LYDIE Český Těšín, sociálně aktivizační služby

LYDIE Český Těšín, sociálně aktivizační služby

Adresa Třanovského 1758/10, 737 01 Český Těšín Ukázat na mapě
Doba poskytování služby Pondělí, středa, pátek 7:00 – 15:00 hod.; úterý 8:00 – 16:00 hod., čtvrtek 11:00 – 16:00 hod. Poskytujeme ambulantní nebo terénní formu služby dle potřeb klienta.
Kapacita 4 klienti v jeden okamžik Celková kapacita služby je 40 klientů.
Kontakt

Aktualita služby

UŽ JE TO UDĚLÁNO, UŽ JE TO HOTOVO !!!
HURÁÁÁ, máme nový výtah! Od konce roku 2023 se pyšníme novým krásným výtahem. Po několika letech boje se starým nevyhovujícím výtahem jsme díky projektu Moravskoslezského kraje získali 1 000 000 Kč na přístavbu výtahu. Nový výtah totiž nenahrazuje starý, ale je přistavěn ze strany zahrady k samotné budově. Realizaci stavby vysoutěžila v roce 2022 firma VÝTAHY – ELEKTRO ŽIŽKA spol. s.r.o. 
Nový výtah svou velikostí vyhovuje všem typům invalidních vozíků, aktuálním normám a ještě k tomu má bonus, že se otevírá ze dvou stran (na obě strany). Děti z prvního patra mohou přímo sjet do zahrady relaxovat. Nový výtah zajišťuje pro naše klienty a jejich rodinné příslušníky bezpečnou a důstojnou přepravu v objektu.
Chceme poděkovat všem, kteří svou aktivitou či jakýmkoliv příspěvkem přispěli ke zdárnému konci stavby. Z celého srdce děkujeme sponzorům, dárcům, bez kterých bychom těžko realizovali tuto stavbu. Rovněž velký dík patří Moravskoslezskému kraji za finanční podporu a také samotnému realizátorovi za výstavbu a za časové 
dodržení stavby.   

 

Poslání služby

Sociálně aktivizační služby LYDIE pomáhají rozvíjet a uplatnit dovednosti dětí a mladých dospělých se zdravotním postižením v jejich přirozeném prostředí. Služba se zaměřuje na člověka a jeho individuální potřeby.

Cíle služby

1. Člověk, který je v rámci svých možností co nejvíce soběstačný (péče o tělo, sebeobsluha)

2. Člověk, který dokáže uplatnit své schopnosti a dovednosti v přirozeném prostředí (rodina, škola, veřejně dostupné služby, kroužky, apod.)

3. Člověk, který dokáže řešit svou nepříznivou situaci a je zodpovědný za vlastní život (vyjádření vlastních potřeb a názorů, práva, povinnosti, vlastní zodpovědnost)

Cílová skupina

Děti a mladí dospělí od 4 do 18 let, kteří se z důvodu projevů chování nebo zdravotního postižení nacházejí v nepříznivé sociální situaci a mohou mít:

 • poruchy autistického spektra (např. Rettův syndrom, Aspergerův syndrom, dětský autismus apod.).

 • těžké poruchy komunikace - např. dysfázie, afázie, mutismus. 

 • mentální postižení – snížené rozumové schopnosti  

 • tělesné postižení – z důvodu opožděného nebo narušeného psychomotorického vývoje potřebují pomoc a podporu 

 • kombinované postižení – výše jmenované postižení rovněž v kombinaci se smyslovým postižením pokud smyslové postižení není pro dítě určující (např. hluchota, slepota)

image

Zásady

Zaměření na člověka

Vycházíme z potřeb člověka a pomáháme mu v řešení jeho nepříznivé sociální situace.

Individuální přístup

Uplatňujeme individuální přístup ke každému člověku podle jeho potřeb, možností a schopností a podporujeme ho v jeho rozhodování.

Flexibilita

Pružně reagujeme na potřeby člověka a nastavujeme vhodný způsob poskytování služby (např. ambulantní a terénní forma).

Aktivní přístup člověka využívající službu

Podporujeme člověka ve využití vlastního potenciálu a vedeme jej k zodpovědnosti za vlastní život.

Nabídka služeb

Všechny základní činnosti jsou poskytovány dle nabídky sociálně aktivizačních služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením podle §66 zákona č. 108/2006Sb., o sociálních službách a rozsah jednotlivých úkonů je v souladu s §31 prováděcí vyhlášky č.505/2006Sb.

 

Základní činnosti

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

 • Prostřednictvím terénní formy služby podporujeme uplatňování získaných dovedností člověka v přirozeném prostředí (veřejně dostupné služby).  

 

Sociálně terapeutické činnosti

 • Sociálně aktivizační služby nabízí činnosti, jež vedou k udržení nebo rozvoji osobních a sociálních dovedností člověka a tím podporují jeho sociální začlenění do společnosti. Při práci s člověkem s poruchou autistického spektra (dále s PAS) pracují zaměstnanci mimo jiné také na základě principů O.T.A. terapie (Open therapy of autism).

 

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávaní záležitostí

 • Spočívá v podpoře a respektu samostatného projevu člověka (verbálního i neverbálního), podpoře při hledání vhodného komunikačního systému (práce s metodami AAK). Klienti jsou seznamováni se svými právy a povinnostmi. Poskytnutí potřebného sociálního poradenství, pomoc při jednání s úřady, hledání dalších vhodných sociálních a návazných služeb. 

 

Fakultativní činnosti

Fyzioterapie

 • Feldenkraisova metoda (Funkční integrace, lekce uvědomění se skrze pohyb)
 • Vojtova metoda
 • Cvičení podle Mojžíšové
 • Aplikace parafínu
 • Elektrostimulace
 • Motomed
 • Cvičení na Therapy mastru

 

image

Fotogalerie

LYDIE Český Těšín, sociálně aktivizační služby

Podporují nás

logo Český Těšín
logo MSK
logo MPSV
logo Třinec
logo Jablunkov
logo Frýdlant nad Ostravicí