LYDIE Český Těšín, sociálně aktivizační služby

LYDIE Český Těšín, sociálně aktivizační služby

Adresa Třanovského 1758/10, 737 01 Český Těšín Ukázat na mapě
Doba poskytování služby Ambulantní forma: Pondělí 7:00 – 15:00 hod. Úterý 7:00 – 16:00 hod. Středa 7:00 – 13:00 hod. Čtvrtek 11:00 – 16:00 hod. Pátek 7:00 – 15:00 hod. Terénní forma: Pondělí 8:00 – 12:00 (jiná hodina dle dohody). Středa 8:00 – 12:00 (jiná hodina dle dohody)
Kapacita Ambulantní forma: 6 uživatelů v jeden okamžik. Terénní forma: 1 uživatel v jeden okamžik
Kontakt
Sociální pracovník 734 640 340

Poslání služby

Sociálně aktivizační služby LYDIE pomáhají rozvíjet a uplatnit naučené dovednosti dětí a mladých dospělých se zdravotním postižením v jejich přirozeném prostředí. Služba se zaměřuje na uživatele a jeho individuální potřeby.

Cíle služby

1. Rozvíjet dovednosti a schopnosti uživatele se zdravotním postižením a v rámci jeho možností jej vést k větší soběstačnosti.

2. Podporovat uživatele, aby naučené dovednosti uplatnil ve svém přirozeném prostředí (domácnost, škola, veřejně dostupné služby, kroužky apod.)

3. Rozvíjet kompetence uživatele, aby řešil svou nepříznivou sociální situaci a vést jej k zodpovědnosti za vlastní život.

Cílová skupina

Děti a mladí dospělí se zdravotním postižením od 2 do 26 let, kteří jsou z důvodu svého postižení nebo projevů chování ohroženi sociálním vyloučením a mají:

  • mentální postižení - snížené rozumové schopnosti v pásmu od lehké až po hlubokou mentální retardaci.
  • tělesné postižení - z důvodu opožděného nebo narušeného psychomotorického vývoje potřebují pomoc a podporu.
  • kombinované postižení - výše jmenované postižení rovněž v kombinaci se smyslovým postižením pokud smyslové postižení není pro dítě určující (např. hluchota, slepota).
  • poruchy autistického spektra - např. Rettův syndrom, Aspergerův syndrom, dětský autismus apod.
  • těžké poruchy komunikace - např. dysfázie, afázie, mutismus.
image

Zásady

Zaměření na uživatele

Služba se primárně zaměřuje na uživatele a pomáhá mu v řešení jeho nepříznivé sociální situace.

Individuální přístup

Služba uplatňuje individuální přístup ke každému uživateli dle jeho potřeb, možností a schopností a aktivně ho podporuje v jeho rozhodování.

Flexibilita

Pracovníci služby SAS jsou schopni pružně reagovat na potřeby uživatele a nastavovat vhodný způsob poskytování služby (např. ambulantní a terénní forma).

Aktivní přístup uživatele

Služba podporuje uživatele ve využití vlastního potenciálu a vede jej k zodpovědnosti za vlastní život.

Nabídka služeb

šechny základní činnosti jsou poskytovány dle nabídky sociálně aktivizačních služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením podle §66 zákona č. 108/2006Sb., o sociálních službách a rozsah jednotlivých úkonů je v souladu s §31 prováděcí vyhlášky č.505/2006Sb.

 

 

Základní činnosti

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

  • Prostřednictvím terénní formy služby se učí uživatelé uplatňovat své dovednosti v přirozeném prostředí (veřejně dostupné služby, veřejné kulturní a společenské akce atd.).  

Sociálně terapeutické činnosti

  • Sociálně aktivizační služby nabízí činnosti, jež vedou k udržení nebo rozvoji osobních a sociálních dovedností uživatele a tím podporují jeho sociální začlenění do většinové společnosti. Při práci s uživateli s poruchou autistického spektra (dále PAS) pracují zaměstnanci na základě principů O.T.A. terapie (Open Therapy of Autism).

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

  • Spočívá v podpoře a respektu samostatného projevu uživatele (verbálního i neverbálního), podpoře při hledání vhodného komunikačního systému (práce s metodami AAK). Uživatelé jsou seznamováni se svými právy a povinnostmi. Poskytnutí potřebného sociálního poradenství, pomoc při jednání s úřady, hledání dalších vhodných sociálních a návazných služeb.

Fakultativní činnosti

Fyzioterapie

Cvičení Feldenkraisovou metodou, Vojtovou metodou, cvičení podle Mojžíšové, parafin, elektrostimulace, motomed, cvičení na Therapy mastru.

 

image

Podporují nás

logo Český Těšín
logo MSK
logo MPSV