SOCIÁLNÍ ASISTENCE Krnovsko, Albrechticko, Osoblažsko, Rýmařovsko, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

 

 

Místo poskytování služby

Dvořákův okruh 298/21, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov 1

Sokolovská 29, 795 01 Rýmařov

Lázeňská 119/2, 79395 Město Albrechtice

Klášterní 100, 793 99 Osoblaha

Doba poskytování služby

pondělí - pátek 7:00 - 18:00 - dle individuálních potřeb klientů a dohody s pracovníkem

Kapacita

Maximální okamžitá kapacita – 10 rodin.

Cena

Zdarma

Kontakt 

Vedoucí střediska: Bc. Jan Šperl, 604 228 201
sas.kr@slezskadiakonie.cz

Pobočka Krnov: Bc. Soňa Zvařičová, 604 291 376
sas.kr3@slezskadiakonie.cz

Pobočka Rýmařov : Sabina Šimrová Dis., 733 142 431
sas.rm@slezskadiakonie.cz

Pobočka Město Albrechtice: Bc. Šárka Vojkůvková, DiS., 731 692 936
sas.ma@slezskadiakonie.cz

Pobočka Osoblaha: Lenka Hrádelová, 730 843 675
sas.os2@slezskadiakonie.cz

 

Informace o zpracování osobních údajů k jednání se zájemcem o službu

Informace o zpracování osobních údajů k uzavření smlouvy o poskytování služby

 

Poslání

Posláním služby SOCIÁLNÍ ASISTENCE Krnovsko, Albrechticko, Osoblažsko, Rýmařovsko je podporovat a provázet rodiny s dětmi při řešení situací, které nedokáží sami dlouhodobě bez pomoci překonat, a které mají dopad na vztahy v rodině, výchovu a vývoj dětí. Pracovníci služby, v domácnostech nebo na jiných domluvených místech, posilují pečující osoby v samostatném zvládání jejich nezastupitelných rodičovských rolí.


Cílová skupina uživatelů

Rodinou jsou osoby pečující o děti ve věku 0 – 18 let. Rodina žije na území mikroregionu Krnovska, Albrechticka, Osoblažska a Rýmařovska.

Rodiny se potýkají s obtížemi v oblastech:

 • výchovy a vzdělávání dětí,
 • hospodaření a rodinného rozpočtu,
 • bydlení a vedení domácnosti,
 • komunikace s úřady.

Příkladem je: nepodnětné prostředí pro dítě, nenaplnění potřeb dětí, nízká úroveň vzdělání, dlouhodobá nezaměstnanost, dluhy, exekuce, malý příjem v rodině, nevyhovující bydlení nebo hrozba ztráty bydlení, závislost na sociálních dávkách, rodič je závislí na alkoholu, životní návyky vedoucí ke konfliktům ve společnosti, rodič se neorientuje v dostupnosti návazných služeb, aj.

Osobou pečující o dítě je:

 • rodič,
 • budoucí rodič,
 • jiná pověřená pečující osoba,
 • jiný příbuzný usilující získat děti z ústavní výchovy do své péče.

Služba není určená pro rodiny, které žádají pouhé doučování dětí, hlídání dětí, asistenci při setkání rodičů s dětmi apod.

 

Cíle

Cílem poskytování služby je rodina, která:

 • samostatně zvládá problémy každodenního života, včetně krizových situací,
 • zvládá svou rodičovskou roli,
 • samostatně zvládá hospodaření s penězi,
 • zvládá péči o domácnost,
 • samostatně a uvědoměle jedná na úřadech,

Další cíle služby jsou:

 • Rodina, kde nehrozí odebrání dítěte do jiného prostředí (dětský domov, Klokánek aj. …)
 • Pečující, který připravil podmínky v domácnosti tak, aby se mohly děti navrátit do přirozeného prostředí rodiny.

Nabídka činnosti služby

Nabízíme rodinám podporu v nácviku zvládání každodenní péče o děti, domácnost, rodinné hospodaření, jednání s úřady, školou, školkou, zařízením ústavní výchovy, soudy, policií, komunikace se sousedy, rodinou, blízkými. Nabízíme podporu při vyjednávání o dávkách, hledání vhodného bydlení, zaměstnání, při hledání a docházení do školy, školky či zájmových aktivit pro děti, k lékařům, při doučování a výchovně vzdělávacích činnostech s dětmi, při vyhledávání informací a další.
Terénní práce, návštěvy domácností probíhají na základě domluvy s rodinou, obvykle 2 – 3 krát, minimálně 1 krát za týden, a to v souladu s osobním cílem a individuálním plánem rodiny, který rodina tvoří společně s pracovníkem služby. Délka trvání jedné schůzky je obvykle a zároveň minimálně 1 hodina.
Služba je poskytována rodině zdarma.

Základní činnosti

 1. výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:
  • pracvně výchovná činnost s dětmi,
  • pracovně výchovná činnost s dospělými, například podpora a nácvik rodičovského chování včetně vedení hospodaření a udržování domácnosti, podpora a nácvik sociálních kompetencí v jednání
   na úřadech, školách, školských zařízeních,
  • nácvik a upevňvání motorických, psychických a sociálních schopností
   a dvedností dítěte,
  • zajištění podmínek a poskytnutí podpory pro přiměřené vzdělávání dětí,
  • zajištění podmínek pro společensky přijatelné volnočasové aktivity,

 

 1. zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
 • dprovázení dětí do školy, školského zařízení, k lékaři, na zájmové aktivity a doprovázení zpět,
 1. sociálně terapeutické činnosti:
 • činnsti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních
  a sciálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob,
 1. pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:
 • pmoc při vyřizování běžných záležitostí (vyřizování dokladů, sepsání žádostí, jednání s organizacemi, zajištění lékařů aj.)
 • pmoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a pdpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob.

Mezi návazné činnosti služba řadí přípravu na vyučování, výlety, aktivity a akce, pohlídání dětí na nezbytně nutnou dobu, šatník, bazárek a potravinovou a materiální pomoc.

Zásady poskytování sociální služby

 1. Podpora k samostatnosti a nezávislosti rodiny na službě – za rodiny nevykonáváme jednotlivé činnosti, ale vedeme je tak, aby činnosti sami zvládaly. Podporujeme je k aktivitě a zodpovědnosti.
 2. Individuální přístup ke každé rodině – k rodinám přistupujeme s ohledem
  na jejich potřeby, vzájemně se domlouváme na obsahu a rozsahu služby, pokud požadovaná podpora přesahuje možnosti služby, poskytujeme rodině informace o jiných formách pomoci. S rodinou jednáme diskrétně, s ohledem na citlivost řešených problémů.
 3. Jednáme v zájmu rodiny (v hranicích zákona)respektujeme právo rodin
  na soukromí a důvěrnost jejich sdělení. Zájmy dítěte jsou nadřazeny nad všechny ostatní potřeby a zájmy rodiny.

Sponzoři

Tato služba a její aktivity jsou financovány z MPSV, MSK, Nadace Terezy Maxové dětem, města Krnov, Město Albrechtice, Rýmařov, Osoblaha, Rýmařov, Slezské Rudoltice, Břidličná, Horní Město, Rýžoviště.

 

Projekty

Nejsme na to sami - více o projektu ZDE

Společný rozvoj inkluze v Krnově  - více o projektu ZDE

Společný rozvoj inkluze v Krnově  - leták Doučovacího klubu ZDE

MOTIVACE - Osoblaha vzdělává děti, žáky i rodiče  - více o projektu ZDE

Podpora inkluzivního vzdělávání v Krnově - více o projektu ZDE

 

 

Kdo nás podporuje

Sponzor Sponzor Sponzor Sponzor Sponzor
Sponzor Sponzor Sponzor Sponzor Sponzor
Sponzor Sponzor Sponzor Sponzor Sponzor
Sponzor Sponzor Sponzor