EUNIKA Karviná, sociálně aktivizační služby pro osoby se zdravotním postižením

 

Místo poskytování služby:

Kašparova 2978/1, 733 01 Karviná - Hranice

Provozní doba

Služba je poskytována uživatelům v pondělí až pátek, v níže uvedených časových blocích, případně dle předchozí individuální domluvy.

pondělí:12:30 - 15.30 hodin.

úterý:   7:00 - 09:00,  10:00 - 11:00,  13.30 - 15.30 hodin.

středa:  7:00 - 09:00, 12.30 - 14.30 hodin.


čtvrtek:  7:00 - 09:00,  11.30 - 15.30 hodin. 

pátek:     12.30 - 15.30 hodin.


Služba je poskytována ambulantně, případně terénně na území města Karviné.

 

Kapacita služby

Okamžitá kapacita uživatelů v sociální službě (ambulantní forma) je 6 osob.
   
Okamžitá kapacita uživatelů při terénním poskytování služby je 1 osoba.
Kapacita uzavřených smluv (platných) 20 smluv (osob)

Kontakty

Vedoucí střediska:
e-mail: vedouci.eunika@slezskadiakonie.cz
             sas.eunika@slezskadiakonie.cz

Sociální pracovník: Kateřina Wojnarová
tel.: 734783837
www.slezskadiakonie.cz

 

Informace o zpracování osobních údajů k jednání se zájemcem o službu

Informace o zpracování osobních údajů k uzavření smlouvy o poskytování služby

Leták služby

 

Poslání služby

Posláním sociálně aktivizační služby EUNIKA Karviná je předcházet a eliminovat možné sociální vyloučení, přispívat ke snížení zdravotního handicapu dětí a dospělých osob skrze sociálně terapeutické činnosti, podporu v kontaktu se společenským prostředím a další aktivity služby.

 

Cíle služby

Cílem služby je dosáhnout toho, aby uživatelé podle svých potřeb, schopností a přání: 

 • Zvládali pečovat o sebe sama
 • Vykonávali praktické činnosti, např.: běžné domácí práce, obsluhovali PC, telefon, připravovali jídla, nakupovali
 • Zdokonalovali se v komunikačních dovednostech 
 • Byli v kontaktu s vrstevníky a širším společenským prostředím

 

V sociálně aktivizační službě pracujeme s těmito zásadami:

 • Individuální přístup - respektujeme individualitu, zvláštnosti, osobitost a věk každého uživatele, vnímáme jeho potřeby a přání.
 • Povzbuzující a motivující přístup – uživatele při poskytování sociální služby povzbuzujeme, motivujeme, oceňujeme i za sebemenší úspěch.
 • Týmová spolupráce – k uživateli přistupujeme jednotně, koordinovaně, na základě vzájemné spolupráce a účinné výměny informací při poskytování sociální služby.
 • Profesionalita – počínáme si při své práci profesionálně, vzděláváme se s ohledem na potřeby a specifika uživatelů, hájíme jejich zájmy a jednáme v jejich prospěch. 

 

Cílová skupina

Cílovou skupinou sociálně aktivizační služby pro osoby se zdravotním postižením jsou osoby ve věku od 3 – 45 let s mentálním postižením, DMO, kombinovaným postižením a s poruchami autistického spektra.

 


Základní činnosti

a) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

 • zájmové (přírodovědná stanice a jiné), vzdělávací (rozhovor, diskuse, přednáška, beseda) a volnočasové aktivity (vycházky po okolí)

b) sociálně terapeutické činnosti

 • Nácvik sebeobsluhy
 • Nácvik komunikace
 • Nácvik hry
 • Trénink paměti
 • Tvořivé činnosti
 • Nácvik jemné motoriky
 • Nácvik hrubé motoriky
 • Snoezelen
 • Relaxace
 • Hudební chvilka
 • Nácvik praktických činností (nácvik při nákupech, návštěva lékaře, školy, používání přístrojů, spotřebičů, tabletu, notebooku, PC, apod.)

c) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:

 • pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů,
 • pomoc při vyřizování běžných záležitostí.

 

Fakultativní činnosti

a)  Cvičení a tělesné terapie
•    Cvičení na Therapymastru
•    Vodoléčba (včetně protažení/masáž dolních a horních končetin, zad a krku),
•    Inhalace
•    Cvičení na Motomedu, pásu včetně ošetření dolních končetin, masáž, protažení, míčkování)
•    Elektroléčba, magnetoterapie (včetně terapie/léčby teplem)
•    Léčebná tělesná výchova (LTV) – cvičení na míči, nestabilní plošiny, kondiční a dechová cvičení)
•    Masáže (zad, krku a horních končetin, zad a dolních končetin), baňkování, míčkování, termoterapie),
•    Kombinace více úkonů
•    Kineziotaping

b)    Ergoterapie
c)    Canisterapie
d)    Hipoterapie
e)    Svoz


Základní činnosti služby jsou poskytovány ZDARMA.


Úhrada za fakultativní činnosti

Sazebník úhrad cvičení a tělesné terapie

Název činnosti

délka trvání v minutách

cena za úkon

1. Cvičení na Therapymastru

zpravidla 20-40

50,-

2. Vodoléčba
(včetně protažení/masáž dolních a horních končetin, zad a krku)

zpravidla 45

55,-

3. Inhalace

20

30,-

4. Cvičení na Motomedu, pásu, (včetně ošetření dolních končetin, masáže, protažení míčkováním)

zpravidla 30-40

50,-

5. Elektroléčba, Magnetoterapie včetně temoterapie/léčba teplem

zpravidla 45

50,-

6. LTV (běžící pás, cvičení na míči, nestabilní plošiny, kondiční a dechová cvičení)

zpravidla 30-40

55,-

7. Masáže (zad, krku a horních končetin, zad a dolních končetin), baňkování, míčkování, termoterapie)

zpravidla 45-60

80,-

8. Kombinace více úkonů

zpravidla 40-70

80,-

9. Kineziotaping

 

2,- Kč/1 cm tapu

Svoz uživatelů služebním vozidlem: 35 Kč/1 jízda ve městě Karviná, 11 Kč/km doprava mimo město Karviná (cena se poměrně krátí dle počtu uživatelů ve voze)

Canisterapie a hipoterapie: zdarma/za úhradu do výše nákladů.


Sponzoři

•    MPSV ČR
•    MSK
•    město Karviná
•    přilehlé obce města Karviné
 

 

Kdo nás podporuje

Sponzor Sponzor Sponzor Sponzor Sponzor
Sponzor
 

Mapa