RÚT Havířov, sociální rehabilitace

 

Místo poskytování služby

Svornosti 2/86, 736 01 Havířov – Město, budova H

Provozní doba služby

Pondělí    8–16 hod. terénní nebo ambulantní
Úterý       8–16 hod. terénní nebo ambulantní
Středa      8–16 hod. terénní nebo ambulantní
Čtvrtek    8–16 hod. terénní nebo ambulantní
Pátek       8–16 hod. terénní nebo ambulantní

Konkrétní formu i hodinu si pracovník s klientem služby domlouvá vždy předem. Vychází přitom z aktuálních potřeb klienta a také z personálních a organizačních možností služby. 

Kapacita služby

terénně: 3 klienti (1 klient na 1 pracovníka v daném okamžiku), ambulantně: 1 klient 

Cena

Služba je poskytována dle zákona o sociálních službách zdarma. 

Kontakt

Vedoucí střediska: Mgr. Jana Ondrušková tel.: 731 428 974, e-mail: rut.havirov@slezskadiakonie.cz

Terénní sociální pracovnice: Bc. Aneta Jerigová tel.: 737 548 452, e-mail: rut.ha2@slezskadiakonie.cz 

Pracovnice v sociálních službách: Michaela Škanderová tel.: 737 476 819, e-mail: rut.ha1@slezskadiakonie.cz

Terénní sociální pracovnice: Mgr. Michaela Zajacová          tel. 737 436 306, e-mail: rut.ha3@slezskadiakonie.cz

Leták služby

Leták služby: ZDE první strana

                      ZDE druhá strana

Karta činností, vizualizace služby ZDE

 

 

 

Informační memorandum pro jednání se zájemcem o službu

Informační memorandum pro uzavření smlouvy o poskytování služby

 

 

Poslání služby

RÚT Havířov, sociální rehabilitace podporuje dospělé lidi s duševním onemocněním získat, udržet si a rozvíjet dovednosti potřebné v každodenním životě tak, aby jej žili samostatněji a plnohodnotněji na základě svých vlastních představ.

 

Cíle služby

1.     Posílení samostatnosti v běžném životě - péče o sebe sama, péče o domácnost, nákupy, vaření, hospodaření s penězi, orientace v úředních dokumentech, schopnost rozhodovat se.

2.     Posílení kontaktu s podporující komunitou – rodinou, přáteli, lékaři, službami, lidmi s obdobnou životní zkušeností.

3.     Posílení sociálních dovedností, uplatňování práv a nároků – doprovody na úřady, do institucí, řešení finanční situace, trénování komunikace a sebeprezentace.

4.     Posílení v naplňování vlastních potřeb a cílů v oblasti práce, vzdělávání se, volného času, bydlení, tvorba krizového plánu a zvládání stresových situací, zvládání projevů své nemoci.

Cílová skupina

Služba je určena osobám od 18 do 65 let věku s duševním onemocněním.

Zásady služby

  • respekt k názorům, jedinečnosti a volbě uživatele
  • individuální přístup
  • vzájemná spolupráce na základě důvěry a pocitu bezpečí

Poskytované činnosti

RÚT Havířov, sociální rehabilitace nabízí uživatelům následující základní činnosti prostřednictvím pracovníků v sociálních službách a sociálních pracovníků:

  • nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začleňování: nácvik obsluhy běžných zařízení a spotřebičů, nácvik péče o domácnost, například péče o oděvy, úklid, drobné údržbářské práce, chod kuchyně, nakupování, nácvik péče o děti nebo další členy domácnosti, nácvik samostatného pohybu včetně orientace ve vnitřním i venkovním prostoru, nácvik dovedností potřebných k úředním úkonům, například vlastnoručního podpisu, péče o zdraví včetně užívání potřebné medikace
  • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím: doprovázení dospělých do zaměstnání, případně do školy, k lékaři, na zájmové aktivity a doprovázení zpět, nácvik schopnosti využívat dopravní prostředky, nácvik chování v různých společenských situacích, nácvik běžných a alternativních způsobů komunikace, kontaktu a práce s informacemi, udržování kontaktu s ambulantními lékaři pro stabilizaci svého zdravotního stavu
  • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti: upevňování získaných motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností,
  • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí: podávání informací o možnostech získávání rehabilitačních a kompenzačních pomůcek, informační servis a zprostředkovávání služeb.

Sponzoři

Tento projekt je financován Evropskou unií, státním rozpočtem a Moravskoslezským krajem.

Kdo nás podporuje

Sponzor Sponzor Sponzor Sponzor