HANNAH Orlová, azylový dům

 

Místo poskytování služby

Klášterní 367, 735 11 Orlová - Město

Provozní doba

nepřetržitý provoz

Kapacita služby

maximální okamžitá kapacita 40 lůžek / den, 8 ubytovacích jednotek

Kontakt

vedoucí pracovník: vedouci.ad@slezskadiakonie.cz, tel.: 605 292 991

sociální pracovník: sp1.adorlova@slezskadiakonie.cz, tel: 739 391 778

sociální pracovník/pracovník v sociálních službách: sp.adorlova@slezskadiakonie.cz

NONSTOP linka: 731 682 235

Informace o zpracování osobních údajů pro účely jednání se zájemcem o sociální službu

Informace o zpracování osobních údajů pro účely poskytování služby

Poslání služby

HANNAH Orlová poskytuje přechodného ubytování rodinám s dětmi a také ženám samotným, kteří nemají možnost jiného bydlení a nedokážou tuto situaci řešit vlastními silami. Podporujeme uživatele při řešení jejich životní situace, zejména při nalézání vhodného bydlení a udržení si nebo získání sociálních kompetencí. 

Cíle služby

Cílem poskytované služby jsou uživatelé, kteří:

 • Aktivně řeší svou bytovou situaci (zjišťují a vyhledávají možnosti bydlení, řeší své pohledávky, které jim brání v nalezení vhodného bydlení, vytvářejí si finanční rezervy spojené s kaucemi na byty nebo pořízením na vybavení bytu)
 • Činí kroky k získání nebo udržení zaměstnání (vyhledávání brigád a nabídek práce)
 • Zvládnou vykonávat běžné denní záležitosti (hospodaření s penězi, péče o domácnost, hygiena, stravování) 
 • Zvládají výchovu a péči o své děti (rodičovské kompetence, školní docházka dětí a příprava dětí na školu, péče o zdraví dítěte)

Co poskytujeme

Základní činnosti

Poskytnutí ubytování:

1) nepřevyšující zpravidla 1 rok

 • bydlení v azylovém domě v ubytovacích jednotkách (8 ubytovacích jednotek)

2) umožnění celkové hygieny těla

3) vytvoření podmínek pro zajištění úklidu, praní a žehlení osobního prádla, výměny ložního prádla

Poskytnutí stravy:

1) vytvoření podmínek pro samostatnou přípravu nebo pomoc s přípravou stravy

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:

1) pomoc při vyřizování běžných záležitostí vyplývajících z individuálního plánu,

2) pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou,

3) pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob, včetně uplatňování zákonných nároků a pohledávek

Cílová skupina

V azylovém domě HANNAH Orlová poskytujeme služby rodinám s dětmi i ženám samotným bez přístřeší. 

Obecný popis cílové skupiny:

 • rodiny s dětmi od narození do 18 let, včetně soustavně studujících do 26 let (samoživitelé s dětmi, rodičovské páry s dětmi - manželé nebo druh a družka, jiné osoby, kterým byly děti svěřeny do péče)
 • ženy (do 64 let věku)

Popis cílové skupiny dle obtížné sociální situace:

Rodiny s dětmi a ženy samotné

 • bez přístřeší, 
 • bez bezpečného domova (např. nevyhovující podmínky k životu ve stávajícím bydlení, osoby ohrožené domácím násilím), které nemají možnost jiného ubytování. 

Služba nebude poskytnuta

 • Osobám, které žádají o službu, kterou neposkytujeme (např. domov se zvláštním režimem, osobní asistence, bezbariérový přístup, tlumočení do cizího jazyka aj.)
 • Osobám, které žádají o službu, ale azylový dům má naplněnou kapacitu
 • Osobám, jejichž zdravotní stav vylučuje poskytnutí pobytové sociální služby. Tyto zdravotní stavy stanoví prováděcí právní předpis:
  • zdravotní stav osoby vyžaduje ústavní péči ve zdravotnických zařízeních
  • osoby nejsou schopny pobytu v zařízeních sociálních služeb z důvodu akutní infekční nemoci
  • zdravotní stav osoby vylučuje kolektivní soužití dle rozhodnutí lékaře
  • chování osoby by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití
 • Osobám, které žádají o poskytnutí sociální služby, jimž poskytovatel vypověděl v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby – z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy.

Ceník

Služba je poskytována za úhradu:

Výše úhrady za ubytování.

Platba za uživatele pečujícího o dítě

Platba za samotnou ženu

Platba za dítě

90,- Kč / den

120,- Kč / den

60,- Kč / den

Zásady služby

Naše práce je založená na těchto zásadách:

 • ZÁSADA INDIVIDUÁLNÍHO PŘÍSTUPU - individuálně přistupujeme ke každému uživateli.
 • ZÁSADA ROVNÉHO PŘÍSTUPU K UŽIVATELŮM - k uživatelům přistupujeme bez známek diskriminace (např. národnost, náboženské vyznání).
 • ZÁSADA SPOLUPRÁCE – s uživateli společně spolupracujeme na dosažení jejích osobního cíle.
 • ZÁSADA ODPOVĚDNOSTI UŽIVATELE ZA SEBE  - podporujeme  uživatele v odpovědnosti za svá vlastní rozhodnutí
 • ZÁSADA PODPORY RODIČOVSTVÍ - podporujeme rodiče (resp. pečující osoby) k jejich zodpovědnému přístupu k výchově dětí.

Kdo nás podporuje

Sponzor Sponzor Sponzor Sponzor Sponzor
Sponzor Sponzor