RÚT Havířov, sociální rehabilitace

RÚT Havířov, sociální rehabilitace

Adresa Svornosti 2/86, 736 01 Havířov – Město, budova H Ukázat na mapě
Doba poskytování služby Po - Pá: 8:00 - 16:00 h Konkrétní formu i hodinu si pracovník s klientem služby domlouvá vždy předem. Vychází přitom z aktuálních potřeb klienta a také z personálních a organizačních možností služby.
Kapacita Terénně: 4 klienti (1 klient na 1 pracovníka v daném okamžiku), Ambulantně: 2 klienti
Kontakt
Mgr. Jana Ondrušková Vedoucí střediska 731 428 974 rut.havirov@slezskadiakonie.cz
Bc. Jiří Jabůrek Sociální pracovník 704 675 688 rut.ha4@slezskadiakonie.cz
Bc. Aneta Jerigová Sociální pracovnice 737 548 452 rut.ha2@slezskadiakonie.cz

Poslání služby

 

Podporujeme dospělé lidi s duševním onemocněním v získání, udržení si a rozvíjení dovedností potřebných v každodenním životě tak, aby jej žili samostatněji a plnohodnotněji na základě svých vlastních představ. 

Cíle služby

  1. Člověk, který zvýší svou samostatnost v běžném životě – v péči o sebe sama, péči o domácnost, nákupech, ve vaření, v hospodaření s penězi, orientaci v úředních dokumentech, schopnosti rozhodovat se.

  2. Člověk, kterému se podaří navázat, zlepšit a posílit kontakt s podporující komunitou – rodinou, přáteli, lékaři, službami, lidmi s obdobnou životní zkušeností.

  3. Člověk, který je schopnější ve svých sociálních dovednostech a dovede uplatňovat svá práva a nároky – v docházení na úřady, do institucí a služeb, v řešení finanční situace, v komunikaci a sebeprezentaci.

  4. Člověk, který dovede lépe naplňovat své vlastní potřeby a cíle v oblasti práce, vzdělávání se, volného času, bydlení, zvládání stresových situací, zvládání projevů své nemoci.

Cílová skupina

Služba je určena osobám od 18 do 65 let věku s duševním onemocněním.

image

Zásady

Respekt k názorům, jedinečnosti a volbě uživatele

Individuální přístup

Vzájemná spolupráce na základě důvěry a pocitu bezpečí

Nabídka služeb

RÚT Havířov, sociální rehabilitace nabízí uživatelům následující základní činnosti prostřednictvím pracovníků v sociálních službách a sociálních pracovníků:

  • nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začleňování: nácvik obsluhy běžných zařízení a spotřebičů, nácvik péče o domácnost, například péče o oděvy, úklid, drobné údržbářské práce, chod kuchyně, nakupování, nácvik péče o děti nebo další členy domácnosti, nácvik samostatného pohybu včetně orientace ve vnitřním i venkovním prostoru, nácvik dovedností potřebných k úředním úkonům, například vlastnoručního podpisu, péče o zdraví včetně užívání potřebné medikace
  • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím: doprovázení dospělých do zaměstnání, případně do školy, k lékaři, na zájmové aktivity a doprovázení zpět, nácvik schopnosti využívat dopravní prostředky, nácvik chování v různých společenských situacích, nácvik běžných a alternativních způsobů komunikace, kontaktu a práce s informacemi, udržování kontaktu s ambulantními lékaři pro stabilizaci svého zdravotního stavu
  • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti: upevňování získaných motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností,
  • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí: podávání informací o možnostech získávání rehabilitačních a kompenzačních pomůcek, informační servis a zprostředkovávání služeb.
image

RÚT Havířov, sociální rehabilitace

Skupinové aktivity pro klienty služby + svépomocná skupina

Adresa: Jarošova 1194/31b, 736 01 Havířov - Šumbark

Podporují nás