SOCIÁLNÍ ASISTENCE Krnovsko, Albrechticko, Osoblažsko, Rýmařovsko, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

 

 

Místo poskytování služby

Dvořákův okruh 298/21, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov 1

Sokolovská 29, 795 01 Rýmařov

Lázeňská 119/2, 79395 Město Albrechtice

Klášterní 100, 793 99 Osoblaha

Doba poskytování služby

pondělí - pátek 7:00 - 18:00 - dle individuálních potřeb klientů a dohody s pracovníkem

Kapacita

Maximální okamžitá kapacita – 10 rodin.

Cena

Zdarma

Kontakt 

Pobočka Krnov: Bc. Jan Šperl, 604 228 201
sas.kr@slezskadiakonie.cz

Pobočka Rýmařov : Sabina Návratová Dis., 733 142 431
sas.rm@slezskadiakonie.cz

Pobočka Město Albrechtice: Bc. Šárka Vojkůvková, DiS., 731 692 936
sas.ma@slezskadiakonie.cz

Pobočka Osoblaha: Lenka Hrádelová, 730 843 675
sas.os2@slezskadiakonie.cz

 

Informace o zpracování osobních údajů k jednání se zájemcem o službu

Informace o zpracování osobních údajů k uzavření smlouvy o poskytování služby

 

Poslání

Posláním služby SOCIÁLNÍ ASISTENCE Krnov, Rýmařov je podporovat rodiny v nepříznivé sociální situaci ohrožující výchovu a vývoj dětí, aby děti mohly vyrůstat se svými rodiči a sourozenci v prostředí svého domova. Pracovníci sociální asistence navštěvují rodiny v jejich přirozeném prostředí, v domácnostech a spolu s nimi pracují na řešení problémů a získávání nových dovedností.


Cílová skupina uživatelů

Uživateli našich služeb jsou rodiny s dětmi ve věku 0 - 18 let z mikroregionu Krnovska, včetně Albrechticka a Osoblažska a Rýmařovska. Rodiny jsou v nepříznivé sociální situaci ohrožující výchovu a vývoj dětí.

Rodiny se potýkají s obtížemi v oblastech:

 • výchovy a vzdělávání dětí
 • hospodaření a rodinného rozpočtu
 • bydlení a vedení domácnosti
 • komunikace s úřady

 

Cíle

Cílem je rodina, která:

 • samostatně zvládá problémy každodenního života, včetně krizových situací
 • má kompetence v péči a výchově dětí (zlepšený prospěch a chování dětí)
 • samostatně zvládá hospodaření s penězi
 • zvládá péči o domácnost
 • samostatně a uvědoměle jedná na úřadech

 

Další cíle služby

 • snížit riziko odebraní dětí z rodin do ústavní péče
 • zvýšit šanci možnosti návratu dětí zpět do rodiny

 

Nabídka činnosti služby

Nabízíme rodinám podporu v nácviku zvládání každodenní péče o děti, domácnost, rodinné hospodaření, jednání s úřady, školou, školkou, zařízením ústavní výchovy, soudy, policií, komunikace se sousedy, rodinou, blízkými. Nabízíme podporu při vyjednávání o dávkách, hledání vhodného bydlení, zaměstnání, při hledání a docházení do školy, školky či zájmových aktivit pro děti, k lékařům, při doučování a výchovně vzdělávacích činnostech s dětmi, při vyhledávání informací a další.
Terénní práce, návštěvy domácností probíhají na základě domluvy s rodinou, obvykle 2 – 3 krát, minimálně 1 krát za týden, a to v souladu s osobním cílem a individuálním plánem rodiny, který rodina tvoří společně s pracovníkem služby. Délka trvání jedné schůzky je obvykle a zároveň minimálně 1 hodina.
Služba je poskytována rodině zdarma.

 

Základní činnosti

 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:
  pracovně výchovná práce s dětmi
  pracovně výchovná práce s dospělými, podpora a nácvik rodičovského chování včetně vedení hospodaření a udržování domácnosti, podpora a nácvik sociálních kompetencí v jednání na úřadech, školách, zařízeních pro výkon ústavní výchovy
  nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností dítěte
  zajištění podmínek a poskytnutí podpory pro přiměřené vzdělávání dětí
  zajištění podmínek pro společensky přijatelné volnočasové aktivity
      
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
  doprovázení dětí do školy, k lékaři, na zájmové aktivity
   
 • sociálně terapeutické činnosti:
  socioterapie a psychoterapie, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob
   
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:
  pomoc při vyřizování běžných záležitostí
  pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob

 

Zásady poskytování sociální služby

Podpora k samostatnosti a nezávislosti rodiny na službě - za rodiny nevykonáváme jednotlivé činnosti, ale učíme, jak je mohou sami zvládnout. Podporujeme je k aktivitě a zodpovědnosti.
Individuální přístup ke každé rodině - k rodinám přistupujeme s ohledem na jejich potřeby, vzájemně se domlouváme o obsahu a rozsahu služby, pokud požadovaná podpora přesahuje možnosti služby, poskytujeme rodině informace o jiných formách pomoci.
Jednáme v zájmu rodiny (v hranicích zákona), respektujeme právo rodin na soukromí a důvěrnost jejich sdělení.
Jsme si vědomi svých odborných a profesních omezení. Pokud s uživatelem nemůžeme sami pracovat, předáme mu informace o jiných formách pomoci.
Cílem není pouze jednorázová intervence, ale soubor opakovaných činností a návštěv, při kterých si rodina utvrzuje získané zkušenosti a dovednosti.

 

Sponzoři

Tato služba a její aktivity jsou financovány z MPSV, MSK, Nadace Terezy Maxové dětem, města Krnov, Města Albrechtice, Rýmařov.

 

Projekty

Nejsme na to sami - více o projektu ZDE

Společný rozvoj inkluze v Krnově  - více o projektu ZDE

Společný rozvoj inkluze v Krnově  - leták Doučovacího klubu ZDE

MOTIVACE - Osoblaha vzdělává děti, žáky i rodiče  - více o projektu ZDE

Podpora inkluzivního vzdělávání v Krnově - více o projektu ZDE

 

 

Sponzor Sponzor Sponzor Sponzor Sponzor
Sponzor Sponzor Sponzor Sponzor Sponzor
Sponzor Sponzor
 

Mapa