KARMEL Tichá, domov pro osoby se zdravotním postižením

KARMEL Tichá, domov pro osoby se zdravotním postižením

Adresa Tichá 295, 742 74 Ukázat na mapě
Doba poskytování služby Služby jsou poskytovány v celoročním pobytu, tj. nepřetržitě v průběhu celého roku NON STOP od pondělí 00.00 do neděle 24.00
Kapacita 10 klientů/den
Kontakt
Marie Mayerhofferová Vedoucí střediska 734 780 233 karmel.ticha@slezskadiakonie.cz
Eva Matulová Sociální pracovník 731 146 931 sp.ticha@slezskadiakonie.cz

Poslání služby

Posláním domova KARMEL v Tiché je poskytovat dospělým lidem s mentálním a kombinovaným postižením s poruchami autistického spektra celoroční bydlení, přiměřenou pomoc a podporu dle jejich potřeb a přání. Úkolem služby je umožnit klientům žít spokojeně, udržovat rodinné a blízké vztahy, napomáhat udržet nebo získat dovednosti, které vedou k samostatnosti a k seberealizaci.

Cíle služby

Cílem služby je:

 • Klient, který si zachovává a rozvíjí dovednosti každodenního života.
 • vyhodnocujeme potřebnou výši podpory klienta, a to ve všech oblastech (tj. péče o svou osobu, domácí práce, cestování, apod.)
 • vyhodnocujeme změny v posunu samostatnosti klienta a to dle vyhodnocení pracovníků, dle sdělení blízkých a jiných osob
 • vyhodnocujeme i možnost přechodu do jiného bydlení (chráněný byt), pomáháme najít odpovídající bydlení, zpracováváme plán přechodu  
 • Klient, který projevuje, či vyjadřuje své potřeby a přání, dokáže sdělit, co potřebuje a to i jinak než slovy.
 • vyhodnocujeme používané metody v komunikaci, pomůcky pro komunikaci  
 • vyhodnocujeme potřebu podpory pro komunikaci (samostatnost a funkčnost komunikace)  
 • Klient, který se seberealizuje, tráví svůj den aktivně a smysluplně.
 • vyhodnocujeme trávení volného času individuální (co má klient rád a v tom ho podporujeme) i skupinovou formu
 • vyhodnocujeme zapojení klienta do činností kolem Domova
 • Klient, který se orientuje kolem svého bydliště a využívá běžné služby jako je kadeřník, obchod, pošta, apod. a rozvíjí a zachovává vztahy s rodinou a přáteli.
 • vyhodnocujeme rodinné, přátelské vztahy
 • vyhodnocujeme využívání ostatních služeb v běžném prostředí, které vedou k pestrosti života a nezávislosti na službě  

Nutno zdůraznit, že v naší službě nelze předpokládat jen cíle rozvojové, ale úspěchem je udržení stávajících schopností klienta, popř. zpomalování úpadku sebeobslužných schopností souvisejících s charakteristickým vývojem dopadů postižení v průběhu přibývání věku klientů.

Cílová skupina

Dospělí lidé s mentálním (středně těžká a těžká mentální retardace) a kombinovaným postižením, především s poruchami autistického spektra, závislí na pomoci druhé osoby.

Služba není určena pro:

 • osoby imobilní, které se nezvládají pohybovat po schodech (služba není poskytována v bezbariérovém prostředí)
 • osoby s takovou smyslovou poruchou, která jim znemožňuje samostatný bezpečný pohyb v prostorách služby
 • osoby, které vzhledem ke zdravotnímu stavu vyžadují péči zdravotnického zařízení
 • osoby, jejichž chování by závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití

Domov je koedukovaným zařízením – pro muže i ženy.

Domov je bezbariérový.

Kapacita zařízení - 10 míst

Věková struktura:

 • dospělí od 18 let
 • pro nově příchozí je stávající horní věková hranice omezená věkem 45 let
image

Zásady

Podpora a nezbytná míra péče

Průběžně zjišťujeme, co klient potřebuje. Při spolupráci vycházíme z jeho přání, dovedností a z jeho životního příběhu. Poskytované služby jsou pro klienta vyžádanou podporou v situacích, ve kterých si sám neporadí, úplná péče je poskytována pouze v situaci, kdy spoluúčast klienta není možná.

Naplňování práv klienta

Maximální naplňování práv klienta, včetně práva na přiměřené riziko. Každý z našich klientů je pro nás jedinečná osobnost, vždy máme na paměti jeho důstojnost a lidská práva. Podle potřeby služba pomáhá při prosazování práv. Úkolem není odstranit všechna rizika, ale minimalizovat na přijatelnou míru.

Individualizovaná podpora klienta

Práce s klientem je přizpůsobena jeho tempu a schopnostem. Hledá se nejvhodnější a nejpřijatelnější způsob komunikace a celkového přístupu. Mluvíme s klienty tak, aby nám rozuměli, a umíme s klienty mluvit i jinak než slovy. Mluvíme s klienty tak, aby se sami mohli rozhodovat, pracovníci poskytují podporu pro samostatné rozhodování.

Zamezení sociálnímu vyloučení klienta

Vytváříme bezpečné a podnětné domácí prostředí v komunitě, která však využívá možností běžného života (klient je např. podporován při využívání vnějších dostupných služeb).

Týmová spolupráce

Dodržujeme jednotnost postupů v podpoře a péči o klienty, pracovní tým respektuje společná rozhodnutí. Důraz je kladen na vzájemný dialog a dohodu.

Nabídka služeb

Poskytování trvalého ubytování:

 • ubytování
  Nabízíme celoroční ubytování ve 2 jednolůžkových a 4 dvoulůžkových pokojích celkem pro 10 osob. Pokoje se nachází v 2. patře střediska a jsou zařízeny standardním vybavením. Klient má možnost upravit si pokoj dle svých představ. Sociální zázemí je společné na chodbě.
 • úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení
   
 • Poskytnutí stravy:
  Zajišťujeme celodenní stravování v rozsahu tří hlavních jídel - snídaně, oběd, večeře. Strava je připravována ve vlastní kuchyni. Klienti mají možnost výběru stravy. Klientům doporučujeme a podporujeme je v dodržování pitného režimu.
   
 • Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
  Pomoc a podpora při zvládání běžných úkonů je poskytována klientům s ohledem na jejich schopnosti, zdravotní stav a individuální potřeby. Pomoc spočívá od slovního instruování, po částečnou fyzickou až úplnou pomoc ze strany pracovníka.
  Pracovník rozvíjí a zachovává schopnosti klienta, respektuje jeho volbu, používá dostupné kompenzační pomůcky, poskytuje informace o jejich možnostech využití.     
 • pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek
 • pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík
 • pomoc při vstávání z lůžka, uléhání, změna poloh
 • podpora a pomoc při podávání jídla a pití
 • pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním a vnějším prostoru
   
 • Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
  Zajišťujeme pomoc a podporu v oblasti základní hygieny, tj. hygiena ústní, ranní a večerní hygiena, sprchování, celková koupel, holení, mytí a úprava vlasů, stříhání nehtů, čištění uší. Pomoc spočívá od slovního instruování, po částečnou fyzickou až úplnou pomoc ze strany pracovníka.
 • pomoc při základní péči o vlasy a nehty
 • pomoc při použití WC
   
 • Výchovné, vzdělávací a aktivizační činností
  Výchovně vzdělávací a aktivizační činností jsou zaměřeny na rozvíjení a případné udržování dovedností a schopností klientů s přihlédnutím na individuální schopnosti. Jedná se o skupinové i individuální činností. Patří zde např. nabídka zájmových aktivit (např. v rámci zájmových klubů), nácviky sebeobsluhy (péče o vlastní osobu, o bydlení, běžné domácí práce, hygiena, apod.), terapeutické činností (snoezelen, muzikoterapie, rekondiční cvičení, apod.), organizace různých akcí, účast na akcích pořádaných jiným subjektem, apod.
   
 • pracovně výchovná činnost
 • nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních dovedností
 • vytvoření podmínek pro zajišťování přiměřeného vzdělávání nebo pracovního uplatnění
 • volnočasové aktivity
   
 • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
  Podporujeme klienty v kontaktu se společenským prostředím, usilujeme o spolupráci s rodinou a přáteli klientů. Organizujeme akce, do kterých zapojujeme veřejnost, případně zprostředkováváme kontakt na další aktivity pořádané jinými organizacemi a návaznými službami. Nabízíme a organizujeme návštěvy kulturních představení, sportovních a jiných akcí, bohoslužeb, apod. Aktivity jsou organizovány dle zájmů jednotlivých klientů a na tyto akce nabízíme a zajišťujeme klientům doprovody pracovníků.
   
 • podpora a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů
 • pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob
   
 • Sociálně terapeutické činnosti
  Sociálně - terapeutické činností jsou aktivity, které vedou k rozvoji a udržování osobních a sociálních schopností a dovedností klientů – jsou šité na míru a vycházejí z individuálních plánů jednotlivých klientů. Patří zde např. pracovně výchovná činnost, nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností, vytvoření podmínek pro zajišťování přiměřeného vzdělávání nebo pracovního uplatnění, volno-časové a zájmové aktivity, apod.
   
 • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů
  V oblasti uplatňování práv a zájmů respektujeme tempo klienta, podporujeme klienta při komunikaci, učíme znát jeho práva, doprovázíme při obstarávání osobních záležitostí.
  Poskytujeme informace a podporu směřující k řešení nepříznivé sociální situace. Poskytujeme informace o základních právech a povinnostech klienta, o dostupných zdrojích. Poskytujeme také potřebné informace opatrovníkům klientů, kteří spolupodílejí na péči o klienta.
  Míra podpory v soběstačnosti, resp. míra nezbytné péče u jednotlivých úkonů je posuzována individuálně – záleží na možnostech a schopnostech klienta.
   
 • Nabídka fakultativních služeb (podmínky úhrad):
  Středisko KARMEL Tichá se zavazuje poskytovat nad rámec základních činností, na vyžádání klienta, případně opatrovníka, fakultativní činností formou placených služeb, které platí klient ze svých financí.                                                                      
  V současné době se jedná o zajištění dopravy (přepravy klienta) automobilem střediska.

 

Popis prostředí, v němž je sociální služba poskytována:

Středisko KARMEL Tichá realizuje služby Domova pro osoby se zdravotním postižením (společně se službou Denního stacionáře) ve dvoupodlažní vilce ve středu obce Tichá u hlavní komunikace. K budově o výměře 552 m2 zastavěné plochy přiléhá zahrada o výměře 1.695m2. Budova i pozemek jsou majetkem obce Tichá a zařízením jsou využívána na základě nájemní smlouvy.

V přízemní části jsou situovány místnosti pro denní činnost klientů – pracovna s počítačem a prostorem pro denní aktivizační činnosti, společenská místnost, stravovací provoz (kuchyň, jídelna), kancelář vedoucí střediska, sociální zařízení.

V prvním patře jsou pokoje klientů, sociální zařízení (sprcha, WC a umývadla - na patře slouží pro všechny klienty), místnost pro muzikoterapii.

V suterénu se nachází keramická dílna, koupelna s vířivou vanou a sprchami, dílna, kotelna, šatny a ostatní sociální místnosti.

V půdních prostorech je zřízen archív a sklady materiálů.

Středisko je bariérové – bez výtahu.

Středisko KARMEL Tichá je celkem dobře dostupné. Je umístěno v centru malé obce Tichá, v těsné blízkosti Obecního úřadu, pošty a obchodu.

V těsné blízkosti je také autobusová zastávka, která zajišťuje spojení nejen s nejbližším městem Frenštátem (vzdálenost 4 km), také spojení s okolními obcemi, ale jsou zde i spoje až do Ostravy.

 

Jednání se zájemcem o službu:

Zájemci o službu jsou potřebné informace podány pověřeným pracovníkem a je mu nabídnuta možnost prohlídky zařízení. V případě zájmu o službu je nutno vyplnit žádost a odevzdat ji spolu s přílohou – posudkem lékaře (dle § 91, zákona 108/2006 Sb.).

Zařízení získává základní informace o zájemci o službu také osobním pohovorem a formou sociálního šetření, kdy probíhá mj. vyplnění dotazníku, kde se zjišťují potřeby, zájmy, dovednosti potenciálního klienta. Jednání se zájemcem o službu, který má potíže s komunikací, je přítomen opatrovník, popřípadě rovněž externí odborník na alternativní komunikaci. Zájemci je zpravidla nabídnuta možnost dalších informativních schůzek a účast na denní činnosti a aktivitách.

Na základě získaných poznatků je oběma stranami zhodnoceno, zda je nabízena služba vhodná pro daného zájemce.

Způsob uzavírání smlouvy o poskytnutí sociální služby, tvorba individuálních plánů:

Jestliže byly splněny veškeré podmínky pro uzavření oboustranné dohody, a to zejména vyjednání veškerých detailů poskytovaných služeb, přecházíme do etapy uzavírání smlouvy.  

Za proces uzavírání smluv o poskytování sociální služby je zodpovědná sociální pracovnice a vedoucí střediska. K procesu uzavírání smlouvy si zájemce může přizvat osobu, které důvěřuje. Ve smlouvě je zaznamenáno základní ujednání o poskytované službě. Je dohodnut osobní cíl a míra individuální podpory nutné k dosažení cíle. Pokud zájemce souhlasí s nabídnutými podmínkami, dochází k podpisu smlouvy o poskytování služby.

image

Fotogalerie

KARMEL Tichá, domov pro osoby se zdravotním postižením

Podporují nás

Moravskoslezský kraj