POHODA Karviná, nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

POHODA Karviná, nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

Adresa V Aleji 435, 734 01 Karviná-Ráj Ukázat na mapě
Doba poskytování služby V sekci Poskytované služby Pondělí - Čtvrtek: 12:30 -17:00 hodin, Pátek: 12:30 - 15:30 hodin, v době letních a jarních prázdnin: 9:00 - 14:00 hodin.
Kapacita Maximální okamžitá kapacita – 26 uživatelů
Kontakt
Iveta Kuczerová Vedoucí služby 603 855 041 pohoda@slezskadiakonie.cz
Bc. Aneta Charwotová Sociální pracovník
Sociální sítě

Poslání služby

Posláním nízkoprahového zařízení POHODA Karviná je usilovat o pozitivní změnu v životním způsobu dětí a mládeže, které se ocitají nebo mohou ocitnout v nepříznivé životní situaci. Poskytováním prostoru, informací, odborné pomoci, preventivních programů a podpory se snažíme předcházet jejich sociálnímu vyloučení.

Cíle služby

Cílem nízkoprahového zařízení pro děti a mládež, POHODA Karviná je:

 • vytváření bezpečného, přátelského a motivujícího prostředí pro smysluplné trávení jejich volného času
 • podpora klienta k postupnému zvládání obtížné situace jako jsou problémy v rodině (rozchod, rozvod, časté stěhování), ve škole (násilí, šikana, záškoláctví, vzdělávání) a mezi kamarády (vztahy, láska), hájení svých práv a vytváření podmínek pro řešení jejich nepříznivé životní situace
 • zvládat a minimalizovat problémy klientů ve škole
 • rozvíjet nadání a schopnosti klientů
 • realizovat preventivní programy a tím snižovat riziko výskytu sociálně patologických jevů u klientů

Cílová skupina

Nízkoprahové zařízení POHODA je tu pro děti a mládež ve věku 6 - 13 let, které se právě nacházejí ve městě Karviná a které dále:

 • jsou ohroženy společensky nežádoucími jevy
 • žijí v sociálně vyloučených komunitách
 • které mají problémy ve škole
 • které jsou oběťmi domácího násilí
 • které mají problémy v chování a dávají přednost pasivnímu trávení volného času na ulici
 • které jsou ve vyšší míře ze sociálně a ekonomicky znevýhodněných rodin

Všechny tyto skupiny mohou

 • zažít (nebo mohou v budoucnu zažívat) obtížné životní události (rozpad rodiny, nové partnerské vztahy rodičů, časté stěhování, problémy se vztahy, ve škole), konfliktní společenské situace (násilí a konflikty ve vrstevnických skupinách) a negativní zkušenosti (návykové látky, šikana v partě, ve škole, předčasné sexuální zkušenosti) nebo omezující životní podmínky (zanedbávání a týrání, obtížný přístup ke vzdělání)
image

Zásady

Nízkoprahovost

Nízkoprahové zařízení POHODA realizuje služby tak, aby byla umožněna jejich maximální dostupnost, tzn. ve snaze odstranit časové, prostorové, psychologické a finanční bariéry, které by bránily vstupu cílové skupiny do prostor zařízení či využití poskytovaných služeb. Pro užívání služby není nutná žádná forma registrace stejně jako pravidelná docházka.

Možnost zůstat v anonymitě, mlčenlivost

Klienti mají možnost využívat služeb anonymně, tedy bez uvedení jména a jiných osobních údajů.

Bezplatnost, rovnost

Zařízení poskytuje své služby bezplatně. Nízkoprahové zařízení POHODA poskytuje služby dětem a mládeži bez rozdílu pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického či jiného smýšlení, národního nebo sociálního původu, sexuální orientace, příslušnosti k národnostní nebo etnické menšině, majetku, rodu nebo jiného postavení.

Dobrovolnost

Nikdo není nucen nedobrovolně využívat služby zařízení. Klienti je využívají na základě svého vlastního rozhodnutí a v souladu se svými zájmy a potřebami. Nemusí se zapojovat do připravených činností, mohou se ale na činnostech nízkoprahového zařízení podílet a ovlivňovat je. Pracovníci nízkoprahového zařízení pro děti a mládež, POHODA Karviná respektují vlastní klientovo rozhodnutí ohledně řešení své nepříznivé situace.

Mlčenlivost

Pracovníci zařízení jsou vázáni mlčenlivostí o skutečnostech, které se dozví o klientech při výkonu své pracovní činnosti. Mlčenlivost stvrzují podpisem na „Prohlášení o mlčenlivosti“. O této povinnosti pracovníků jsou informování už zájemci o službu.

Nabídka služeb

•    poskytnutí prostoru pro trávení volného času
•    výchovné a vzdělávací aktivity - činnosti směřující k rozvoji vědomostí, dovedností a návyků klientů
•    intervence - poskytování rad v oblastech týkajících se rodiny, vrstevnické skupiny, drog a alkoholu, partnerských vztahů, školy, sexu, hygieny a zdraví
•    pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a osobních záležitostí klientů - jednání konané ve prospěch klientů
•    zájmové a kulturní aktivity
•    práce s blízkými osobami se souhlasem klienta
•    poskytování kontaktů klientům pro zlepšení jejich informovanosti o dalších návazných službách
•    seznamování klientů s nebezpečím jednotlivých sociálně nežádoucích jevů (šikana, rasismus, kriminalita, kouření, drogy, záškoláctví apod.) včetně podpory jejich odolnosti vůči nabídce drog, alkoholu a dalších návykových látek (intervence, řízené diskuse, rolové hry, modelové situace, sociálně psychologické hry)
•    výlety, exkurze, výstavy apod.

image

Fotogalerie

POHODA Karviná, nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

Podporují nás

Město Karviná
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Moravskoslezský kraj