OBČANSKÁ PORADNA Ostrava

 

Místo poskytování služby

Štramberská 2871/47, 703 00, Ostrava

Pojedete-li tramvají č. 2, 3, 12 na zastávku Mírové náměstí, přestupte na autobus č. 57, 59 (zastávku najdete za kostelem) a vystupte na zastávce Nová Ocelárna (zastávka na znamení). Budova bývalého ředitelství Vítkovice Steel, kde sídlí Slezská diakonie, se nachází přímo před Vámi.
Poradna sídlí ve 4. patře.

Pěší trasa: Vystoupíte-li na tramvajové zastávce Ředitelství Vítkovic, budete pokračovat po ulici Ruské (směr Mírové náměstí) až k železničnímu přejezdu, před kterým se dáte doleva u restaurace Osaka (ulice Štramberská). Po této ulici budete pokračovat stále rovně k dalšímu železničnímu přejezdu, za kterým již sídlí po levé straně naše poradna. 

Provozní

 

PONDĚLÍ         pro objednané         8 – 12 a 13 – 17 hodin

ÚTERÝ                                            7:30 – 12 a 13 – 15:30 hodin

STŘEDA           pro objednané         8 – 12 a 13 – 16 hodin

ČTVRTEK        pro objednané         7:30 – 12 a 13 – 15:30 hodin

PÁTEK             pro objednané          8 – 12 a 13 – 15 hodin

 

Kapacita služby

  okamžitá kapacita služby je 1 uživatel

Kontakt 

obcan.ov@slezskadiakonie.cz  tel.: 734 645 275

Koordinátor služby: Mgr. Denisa Šustková, DiS., vedouci.op@slezskadiakonie.cz

 

Cena

OBČANSKÁ PORADNA Ostrava poskytuje odborné sociální poradenství bezplatně.

 

Informace o zpracování osobních údajů k jednání se zájemcem o službu

Informace o zpracování osobních údajů k uzavření smlouvy o poskytování služby

INFORMÁTOR, časopis Slezské diakonie, který se v 1/2019 věnuje v hlavním tématu také OBČANSKÉ PORADNĚ Ostrava. 

Česká televize, Týden v regionech: 15 let OBČANSKÉ PORADNY Ostrava:  ZDE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Poslání služby

OBČANSKÁ PORADNA Ostrava Slezské diakonie poskytuje anonymní a bezplatné odborné sociální poradenství.
V rámci konzultací předává informace o právech a povinnostech osobám v nepříznivé sociální situaci, nabízí pomoc při hledání možnosti řešení a zprostředkovává kontakty na další specializované instituce, čímž napomáhá ke snižování rizik plynoucích ze vzniklé situace.

Poznámka:

Nepříznivá sociální situace je stav, kdy člověk má z nejrůznějších důvodů oslabeny schopnosti a možnosti řešit vzniklou situaci (což je i zájemcův/uživatelův pocit ztráty citové, morální, finanční, apod.) a v současném stavu vnímá jako jednu z možností řešení využití bezplatného poradenství.

K doplnění:

OBČANSKÁ PORADNA Ostrava je členem Asociace občanských poraden, jejímž prostřednictvím upozorňuje příslušné státní a místní orgány na nedostatky legislativy a na neřešené problémy občanů ve snaze ovlivnit vývoj politiky a sociálních služeb.

OBČANSKÁ PORADNA Ostrava nenahrazuje specializované odborné poradny a nemá výkonnou pravomoc. Neposkytuje právní poradenství, není odborným pracovištěm sociální péče, nestanoví sociální dávky, neposkytuje odborné služby klinických psychologů a rodinných poradců a nepřebírá funkci informačních kanceláří při úřadech.

Své služby nabízí v těchto oblastech:

OBČANSKÁ PORADNA Ostrava nabízí bezplatné právní konzultace s advokáty v oblastech: exekuce, rodinné právo, občanské právo, pracovní právo. (Právní konzultace jsou omezené - vhodnost právní konzultace posuzuje poradce poradny individuálně dle případu uživatele služby.)

OBĚTI DOPRAVNÍCH NEHOD: nabízíme bezplatné konzultace s právníkem. 

∙ Občanskoprávní vztahy 

∙ Rodinné právo 

∙ Bydlení 

∙ Pracovněprávní vztahy a zaměstnanost 

∙ Dluhová problematika 

∙ Ochrana spotřebitele 

∙ Sociální dávky 

∙ Sociální služby 

∙ Sociální pojištění  

∙ Zdravotní pojištění, práva a povinnosti pacientů 

∙ Soudní řízení a jeho alternativy 

∙ Veřejná správa 

∙ Trestní právo 

∙ Školství 

∙ Ochrana základních lidských práv

 

Reportáž České televize ke spolupráci OBČANSKÉ PORADNY Ostrava s Exekutorskou komorou zde

Cíle služby

Cíle OBČANSKÉ PORADNY Ostrava, odborného sociálního poradenství jsou:

  • naplnit zakázku uživatele tak, abychom mu napomohli z jeho nepříznivé sociální situace
  • zabránit hlubšímu propadu v nepříznivé sociální situaci uživatele

 

Co poskytujeme

OBČANSKÁ PORADNA Ostrava poskytuje službu odborného sociálního poradenství, která je vymezena zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v § 37, odst. 4).

Služba obsahuje tyto základní činnosti:

  • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím – zprostředkování navazujících služeb (odkazování či předávání uživatele ke specializovaným institucím, úřadům, soudům, terapeutům apod.)
  • sociálně terapeutické činnosti – poskytování  poradenství v oblasti orientace v sociálních systémech a práva
  • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí – prostřednictvím informací, rad a případné další pomoci v prostorách poradny či mimo prostory (doprovod). Rozsah a forma pomoci vychází z individuálně určených potřeb osoby.

ÚROVNĚ POSKYTOVANÉ SLUŽBY:

Informace: obsahem informací jsou obecná fakta, při kterých není třeba posuzovat a řešit  konkrétní situaci uživatele. Informacemi mohou být také konkrétní údaje,  které jsou cílené na danou situaci. Informace nenabízí možnosti řešení. 

Rada: vychází z konkrétní situace uživatele, nabízí alternativy řešení, posuzuje  klady a zápory jednotlivých variant řešení. Je orientovaná na řešení problému. 

Nápomoc: při činnostech, které činí uživateli služeb potíže. 

 Aktivní pomoc: konkrétní činnost ve prospěch uživatele služeb, kterou nezvládá vlastními silami.

OBČANSKÁ PORADNA Ostrava nenahrazuje služby internetových kaváren či veřejných knihoven, a proto nenabízí přepisování jakýchkoliv dokumentů přinesených osobami do poradny. Poradce není povinen přepisovat uživatelům donesené materiály.

Doprovod - jedná se o činnost ve prospěch uživatele vykonávanou mimo prostory poradny. Jde o doprovod uživatele mimo poradnu na oficiální jednání (ke spolupracujícímu advokátovi). Poradce se řídí pracovním postupem Doprovázení uživatele na instituce.

Cílová skupina

Okruh osob, kterým je určena služba OBČANSKÉ PORADNY Ostrava

Služba OBČANSKÉ PORADNY Ostrava je poskytována všem dospělým osobám, které jsou v nepříznivé sociální situaci, nebo jim taková situace hrozí.

Okruh osob, kterým služba nebude poskytnuta

Služba OBČANSKÉ PORADNY Ostrava není poskytována osobám se závažnou poruchou komunikace, které nejsou schopny se domluvit běžným způsobem (např. z důvodu kombinovaného postižení zraku a sluchu) v českém nebo slovenském jazyce (písemně či ústně) a nezajistí si pomoc třetí osoby, která komunikaci může zprostředkovat.

 

Zásady služby

Mlčenlivost

Nic, co se v poradně zjistí od zájemce či uživatele služby, včetně informace o tom, že poradnu navštívil, nebude bez jeho výslovného souhlasu předáno nikomu mimo OBČANSKOU PORADNU. Zájemce/uživatel může vystupovat anonymně, poradci (i organizace) jsou vázáni mlčenlivostí.

OBČANSKÁ PORADNA není vázána mlčenlivostí v případech povinnosti oznámení a překažení trestného činu ve smyslu ustanovení § 367 a 368 Trestního zákona a také v případech trestného činu ve vztahu k dětem.

Profesionalita

Poskytovatel garantuje bezpečný a profesionální přístup poskytování služby a její kvality. Zároveň garantuje vzdělávání pracovníků v oblasti odborného sociálního poradenství pro prohloubení znalostí z této oblasti.

Individuálně zaměřená podpora a respekt

Poradce přistupuje k uživateli vždy s ohledem na jeho individuální situaci. Nezaujímá hodnotící postoj k jeho názorům, přesvědčení, osobnosti či sociálnímu statutu.

Služba je poskytována nezávisle na vůli ostatních organizací a subjektů.

 

Sponzoři

Projekt je podporován z rozpočtu Moravskoslezského kraje, Statutárního města Ostrava a LIBERTY. 

 

Najdete nás zde: 

Kdo nás podporuje

Sponzor Sponzor Sponzor
 

Fotogalerie