KANAAN Bohumín, nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

KANAAN Bohumín, nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

Adresa Drátovenská 246, 735 51 Bohumín – Pudlov Ukázat na mapě
Doba poskytování služby Pondělí až pátek 13:00 - 17:00
Kapacita 20 uživatelů Maximální okamžitá kapacita je dána prostorovými možnostmi klubové místnosti.
Kontakt

Poslání služby

Posláním služby KANAAN Bohumín, nízkoprahového zařízení pro děti a mládež je podporovat zdravý rozvoj dětí ve věku od 6 do 15 let zdržujících se na území města Bohumína, které se ocitají nebo mohou ocitnout v obtížné životní a sociální situaci. Nabízíme bezplatně možnost poradit se, aktivně a smysluplně trávit čas s vrstevníky v bezpečném prostředí. Máme tak snahu minimalizovat rizikové chování.

Obtížná životní a sociální situace:

 1. bydlení (především v sociálně vyloučené lokalitě, na ubytovně)
 2. ztížený přístup ke vzdělání (např. docházka do speciální školy v Pudlově, v rodině se vyskytuje velký počet sourozenců, snížená motivace pro vzdělání, handicap)
 3. nedostatek finančních prostředků u rodičů (např. rodiče nepracují, jsou závislí na sociálních dávkách)
 4. ohrožení sociálně – patologickými jevy

Cíle služby

Ve vztahu k uživatelům:

 • uživatel, který si zlepší nebo si udrží své dovednosti a schopnosti 
 • uživatel, který se naučí smysluplně a aktivně trávit svůj volný čas

Aktivity k naplnění cílů:

 • účast na aktivitách z nabídky služby,
 • osvojit si a udržet hygienické návyky,
 • rozvíjet talent,
 • zlepšit prospěch ve škole,
 • motivovat k pozitivnímu nahlížení na budoucnost
 • poskytovat sociální poradenství

Cílová skupina

Služba KANAAN Bohumín je poskytována bezplatně dětem a mládeži ve věku od 6 do 15 let, které již zahájili povinnou školní docházku,  zdržují se na území města Bohumína a nachází se v obtížné životní a sociální situaci

Z hlediska výskytu ve městě Bohumín, se jedná o osobu, která:

 • trvale bydlí v Bohumíně
 • dočasně bydlí v Bohumíně
 • zdržuje se v Bohumíně – např. je na návštěvě, chodí zde do školy

Z hlediska zahájení povinné školní docházky se jedná o osobu, která nastoupila do 1. třídy základní školy

Okruh osob, kterým služba nebude poskytnuta

 • děti, které potřebují bezbariérový přístup
 • děti se specifickými potřebami (např. potřebují stálý dohled, pomoc při sebeobsluze – např. při svlékání, oblékání, na toaletě; domluví se pouze alternativním způsobem komunikace)
 • děti, které nezvládají mluvenou nebo psanou komunikaci v českém nebo slovenském jazyce
image

Zásady

Bezpečí

Služba KANAAN Bohumín se maximálně snaží o vytvoření bezpečného prostředí pro uživatele. Nabízí útočiště před nepříznivými vlivy počasí, před možnou šikanou, agresivitou okolí, dostupnosti návykových látek, a jiných nežádoucích jevů.

Anonymita

Uživatelé nemusí pracovníkům sdělovat své jméno a příjmení, mohou vystupovat pod přezdívkou. Pracovníci nesdělují o uživatelích žádné informace (s výjimkou zákonné povinnosti).

Respekt

KANAAN poskytuje služby dětem a mládeži bez rozdílu pohlaví, rasy, barvy pleti, víry a náboženství, politického či jiného smýšlení, národního nebo sociálního původu, sexuální orientace, příslušnosti k národnostní nebo etnické menšině, majetku, rodu nebo jiného postavení. Respektuje individualitu, odlišnosti, potřeby.

Dobrovolnost

Zájemce / uživatel přichází do služby dobrovolně, může kdykoliv přijít i odejít a kdykoliv se znovu vrátit. Uživatel se nemusí zapojovat do připravených činností, může se ale na těchto činnostech podílet a ovlivňovat je.

Odbornost

Na potřeby uživatelů reagujeme vzděláváním pracovníků. Profesionální růst je zajišťován prostřednictvím vhodných vzdělávacích aktivit.

Nabídka služeb

 • bezpečný sociální prostor,
 • základní sociální poradenství – individuální a skupinové rozhovory, poskytnutí rady a informace, besedy, situační intervence,
 • volnočasové aktivity
 • společné akce – zejména u příležitosti tradičních svátků – Vánoce, Velikonoce; či významných dnů  - např. Den dětí,
 • doučování,
 • besedy na aktuální témata – hygiena, dospívání, sociálně patologické jevy aj.

Pravidelné klubové aktivity:

 • Pondělí:   volnočasové aktivity, příprava do školy a doučování, Besední den
 • Úterý:       volnočasové aktivity, příprava do školy a doučování, Výtvarný a rukodělný klub
 • Středa:    volnočasové aktivity, příprava do školy a doučování + křesťanský klub Benjamín, DVD Klub
 • Čtvrtek:    volnočasové aktivity, příprava do školy a doučování, Den her
 • Pátek:      volnočasové aktivity, příprava do školy a doučování, Den na přání uživatelů

 

 

Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:

 • upevňování a rozvíjení hygienických a společenských návyků
 • dodržování pravidel chování v klubovně
 • zajištění doučování
 • estetická, pracovní výchova
 • pravidelné pondělní besedy, dle předem zvoleného tématu
 • podpora manuální zručnosti, rozvíjení vlastní kreativity, tvořivých schopností formou výtvarné, hudební a pohybové výchovy
 • při volnočasových aktivitách podporování sourozeneckých vztahů
 • promítání filmů a pohádek.
 • zajištění informačního servisu pomoci využití PC
 • křesťanská činnost

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

 • při volnočasových aktivitách podporování sourozeneckých vztahů
 • zajištění informačního servisu pomoci využití PC

Sociálně terapeutické činnosti:

 • poskytování poradenství (zaměřeno především na školní docházku, rodinné vztahy a zdraví)
 • kontaktní práce (důvěra v pracovníky, rozhovory s uživateli v přirozeném prostředí)

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:

 • poskytování poradenství (zaměřeno především na školní docházku, rodinné vztahy a zdraví)

Letní provozní doba

 • V době letních prázdnin a školního volna je provozní doba: pondělí - pátek: 10:00 - 14:45
image

Fotogalerie

KANAAN Bohumín, nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

Podporují nás

Logo MSK
Logo Výbor dobré vůle
Logo Bohumín