopů se zaměřením na jednotlivé standardy. Navázána byla spolupráce s inspektory kvality a pracovníci začali využívat jejich externího a odborného pohledu na naše služby. Od této doby je realizován konzultační proces k úrovni naplňování standardů kvality v dané službě.

Rok 2004

Rok 2004 byl v Úseku pro sociální a zdravotní práci ve znamení dalšího rozvoje. Díky podpoře Ministerstva práce a sociálních věcí a Moravsko-slezského kraje se mohl realizovat projekt Agentura podporovaného zaměstnávání (později nazvána jako Rút) v Českém Těšíně, který reagoval na poptávku v regionu Těšínského Slezska v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Střediska Salome v Bohumíně a Eunika v Karviné zahájily provoz Odlehčovací služby, druhé jmenované pak také Ranou péči.

Došlo k osamostatnění „diakodílny“ v Horním Žukově, když byla převedena na samostatné občanské sdružení Ergon – Chráněnou dílnu. Stejně tak došlo i k převodu Kofoedovy školy, kdy vzniklo stejnojmenné samostatné občanské sdružení.

V rámci Úseku poradenství a městské misie proběhlo začátkem roku 2004 slavnostní otevření Poradenského centra v Třinci, kde se kromě Jordánu rozvinula nová poradna obětem trestného činu, násilí, týrání a zneužívání Elpis. V Karviné vzniklo Centrum primární prevence, které se později stalo součástí střediska On Line.

Od října roku 2004 se rozrostl Úsek azylových domů o další Azylový dům s Noclehárnou a Nízkoprahovým denním centrem Bethel. Již šesté zařízení tohoto typu v Moravskoslezském kraji vzniklo ve Frýdku-Místku. Budova, která byla převzata k účelu provozování této služby, dříve sloužila jako holobyty pro soudně vystěhované, proto byla nevyhnutelná celková rekonstrukce.

V Oblasti Bruntálsko-Krnovsko byl osamostatněn projekt Azylového domu pro ženy a matky s dětmi, v únoru se navíc podařilo otevřít Kavárnu-čajovnu Ninive v Krnově. V dubnu byla v Bethelu Bruntál navíc zprovozněna návazná služba pro klienty Azylového domu – Dům na půli cesty, později pojmenovaná Timotei.

K základním změnám Oblasti Ostrava, Havířov patřilo přemístění poradny Elpis do Poradenského centra, poradna rozšířila své služby o poskytování Sociální asistence – sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. V témže roce zahájila činnost ve stejné budově také Občanská poradna. Oblast v polovině roku 2004 zahájila realizaci projektu Komplex terénních služeb na Jablunkovsku a Třinecku podporovaný z finančních prostředků Evropské unie. V rámci těchto služeb byl zrekonstruován a připraven provoz domovinky pro seniory v Návsí s názvem Tabita. Další novinkou byl vznik střediska Internetová kavárna a Seniorklub v Ostravě, které byly otevřeny až počátkem roku 2005.

Významným krokem pro celou Slezskou diakonii bylo nastartování Mezinárodního dobrovolnického centra, jež koordinuje práci zahraničních dobrovolníků.

V roce 2004 byla navázána úzká spolupráce s City Mission, Asociací světové a evropské městské misie. Téhož roku se Slezská diakonie stala aktivním členem EASPD – Evropské asociace poskytovatelů služeb pro osoby se zdravotním postižením a podporuje vyrovnání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením prostřednictvím efektivních a vysoce kvalitních služeb v Evropě. V roce 2004 se stala Slezská diakonie členem nově vznikající národní sítě EAPN ČR, o. s., která se ve stejném roce začlenila do Evropské sítě boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení EAPN Evropa

Rok 2005

Na začátku roku 2005 prodělala Slezská diakonie významnou změnu své organizační struktury. V důsledku vnějších okolností byly přeskupeny tři oborově specializované úseky dle územního členění – Oblast Karviná, Bohumín, Oblast Ostrava, Havířov a Oblast Český Těšín, Třinec, Jablunkov.

K významným událostem ve Slezské diakonii patřilo také otevření střediska Eliada v Brně pro děti a mládež se specifickými potřebami a jejich rodiny, čímž se rozšířila působnost Slezské diakonie i do Jihomoravského kraje.

Pod Oblast Karviná, Bohumín spadala v roce 2005 střediska Eunika, Salome, Hosana, Pohoda, On Line, Kanaan, Občanská poradna Karviná, Elpis Karviná a projekt Kontakt. Kromě nových zařízení Kanaan a Kontakt v Bohumíně, které tvoří Komunitní centrum pro rodinu a dítě, byl realizován projekt Phare 2003 v Občanské poradně Karviná zaměřený na služby pro romskou komunitu v Karviné.

V Oblasti Ostrava, Havířov došlo k ukončení velmi potřebné služby – Centra respitní péče Noemi, které podporovalo a udržovalo kvalitu života dětí se speciálními potřebami. Na druhou stranu se oblast rozrostla o Mateřské centrum. Významným úspěchem oblasti se stalo celorepublikové ocenění „Pečovatelka roku 2005“, které získala pracovnice Pečovatelské služby Elim. Středisko Elim nabízí od roku 2005 také osobní asistenci.

Poslední nově vzniklá Oblast Český Těšín, Třinec, Jablunkov prošla řadou změn menšího či většího významu. Jednou z nich bylo rozšíření činnosti Agentury podporovaného zaměstnávání na Třinecko. V Jablunkově Jasení se pak nakrátko rozvíjí Centrum denních služeb – domovinka pro seniory Tabita.

Do Krnova je rozšířena činnost střediska Archa (později přejmenováno na Noe), které v bytech nabídlo lidem se zdravotním postižením službu podpora samostatného bydlení.

V srpnu začala Slezská diakonie v rámci Úseku azylových domů realizovat projekt Iniciativy společenství EQUAL s názvem „Od osmi do čtyř“. Hlavním cílem projektu bylo vytvoření komplexního systému umožňujícího začlenění osob bez přístřeší zpět do pracovního procesu a do společnosti.

Centrum vzdělávání Slezské diakonie se připravuje na transformaci na Diakonický vzdělávací institut, jež je od poloviny roku 2005 samostatný právní subjekt.

V roce 2005 si organizace vyzkoušela navázat na zavedené standardy kvality sociálních služeb novým modelem kvality. Největší středisko Slezské diakonie Eben-Ezer zahájilo spolupráci s externí firmou ve věci zkvalitnění poskytovaných služeb pomocí zavedení modelu EFQM a poté ISO. Středisko Eben-Ezer se tak stalo první sociální službou v České republice, které úspěšně Model řízení kvality EFQM zavedlo.

Rok 2006

Rok 2006 přinesl Slezské diakonii opět mnoho zajímavých aktivit a možností. Jednou z novinek bylo převzetí Chráněného bydlení a Osobní asistence – střediska Archa v Praze, které však po dvou letech svou činnost ukončilo.

V Oblasti Karviná, Bohumín došlo k rozvoji služby sociální péče, prevence a poradenství díky pokračujícímu projektu SROP Kontakt Bohumín, jenž byl rozšířen o Terénní program a minikurzy v Karviné. Pod odborným dohledem Poradenského centra v Karviné byla rovněž započata realizace služby Sociální asistence v rodinách s dětmi.

K rozšiřování služeb došlo také v Oblasti Bruntálsko-Krnovsko, k novinkám patřil projekt Sociální asistence Krnov a Sociální rehabilitace Rút Bruntál. Od ledna 2006 je podporována Poradna rané péče, která je samostatným projektem střediska Benjamín.

V Oblasti Ostrava, Havířov nadále pokračovali v podpoře profesního růstu pracovníků formou seminářů, kurzů, dálkového studia apod. Oblast se účastnila Gerontologických dnů, Veletrhu zdraví v Ostravě a celostátní soutěže Pečovatelka roku, kde získal ocenění pracovník Pečovatelské služby Elim. V prosinci téhož roku bylo rozhodnuto, že ostravské Intervenční centrum Slezské diakonie bude dostávat podněty z okresů Karviná, Frýdek-Místek a Bruntál o vykázání násilné osoby z místa bydliště.

Oblast Český Těšín, Třinec, Jablunkov zahájila v tomto roce novou aktivitu – Chráněné bydlení Eben-Ezer pro pět osob se zdravotním postižením v Českém Těšíně. Bethel v Třinci a ve Frýdku-Místku rozšiřuje své služby pro osoby bez přístřeší o Sociální rehabilitaci a Terénní program. Stejně tak Bethel Karviná se rozšiřuje o Terénní program. V Českém Těšíně, Jablunkově, Karviné a Třinci se v průběhu roku rozšířila služba Osobní asistence (dnešní Tabita) o Odlehčovací služby. Vzniká Sociální rehabilitace ve Frýdku-Místku. V polovině roku byla ovšem uzavřena Tabita – Domovinka pro seniory na Jablunkovsku. Z dalších služeb, které vznikly v roce 2006 lze jmenovat Minikavárnu s galerií při středisku Jordán v Třinci.

O tom, jak potřebná je pomoc lidem bez přístřeší, se už po několikáté přesvědčili v Úseku azylových domů. V roce 2006 dostala Slezská diakonie do pronájmu šest bytů v Karviné a jeden v Třinci. Tyto byty, které spadaly pod středisko Bethel Karviná, byly plně obsazeny. 

Církevní základní a střední škola v Českém Těšíně mění nejen název, ale na odloučeném pracovišti v Bohumíně jsou zřízeny další dvě třídy pro děti s postižením. Rovněž školské pracoviště v Krnově je přejmenováno na Církevní základní školu a mateřskou školu v Krnově.

V roce 2006 vznikl první Strategický plán Slezské diakonie, který je nejdůležitějším dokumentem v oblasti plánování.

V roce 2006 získala Slezská diakonie zatím nejvýznamnější zakázku přípravy a realizace vzdělávacích aktivit v rámci projektu Magistrátu města Ostravy „Zvyšování kvality sociálních služeb na území statutárního města Ostravy“, kterou vyhrála v rámci veřejného výběrového řízení. Vybraní pracovníci Slezské diakonie se spolu s externími inspektory kvality stali lektory vzdělávacích seminářů realizovaných v projektu.

Rok 2007

Rok 2007 byl v sociální oblasti zlomový vzhledem k zavedení nového zákona o sociálních službách do praxe ve všech střediscích Slezské diakonie.

Kromě toho zaznamenala Oblast Karviná, Bohumín také mnoho pracovních úspěchů, například 1. místo v národní Ceně kvality v sociální péči, cenu Časovaná bota, nominaci na cenu Milana Chába apod.

Tento rok byl významný také pro Oblast Bruntálsko-Krnovsko, kde se podařilo rozšířit služby na Novojičínsko. Vznikl zde Denní stacionář Nový Jičín pro dospělé osoby s mentálním a kombinovaným postižením. Koncem roku byl v Bruntále rovněž zahájen projekt Elpis – Poradna pro oběti násilí, týrání a zneužívání.

Oblast Ostrava, Havířov se opět aktivně účastnila Veletrhu zdraví na Gerontologických dnech v Ostravě, významnou změnu přinesla žádost pěstounů střediska Ráchel o převedení pod Moravskoslezský kraj. Zrušena byla i služba Osobní asistence Elim. Naopak zaregistrována byla další Občanská poradna, tentokrát v Havířově, která začala fungovat v roce 2008.

Úspěšný byl rok 2007 rovněž pro Oblast Český Těšín, Třinec, Jablunkov. Svědčí o tom mimo jiné Ceny kvality v sociální péči v České republice, jež získala tři střediska.

Úsek azylových domů realizoval dva evropské projekty, které nastartovaly integrační program pro lidi bez domova.

Církevní základní škola, střední škola a mateřská škola Český Těšín rozšířila nabídku vzdělávání pro děti se zdravotním postižením otevřením tříd mateřské školy v Českém Těšíně, Karviné a Bohumíně, které se nacházejí v budovách denních stacionářů Slezské diakonie.

Slezská diakonie získala akreditaci vzdělávací organizace, která pravidelně vzdělává své pracovníky v oblasti kvality poskytovaných sociálních služeb. Jedná se zejména o semináře a workshopy, kde pracovníci získávají obecné informace ke standardům kvality, které se pak snaží implementovat v rámci svých služeb, ale taky specifické semináře, které přímo souvisí s poskytováním konkrétní služby.

Rok 2008

V Oblasti Karviná, Bohumín probíhaly přípravné práce na otevření prvního střediska Slezské diakonie v Orlové – Azylového domu pro matky s dětmi.

Oblast Bruntál, Krnov, Nový Jičín slavil v tomto roce 10 let vstupu Slezské diakonie do Krnova. Kromě oslav významného výročí byl hned na začátku roku otevřen Týdenní stacionář, Denní stacionář a Odlehčovací služba Domov Tichá, který organizace přebrala od Moravskoslezského kraje. Středisko poskytuje také Domov pro osoby se zdravotním postižením. V Rýmařově zase začala oblast rozvíjet službu Sociální asistence. Byla zřízena i další služba Slezské diakonie – Mateřské centrum při Kavárně-čajovně Ninive v Krnově.

Nové zkušenosti, rozvoj a práci na dalším zkvalitňování poskytovaných služeb přinesl rok 2008 Oblasti Ostrava, Havířov. Kromě toho byl podán projekt na město Olomouc pro zřízení Tísňové péče Dorkas v tomto městě.

Mnohé se událo v Oblasti Český Těšín, Třinec, Jablunkov. Zřejmě největší akcí byla realizace přestavby bývalé fary SCEAV v Třinci na Diakonické centrum Emaus. V centru se nacházejí poradenské, terénní, ambulantní služby a nově také Azylový dům pro ženy a Sociální asistence Třinec. Druhým významným krokem bylo zřízení Kavárny Empatie ve Frýdku-Místku, která poskytuje nácviková a pracovní místa pro osoby se zdravotním postižením.

Nové středisko vzniklo také v Úseku azylových domů. V březnu zahájila činnost Noclehárna a Denní centrum Bethel Český Těšín zaregistrované v předchozím roce, kde jsou poskytovány služby mužům a ženám starším 18ti let. V Karviné vzniká při Úseku azylových domů Sociální agentura práce. Zrušena však byla Krizová pomoc, kterou poskytovalo středisko Sára v Petrovicích u Karviné.

Došlo k osamostatnění Chráněné dílny Ninive, ze které byla pod novým názvem Chrpa, o. p. s. vytvořena v Krnově Sociální firma při Slezské diakonii podporující lidi se zdravotním postižením v oblasti zaměstnanosti.

Potřeba inovativního vzdělávání, specificky v diakonickém kontextu, oblastí Střední a Východní Evropy, byly hlavní motivací pro založení mezinárodní vzdělávací instituce – Mezinárodní akademie pro diakonii a sociální činnost, Střední a Východní Evropa, o. p. s. Po ročním procesu výzkumu vzdělávacích potřeb, tvorby networkingu partnerských organizací a zpracování návrhu konceptu byl Slezskou diakonií a Helsinky Deaconess Institute v prosinci roku 2008 založen interdiac (International Academy for Diaconia and Social Action, Central and Eastern Europe).

Díky úřadu Moravskoslezského kraje jsme se mohli zapojit do náboru lidí v rámci akce pořádané VŠ Báňskou v Ostravě a participovat na veletrhu pracovních příležitostí v rámci kterého se nám podařilo získat mladé spolupracovníky.

Rok 2009

Počátkem roku 2009 došlo k organizačním změnám. Nejvýznamnější z nich bylo zrušení Úseku azylových domů a převod „jeho“ středisek do oblastí.

Rok 2009 byl prvním v existenci Sekce Brno, kterou tvoří střediska Eliada a Poradna rané péče (nyní Dorea). Ta se kromě služeb pro děti a mládež se zdravotním postižením a jejich rodiny zapojila i do nových projektů Jihomoravského kraje – přípravy chráněného bydlení v Moravském Krumlově a keramické dílny pro děti se zdravotním postižením v Brně.

Počátkem roku byla v Oblasti Těšínsko slavnostně otevřena Kavárna Empatie ve Frýdku-Místku, která je pracovištěm pro osoby se zdravotním postižením. Významné bylo získání dvou ocenění služeb – jedna pracovnice obdržela Křesadlo – Cenu pro obyčejné lidi, kteří dělají neobyčejné věci a další pracovník byl vyznamenán jako Nejlepší pracovník v sociálních službách.

Také Oblast Karvinsko potkaly v dubnu 2009 organizační změny. Nově se do řídící kompetence Oblasti dostaly služby pro lidi bez domova (Azylový dům Sára a středisko Bethel Karviná s pěti službami). Výzvou bylo také otevření Azylového domu pro matky s dětmi Hannah v Orlové.

K Oblasti Ostrava, Havířov bylo reorganizací přiřazeno město Bohumín se středisky Salome a Komunitním centrem pro rodinu a dítě. Tím Oblast rozšířila svou působnost o služby pro rodiny s dětmi.

V oblasti služeb pro osoby se zdravotním postižením se Oblast Bruntál, Krnov, Nový Jičín aktivně zapojila do procesu transformace sociálních služeb v rámci Moravskoslezského kraje. Díky podpoře města Krnov se navíc získáním pěti bytů pro uživatele z Chráněného bydlení podařilo rozšířit službu Podpory samostatného bydlení Noe. Bethel Bruntál rozšířil službu azylového domu do Rýmařova.

Nejmladší oblast Slezské diakonie – Oblast Frýdek-Místek, Třinec vznikla k 1. dubnu 2009 na základě organizačních změn. V tomto roce se zde podařilo dokončit přestavbu střediska Ranč Nebory a připravit ji pro uživatele. Zaregistrována zde byla služba Podpora samostatného bydlení. Město Třinec dále poskytlo tréninkový byt Azylovému středisku pro ženy, který byl otevřen a předán k užívání v červnu 2009.

Církevní základní škola, střední škola a mateřská škola Český Těšín rozšířila dále svou působnost zřízením nového odloučeného pracoviště ve Starém Bohumíně – Praktické školy dvouleté, která nabízí středoškolské vzdělávání žákům s mentálním a kombinovaným postižením. Škola se stala také oficiálním partnerem a spoluorganizátorem mezinárodního festivalu Sblížení. Také učitelé a žáci Církevní základní a mateřské školy Krnov se zapojili do realizace mezinárodního evropského projektu Comenius.

V roce 2009 se Dobrovolnické centrum spolu s dobrovolníky, zaměstnanci a klienty Slezské diakonie podílelo na odstraňování následků povodní na Novojičínsku.

Návaznou etapou v zavádění kvality ve Slezské diakonii je metodická podpora pracovníků při zavádění standardů do služby, kterou pro střediska vykonávají především vedoucí oblastí. V roce 2009 byl také ustanoven širší tým podporovatelů složený z pracovníků Slezské diakonie, kteří mají lektorskou zkušenost spolu s odbornou kvalifikací, znalostmi a praxí v zavádění kvality v sociálních službách. Na tuto spolupráci pak Slezská diakonie navázala několika menšími zakázkami spojenými s organizováním konzultačního procesu v zařízeních, jejichž pracovníci se účastnili seminářů „Q Ostrava“. V návaznosti na úspěšnou realizaci předchozích zakázek byla Slezská diakonie v roce 2009 požádána o zajištění externí metodické podpory v sociálních službách v Ostravě a Karviné.

Od roku 2009 jsme se díky finanční podpoře Magistrátu města Ostravy účastnili projektu Kariéra vysoké školy Báňské. Tento pracovní veletrh jsme současně několik let koordinovali pro sociální služby v neziskovém sektoru. Současně velkým úkolem tohoto roku bylo zkoordinovat výběrové řízení na pozici ředitele Slezské diakonie. Post ředitele současného pana ředitele Ing. Česlava Santaria po úspěšném výběrovém řízení obsadila tehdejší náměstkyně Mgr. Zuzana Filipková, Ph.D.

Rok 2010 ve znamení oslav 20 let Slezské diakonie

V roce 2010 Slezská diakonie slaví 20. výročí od svého vzniku. I proto Slezská diakonie v rámci oslav pořádá v roce 2010 několik významných akcí.

Na počátku roku 2010 Slezská diakonie provozuje celkem 52 středisek poskytujících sociální služby, v rámci kterých je zaregistrováno 98 zařízení sociálních služeb dle typologie zákona o sociálních službách a 10 dalších návazných služeb (mateřská centra, kavárny, dobrovolnická centra a podobně).

V březnu 2010 byly zahájeny služby Sociálně terapeutické dílny a Podpora samostatného bydlení, obě ve Frýdku-Místku. Rovněž v Krnově a v Novém Jičíně byly nově otevřeny Sociálně terapeutické dílny. Byla dokončena rekonstrukce a zkolaudována budova Ranče Nebory, kde byla zahájena služba Podpora samostatného bydlení. Došlo také k rozšíření Sociálních asistencí, a to z Ostravy do Bohumína, z Třince do Českého Těšína a Frýdku-Místku a z Karviné do Orlové.

Oslavy začaly vlastně již v únoru, kdy byla v Životicích uvedena výstava Slezské diakonie, jež se zaměřovala na život a péči o děti a mládež s mentálním postižením. Prohlídka výstavy byla nabídnuta základním a středním školám, jejichž žáci příležitosti rádi a hojně využili.

V květnu jsme uspořádali na Vysoké škole báňské v Ostravě konferenci s názvem „Cíle a úlohy Diakonie a dalších neziskových organizací v boji proti sociálnímu vyloučení“. Této konference se zúčastnilo 150 účastníků z řad veřejné správy, církve, zaměstnanců Slezské diakonie a zástupců jiných neziskových organizací. Díky workshopům se organizátoři i účastníci akce zamysleli nad dalším fungováním neziskových organizací poskytující sociální a sociálně zdravotní služby. Konference umožnila navázat nové partnerství a možnost vzájemné spolupráce.

V červnu Slezská diakonie slavila se svými zaměstnanci Zahradní slavností. Na programu se podíleli zástupci jednotlivých oblastí Slezské diakonie i její uživatelé. A tak se návštěvníci bavili při divadelních a hudebních představeních, kvizech i při vtipných scénkách a oslavu završili společným pohoštěním u rautových stolů.

Na této Zahradní slavnosti měla svou velkou premiéru i výstava, která vznikla přímo k 20. výročí Slezské diakonie. Jejím cílem bylo přiblížit fungování naší organizace, popisovala její počátky, rozvoj jednotlivých částí a středisek, osobnost ředitele Ing. Česlava Santaria, současné služby, spolupracující organizace a dosažené úspěchy. Ukazovala ale také například fotografie ručních výrobků uživatelů služeb či fotografie z různých akcí. Vernisáž zahájil slavnostním přestřižením pásky ředitel Slezské diakonie. Zhlédnout ji tak hned první den mohlo přes 200 hostů. Výstava posléze půl roku putovala po různých místech Moravskoslezského kraje. Zájemci si ji mohli prohlédnout například na městském úřadě v Jablunkově, ve třinecké Nemocnici Sosna, na Městském úřadě v Bruntále, v Nemocnici s poliklinikou v Havířově, na Slezské univerzitě, Obchodně podnikatelské fakultě v Karviné a nakonec, v listopadu 2010, byla k vidění i v Městské nemocnici v Ostravě.

Maratón oslav byl v listopadu završen triádou akcí, které probíhaly od 5. do 7. listopadu. Triádu tvořil Benefiční koncert, Mezinárodní konference a Děkovná bohoslužba.

Benefiční koncert se konal 5. listopadu 2010 v 16:00 hodin ve velkém evangelickém kostele v Třinci na ulici Lidické. Hlavní hvězdou koncertu byl Jiří Zmožek, který úvodem zazpíval píseň Otče můj. Dále si pak návštěvníci vychutnávali skladby jako Jeruzalém, Ave Maria a mnoho dalších. Koncert byl určen pro širokou veřejnost, naše dárce i sponzory. Hlavním cílem bylo veřejné poděkování nejloajálnějším dárcům Slezské diakonie, ať už šlo o fyzické či právnické osoby.

Den poté následovala Mezinárodní konference s názvem „Význam partnerské spolupráce diakonií“. Konference se konala v Komorní Lhotce. Byli zde pozváni zahraniční spolupracující partneři Slezské diakonie, představitelé veřejné správy, zástupci církve i zaměstnanci Slezské diakonie. V programu zazněly referáty na téma významu diakonické práce ve 21. století očima ředitele Slezské diakonie a zahraničního partnera. Součástí konference byl i diskusní panel věnovaný diakonii v různých zemích světa v minulosti, současnosti i v budoucnosti.

Poslední akcí, kterou byly oslavy 20 let založení Slezské diakonie završeny, byla děkovná bohoslužba. Uskutečnila se 7. listopadu 2010 od 9:00 v evangelickém kostele v Českém Těšíně Na Nivách. Cílem bohoslužby bylo poděkování Pánu Bohu za uplynulých 20 let Slezské diakonie a slavnostní předání funkce ředitele Ing. Česlava Santariuse nastupující ředitelce Mgr. Zuzaně Filipkové, Ph.D.

Léta 2011 - 2020

Rok 2011 byl prvním rokem, kdy stála ve vedení Slezské diakonie Mgr. Zuzana Filipková, PhD. jako její ředitelka. Písemně byly v tomto roce deklarovány hodnoty Slezské diakonie.Realizovaly se nové úkoly, ale také se pokračovalo v aktivitách, které byly v předchozích letech započaty. Například ve středisku SÁRA Frýdek-Místek proběhla náročná rekonstrukce jednoho z objektů a vznikla noclehárna a azylový dům pro matky s dětmi a noclehárna pro ženy. Zřízeno bylo ve městě Karviná zřízeno sociální bydlení. 

​​​​​​

Od počátku roku probíhala jednání s Krajským úřadem a Městským úřadem Krnov ohledně převzetí Základní školy na ulici Hlubčiská 11 pod hlavičku Mateřské a základní školy Slezské diakonie v Krnově. Tato jednání vyústila v převedení školy pod diakonickou školu Slezské diakonie. V průběhu roku jsme v rámci projektu "Podpora zvyšování kvality sociálních služeb v zařízení Sociálních služeb města Třince" školili a vzdělávali společně s dalšími lektory zaměstance v příspěvkové organizaci města Třinec. Tento projekt vyústil ve společnou konferenci na téma "Kvalita v praxi - konzultační proces jako nástroj zvyšování kvality sociální služby". ​​​​​​

Naše organizace se také zapojila do aktivit spojených s Rokem dobrovolnictví, a to pořádáním hned několika akcí v oblasti národního i mezinárodního dobrovolnictví. Naši zaměstnanci i klienti měli dále možnosti zapojit se do mezinárodních projektů, které realizjeme se zahraničními partnery. 

Ing. Česlav Santarius byl oceněn Osobností neziskové sféry 2011, ceny udělovala Nadace OKD. 

Středisko SILOE Ostrava prošlo opětovnou certifikací České alzheimerovské společnosti, která udělila ceritifkát Vážka. Středisko BETANIA Komorní Lhotka, domov pro seniory, získalo v měsíci říjnu Značku kvality, kterou uděluje Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR. Středisko Poradna rané péče MATANA Krnov získalo Cenu kvality v sociální péči za rok 2010.  Za středisko POHODA Karviná byla paní Bc. Lenka Tužová vyhlášena mezi třemi nejlepšími sociálními pracovníky v soutěži Národní cena Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR.

Celý rok 2012 byl pro Slezskou diakonii rokem trochu jiným, než to bylo doposud. Na začátku roku jsme čelili největší finanční krizi v celé historii Slezské diakonie. Krizi, která byla způsobená nedostatečným finančním zajištěním sociálních služeb Slezské diakonie ze strany státních orgánů. Z toho důvodu musela Slezská diakonie některé služby výrazně omezit nebo dokonce zrušit. Postupně se v průběhu roku finanční situace stabilizovala a my jsme naše služby opět začali doplňovat a rozvíjet.

Na začátku roku jsme tvořili nový tříletý Strategický plán.

V druhé polovině roku jsme organizovali mnoho vzdělávacích seminářů v rámci evropského projektu „Učící se” Slezská diakonie. Naši zaměstnanci, ale také pracovníci jiných sociálních institucí, se vzdělávali v oblasti managementu a rozvoje lidských zdrojů. Proběhlo mnoho seminářů a školení v oblasti kvality sociálních služeb. Do konzultačního procesu jsme zapojili nejen inspektory kvality, kteří mnoho let spolupracují se Slezskou diakonií, ale také zaměstnance Slezské diakonie, kteří jak v rámci Slezské diakonie, tak v jiných organizacích realizovali konzultační proces.

V podzimních měsících probíhal v naší organizaci projekt Vděčnosti. Všichni jsme se učili být vděční za mnoho běžných, samozřejmých věcí, které nás potkávají, jak v pracovním, tak i osobním životě. Učili jsme se být vděční především Pánu Bohu za to, že nás provedl krizí, která nás potkala na začátku roku. Učili jsme se být vděční jedni druhým za to, že jsme to zvládli.

U příležitosti předání cen Olgy Havlové udělila Nadace Olgy Havlové i ocenění za vynikající projekty neziskových organizací. Ze tří oceněných osobností byla oceněna i Ilona Śniegoňová za Slezskou diakonii za projekty Potravinové banky a humanitárních aktivit.

Rok 2013

V dubnu tohoto roku jsme zahájili poskytování zcela nové služby v Ostravě. Komplex DUHOVÝ DŮM, který nabízí služby denního stacionáře, domova pro osoby se zdravotním postižením a odlehčovací služby, tak může sloužit až 70 uživatelům. Na začátku roku byl problém kapacitu obsadit, ale koncem roku se stav klientů naplnil tak, že jsme museli začít hledat další prostory k poskytování našich služeb.

V průběhu roku jsme zahájili novou aktivitu - Program pro pěstounské rodiny. Tyto rodiny se rozhodly dát kousek štěstí dětem, které doposud vyrůstaly bez rodinného zázemí, často v ústavním prostředí. Rodina je jednou z priorit, na které Slezská diakonie staví své služby. Slezská diakonie v roce 2013 v Moravskoslezském kraji uzavřela 100 dohod, v rámci kterých zabezpečuje pěstounským rodičům vzdělávání, poskytuje krátkodobé hlídání, zprostředkování odborných služeb s pěstounstvím a poručnictvím a další aktivity.

Zorganizovali jsme sbírku určenou k nákupu oken a lavic do školy ve vesnici Dongobesh v Tanzanii. Sbírka trvala čtyři měsíce a díky vybraným prostředkům se podařilo nakoupit 55 ks lavic a oken do této školy.

Řada středisek prošla úspěšně konzultacemi a audity v oblasti kvality a dokončili jsme projekt „Učící se organizace“, který nabídl školení a vzdělávání pro naše zaměstnance a pracovníky jiných sociálních institucích.

Zahájili jsme přípravu výstavby Diakonického a vzdělávacího centra v Českém Těšíně. Je to dlouhodobý projekt, o který již usilujeme několik let. Podařilo se nám získat z Evropských fondů velkou část finančních prostředků na jeho výstavbu. Budova nabídne prostory pro sociální účely, ale také vzdělávání a jiné kulturní aktivity.

Rok 2013 byl ve Slezské diakonii Rokem Bible. Probíhaly různé soutěže o Bibli, zorganizovali jsme několik přednášek o významu Bible pro klienty, zaměstnance, veřejnost. Bibli jsme přepisovali ručně ve všech našich střediscích. Významu Bible pro náš praktický život jsme věnovali dvě duchovní konference. V průběhu celého roku jsme se snažili přinášet světlo do života potřebným.

Získali jsme Čestné uznání za přijetí a realizaci myšlenek společenské odpovědnosti v oblasti sociální, ekonomické a environmentální z rukou Hejtmana Moravskoslezského kraje. Ve Slezské diakonii je zaměstnáno okolo 600 zaměstnanců.

Rok 2014

Rok 2014 jsme ve Slezské diakonii nazvali Rokem modlitby a hudby.

V roce 2014 jsme nabídli více než 100 sociálních a návazných služeb na území Moravskoslezského, Jihomoravského a Olomouckého kraje. Rozvíjeli jsme také nové projekty, které byly započaty v předchozích letech. Patří k nim Program pro pěstounské rodiny. V tomto programu poskytujeme podporu nyní téměř 180 pěstounským rodinám.

Diakonické školství zaznamenalo další rozvoj. K Mateřské škole, základní škole a střední škole Slezské diakonie v Českém Těšíně a jejim pobočkám ve městech Karviná, Bohumín a Ostrava přibylo nové pracoviště základní školy na Stojanově náměstí v Ostravě. Také krnovská škola rozšířila své aktivity o střední školu.

Zahájili jsme stavbu Diakonického a vzdělávacího centra v Českém Těšíně. Novým stavebním projektem, který jsme začali realizovat, je vybudování pobytové sociální služby „Domov se zvláštním režimem“ pro seniory s poruchami paměti, který vznikne rekonstrukcí a přístavbou budovy v Ostravě – Nové Vsi.

Poprvé jsme se měli možnost účastnit Dnů ticha, které organizovali pro nás naši duchovní pracovníci. Byla to příležitost ke ztišení, modlitbě, utřídění vlastních myšlenek a zamyšlení se nad smyslem naší práce.

6 klientů střediska EFFATHA Nový Jičín, sociálně terapeutických dílen získalo 3. místo Ceny hejtmana Moravskoslezského kraje. U příležitosti Evropského roku občanství a Mezinárodního dne dobrovolníků byl slavnostně udělen pamětní list Dobrovolníka roku za práci v oblasti sociálních služeb a volnočasových aktivit paní Antonii Gavlasovské, která se věnuje dětem v programu Dobrovolnictví potřebným lidem. Paní Lydie Jariabková převzala zvláštní ocenění za celoživotní přínos k budování služeb v Moravskoslezském kraji u příležitosti slavnostního zahájení XVIII. celostátního kongresu Gerontologické dny. Paní Silvie Jandová, pracovnice střediska EFFATHA Frýdek-Místek, Frýdland nad Ostravicí, sociálně terapeutické dílny převzala ocenění Pečovatelka roku v kategorii Pracovník v sociálních službách – ambulantní služby. Dobrovolnice střediska POHODA, nízkoprahového zařízení pro děti a mládež v Karviné paní Jiřina Steklá získala cenu Ď za Moravskoslezský kraj.

V roce 2014 jsme se technologicky významně posunuli na Oddělení personalistiky a mezd a implementovali nový mzdový a personální program ušitý na míru. Slezská diakonie měla na konci roku 2014 celkem 638 zaměstnanců včetně dohod o pracovní činnosti. V roce 2014 bylo sepsáno 363 dohod o provedení práce. Program významně zefektivnil práci na obou odděleních včetně práce vedoucích pracovníků ve vztahu k vykazování mzdové agendy. Rovněž tento program zavedl do praxe elektronické výplatní lístky. V průběhu roku jsme pracovali na tvorbě spotu, který vystihuje naše motto „Přinášíme světlo do života potřebným“. Spot byl poprvé uveden na koncertu Spirituál kvintetu, který zahájil oslavy 25 let činnosti Slezské diakonie, které slavíme v roce 2015. Na konci roku jsme začali pracovat na inovativním přístupu k hledání personálních rezerv na pozice vedoucích pracovníků a odborných pracovníků a současně také podpořili identitu organizace. V této souvislosti proběhla konference na téma „Jak může student a manažer organizace budovat identitu?“.

Rok 2015

Celý rok 2015 byl pro Slezskou diakonii rokem významným a jiným v tom, že slavila 25 let svého fungování. Za 25 let se mnohé změnilo. Naše organizace rostla co do počtu rozmanitých služeb, ve kterých poskytujeme pomoc a podporu potřebným lidem, ale také rostl počet lidí, kterým jsme za tuto dobu pomohli. Rovněž se zvyšoval počet těch, kteří tuto pomoc poskytují. Dnes náš velký pracovní tým čítá okolo 650 kolegů, s úsekem speciálního školství pak hovoříme o 750 pracovnících. Ročně nabízí střediska a služby Slezské diakonie pomoc a podporu až osmi tisícům klientů ve 103 zaregistrovaných sociálních službách různého zaměření.

V tomto roce došlo k naplnění dlouhodobé vize naší organizace o zřízení moderních multifunkčních prostor vyhrazených diakonickým a církevním aktivitám. K těmto účelům slouží vybudované Diakonické a vzdělávací centrum Vladislava Santariuse (DVC), které bude mít v budoucnosti dopad na informovanost a vzdělanost širší veřejnosti v oblasti sociální i v oblasti historie diakonické sociální práce a křesťanství v regionu. Zázemí tohoto centra je rozděleno na aktivity v podobě chráněného bydlení, praktické školy, multifunkčního informačního centra, archívu, knihovny se studovnou a čítárnou a muzeem.

Další stavební projekt, který byl v roce 2015 realizován, je vybudování pobytové služby „Domov se zvláštním režimem“ pro seniory s poruchami paměti v Ostravě – Nové Vsi. Věříme, že se brzy podaří rekonstrukci budovy dokončit a služba bude moci pomáhat osobám v nepříznivé životní situaci.

Rok 2015 se ve Slezské diakonii nesl ve znamení misie a diakonie. Měli jsme opět možnost účastnit se duchovních konferencí či Dnů ticha, které pro nás realizovali duchovní pracovníci.

Oslavy 25 let Slezské diakonie vyvrcholily koncertem zaměstnanců Slezské diakonie a pěveckého sboru Happy day. Byla to úžasná příležitost, jak poděkovat všem zaměstnancům za jejich práci, které si nesmírně vážíme. U této příležitosti také vznikla hymna Slezské diakonie "Nebe je modré, na obzoru kříž. Láska je oběť, ale to už víš. Nebe je rudé, když padá tma, světlo ve tmě svítí, Kriste, Svíce Tvá!" 

V sobotu 10. října získal náš emeritní ředitel a zakladatel Slezské diakonie Ing. Česlav Santarius na konferenci, která byla pořádána u příležitosti 100 let od narození jeho otce pastora Vladislava Santariuse – cenu města Třince za dlouholeté působení a rozvoj sociálních služeb v Třinci a v regionu. Město Třinec ocenilo skutečnost, že Slezská diakonie pomáhá městu Třinec v péči o občany v sociální nouzi už sedmnáct let. Od roku 2005 je Slezská diakonie partnerem města Třince pro komunitní plánování sociálních služeb. Paní Zuzana Wronková byla oceněna jako pečovatelka roku 2015.

Vydali jsme Etický kodex Slezské diakonie. 

Rok 2016

Rok 2016, byl ve Slezské diakonii rokem rodiny. U této příležitosti proběhla celá řada akcí v rámci sociálních služeb, např. duchovní konference či Dny ticha. Význam rodiny a její posilování byl patrný také v mnohých jiných aktivitách. V tomto roce jsme úspěšně dokončili projekt Kvalitní život i v nemoci, díky kterému došlo k revitalizaci sociálních služeb v Ostravě Nové Vsi a vzniku pobytové služby Domov se zvláštním režimem.

Úspěšný první rok provozu má také za sebou středisko SAREPTA, domov pro seniory, v Komorní Lhotce. Další významnou službou v tomto roce bylo zřízení střediska Karmel-integrační program. Zde pobývali uprchlíci z Iráku, kterým jsme společně s církvemi pomohli tak, že dospělí lidé si našli práci, děti studují. V říjnu zahájila svou činnost Kavárna u Lidušky, která je projektem Dobrovolnického centra. Působí v nemocnici Třinec Sosna a v Domově pro seniory SAREPTA v Komorní Lhotce. Dobrovolníci pacientům či seniorům nejen uvaří skvělou kávu, dobrý čaj, ale také vyplní jejich čas rozhovory na různá témata, a tak mnozí zapomenou na starosti všedního dne. Jsme vděčni Pánu Bohu, že jsme i v tomto roce mohli naplňovat poslání naší organizace a s jeho pomocí zlepšovat kvalitu života těm, kteří nás potřebují. 

Časopis Informátor, který vydává Slezská diakonie, byl oceněn razítkem profesionální úrovně RATED v prestižní soutěži Zlatý středník 2015, v kategorii „nejlepší firemní periodikum v neziskovém sektoru“.

Paní Vanda Stanieková, která byla za Slezskou diakonii nominována v  7. ročníku soutěže Žena regionu za Moravskosletský kraj, se umístila na krásném druhém místě.

Tento rok jsme i my, stejně jako jiné organizace, pocítili snížení zájmu o práci v sociálních službách v souvislosti s významným snížením nezaměstnanosti a snížení počtu lidí, kteří aktivně práci hledají. Proto jsme začali hledat nové cesty, jak zajistit dostatečný počet spolupracovníků, ale i motivované lidi. Rozvinuli jsme spolupráci se školami, které vzdělávají studenty pro oblast sociálních služeb. V tomto roce započala tradice Dnů se sociálním pracovníkem, během kterých veřejnost možnost nahlédnout do sociálních služeb a do práce sociálních pracovníků. Také jsme natočili první on-line zpravodajství z naší organizace s názvem Mozaika. Propojení kvalitní značky a personální práce vnímáme jako cestu pro optimální personální zajištění našich sociálních služeb.

Rok 2017

Rok 2017 byl ve Slezské diakonii Rokem růstu, vzdělávání a překonávání bariér. S tím se pojil začátek realizace největšího neinvestičního projektu ZECHO – Zefektivnění chodu Slezské diakonie, jehož cílem je zkvalitnění poskytovaných sociálních služeb na celoorganizační úrovni. Realizací projektu Zecho se nastartovaly personální procesy, které se implemtovaly v roce 2018.

Život v jednotlivých oblastech Slezské diakonie byl stejně jako každý rok velmi různorodý, pro oblast Ostrava, Havířov to byl rok stěhování, které probíhalo na 4 střediscích z důvodu rozvoje sociálních služeb pro seniory, rodiny s dětmi, lidi s hendikepem. V oblasti Bruntál, Krnov, Nový Jičín se také rekonstruovalo, jednalo s městy a prohlubovala se s nimi vzájemná spolupráce či se prolamovaly ledy v problematice lidí s duševním onemocněním. V oblasti Karvinsko se toho rovněž mnoho událo, avšak za jedny z největších úspěchů považujeme, že služba SOCIÁLNÍ ASISTENCE Karviná, Orlová byla vybrána jako příklad dobré praxe v rámci metodické podpory vybraných sociálních asistencí v Moravskoslezském kraji a služba HANNAH Orlová absolvovala inspekci poskytování sociálních služeb s vynikajícím hodnocením. Nejinak tomu bylo v oblasti Těšínsko, kde jsme začali provozovat sociálně terapeutické dílny pro osoby s duševním onemocněním v Českém Těšíně. V Komorní Lhotce jsme ubytovali většinu zahraničních dobrovolníků, ti se začlenili do zdejší komunity a společně s našimi zaměstnanci pomáhají potřebným. V oblasti Frýdek-Místek, Třinec se rozjel inovativní projekt Primární prevence na školách.

Integrační středisko KARMEL i nadále podporovalo rodiny z Iráku, které se již zařadily do běžného života. Jednotliví členové začali pracovat, studovat a být součástí naší společnosti. 

K dlouholeté tradici vydávání časopisu Informátor jsme letos přidali i pravidelné natáčení zpravodajství z našich služeb MOZAIKA. 

Započaté práce na intenzivním propojení PR a personální práce se v roce 2017 prohloubily. K webovému odkazu Kariéra byl vytvořen i Facebook Kariéra. A rovněž došlo k technologickému posunu personální agendy o dokumentaci v on-line podobě.

Rok 2018

Tento rok byl pro nás opět plný výzev, mj. došlo k registraci šesti nových služeb. V lednu jsme zahájili poskytování služeb v návaznosti na transformaci denních stacionářů pro děti. Jedná se o sociálně aktivizační služby pro osoby se zdravotním postižením a odlehčovací služby. Slezská diakonie se taky aktivně zapojila do budování sítě komunitních služeb pro osoby s duševním onemocněním v rámci reformy psychiatrické péče. Inspiraci jsme mohli získat díky projektu o duševní zdraví evropským příkladem dobré praxe. Ve službách pro seniory v Ostravě jsme na základě velké poptávky rozšířili kapacitu střediska SILOE Ostrava, domova se zvláštním režimem pro osoby demencí.

V roce 2018 jsme díky potravinové pomoci pomohli v Moravskoslezském kraji asi 20 000 osobám.

Začátkem roku jsme zahájili poskytování inovativní služby v oblasti podpory dětí a mládeže ohrožených závislostmi, a to v rámci terapeutické komunity EXIT.

Program pro pěstounské rodiny doprovázel 200 rodin s dětmi v náhradní rodinné péči.

Jsme vděčni, že se nám podařilo ze zdrojů Evropské unie získat finanční prostředky na realizaci projektu „Zkvalitnění zázemí domova BETEZDA“, díky němuž dojde k celkové rekonstrukci objektu domova pro osoby se zdravotním postižením v Komorní Lhotce.

Implementace GDPR byla náročná nicméně její aplikace ovlivnila řadu procesů. V tomto roce byly vytvořeny a implementovány personální procesy. V rámci naší celé orgaizace došlo ke sjednocení praxe v oblasti plánování lidí, náboru a výběru, zapracování, hodnocení a rozvoje. V této době také začali působit personální partneři, kteří společně s vedoucími zaměstnanci implementaci zajistili.

Rok 2019

Počátkem roku jsme se intenzivně zabývali zpracováním nového strategického plánu pro další čtyřleté období 2019–2022, ve kterém je promítnuta naše vize být ve společnosti uznávanou organizací, která poskytuje kvalitní sociální, sociálně – zdravotní, vzdělávací a prorodinné služby a také být perspektivním zaměstnavatelem.

V měsíci květnu jsme v Kopřivnici zahájili provoz sociálně terapeutických dílen EFFATHA, které jsou určeny pro dospělé osoby se zdravotním postižením. Další aktivitou byla transformace služeb pro děti s postižením, která probíhala ve třech městech. V návaznosti na reformu psychiatrické péče jsme aktivně vstoupili do oblasti podpory osob s duševním onemocněním. V letních měsících jsme zahájili rekonstrukci střediska BETEZDA v Komorní Lhotce a také rekonstrukci střediska KARMEL v Tiché.

V říjnu jsme se v Ostravě zamýšleli nad perspektivou lidí v sociálních službách na první personální konferenci Slezské diakonie. V tomto roce byly zavedeny věrnostní tarify. Současně proběhlo první setkání s paní ředitelkou se zaměstnanci, kteří oslavili ve Slezské diakonii své životní jubileum. Projekt Kvalitní sociální služby díky kvalitnímu řízení v oblasti age managementu otevřel dveře pro řadu opatření v oblasti age managementu. Projekt nabídl řadu aktivit např. vzdělávání pro zaměstnance 50+, pořízení materiálních a technických opatření. Např. pořízení ergonomické obuvi, hodnotícího systému, dotazníkového šetření pro nové zaměstnance.

Rok 2020

V roce 2020 jsme si připomněli 30. výročí vzniku Slezské diakonie.

V roce 2020 jsme si připomněli 30. výročí vzniku Slezské diakonie. Oslavy provázela velká vděčnost, že jsou to již tři desetiletí, kdy můžeme přinášet světlo do života potřebným! Při této příležitosti vznikl film "30 let cesou vděčnosti". Jednou z aktivit provázejících toto výročí byla konference s názvem Diakonie v kontextu společenských výzev, která proběhla ve Sborovém centru Hutník v Třinci dne 2. 10. 2020. Cílem konference bylo prodiskutovat roli křesťanské sociální práce v rámci společenských změn v České republice i v zahraničí a konference se také zaměřovala na téma jedinečnosti člověka, potřeby místních společenství a přinášení pozitivních změn do systému odborné sociální podpory. V rámci konference proběhlo také oceňování zaměstnanců Slezské diakonie, kteří se dlouhodobě a aktivně podílejí na rozvoji sociálních služeb ve Slezské diakonii. Oceněno bylo z rukou paní ředitelky a předsedy Dozorčí rady 17 zaměstnanců nominovaných vedoucími oblastí.

 

Ocenění zakladatelů Slezské diakonie, tak zněl název akce, která se uskutečnila 3. 10. 2020. Tato akce byla druhou akcí, která se konala u příležitosti oslav vděčnosti u příležitosti 30 let činnosti Slezské diakonie. Ocenění převzali: Ing. Česlav Santarius, Ing. Adam Cieślar, Mgr. Jan Waclawek, Ing. arch. Mgr. Karel Cieślar, Pfr.i.R drs. Miroslav Danys, Jan Stebel, Alois Pasz in memoriam, Mgr. Jan Cieślar, Leopold Cyroň in memoriam, Mgr. Anna Bystrzycká, Ph.D., Mgr. Jaroslav Kaleta, Ing. Jan Morávka Ph.D. in memoriam a Lumír Svoboda. 

Během celého roku 2020 ovlivňovala chod naší organizace pandemie koronaviru. Museli jsme se plně přizpůsobit novým nařízením a omezením a udělat vše pro to, abychom v maximální možné míře ochránili klienty a podpořili pracovníky v našich službách. Na mnoha pracovištích vznikly dílny na šití roušek. Potvrdilo se, že jsme připraveni i v těchto těžkých dobách zajistit vše potřebné, poskytovat kvalitní služby a o všechny naše klienty se, s láskou, postarat. Celá organizace se musela přizpůsobit situaci a mnoho aktivit, porad i vzdělávacích kurzů začalo probíhat online. Personální agenda byla digitalizována do míry, do které je to právně možné a současně byla započata digitalizace v rámci celé Slezské diakonie. Byly pořízeny biometrická pera.. 

V roce 2020 jsme dokončili rekonstrukci domova pro osoby se zdravotním postižením BETEZDA Komorní Lhotka a začali jsme s přestavbou denního stacionáře EDEN Český Těšín a v plánu jsou další stavební projekty.

V tomto roce jsme rozvinuli dvě nové sociální služby, a to sociální rehabilitaci pro osoby s duševním onemocněním v Havířově a sociální rehabilitaci pro osoby se zdravotním postižením v Ostravě. Oblast aktivit v tématu duševního zdraví nás provázela celým rokem, kdy v rámci reformy psychiatrické péče v ČR budujeme, v regionech Moravskoslezského kraje, multidisciplinárně působící terénní týmy.

Rozvíjela se také potravinová a materiální pomoc pro potřebné osoby a zázemí pro její skladování, například ve skladech v Hnojníku. Ročně podpoříme tisíce sociálně potřebných osob.

I přestože byl tento rok poznamenán nepříznivou epidemiologickou situací a obrovským úsilím o zajištění potřebné ochrany pro naše zaměstnance i klienty v průběhu celého roku, rozvoj a podpora kvality ve službách, v rámci pracovních skupin či cechů, konzultací a vzdělávacích aktivit, pokračovali. V roce 2020 bylo ve službách realizováno celkově 16 jednodenních podpůrných konzultací ke kvalitě. Tyto aktivity probíhaly jak formou osobního setkání, tak v online formě. Podpora profesního rozvoje zaměstnanců na všech úrovních byla provázena rozkvětem aktivit Diakonického institutu. Zaměstnanci se dále vzdělávali v nových metodách práce v rámci výcviků O.T.A., CARE, bazální stimulace, reminiscenční techniky apod.

Na konci roku 2020 vznikla pracovní skupina Inovace, která sdružuje 18 stálých členů. Tato skupina si klade za cíl přinést nové myšlenky a inovace jak do naší stávající práce, tak do práce budoucí v rámci strategie organizace.