KARMEL Tichá, domov pro osoby se zdravotním postižením

 

Místo poskytované služby

Tichá 295, 742 74
Středisko KARMEL Tichá realizuje služby ve dvoupodlažní vilce ve středu obce Tichá
u hlavní komunikace. K budově o výměře 552m2 zastavěné plochy přiléhá zahrada
o výměře 1.695m2. Budova i pozemek jsou majetkem obce Tichá a zařízením jsou využívána
na základě nájemní smlouvy.
V přízemní části jsou situovány místnosti pro denní činnost klientů - pracovna s počítačem,
společenská místnost, stravovací provoz (kuchyň, jídelna), kancelář vedoucí střediska,
 sociální zařízení.
V prvním patře jsou pokoje klientů, sociální zařízení (sprcha, WC a umývadla),
dále na patře slouží pro všechny klienty místnost pro muzikoterapii a snoezelen.
V suterénu se nachází keramická dílna, koupelna s vířivou vanou a sprchami, dílna,
kotelna, šatny a ostatní sociální místnosti.
V půdních prostorech je zřízen archiv a sklady materiálů.

/files/11712/LETÁK DOZP 2021.pdf

Doba poskytované služby

Služby jsou poskytovány v celoročním pobytu, tj. nepřetržitě v průběhu celého roku
NON STOP od pondělí 00.00 do neděle 24.00.

Kapacita

10 klientů/den

Cena

Dle platného ceníku o platbách „Platby za ubytování, stravování a poskytované služby Domov pro osoby se zdravotním postižením na středisku KARMEL Tichá“.

Kontakt

středisko Karmel Tichá 733 142 413

vedoucí střediska Marie Mayerhofferová  (mobil 734 780 233, e-mail karmel.ticha@slezskadiakonie.cz)

sociální pracovnice Eva Matulová (mobil 731 146 931,e-mail sp.ticha@slezskadiakonie.cz)

Návštěvy umožněny bez omezení, prosím dodržujte doporučená hygienická opatření !!!

(respirátor FFP 2 při pohybu po zařízení, použití desinfekce rukou, návleky na obuv)


/files/11765/Informační memorandum pro uživatele služby domova pro osoby se zdravotním postižením.pdf

/files/11764/Informační memorandum pro zájemce o službu domova pro osoby se zdravotním postižením.pdf

NOVĚ  na webu Jídelníček 

/files/12327/12.7..pdf

/files/12328/19.7.-25.7..pdf

Poslání

Posláním domova KARMEL v Tiché je poskytovat dospělým lidem s mentálním a kombinovaným postižením s poruchami autistického spektra celoroční bydlení, přiměřenou pomoc a podporu dle jejich potřeb a přání. Úkolem služby je umožnit klientům žít spokojeně, udržovat rodinné a blízké vztahy, napomáhat udržet nebo získat dovednosti, které vedou k samostatnosti a k seberealizaci.

 

Cílová skupina

Dospělí lidé s mentálním (středně těžká a těžká mentální retardace) a kombinovaným postižením, především s poruchami autistického spektra, závislí na pomoci druhé osoby.

Služba není určena pro:

 • osoby imobilní, které se nezvládají pohybovat po schodech (služba není poskytována v bezbariérovém prostředí)
 • osoby s takovou smyslovou poruchou, která jim znemožňuje samostatný bezpečný pohyb v prostorách služby
 • osoby, které vzhledem ke zdravotnímu stavu vyžadují péči zdravotnického zařízení
 • osoby, jejichž chování by závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití

Domov je koedukovaným zařízením – pro muže i ženy.

Domov je bezbariérový.

Kapacita zařízení - 10 míst

Věková struktura:

 • dospělí od 18 let
 • pro nově příchozí je stávající horní věková hranice omezená věkem 45 let

 

Základní cíle poskytovaných služeb

Cílem služby je:

 • Klient, který si zachovává a rozvíjí dovednosti každodenního života.
 • vyhodnocujeme potřebnou výši podpory klienta, a to ve všech oblastech (tj. péče o svou osobu, domácí práce, cestování, apod.)
 • vyhodnocujeme změny v posunu samostatnosti klienta a to dle vyhodnocení pracovníků, dle sdělení blízkých a jiných osob
 • vyhodnocujeme i možnost přechodu do jiného bydlení (chráněný byt), pomáháme najít odpovídající bydlení, zpracováváme plán přechodu  
 • Klient, který projevuje, či vyjadřuje své potřeby a přání, dokáže sdělit, co potřebuje a to i jinak než slovy.
 • vyhodnocujeme používané metody v komunikaci, pomůcky pro komunikaci  
 • vyhodnocujeme potřebu podpory pro komunikaci (samostatnost a funkčnost komunikace)  
 • Klient, který se seberealizuje, tráví svůj den aktivně a smysluplně.
 • vyhodnocujeme trávení volného času individuální (co má klient rád a v tom ho podporujeme) i skupinovou formu
 • vyhodnocujeme zapojení klienta do činností kolem Domova
 • Klient, který se orientuje kolem svého bydliště a využívá běžné služby jako je kadeřník, obchod, pošta, apod. a rozvíjí a zachovává vztahy s rodinou a přáteli.
 • vyhodnocujeme rodinné, přátelské vztahy
 • vyhodnocujeme využívání ostatních služeb v běžném prostředí, které vedou k pestrosti života a nezávislosti na službě  

Nutno zdůraznit, že v naší službě nelze předpokládat jen cíle rozvojové, ale úspěchem je udržení stávajících schopností klienta, popř. zpomalování úpadku sebeobslužných schopností souvisejících s charakteristickým vývojem dopadů postižení v průběhu přibývání věku klientů.

 

Zásady poskytovaných služeb

 • Podpora a nezbytná míra péče
  Průběžně zjišťujeme, co klient potřebuje. Při spolupráci vycházíme z jeho přání, dovedností a z jeho životního příběhu.  Poskytované služby jsou pro klienta vyžádanou podporou v situacích, ve kterých si sám neporadí, úplná péče je poskytována pouze v situaci, kdy spoluúčast klienta není možná.
   
 • Maximální naplňování práv klienta, včetně práva na přiměřené riziko
  Každý z našich klientů je pro nás jedinečná osobnost, vždy máme na paměti jeho důstojnost a lidská práva. Podle potřeby služba pomáhá při prosazování práv. Úkolem není odstranit všechna rizika, ale minimalizovat na přijatelnou míru.
   
 • Individualizovaná podpora klienta
  Práce s klientem je přizpůsobena jeho tempu a schopnostem. Hledá se nejvhodnější a nejpřijatelnější způsob komunikace a celkového přístupu. Mluvíme s klienty tak, aby nám rozuměli, a umíme s klienty mluvit i jinak než slovy. Mluvíme s klienty tak, aby se sami mohli rozhodovat, pracovníci poskytují podporu pro samostatné rozhodování.
   
 • Zamezení sociálnímu vyloučení klienta
  Vytváříme bezpečné a podnětné domácí prostředí v komunitě, která však využívá možností běžného života (klient je např. podporován při využívání vnějších dostupných služeb).
   
 • Týmová spolupráce
  Dodržujeme jednotnost postupů v podpoře a péči o klienty, pracovní tým respektuje společná rozhodnutí. Důraz je kladen na vzájemný dialog a dohodu.

 

Obsahem služby je

 • Poskytování trvalého ubytování:
 • ubytování
  Nabízíme celoroční ubytování ve 2 jednolůžkových a 4 dvoulůžkových pokojích celkem pro 10 osob. Pokoje se nachází v 2. patře střediska a jsou zařízeny standardním vybavením. Klient má možnost upravit si pokoj dle svých představ. Sociální zázemí je společné na chodbě.
 • úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení
   
 • Poskytnutí stravy:
  Zajišťujeme celodenní stravování v rozsahu tří hlavních jídel - snídaně, oběd, večeře. Strava je připravována ve vlastní kuchyni. Klienti mají možnost výběru stravy. Klientům doporučujeme a podporujeme je v dodržování pitného režimu.
   
 • Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
  Pomoc a podpora při zvládání běžných úkonů je poskytována klientům s ohledem na jejich schopnosti, zdravotní stav a individuální potřeby. Pomoc spočívá od slovního instruování, po částečnou fyzickou až úplnou pomoc ze strany pracovníka.
  Pracovník rozvíjí a zachovává schopnosti klienta, respektuje jeho volbu, používá dostupné kompenzační pomůcky, poskytuje informace o jejich možnostech využití.     
 • pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek
 • pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík
 • pomoc při vstávání z lůžka, uléhání, změna poloh
 • podpora a pomoc při podávání jídla a pití
 • pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním a vnějším prostoru
   
 • Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
  Zajišťujeme pomoc a podporu v oblasti základní hygieny, tj. hygiena ústní, ranní a večerní hygiena, sprchování, celková koupel, holení, mytí a úprava vlasů, stříhání nehtů, čištění uší. Pomoc spočívá od slovního instruování, po částečnou fyzickou až úplnou pomoc ze strany pracovníka.
 • pomoc při základní péči o vlasy a nehty
 • pomoc při použití WC
   
 • Výchovné, vzdělávací a aktivizační činností
  Výchovně vzdělávací a aktivizační činností jsou zaměřeny na rozvíjení a případné udržování dovedností a schopností klientů s přihlédnutím na individuální schopnosti. Jedná se o skupinové i individuální činností. Patří zde např. nabídka zájmových aktivit (např. v rámci zájmových klubů), nácviky sebeobsluhy (péče o vlastní osobu, o bydlení, běžné domácí práce, hygiena, apod.), terapeutické činností (snoezelen, muzikoterapie, rekondiční cvičení, apod.), organizace různých akcí, účast na akcích pořádaných jiným subjektem, apod.
   
 • pracovně výchovná činnost
 • nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních dovedností
 • vytvoření podmínek pro zajišťování přiměřeného vzdělávání nebo pracovního uplatnění
 • volnočasové aktivity
   
 • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
  Podporujeme klienty v kontaktu se společenským prostředím, usilujeme o spolupráci s rodinou a přáteli klientů. Organizujeme akce, do kterých zapojujeme veřejnost, případně zprostředkováváme kontakt na další aktivity pořádané jinými organizacemi a návaznými službami. Nabízíme a organizujeme návštěvy kulturních představení, sportovních a jiných akcí, bohoslužeb, apod. Aktivity jsou organizovány dle zájmů jednotlivých klientů a na tyto akce nabízíme a zajišťujeme klientům doprovody pracovníků.
   
 • podpora a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů
 • pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob
   
 • Sociálně terapeutické činnosti
  Sociálně - terapeutické činností jsou aktivity, které vedou k rozvoji a udržování osobních a sociálních schopností a dovedností klientů – jsou šité na míru a vycházejí z individuálních plánů jednotlivých klientů. Patří zde např. pracovně výchovná činnost, nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností, vytvoření podmínek pro zajišťování přiměřeného vzdělávání nebo pracovního uplatnění, volno-časové a zájmové aktivity, apod.
   
 • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů
  V oblasti uplatňování práv a zájmů respektujeme tempo klienta, podporujeme klienta při komunikaci, učíme znát jeho práva, doprovázíme při obstarávání osobních záležitostí.
  Poskytujeme informace a podporu směřující k řešení nepříznivé sociální situace. Poskytujeme informace o základních právech a povinnostech klienta, o dostupných zdrojích. Poskytujeme také potřebné informace opatrovníkům klientů, kteří spolupodílejí na péči o klienta.
  Míra podpory v soběstačnosti, resp. míra nezbytné péče u jednotlivých úkonů je posuzována individuálně – záleží na možnostech a schopnostech klienta.
   
 • Nabídka fakultativních služeb (podmínky úhrad):
  Středisko KARMEL Tichá se zavazuje poskytovat nad rámec základních činností, na vyžádání klienta, případně opatrovníka, fakultativní činností formou placených služeb, které platí klient ze svých financí.                                                                      
  V současné době se jedná o zajištění dopravy (přepravy klienta) automobilem střediska.

 

Popis prostředí, v němž je sociální služba poskytována:

Středisko KARMEL Tichá realizuje služby Domova pro osoby se zdravotním postižením (společně se službou Denního stacionáře) ve dvoupodlažní vilce ve středu obce Tichá u hlavní komunikace. K budově o výměře 552 m2 zastavěné plochy přiléhá zahrada o výměře 1.695m2. Budova i pozemek jsou majetkem obce Tichá a zařízením jsou využívána na základě nájemní smlouvy.

V přízemní části jsou situovány místnosti pro denní činnost klientů – pracovna s počítačem a prostorem pro denní aktivizační činnosti, společenská místnost, stravovací provoz (kuchyň, jídelna), kancelář vedoucí střediska, sociální zařízení.

V prvním patře jsou pokoje klientů, sociální zařízení (sprcha, WC a umývadla - na patře slouží pro všechny klienty), místnost pro muzikoterapii.

V suterénu se nachází keramická dílna, koupelna s vířivou vanou a sprchami, dílna, kotelna, šatny a ostatní sociální místnosti.

V půdních prostorech je zřízen archív a sklady materiálů.

Středisko je bariérové – bez výtahu.

Středisko KARMEL Tichá je celkem dobře dostupné. Je umístěno v centru malé obce Tichá, v těsné blízkosti Obecního úřadu, pošty a obchodu.

V těsné blízkosti je také autobusová zastávka, která zajišťuje spojení nejen s nejbližším městem Frenštátem (vzdálenost 4 km), také spojení s okolními obcemi, ale jsou zde i spoje až do Ostravy.

 

Jednání se zájemcem o službu:

Zájemci o službu jsou potřebné informace podány pověřeným pracovníkem a je mu nabídnuta možnost prohlídky zařízení. V případě zájmu o službu je nutno vyplnit žádost a odevzdat ji spolu s přílohou – posudkem lékaře (dle § 91, zákona 108/2006 Sb.).

Zařízení získává základní informace o zájemci o službu také osobním pohovorem a formou sociálního šetření, kdy probíhá mj. vyplnění dotazníku, kde se zjišťují potřeby, zájmy, dovednosti potenciálního klienta. Jednání se zájemcem o službu, který má potíže s komunikací, je přítomen opatrovník, popřípadě rovněž externí odborník na alternativní komunikaci. Zájemci je zpravidla nabídnuta možnost dalších informativních schůzek a účast na denní činnosti a aktivitách.

Na základě získaných poznatků je oběma stranami zhodnoceno, zda je nabízena služba vhodná pro daného zájemce.

Způsob uzavírání smlouvy o poskytnutí sociální služby, tvorba individuálních plánů:

Jestliže byly splněny veškeré podmínky pro uzavření oboustranné dohody, a to zejména vyjednání veškerých detailů poskytovaných služeb, přecházíme do etapy uzavírání smlouvy.  

Za proces uzavírání smluv o poskytování sociální služby je zodpovědná sociální pracovnice a vedoucí střediska. K procesu uzavírání smlouvy si zájemce může přizvat osobu, které důvěřuje. Ve smlouvě je zaznamenáno základní ujednání o poskytované službě. Je dohodnut osobní cíl a míra individuální podpory nutné k dosažení cíle. Pokud zájemce souhlasí s nabídnutými podmínkami, dochází k podpisu smlouvy o poskytování služby.

 

Způsob podávání a vyřizování stížností:

Klient, opatrovník, klíčový pracovník nebo kterýkoliv občan, který jedná v zájmu klienta, může v případě nespokojenosti s kvalitou sociální služby podat stížnost, a to ústně, písemně, či elektronickou formou.

Pro případ podání stížnosti, případně připomínky či podnětu je k dispozici na středisku KARMEL Tichá schránka stížnosti, umístěna na přístupném místě u vchodových dveří. Vyřízením stížnosti nesmí být pověřen pracovník, proti kterému je stížnost podána, či jemu podřízený pracovník. Stěžovatel musí být seznamován, jaký je průběh vyřizování stížnosti, jaká má práva při vyřizování stížnosti.

Každá stížnost, podnět, či připomínka je na středisku KARMEL Tichá chápána jako příležitost ke zvyšování kvality služby.

Stížnost musí být vyřízena do 30-ti dnů od převzetí stížnosti. Stěžovatel je srozuměn s výsledkem šetření a s opatřením.

Stěžovatel má právo, se v případě nespokojenosti s vyřízením stížnosti, obrátit s podnětem k prošetření postupu, při vyřizování stížnosti a to na:

Kontakty, kam je možné stížnosti, případné odvolání, zaslat (podat) mimo středisko KARMEL Tichá:

     Slezská diakonie, Sokolovská 9, 741 01 Nový Jičín
    vedoucí oblasti Gabriela Lhotská,DiS.,  e-mail: g.lhotska@slezskadiakonie.cz,
            mob. 734 366 561

  Slezská diakonie, Na Nivách 7, 737 01 Český Těšín
 ředitelka - Mgr. Zuzana Filipková, Ph.D, e-mail:
 z.filipkova@slezskadiakonie.cz
         tel.: 558 764 340, mob.: 605 292 999

 Slezská diakonie, Na Nivách 7, 737 01 Český Těšín,
náměstek pro soc. práci -  Mgr. et Ing. Romana Bélová
e-mail: r.belova@slezskadiakonie.cz, mob.: 558 764 338, 731 137 998
 
 Krajský úřad Moravskoslezského kraje, 28. října 117, 702 18 Ostrava,
vedoucí odboru sociálních věcí
      Veřejný ochránce práv, Údolní 39, 602 00 Brno,  e-mail: podatelna@ochrance.cz

 

Projekty 2020

Projekt „Jako doma“ – Výměna podlahové krytiny v rámci objektu, výmalba objektu

(Program na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2020)

Moc děkujeme Moravskoslezskému kraji za jeho podporu, díky které bylo možno opravit havarijní stav podlah a výmalbu celého střediska. Vnitřní prostory střediska „domova“ nyní působí útulně, příjemným dojmem. Podlahy se lépe udržují, zvláště nyní v době nároků na vyšší hygienu související s COVID virem. Harmonické barvy, které si klienti sami zvolili jsou uklidňující, relaxační. Navozují celkovou pohodu chodu střediska. Celá budova je prosvětlená, usnadňuje pohyb i orientaci, a to zejména na chodbách a schodišti, které prošly největší změnou.

 

 

 

 

Podporují nás

Moravskoslezský kraj, Kopřivnice, Frenštát pod Radhoštěm, Nový Jičín, Fryčovice, Mošnov, Rybí, Tichá
 

Kdo nás podporuje

Sponzor Sponzor Sponzor Sponzor Sponzor
Sponzor Sponzor Sponzor