NOE Ostrava, podpora samostatného bydlení

NOE Ostrava, podpora samostatného bydlení

Adresa Ke Kamenině 178/17 Ukázat na mapě
Doba poskytování služby 7:00 – 17:00 Služba je poskytována v pracovní dny ve vyznačeném čase na základě předchozí domluvy s uživatelem služby.
Kapacita Okamžitá kapacita 2 uživatelé.
Kontakt
Pavel Schwarz S.T.B. Vedoucí zařízení +420 731 128 449 psb.ostrava@slezskadiakonie.cz
Petr Škovránek, DiS Sociální pracovník +420 739 529 225 noe.ostrava@slezskadiakonie.cz

Poslání služby

Posláním terénní služby NOE Ostrava je poskytovat podporu dospělým lidem s mentálním postižením případně s přidruženým duševním onemocněním bydlícím ve vlastní domácnosti zvládat záležitosti spojené se samostatným žitím. Služba je poskytována v přirozeném prostředí uživatelů žijícím na území města Ostravy.

Cíle služby

 • Uživatel, který žije v domácím prostředí, a je v sociálním kontaktu. 
 • Uživatel, který žije způsobem života srovnatelným s běžným životem. 
 • Uživatel, který se postupně v nejvyšší možné míře osamostatní, a tím sníží závislost na poskytované službě.
 • Uživatel, který se umí bránit lidem zneužívajícím jiné osoby.
 • Uživatel, který dokáže samostatně řešit běžné i mimořádné životních situaci.

 

Cílem služby je, aby uživatel dosáhl maximální možné míry samostatnosti, které je schopen, a současně si udržel schopnosti nezbytné k samostatnému bydlení.

 

Cílová skupina

Okruh osob, kterým je služba určena

Středisko NOE Ostrava, podpora samostatného bydlení poskytuje službu dospělým lidem s mentálním postižením případně s přidruženým duševním onemocněním ve věku od 18 let, kteří:

 

 • chtějí spolupracovat a mají zájem dále rozvíjet své dovednosti, vedoucí k větší samostatnosti,
 • umožní pracovníkům služby vstup do své domácnosti,
 • pro svě zdravotní omezení potřebují podporu jiné osoby,
 • bydlí ve vlastní domácnosti (bytě či domě) na území města Ostravy.

 

Okruh osob, kterým není služba určena

 • jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytování péče ve zdravotnických zařízeních,
 • s akutním infekčním onemocněním,
 • závislým na drogách, alkoholu nebo jiných omamných látkách v akutním stádiu,
 • s kombinovaným postižením zraku a sluchu (hluchoslepota).
image

Zásady

Víra v úspěch

Věříme v to, že každý člověk se může v něčem rozvíjet, dosáhnout úspěchu, pokud sám chce.

Partnerství

Každý člověk je osobnost, má své potřeby a názory. Vaše potřeby a názory jsou pro nás důležité, chceme je znát a bereme je vážně.

Aktivita a možnost volby

Nebojíme se překážek, hledáme různé možnosti, jak dosáhnout cíle. Od Vás očekáváme zájem a spolupráci. nabídneme vám možnosti řešení situací a problémů a seznámíme Vás s možnými riziky. Rozhodování přenecháme na Vás.

Duchovní hodnoty

Uznáváme a naši práci stavíme na hodnotách jako je pomoc bližnímu, odpuštění, respekt, tolerance, důvěra.

Odbornost

Vzděláváme se, proto abychom pracovali kvalitně, předáváme si informace a zkušenosti.

Nabídka služeb

          Sociální služba NOE Ostrava nabízí klientům činnosti v souladu se zákonem o sociálních službách č.108/2006 Sb. Při práci s uživatelem služby NOE Ostrava upřednostňujeme individuální přístup. Využíváme metodu plánování zaměřeného na člověka. V průběhu poskytování služby se zaměřujeme na podporu samostatnosti, soběstačnosti, což vede ke snížení závislosti na poskytované službě. Dále se zaměřujeme na rozvoj psychických, sociálních a komunikačních dovedností. Podporu poskytujeme formou předávání informací, metodou nácviku v modelových situacích, nácviku v reálných situacích za pomoci a podpory pracovníka.

 

          Dovednosti a znalosti: v této oblasti uživatele podporujeme v prohlubování, upevňování a získávání základních komunikačních dovedností, jako např. srozumitelně a smysluplně verbálně, nonverbálně a písemně komunikovat, umět sdělit vlastní potřebu, prosadit své názory, umět vyjednávat, vytvořit jednoduchý text, vyplnit formulář nebo složenku. Podpora dále zahrnuje počítání, orientaci v čase, orientaci v místě, využívání dopravy, používání telefonu, počítače, orientace a hospodaření s penězi, vyřizování na úřadech, nakupování a využívání veřejně dostupných služeb.

 

          Soběstačnost a sebeobsluha: tato oblast se specializuje především na nácvik dovedností v domácnostech uživatelů, např. na upevňování hygienických návyků, oblékání a péče o oděvy, používání elektrospotřebičů, přípravu a příjem stravy, úklid v domácnosti, přesuny v domácnosti, prohlubování schopnosti zajišťování (platby služeb) nebo také na prevenci osobních rizik (zabezpečení věcí proti krádeži).

 

          Sociální dovednosti: oblast zeširoka pojímá veškerou interakci uživatele se společenským prostředím. Uživatelé jsou podporováni ve společenském vystupování, navazování a prohlubování vztahů a rodinných vazeb, zvládání osobní nepohody, schopnosti řešit mezilidské konflikty, ochraně před zneužíváním, rozhodování, plánování volného času. Sociální začlenění podporujeme také prostřednictvím prohlubování znalostí práv a povinností člověka, znalosti osobních údajů včetně schopnosti jejich ochrany a v neposlední řadě nácviků orientace a vyřizování na úřadech.

 

          Pracovní dovednosti: oblast se zaměřuje na podporu v pracovněprávním odvětví, počínaje motivací k práci, posouzením vlastních schopností a formulací představy o pracovním uplatnění, aktivní podpora v procesu vyhledávání a získání vhodného zaměstnání (sestavení životopisu, motivačního dopisu, emailu, příprava na osobní pohovor, nástup do práce). Prohloubování vědomostí o pracovněprávních pojmech, režimu práce, bezpečnosti práce, ochranných pomůckách, pracovních postupech, řešení problémů na pracovišti.

 

          Péče o zdraví: v této oblasti uživatelé podporujeme především v uvědomění si důležitosti prevence a následků zdravotních problémů. Podpora je zaměřena na orientaci ve vlastním léčebném režimu (přehled v lécích, pravidelnost užívání, správné dávkování, vedení lékárničky), na zajištění odborné léčby (preventivní prohlídky, objednávání, rozeznání akutních problémů, orientace v lékařích), na upevňování práv a povinností (znalost důležitých záchranných telefonních čísel, první pomoc). 

 

CENA ZA SLUŽBY

 • SLUŽBY SOC. PRACOVNÍKA:
 • 155 Kč/hodina (cca 2,58 Kč/ 1 minuta), odběr péče do 80 hod./měs.

 • 135 Kč/hodina (2,25 Kč/ 1 minuta), odběr péče nad 80 hod./měs.

image

NOE Ostrava, podpora samostatného bydlení

Podporují nás