Společnost přátelská demenci v Moravskoslezském kraji

Logo projektu Dementia Friendly

Cílem projektu je pilotně zavést koncept Dementia Friendly Communities (Společnost přátelská demenci, dále jen DFC) do 1 městského a 1 venkovského regionu v Moravskoslezském kraji a posílit tak sociální začleňování osob s demencí a jejich participaci na životě společnosti.

Název projektu: Společnost přátelská demenci v Moravskoslezském kraji

Registrační číslo projektu: CZ.03.02.02/00/22_027/0001257

Termín realizace: 1. 1. 2024 – 31. 12. 2026

Financováno: Operační program Zaměstnanost plus

Název výzvy: Zavádění nových řešení ve službách podporujících sociální začleňování (1)

Zodpovědná osoba: Mgr. et Ing. Romana Bélová

Projekt je zacílen na pilotní ověření možností uplatnění prvků konceptu Společnost přátelská demenci (dále jen DFC) ve dvou místních komunitách v Moravskoslezském kraji (městská a venkovská komunita) s důrazem na posílení participace osob s demencí a jejich rodinných pečujících na životě společnosti. Projekt vytváří podmínky pro více inkluzivní společnost a zvýšení kvality života lidí s demencí v běžném prostředí. Projekt přináší inovativní přístupy k sociálnímu začleňování znevýhodněných osob.

Hlavní cíl projektu bude realizován prostřednictvím těchto dílčích cílů:

 • vytvoření podmínek pro uplatnění principů Společnosti přátelské demenci ve dvou místních komunitách (městská, venkovská)
 • posílení spolupráce a dialogu na mezioborové úrovni v rámci vzniklé Akční skupiny DFC (celkem min. 15 zapojených zainteresovaných subjektů)
 • posílení vzdělávání a informovanosti odborné i laické veřejnosti v oblasti začleňování lidí s demencí do běžné společnosti prostřednictvím besed a vzdělávacích aktivit
 • posílení hlasu osob s demencí při uplatňování principů DFC v místní komunitě prostřednictvím jejich aktivního zapojení do rozhodovacích procesů (vznik metodiky monitorování principů DFC) – vznik dvou skupin Ambasadorů DFC
 • realizace monitoringů DFC v rámci zapojených místních komunit s ověřováním dostupnosti veřejných služeb pro osoby s demencí
 • posílení spolupráce na regionální i národní úrovni k rozvoji konceptu DFC v ČR (závěrečná konference)
 • posílení spolupráce s osobami s demencí a jejich rodinami (či dalšími pečujícími) při hledání řešení jejich nepříznivé sociální situace s důrazem na zachování přirozené podpory a na poskytování kvalitních a včasných informací
 • vytvoření metodických materiálů a informačních materiálů k principům DFC v podmínkách ČR

V důsledku projektu očekáváme:

 • zvýšení povědomí o problematice života s demencí a snižování stereotypů a předsudků vůči osobám s demencí a kvalitou života u osob v zapojených místních komunitách i mezi širší veřejností v kraji
 • konkrétní (fyzické) změny prostředí ve dvou místních komunitách (veřejné služby, úřady, lékaři apod. uplatní alespoň některé z principů DFC) a změny v přístupech zaměstnanců dotčených veřejných služeb
 • lidé s demencí jako ambasadoři DFC = lidé s hlasem a sdílením svých pohledů na život a jeho kvalitu oproti tradičnímu pojetí lidé s demencí = objekty péče
 • lidé s demencí i jejich rodinní pečující získají včasnější a komplexnější informace a podporu při řešení své situace, a to již v prvních fázích onemocnění
 • lidé s demencí budou moci lépe využít běžně dostupné služby, a to s podporou nebo samostatně – dojde tak k posílení jejich sociálního začlenění oproti původnímu stavu, kdy člověk s demencí zůstává doma (nevychází ven), nebo v systému sociálních či zdravotních služeb
 • praxe v ČR bude obohacena o zkušenosti v oblasti komunitní podpory znevýhodněných osob, vč. dostupnosti vytvořených metodických materiálů k šíření dobré praxe

 

GDPR