Sociální služby

Pilířem kvality všech poskytovaných služeb Slezské diakonie je důraz na důsledné a uvědomělé naplňování požadavků zákona při práci s klientem služby, které je založeno na odborné a týmové práci zaměstnanců při zpracovávání metodiky služby. Slezská diakonie se procesem zkvalitňování poskytovaných služeb zabývá od roku 2000, ačkoli zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách ukládá tuto povinnost až od 1. 1. 2007.

Všechny poskytované služby Slezské diakonie uplatňují systém postavený na kritériích kvalitní služby ukotvených v zákoně o sociálních službách či v zákoně o sociálně – právní ochraně dětí.

Kvalita služeb

Zaregistrovaný počet sociálních služeb: 112

Počet druhů sociálních služeb: 24

Azylový dům 10 
Odlehčovací služby 6
Centrum denních služeb 1 
Osobní asistence 4
Denní stacionář 6 
Pečovatelská služba 2
Domov pro osoby se zdravotním postižením 5 
Podpora samostatného bydlení 5
Domov pro seniory 1 
Raná péče 5
Dům na půl cesty 1 
Sociálně aktivizační služby pro seniory a OZP 4

Chráněné bydlení 5 
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 6
Intervenční centra 1 
Sociálně terapeutické dílny 7
Nízkoprahové denní centrum 4 
Sociální rehabilitace 14
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 4 
Terénní program 8
Noclehárny 5 
Domov se zvláštním režimem 1
Odborné sociální poradenství 6 
Terapeutická komunita 1

Řízení kvality služeb ve Slezské diakonii tvoří několik vzájemně provázaných dílčích oblastí. První oblastí je plánování rozvoje sociálních služeb, které je zakotveno v dlouhodobém strategickém plánu rozvoje Slezské diakonie. Neméně důležitou oblastí pro kvalitu služeb je vzdělávání. Pracovníci organizace jsou pravidelně vzděláváni v oblasti metodických, odborných a manažerských dovedností. Poslední oblastí je systematické zavádění standardů kvality sociálních služeb. Zde Slezská diakonie aktivně spolupracuje s inspektory MPSV.​​​​​

Proč se rozhodnout pro Slezskou diakonii?

Provázanost různých druhů služeb

Nabízíme širokou paletu návazných služeb odpovídající různorodosti potřeb lidí. Provozujeme více než 100 sociálních služeb na území Moravskoslezského a Jihomoravského kraje. Díky tomu můžeme nabídnout otevřený systém podpory osob, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci z různých důvodů. Rozsah působnosti Slezské diakonie přispívá k vzájemné výměně zkušeností, podněcuje tvorbu inovativních metod a přístupů práce s klientem.

Kvalita

Kvalita poskytovaných služeb je založena na více než 10letém vícestupňovém systému vzdělávání pracovníků s důrazem na zvyšování odborných a manažerských kompetencí v poskytování sociálních služeb.

Stabilita organizace

SD během svého 20letého působení zformovala funkční a motivovaný tým pracovníků, který má silnou a realizovatelnou vizi. Poskytujeme více než 100 sociálních služeb ve více než 60 centrech pro více než 8000 uživatelů. Jsme učící se organizací s více než 1200 zaměstnanci.

Ve své práci reagujeme na příležitosti místních komunit a potřeby klientů i zájemců o poskytovanou službu. Stáli jsme u zrodu dalších organizací: diakonických škol, vzdělávacího institutu, mezinárodní akademie pro křesťanskou sociální práci a několika firem založených na principech sociálního podniku.

Efektivita

Jsme neziskovou organizací. Využíváme možnosti vícezdrojového financování, což zahrnuje čerpání státních dotací, projekty (soukromé, regionální, státní i evropské) a také prostředky od různých nadací i soukromých dárců. Naše hospodaření je každoročně kontrolováno auditory i četnými kontrolami ze strany poskytovatelů dotací. Se svěřenými prostředky se snažíme nakládat účelně a hospodárně, jelikož efektivita je pro nás jedním z kritérií kvality organizace.