Aktivizační centrum pro rodiny v závislostech - Stezka

Aktivizační centrum pro rodiny v závislostech - Stezka

Adresa Štramberská 2871/47 703 00 Ostrava Vítkovice 1. patro Ukázat na mapě
Doba poskytování služby Provozní doba ambulantní služby je poskytována v prostorách Stezky, a to v pracovních dnech od 07:00 do 17:00 hodin, vždy po domluvě s rodinou.
Kapacita Kapacita na jednoho pracovníka je 8 rodin.
Kontakt
Mgr. Nikola Drkošová Koordinátorka projektu 704 675 748 Stezka.koor@slezskadiakonie.cz
Mgr. Bc. Zuzana Hartmannová Vedoucí střediska 739 380 145 asistence.koor.fm@slezskadiakonie.cz

Aktualita služby


Registrační číslo: 
CZ.03.02.01/00/22_018/0001333

Termín realizace:
1.10. 2023 – 30. 9. 2026

Poslání služby

Jsme Aktivizační centrum pro rodiny v závislostech – Stezka. Poskytujeme podporu rodinám s dětmi a se závislým členem, které se nachází v dlouhodobé nepříznivé sociální situaci, a to s důrazem právě na podporu při řešení závislostního chování nebo rizikového užívání návykových látek. 
Doprovázíme rodiny celým procesem postupného zotavení a celou řadou vzájemně se doplňujících aktivit jim pomáháme při vytváření bezpečného prostředí pro zdravý vývoj dětí, při znovu začlenění rodiny zpět do společnosti a při předchází odebírání dětí do náhradní rodinné či ústavní péče.

Všechny naše služby poskytujeme bezplatně

•    Terénně 
Sociální pracovník pracuje s rodinou jak v jejím přirozeném prostředí, obvykle tedy v domácnosti rodiny, tak i ve veřejném prostoru např. doprovod k lékaři, na úřady, do školy apod., a to v pracovních dnech od 7:00 do 17: 00 hodin. Terénní forma služby je dostupná pouze na území města Ostravy. 

•    Ambulantně 
Služby jsou rodině poskytovány v prostorách Stezky, a to v pracovních dnech od 7:00 do 17: 00 hodin, vždy po domluvě s rodinou. Spolupráce nemá podobu jednorázového setkání sociálního pracovníka s rodinou, jedná se o dlouhodobou intenzivní spolupráci, obvykle v délce 6 až 12 měsíců. Vždy s možností prodloužení dle potřeb konkrétní rodiny.

Cíle služby

 • zvýšení kompetencí rodin při řešení celkově tíživé situace v souvislosti se závislostním chováním nebo rizikovým užíváním člena nebo členů, včetně dětí, 
 • změna, zmírnění, nebo úplné odstranění nepříznivých vlivů souvisejících s naplňováním potřeb dítěte a jeho tělesným, emočním a psychosociálním vývojem, 
 • podpora rodinného systému při znovuzačlenění do společnosti a v dosažení změn např. ve snížení negativních dopadů užívání návykových látek, v řešení bytové situace, zajištění finančního zabezpečení, řešení výchovných obtíží dětí apod.

 

Od Vaší spolupráce s námi očekáváme dosažení změn v těchto oblastech:

 • zlepšení bytové situace, 
 • zajištění pravidelného příjmu rodiny, 
 • řešení dluhů, exekucí, 
 • zajištění zdravotní péče, 
 • děti docházejí do školy, zvládají školní přípravu, mají volnočasové aktivity,
 • dospělí mají zaměstnaní, nebo rekvalifikační kurz, 
 • snížení negativních dopadů závislostního chování na členy, 
 • ​​​​zvýšení dovednosti rodiny při zajišťování potřeb všech členů a vytváření bezpečného prostředí pro vývoj nezletilých dětí, 
 • znovu začlenění rodiny zpět do společnosti. 

Cílová skupina

Projekt je určen rodinám s dětmi a se závislým členem (dítě 0-18 nebo rodič/další člen rodiny), které řeší některou z následujících situací:

•    závislostní chování člena rodiny: alkohol, drogy, léky, sázení, gambling…, 
•    nevyhovující bytová situace, riziko ztráty bydlení, 
•    dlouhodobá nezaměstnanost, 
•    nedostatečný příjem, ohrožení chudobou, exekuce, 
•    lidé bez zajištění potřebné lékařské péče, 
•    selhávání dítěte ve školním prostředí, 
•    výchovné obtíže dětí, 
•    výskyt domácího násilí, zanedbávání péče o dítě, 
•    riziko odebrání dítěte do ústavní či náhradní rodinné péče, snaha získat dítě zpět do své péče, 
•    těhotná žena v náročné životní situaci, 
•    zkušenost rodičů s ústavní výchovou, týráním a zanedbáváním. 

Rodinou je pro nás: těhotná žena, osamělá pečující osoba, rodina úplná, adoptivní, pěstounská, rodina s nezletilým dítětem žijícím z nejrůznějších důvodů mimo původní rodinné prostředí např. dítě je aktuálně umístěno do náhradní rodinné péče, ústavní péče, dětského domova apod.
 

image

Zásady

Individuální přístup

Respekt

Komplexní přístup a Case management

Spolupráce

Harm reduction

Nabídka služeb

Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti 
•    jak pečovat dítě a domácnost, pomoc při řešení bydlení, finančního zajištění rodiny, pomoc s řešením dluhové pasti, snižování dopadů rizikového užívání návykových látek, pomoc při školní přípravě dětí apod., 

 

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 
•    pomoc při navazování a využívání spolupráce s dalšími organizacemi a službami, které mohou být nápomocné při znovu začlenění rodiny do společnosti a prevenci sociálního vyloučení apod., 

 

Sociálně terapeutické činnosti 
•    podpora při porozumění vlastním závislostním vzorcům chování, osvojení technik prevence relapsu, podpora rodiny při navazování a udržování sociálních vztahů s okolím, při jednání s úřady, jinými organizacemi, zdravotnickými a školskými zařízeními, individuální a rodinné psychologické poradenství a psychoterapie, skupinová práce apod., 

 

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou, pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob
•    pomoc při vyřizování osobních dokladů, při sepisování žádostí návrhů a splátkových kalendářů, podpora při využívání běžně dostupných zdrojů, práv, zboží, služeb.


Kontakty:
Mgr. Nikola Drkošová – koordinátor projetku
Stezka.koor@slezskadiakonie.cz, 704 675 748
Mgr. Petra Feller Stanieková – sociální pracovnice
Stezka.sp@slezskadiakonie.cz, 704 675 670
Mgr. Sabina Štefek – sociální pracovnice
Stezka.sp1@slezskadiakonie.cz, 704 675 759
Mgr. Sabina Řádková – sociální pracovnice
Stezka.sp2@slezskadiakonie.cz, 704 675 677
Bc. Jan Horák – Case Manager
Stezka.cm@slezskadiakonie.cz, 777 267 634

image

Aktivizační centrum pro rodiny v závislostech - Stezka

Podporují nás