HANNAH Orlová, azylový dům

 

Místo poskytování služby

Klášterní 367, 735 11 Orlová Město

Byt č. 8 na ulici F. S. Tůmy 1242 Lutyně, 735 14 Orlová 4

Provozní doba

nepřetržitý provoz

Kapacita služby

maximální okamžitá kapacita 40 lůžek / den 8 ubytovacích jednotek a 1 byt I. kategorie č. 8

Kontakt

Pracovníci nonstop linky: 731 682 235

Vedoucí pracovník: vedouci.ad@slezskadiakonie.cz, tel: 605 292 991

Zájemci o službu, volejte sociální pracovníky na níže uvedená tel. čísla PO - PÁ od 7 do 15h (pondělky a středy až do 17h): 

sp.adorlova@slezskadiakonie.cz, tel: 739 391 778 (sociální pracovník)

sp1.adorlova@slezskadiakonie.cz, tel: 703 867 101 (sociální pracovník)

Informace o zpracování osobních údajů k jednání se zájemcem o službu

Informace o zpracování osobních údajů k uzavření smlouvy o poskytování služby

Poslání služby

Posláním azylového domu HANNAH Orlová je poskytnutí přechodného ubytování rodinám s dětmi a také ženám samotným, kteří nemají možnost jiného bydlení a nedokážou tuto situaci řešit vlastními silami. Podporujeme uživatele při řešení jejich životní situace, zejména při nalezení vhodného bydlení a udržení si nebo získání sociálních kompetencí. 

Cíle služby

Cílem poskytované služby jsou uživatelé, kteří:

 • Aktivně řeší svou bytovou situaci (zjišťují a vyhledávají možnosti bydlení, řeší své pohledávky, které jim brání v nalezení vhodného bydlení, vytvářejí si finanční rezervy spojené s kaucemi na byty nebo pořízením na vybavení bytu).
 • Činí kroky k získání nebo udržení zaměstnání (vyhledávání brigád a nabídek práce).
 • Zvládnou vykonávat běžné denní záležitosti (hospodaření s penězi, péče o domácnost, hygiena, stravování).
 • Zvládají výchovu a  péči o své děti (rodičovské kompetence, školní docházka dětí a příprava dětí na školu, péče o zdraví dítěte).

Co poskytujeme

Základní činnosti

 • poskytnutí ubytování, zpravidla nepřevyšující 1 rok
 • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Cílová skupina

V azylovém domě HANNAH Orlová poskytujeme služby rodinám s dětmi i ženám samotným bez přístřeší. 

Obecný popis cílové skupiny:

 • rodiny s dětmi od narození do 18 let, včetně soustavně studujících do 26 let (samoživitelé s dětmi, rodičovské páry s dětmi - manželé nebo druh a družka, jiné osoby, kterým byly děti svěřeny do péče)
 • ženy (do 64 let věku)

Popis cílové skupiny dle obtížné sociální situace:

Rodiny s dětmi a ženy samotné

 • bez přístřeší, 
 • bez bezpečného domova (např. nevyhovující podmínky k životu ve stávajícím bydlení, osoby ohrožené domácím násilím), které nemají možnost jiného ubytování. 

S kým neuzavřeme smlouvu o poskytování sociální služby

s osobami:

 • žádající službu, kterou neposkytujeme, např. azylový dům pro samotné muže, osobní asistenci, bezbariérový přístup, tlumočení do cizího jazyka
 • cizinci, kteří předloží k nahlédnutí povolení k trvalému pobytu bez osobního dokladu nebo cestovního dokladu (OP, pas) 
 • kteří nedoloží potvrzenou žádost praktickým lékařem o bezinfekčnosti sebe a svých dětí,
 • jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotním zařízení a s osobami, jejichž zdravotní stav vylučuje kolektivní soužití dle rozhodnutí lékaře
 • kteří žádají o poskytnutí sociální služby, jimž poskytovatel vypověděl v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby – z důvodu porušování povinností vyplývající ze smlouvy
 • pokud nesplní podmínky pro uzavření smlouvy (chybějící platné doklady totožnosti, nepřítomnost osoby při uzavírání smlouvy).

Ceník

Služba je poskytována za úhradu:

Výše úhrady za ubytování.

Platba za uživatele pečující o dítě

Platba za samotnou ženu

Platba za dítě

90,- Kč / den

v bytě 100,- Kč / den

120,- Kč / den

--------------------

60,- Kč / den

v bytě 70,- Kč / den

Zásady služby

Naše práce je založená na těchto zásadách:

 • ZÁSADA INDIVIDUÁLNÍHO PŘÍSTUPU - individuálně přistupujeme ke každému uživateli.
 • ZÁSADA ROVNÉHO PŘÍSTUPU K UŽIVATELŮM - k uživatelům přistupujeme bez známek diskriminace (např. národnost, náboženské vyznání).
 • ZÁSADA SPOLUPRÁCE – s uživateli společně spolupracujeme na dosažení jejích osobního cíle.
 • ZÁSADA ODPOVĚDNOSTI UŽIVATELE ZA SEBE  - podporujeme  uživatele v odpovědnosti za svá vlastní rozhodnutí
 • ZÁSADA PODPORY RODIČOVSTVÍ - podporujeme rodiče (resp. pečující osoby) k jejich zodpovědnému přístupu k výchově dětí.

Sponzor Sponzor Sponzor Sponzor Sponzor
Sponzor Sponzor
 

Mapa