RÚT Karviná, sociální rehabilitace

RÚT Karviná, sociální rehabilitace

Adresa Komenského 611/11, Karviná – Nové Město. Ukázat na mapě
Doba poskytování služby Ambulantní forma v Karviné na ulici Komenského 611/11, terénní forma v Karviné, Orlové, Dětmarovicích, Petrovicích u Karviné, Stonavě a Petřvaldu. Ambulantní forma v pracovních dnech pondělí, středa, pátek v době od 8:00 do 11:00 hodin, terénní forma v pracovních dnech pondělí až pátek od 8:00 do 16:00 hodin.
Kapacita Celková kapacita služby 48 uživatelů. Ambulantní forma - okamžitá kapacita 3 osoby, terénní forma - okamžitá kapacita 3 osoby.
Kontakt
Mgr. Iveta Koždoňová, DiS. Koordinátor stř./sociální pracovník 734 681 565 rut.karvina@slezskadiakonie.cz
Romana Poskier, DiS. Sociální pracovník 731 196 883 rutka.sp@slezskadiakonie.cz

Poslání služby

RÚT Karviná, sociální rehabilitace podporuje dospělé lidi s duševním onemocněním získat, udržet si a rozvíjet dovednosti potřebné v běžném životě – v bydlení, v zaměstnání, ve vzdělávání se, v rodinných a společenských vztazích, při trávení volného času nebo při využívání dostupných služeb.

Cíle služby

Služba RÚT Karviná usiluje o to, aby uživatelé služby dle svých individuálních potřeb, přání a možností:
• dosáhli větší míry samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti v běžném životě
• posílili svoje pozitivní návyky, které jsou nezbytné pro samostatný život (péče o domácnost – nákupy, vaření, praní, hospodaření s penězi, péče o sebe sama, o svoje   zdraví)
• zachovali svoje schopnosti a kompetence a dále je podle svých možností rozvíjeli a předcházeli tak vlastní sociální izolaci nebo jejímu prohlubování (rozvoj komunikace, posilování paměti, pozornosti, plánování osobního, společenského a dle možností i pracovního života)
• znali a uplatňovali svá práva i povinnosti

Cílová skupina

Služba je určena osobám od 18 let věku s duševním onemocněním z Karviné, Orlové, Dětmarovic, Petrovic u Karviné, Stonavy a Petřvaldu, které se v důsledku své nemoci ocitly v nepříznivé sociální situaci.

image

Zásady

respekt k názorům, jedinečnosti a volbě uživatele

individuální přístup

vzájemná spolupráce na základě důvěry a pocitu bezpečí

Nabídka služeb

Nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začleňování: 

 • nácvik obsluhy běžných zařízení a spotřebičů, např. nácvik práce s notebookem; nácvik obsluhy pračky, žehličky, trouby (elektrické, plynové); bankomatu nebo vyvolávacího systému na úřadech.
 • nácvik péče o domácnost, například péče o oděvy, úklid, drobné údržbářské práce, chod kuchyně, nakupování,  
 • nácvik péče o děti nebo další členy domácnosti, 
 • nácvik samostatného pohybu včetně orientace ve vnitřním i venkovním prostoru, 
 • nácvik dovedností potřebných k úředním úkonům, např. nácvik porozumění úředního dokumentu; nácvik vyplnění úředních dokumentů – tiskopisů a složenek; nácvik jednání na úřadech při úředních úkonech.  

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

 • doprovázení dospělých do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na zájmové aktivity a doprovázení zpět, 
 • nácvik schopnosti využívat dopravní prostředky, např. nácvik orientace v jízdním řádu; nácvik cestování dopravními prostředky, 
 • nácvik chování v různých společenských situacích, např. nácvik pracovního pohovoru,
 • nácvik běžných a alternativních způsobů komunikace, kontaktu a práce s informacemi, např. nácvik komunikace přes email, facebook; nácvik komunikace s telefonním operátorem nebo zákaznickou linkou; nácvik vyhledávání informací na internetu.

Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti: 

 • upevňování získaných motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností, např. tvořivá činnost (výroba svíček a mýdel), pohyb venku (procházky), upevňování vědomostí v oblastech prevence sociálního vyloučení, psaní ve Wordu (životopis, motivační dopis,úřední dokument)

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí: 

 • podávání informací o možnostech získávání rehabilitačních a kompenzačních pomůcek, 
 • informační servis a zprostředkovávání služeb, např. podpora při vyřizování žádosti o byt, podpora při hledání bydlení, podpora při hledání vhodné školy, podpora při hledání vhodné práce,  informace k sociálnímu zabezpečení.
image

RÚT Karviná, sociální rehabilitace

Podporují nás

Město Karviná
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Město Orlová
Moravskoslezský kraj