LYDIE Český Těšín, sociálně aktivizační služby

LYDIE Český Těšín, sociálně aktivizační služby

Adresa Třanovského 1758/10, 737 01 Český Těšín Ukázat na mapě
Doba poskytování služby Pondělí, středa, pátek 7:00 – 15:00 hod.; úterý 8:00 – 16:00 hod., čtvrtek 11:00 – 16:00 hod. Poskytujeme ambulantní nebo terénní formu služby dle potřeb klienta.
Kapacita 6 klientů v jeden okamžik Celková kapacita služby je 40 klientů.
Kontakt

Poslání služby

Sociálně aktivizační služby LYDIE pomáhají rozvíjet a uplatnit dovednosti dětí a mladých dospělých se zdravotním postižením v jejich přirozeném prostředí. Služba se zaměřuje na člověka a jeho individuální potřeby.

Cíle služby

1. Člověk, který je v rámci svých možností co nejvíce soběstačný (péče o tělo, sebeobsluha)

2. Člověk, který dokáže uplatnit své schopnosti a dovednosti v přirozeném prostředí (rodina, škola, veřejně dostupné služby, kroužky, apod.)

3. Člověk, který dokáže řešit svou nepříznivou situaci a je zodpovědný za vlastní život (vyjádření vlastních potřeb a názorů, práva, povinnosti, vlastní zodpovědnost)

Cílová skupina

Děti a mladí dospělí od 4 do 18 let, kteří se z důvodu projevů chování nebo zdravotního postižení nacházejí v nepříznivé sociální situaci a mohou mít:

 • poruchy autistického spektra (např. Rettův syndrom, Aspergerův syndrom, dětský autismus apod.).

 • těžké poruchy komunikace - např. dysfázie, afázie, mutismus. 

 • mentální postižení – snížené rozumové schopnosti  

 • tělesné postižení – z důvodu opožděného nebo narušeného psychomotorického vývoje potřebují pomoc a podporu 

 • kombinované postižení – výše jmenované postižení rovněž v kombinaci se smyslovým postižením pokud smyslové postižení není pro dítě určující (např. hluchota, slepota)

image

Zásady

Zaměření na člověka

Vycházíme z potřeb člověka a pomáháme mu v řešení jeho nepříznivé sociální situace.

Individuální přístup

Uplatňujeme individuální přístup ke každému člověku podle jeho potřeb, možností a schopností a podporujeme ho v jeho rozhodování.

Flexibilita

Pružně reagujeme na potřeby člověka a nastavujeme vhodný způsob poskytování služby (např. ambulantní a terénní forma).

Aktivní přístup člověka využívající službu

Podporujeme člověka ve využití vlastního potenciálu a vedeme jej k zodpovědnosti za vlastní život.

Nabídka služeb

Všechny základní činnosti jsou poskytovány dle nabídky sociálně aktivizačních služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením podle §66 zákona č. 108/2006Sb., o sociálních službách a rozsah jednotlivých úkonů je v souladu s §31 prováděcí vyhlášky č.505/2006Sb.

 

Základní činnosti

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

 • Prostřednictvím terénní formy služby podporujeme uplatňování získaných dovedností člověka v přirozeném prostředí (veřejně dostupné služby).  

 

Sociálně terapeutické činnosti

 • Sociálně aktivizační služby nabízí činnosti, jež vedou k udržení nebo rozvoji osobních a sociálních dovedností člověka a tím podporují jeho sociální začlenění do společnosti. Při práci s člověkem s poruchou autistického spektra (dále s PAS) pracují zaměstnanci mimo jiné také na základě principů O.T.A. terapie (Open therapy of autism).

 

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávaní záležitostí

 • Spočívá v podpoře a respektu samostatného projevu člověka (verbálního i neverbálního), podpoře při hledání vhodného komunikačního systému (práce s metodami AAK). Klienti jsou seznamováni se svými právy a povinnostmi. Poskytnutí potřebného sociálního poradenství, pomoc při jednání s úřady, hledání dalších vhodných sociálních a návazných služeb. 

 

Fakultativní činnosti

Fyzioterapie

 • Feldenkraisova metoda (Funkční integrace, lekce uvědomění se skrze pohyb)
 • Vojtova metoda
 • Cvičení podle Mojžíšové
 • Aplikace parafínu
 • Elektrostimulace
 • Motomed
 • Cvičení na Therapy mastru

 

image

Fotogalerie

LYDIE Český Těšín, sociálně aktivizační služby

Podporují nás

logo Český Těšín
logo MSK
logo MPSV
logo Třinec
logo Jablunkov