EUNIKA Karviná, sociálně aktivizační služby pro osoby se zdravotním postižením

 

Místo poskytování služby:

Kašparova 2978/1, 733 01 Karviná - Hranice

Provozní doba

Služba je poskytována uživatelům ambulantně na výše uvedené adrese, případně terénně na území města Karviné v níže uvedených dnech a časech: 

Pondělí, úterý, čtvrtek, pátek: 7.00-15.30 hodin.

Středa: 7.00-14.30 hodin. 

Služba je poskytována v individuálních, případně skupinových blocích po dohodě se sociálním pracovníkem v rámci zveřejněné provozní doby služby. 

Pozn. Ambulantní a terénní způsob poskytování služby ve městě Karviná se nevztahuje na fakultativní činnosti služby, konkrétně svozy uživatelů, které mohou být poskytovány také mimo město Karviná.

Provozní doba o letních prázdninách: od 7.00-15.00 hodin.

 

Kapacita služby

Okamžitá kapacita ambulantní formy služby je maximálně 6 uživatelů (s ohledem na míru jejich potřeb).
   
Okamžitá kapacita uživatelů při terénním poskytování služby je 1 osoba.
Kapacita uzavřených smluv (platných) 20 smluv (osob)

Kontakty

Vedoucí střediska:
e-mail :vedouci.eunika@slezskadiakonie.cz, tel: 731670761       

Sociální pracovník: 

e-mail: sas.eunika@slezskadiakonie.cz, tel.: 734783837

web: www.slezskadiakonie.cz

 

Informace o zpracování osobních údajů k jednání se zájemcem o službu

Informace o zpracování osobních údajů k uzavření smlouvy o poskytování služby

Leták služby

 

Poslání služby

Posláním sociálně aktivizační služby EUNIKA Karviná je přispět k předcházení a eliminaci možného sociálního vyloučení, ke snížení dopadu nepříznivé sociální situace dětí a dospělých osob se zdravotním postižením skrze sociálně terapeutické činnosti, podporu v kontaktu se společenským prostředím a další aktivity služby.

 

Cíle služby

Cílem služby je dosáhnout toho, aby uživatelé podle svých potřeb, schopností a přání: 

 • Zvládali pečovat o sebe sama
 • Vykonávali praktické činnosti, např.: běžné domácí práce, obsluhovali PC, telefon, připravovali jídla, nakupovali
 • Zdokonalovali se v komunikačních dovednostech 
 • Byli v kontaktu s vrstevníky a širším společenským prostředím. 
 • Prohloubili  logické uvažování a abstraktní myšlení potřebné při běžných činnostech. 

 

V sociálně aktivizační službě pracujeme s těmito zásadami:

 • Individuální přístup - respektujeme individualitu, zvláštnosti, osobitost a věk každého uživatele, vnímáme jeho potřeby a přání.
 • Povzbuzující a motivující přístup – uživatele při poskytování sociální služby povzbuzujeme, motivujeme, oceňujeme i za sebemenší úspěch.
 • Týmová spolupráce – k uživateli přistupujeme jednotně, koordinovaně, na základě vzájemné spolupráce a účinné výměny informací při poskytování sociální služby.
 • Odbornost, profesionalita – počínáme si při své práci profesionálně, vzděláváme se s ohledem na potřeby a specifika uživatelů, hájíme jejich zájmy a jednáme v jejich prospěch.

Cílová skupina

 

Cílovou skupinou sociálně aktivizační služby pro osoby se zdravotním postižením jsou osoby ve věku od 3 – 20 let s mentálním, tělesným postižením, DMO, kombinovaným postižením a s poruchami autistického spektra.

Komu neposkytujeme službu

 • Osobám s projevy agresivity, která ohrožuje osoby samotné i jejich okolí.
 • Osobám s kombinovaným postižením, kde je duševní onemocnění převažující.
 • Osobám s kombinovaným postižením, kde je smyslové postižení převažující (slepota, hluchota)
 • Osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje denní specializovanou zdravotní péči v době využívání sociálně aktivizační služby.


Základní činnosti

a) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

 • zájmové (přírodovědná stanice a jiné), vzdělávací (rozhovor, diskuse, přednáška, beseda) a volnočasové aktivity (vycházky po okolí)

b) sociálně terapeutické činnosti

 • Nácvik sebeobsluhy
 • Nácvik komunikace
 • Nácvik hry
 • Trénink paměti
 • Tvořivé činnosti
 • Nácvik jemné motoriky
 • Nácvik hrubé motoriky
 • Snoezelen
 • Relaxace
 • Hudební chvilka
 • Nácvik praktických činností (nácvik při nákupech, návštěva lékaře, školy, používání přístrojů, spotřebičů, tabletu, notebooku, PC, apod.)

c) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:

 • pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů,
 • pomoc při vyřizování běžných záležitostí.

 

Fakultativní činnosti

a)  Cvičení a tělesné terapie
•    Cvičení na Therapymastru
•    Vodoléčba (včetně protažení/masáž dolních a horních končetin, zad a krku),
•    Inhalace
•    Cvičení na Motomedu, pásu včetně ošetření dolních končetin, masáž, protažení, míčkování)
•    Elektroléčba, magnetoterapie (včetně terapie/léčby teplem)
•    Léčebná tělesná výchova (LTV) – cvičení na míči, nestabilní plošiny, kondiční a dechová cvičení)
•    Masáže (zad, krku a horních končetin, zad a dolních končetin), baňkování, míčkování, termoterapie),
•    Kombinace více úkonů
•    Kineziotaping

b)    Ergoterapie
c)    Canisterapie
d)    Hipoterapie
e)    Svoz


Základní činnosti služby jsou poskytovány ZDARMA.


Úhrada za fakultativní činnosti

Sazebník úhrad cvičení a tělesné terapie

Název činnosti

délka trvání v minutách

cena za úkon

1. Cvičení na Therapymastru

zpravidla 20-40

50,-

2. Vodoléčba
(včetně protažení/masáž dolních a horních končetin, zad a krku)

zpravidla 45

55,-

3. Inhalace

20

30,-

4. Cvičení na Motomedu, pásu, (včetně ošetření dolních končetin, masáže, protažení míčkováním)

zpravidla 30-40

50,-

5. Elektroléčba, Magnetoterapie včetně temoterapie/léčba teplem

zpravidla 45

50,-

6. LTV (běžící pás, cvičení na míči, nestabilní plošiny, kondiční a dechová cvičení)

zpravidla 30-40

55,-

7. Masáže (zad, krku a horních končetin, zad a dolních končetin), baňkování, míčkování, termoterapie)

zpravidla 45-60

80,-

8. Kombinace více úkonů

zpravidla 40-70

80,-

9. Kineziotaping

 

2,- Kč/1 cm tapu

Svoz uživatelů služebním vozidlem: 35 Kč/1 jízda ve městě Karviná, 11 Kč/km doprava mimo město Karviná (cena se poměrně krátí dle počtu uživatelů ve voze)

Canisterapie a hipoterapie: zdarma/za úhradu do výše nákladů.


Sponzoři

•    MPSV ČR
•    MSK
•    město Karviná
•    přilehlé obce města Karviné
 

 

Kdo nás podporuje

Sponzor Sponzor Sponzor Sponzor Sponzor
Sponzor Sponzor Sponzor Sponzor Sponzor
Sponzor