Podání oznámení

Informace o podávání oznámení


1.    Slezská diakonie, právnická osoba zapsaná v Rejstříku evidovaných právnických osob vedeném Ministerstvem kultury ČR pod č. evidence 17-022/1996, se sídlem Na Nivách 7, 737 01 Český Těšín, IČ: 654 68 562 (dále jen „Zaměstnavatel“) v souladu se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů., v platném znění (dále jen „Zákon“) zřídila vnitřní oznamovací systém (dále jen „VOS“), prostřednictvím něhož je možné podat oznámení z důvodů, které jsou vymezeny níže v odst. 5. 

2.    Oznamující osoba by vzhledem k okolnostem a informacím, které má k dispozici v době oznámení, měla mít pádný důvod se domnívat, že jí oznamované skutečnosti jsou autentické a pravdivé. Nelze tedy oznamovat skutečnosti vědomě nepravdivé. Takovéto jednání může být sankcionováno jako přestupek pokutou do výše 50.000,- Kč a na osobu oznamovatele se v tomto případě nevztahuje ochrana před odvetným opatřením ve smyslu Zákona.

3.    Oznámení prostřednictvím VOS může podat pouze osoba, která u Zaměstnavatele vykonává nebo se uchází o:
a)    práci v základním pracovněprávním vztahu,
b)    dobrovolnickou činnost,
c)    odbornou praxi, stáž.

4.    Oznámení zásadně musí obsahovat údaje o jménu, příjmení a datu narození, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele.

5.    Oznámení musí obsahovat informace o možném protiprávním jednání, k němuž došlo nebo má dojít u Zaměstnavatele a které
a)    má znaky trestného činu,
b)    má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 000 Kč,
c)    porušuje Zákon, nebo
d)    porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblasti: finančních služeb, povinného auditu a jiných ověřovacích služeb, finančních produktů a finančních trhů, daně z příjmů právnických osob, předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ochrany spotřebitele, souladu s požadavky na výrobky včetně jejich bezpečnosti, bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích, ochrany životního prostředí, bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat a jejich zdraví, radiační ochrany a jaderné bezpečnosti, hospodářské soutěže, veřejných dražeb a zadávání veřejných zakázek, ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví, ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů, ochrany finančních zájmů Evropské unie, nebo fungování vnitřního trhu včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva Evropské unie.

6.    Oznámení je možné podat prostřednictvím webové aplikace na internetových stránkách Zaměstnavatele https://www.slezskadiakonie.cz/, nebo písemně, ústně, či na žádost osobně pověřené osobě, kterou je:

Mgr. Karla Chwistková, advokátka
E-mail: advokat@chwistkova.cz
tel.: +420 725 002 852

PODAT OZNÁMENÍ ONLINE
Oznámení online přes QR kód


7.    Oznámení je možné podat rovněž prostřednictvím oznamovacího systému Ministerstva spravedlnosti na webové stránce: https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/.