EZRA Albrechticko, Osoblažsko

 

   

Místo poskytované služby 

Město Albrechtice, Lázeňská 119/2, 793 95

Holčovice, č.p. 8, 793 91

Jindřichov, č.p. 191, 793 83

Vysoká, č.p. 34, 793 99

Osoblaha, Na Náměstí 122, 793 99

Dívčí Hrad, č.p. 64, 793 99

Hlinka, č.p. 25, 793 99

Provozní doba

 

Provozní doba

Obec

Pondělí

13:00 – 15:30

Jindřichov

15:30 – 17:00

Vysoká

12:30 – 17:00

Dívčí Hrad

Úterý

13:00 – 17:00

Holčovice

12:30 – 17:00

Dívčí Hrad

Středa

12:30 – 17:00

Město Albrechtice

15:30 – 18:00

Vysoká

12:30 – 14:30

Dívčí Hrad

15:00 – 17:00

Hlinka

12:30 – 17:00

Osoblaha

Čtvrtek

12:30 – 17:00

Město Albrechtice

12:30 – 17:00

Osoblaha

12:30 – 17:00

Hlinka

Pátek

12:30 – 16:30

Město Albrechtice
(konzultační den)

12:30 – 17:00

Osoblaha

Maximální okamžitá kapacita služby

Město Albrechtice      20 osob

Holčovice                   10 osob

Jindřichov                   10 osob

Vysoká                        10 osob

Osoblaha                     20 osob

Dívčí Hrad                  10 osob

Hlinka                         10 osob

Maximální okamžitá doba je dána prostorovými možnostmi klubové místnosti.

Kontakty

Bc. Jan Šperl, nzdm@slezskadiakonie.cz, tel.: +420 604 228 201
vedoucí střediska

Bc. Nela Krákorová, nzdm.sp@slezskadiakonie.cz, tel.: +420 739 525 251
sociální pracovník

Natálie Caknakisová, nzdm.pss@slezskadiakonie.cztel.: +420 604 228 202
pracovník v sociálních službách (Město Albrechtice, Holčovice, Vysoká, Jindřichov)

Jana Urbanová, nzdm.pss2@slezskadiakonie.cz, tel.: +420 604 291 377
pracovník v sociálních službách (Osoblaha, Dívčí Hrad, Hlinka)

Barbora Urbanová, nzdm.pss3@slezskadiakonie.cz, tel.: +420 731 514 702
pracovník v sociálních službách (Město Albrechtice, Holčovice, Vysoká, Jindřichov)

Blanka Kouláková, nzdm.pss4@slezskadiakonie.cz, tel.: +420 732 693 521 
pracovník v sociálních službách (Osoblaha, Dívčí Hrad, Hlinka)

BcA. Filip Dluhosch, nzdm.pss5@slezskadiakonie.cz
pracovník v sociálních službách (Osoblaha, Dívčí Hrad, Hlinka)

 

                                                                  

                                                   

Informace o zpracování osobních údajů pro účely jednání se zájemcem o sociální službu

Informace o zpracování osobních údajů k uzavření smlouvy o poskytování služby

 

Poslání

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež EZRA Albrechticko, Osoblažsko poskytuje službu pro děti a mládež ve věku 6 – 20 let, které zažívají nebo jsou ohroženy nepříznivou sociální situací. 

Cílem služby je dosáhnout pozitivní změny v životě těchto dětí a mládeže, poskytovat informace, odbornou pomoc, podporu, vytvářet podmínky pro bezpečný prostor, navazování kamarádských vztahů a předcházet tak rizikovému chování. 

 

Cíle služby

Cílem Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež EZRA Albrechticko, Osoblažsko je pozitivně působit na klienty, kteří se potýkají se svízelnými situacemi v jednotlivých fázích jejich vývoje.

Cílem je klient, který:

 • kvalitně tráví svůj volný čas, realizuje své nápadu uvnitř klubu i mimo něj
 • změní svůj přístup ke vzdělání
 • memá konflikty se společností
 • dokáže zvládat spory v rodině
 • uvědomuje si škodlivost a dopady návykových látek
 • umí si poradit v obtížných životních (vývojových) situacích
 • dokáže ovládat své emoce
 • má vytvořeny sociální návyky a dovednosti
 • ví, čeho chce v životě dosáhnout
 • má povědomí o zdravém životním stylu
 • naučí se novým dovednostem, rozvine svůj tvůrčí potenciál

 

Cílová skupina

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež EZRA Albrechticko, Osoblažsko je určeno dětem a mládeži ve věku 6 – 20 let z Albrechticka, které zažívají nebo jsou ohroženy nepříznivou sociální situací. 

Klient, který zažívá nebo je ohrožen nepříznivou sociální situací:

 • Nemá co dělat, nudí se (omezená dostupnost volnočasových aktivit v okolí, neví jak naložit s volným časem, nedostatek informací o volnočasových aktivitách, tráví čas na ulici)
 • Má potíže ve škole (problémy s prospěchem, hádá se s učiteli, nerozumí si se spolužáky, škola ho nebaví, chodí za školu)
 • Je terčem posměchu, chybí mu zdravé sebevědomí (všichni se na něj dívají divně, posmívají se mu, ostýchá se oslovit případné kamarády, není schopen komunikovat s novými lidmi)
 • Má rodinné trable (finanční potíže - dluhy, lichva, nedostatek finančních prostředků, chybějící jeden z rodičů, rozvod v rodině, dysfunkční rodina, nový partner rodiče, vystěhování z bytu, děti rodičů bez zaměstnání, časté hádky mezi členy rodiny, rodiče užívající alkohol, drogy apod.)
 • Ohrožuje své zdraví (nesprávná životospráva, špatné hygienické návyky, nedostatek pohybu, netolismus – závislost na PC, mobil, herní konzole)
 • Experimentuje s návykovými látkami (má zkušenosti s marihuanou, cigaretami, alkoholem či drogami)
 • Krize spojená s obdobím dospívání (připadá si zbytečně, brzká sexuální aktivita, těhotenství v nízkém věku, pocit nedostatečného porozumění, první setkání s alkoholem, cigaretami a drogami, neschopnost adaptace na prostředí, negativní pohled na život)
 • Nezvládá své emoce (rychle se naštve a vybuchuje, bývá agresivní, prudké změny nálad, nedokáže své emoce dostat pod kontrolu)
 • Neshody s vrstevníky a kamarády (nemá moc kamarádů, hádá se s nimi, často se s někým bije, bývá odstrkován vrstevníky, izolace, diskriminace)
 • Neví jak dále (nedokáže se zařadit do společnosti, suicidální chování, není schopen rozhodnout se co dále se svým životem, neví, kam pokračovat po škole, neschopnost najít si adekvátní zaměstnání či brigádu)

Další možnosti nepříznivé sociální situace: potřebuje radu, má problémy s PČR, nenavštěvuje žádný kroužek, potřebuje podporu, pomoc při jednání s úřady

Službu neposkytujeme tomu, kdo:

 • Má tělesné nebo smyslové postižení vyžadující asistenci a přichází do služby bez osobního asistenta
 • Nedokáže se orientovat v čase ani v prostoru, nedokáže sdělit mluvenou, psanou či jinou, nám srozumitelnou formou, své potřeby

Do cílové skupiny nepatří ten, kdo:

 • má tělesné nebo smyslové postižení vyžadující asistenci a přichází do služby bez osobního asistenta
 • nedokáže se orientovat v čase ani v prostoru, nedokáže sdělit mluvenou, psanou či jinou, nám srozumitelnou formou, své potřeby

 

Zásady služby

Všechny zásady naší služby vychází z principu nízkoprahovosti, což znamená maximální dostupnost klientů ke službě.

 • Anonymita
  Klient nemusí uvádět své jméno ani žádné další osobní údaje
   
 • Individuální přístup
  Pracovník vnímá potřeby a jedinečnost osobnosti každého klienta, naslouchá mu, zajímá se o jeho přání a potřeby. Vnímá jeho problémy a společně hledají řešení.
   
 • Bezplatnost
  Služby jsou poskytování bezplatně (výjimku tvoří finanční spoluúčast na nadstandardních programech služby, např.: exkurze, koncerty apod.)
   
 • Důvěra
  Pracovníci navazují důvěrný vztah s klienty a zároveň vytvářejí bezpečný prostor pro sdílení problémů, pocitů a názorů.

   
 • Mlčenlivost
  Pracovníci jsou vázáni mlčenlivostí, avšak v případě zjištění závažných skutečností ohrožujících děti a mládež mají oznamovací povinnost orgánům vyšší instance (OSPOD, PČR)
   
 • Respekt
  Pracovník přistupuje ke každému klientovi s respektem bez ohledu na pohlaví, barvu kůže, věk, vyznání, názory a víru. Vedeme klienty ke vzájemnému respektu.

 

 Poskytované činnosti

Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:

 • pobyt v klubu
 • volnočasové aktivity
 • rozvoj dovedností a návyků
 • preventivní program
 • zpětná vazba k chování
 • práce s pravidly
 • pomoc se školou

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

 • svět kolem nás
 • akce pro veřejnost
 • doprovod

Sociálně terapeutické činnosti:

 • pokec
 • plánování
 • poradenství
 • pomoc v krizi

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:

 • stížnosti
 • poradenství
 • práce s blízkými osobami

 

Sponzoři

Tento projekt je financován z MPSV

 

Město Albrechtice, Lázeňská 119/2, 793 95

 

Holčovice, č.p. 8, 793 91

 

Jindřichov, č.p. 191, 793 83

 

Vysoká, č.p. 34, 793 99

Osoblaha, Na Náměstí 122, 793

Dívčí Hrad, č.p. 64, 793 99

Hlinka, č.p. 25, 793 99

 

Kdo nás podporuje

Sponzor Sponzor Sponzor Sponzor Sponzor
Sponzor Sponzor Sponzor Sponzor
 

Fotogalerie