RÚT Bruntál, sociální rehabilitace

 

Místo poskytování služby

Nám. Míru 5, Bruntál 792 01

Kontakt

Kontakt: Bc. Lenka Hrabáčková DiS.
koordinátor střediska: rut.br@slezskadiakonie.cz

sociální pracovník: tel. 734 417 007

Na první schůzku je vhodné se předem domluvit telefonicky nebo emailem.

Doba poskytování služby

Služba je poskytována bezplatně, ambulantní i terénní formou, a to v následující provozní době:
                        terénní forma                  ambulantní forma                    
pondělí             7:30 - 15:30                          9:00 - 15:00
úterý                 7:30 - 15:30                           
středa               7:30 - 15:30                         
čtvrtek              7:30 - 15:30                         
pátek                7:30 - 15:30                           8:00 - 12:00

 

Informace o zpracování osobních údajů k jednání se zájemcem o službu

Informace o zpracování osobních údajů k uzavření smlouvy o poskytování služby


Poslání

Posláním střediska Rút Bruntál, sociální rehabilitace je poskytovat podporu dospělým lidem s mentálním postižením nebo duševním onemocněním při nácviku, udržení a rozvoji jejich dovedností směřujících k uspokojení potřeb v oblastech samostatného bydlení, získání zaměstnání, vzdělávání, trávení volného času, zdraví a sociálních vztahů.

 

Cílová skupina

Služba je určena dospělým lidem od 18 do 64 let

 • s lehkým či středně těžkým mentálním postižením
 • s duševním onemocněním především z okruhu psychotických a neurotických onemocnění, kteří v důsledku svého onemocnění a nepříznivé sociální situace nejsou schopni se svépomocí plnohodnotně začlenit do společnosti

Kdy službu nelze poskytnout:

 • zájemci, který neovládá verbální ani nonverbální komunikaci
 • zájemci, který není plně mobilní, nelze nabídnout ambulantní typ služby, ale pouze terénní (budova je bariérová)
 • a ze zákonných důvodů (§ 91 odstavec 3 zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách)
 • středisko RÚT Bruntál neposkytuje službu, o kterou zájemce žádá
 • zájemce nespadá do cílové skupiny, které je služba sociální rehabilitace poskytována
 • středisko RÚT Bruntál má naplněnou kapacitu, zájemce se pak stává čekatelem o službu
 • bývalému uživateli, který již využíval služeb RÚT Bruntál, a byla s ním ukončena smlouva z důvodu porušování povinností z ní vyplývajících a to po dobu 6 měsíců od ukončení smlouvy


Cíle služby RÚT Bruntál sociální rehabilitace

 • člověk, který dokáže žít samostatně, je zorientovaný v prostředí, ve kterém žije a je vybavený informacemi pro řešení různých životních situací:

pečuje o domácnost, dokáže hospodařit s penězi, dokáže si nakoupit, uvařit, vyprat, dokáže si vyřídit osobní záležitosti, umí pečovat o sebe a o své zdraví – u osob s duševním onemocněním je cílem také udržení jejich stabilizovaného psychického stavu a zmírnění sociální izolace

 • člověk, který pracuje podle svých možností a dovedností:

ví, jakou práci chce dělat a jakou práci zvládne, umí si vyhledat nabídky práce, popř. ví, na koho se obrátit při hledání zaměstnání, zná svá pracovní práva a povinnosti

 • člověk, který rozvíjí své schopnosti a dovednosti, které zvyšují jeho uplatnění v pracovním a osobním životě:

rozšiřuje své vědomosti, posiluje paměť, myšlení, pozornost, plánuje kroky potřebné k úspěšnému uplatnění na trhu práce, rozvíjí komunikaci a orientaci v prostředí, má dovednost na sociálních sítích, rozumí svému zdravotnímu stavu

 • informovat veřejnost a prezentovat práci s lidmi s mentálním postižením a duševním onemocněním:

spolupracujeme s místním tiskem a s místními zaměstnavateli (formou cvičných praxí), hovoříme s veřejností na prezentačních akcích střediska, máme facebookový profil, webové stránky služby

 

Zásady služby RÚT Bruntál sociální rehabilitace

Individuální přístup – průběžně zjišťujeme, co klient potřebuje. Při spolupráci vycházíme z jeho přání, dovedností a z jeho životního příběhu.

Aktivní přístup – motivujeme klienta k aktivitě při rozhodování, on sám volí cesty k naplnění svých cílů. Naši zodpovědnost vidíme v zajišťování takových podmínek, aby jeho rozhodnutí byla informovaná a aby jeho potřeba podpory v čase klesala.

Rovnocenný přístup – klient je partnerem v dialogu, ověřujeme si, že námi poskytnutým informacím rozumí, komunikace a spolupráce je vyvážená.

 

Nabídka služby

 • podpora klienta v oblasti péče o domácnost, nakupování, vaření, hospodaření s financemi
 • nácvik orientace venkovním prostředí včetně samostatného pohybu a cestování veřejnou dopravou
 • podpora dovedností potřebných k úředním úkonům včetně možnosti doprovodu (na úřad, k lékaři, do jiných institucí)
 • plánování aktivit směrem ke smysluplnému využití volného času, podpora při navazování společenských kontaktů
 • podpora při získávání dovedností potřebných pro pracovní uplatnění včetně možnosti asistence přímo na pracovišti
 • vzdělávací a aktivizační činnosti různého charakteru (trénink paměti, nácvik dovedností aj.)
 • nácvik práce s počítačem a jeho příslušenstvím, s tabletem, popř. s jiným elektronickým zařízením jako je mobilní telefon, fotoaparát a to dle potřeby klienta 
 • skupinová aktivita – společné setkávání lidí se zkušeností s duševním onemocněním
 • podpora při řešení konkrétní obtížné životní situace klienta
   

Fotogalerie