HANNAH Orlová, azylový dům

HANNAH Orlová, azylový dům

Adresa Klášterní 367, 735 11 Orlová - Město Ukázat na mapě
Doba poskytování služby nepřetržitě, nonstop linka - 731 682 235
Kapacita maximální okamžitá kapacita 40 lůžek / den 8 ubytovacích jednotek
Kontakt
Kontakty pro zájemce o službu: sociální pracovník 703 867 101 sp1.adorlova@slezskadiakonie.cz

Poslání služby

HANNAH Orlová poskytuje přechodné ubytování rodinám s dětmi a také ženám samotným, které nemají možnost jiného bydlení a nedokážou tuto situaci řešit vlastními silami. Podporujeme uživatele při řešení jejich životní situace, zejména při nalézání vhodného bydlení a udržení si nebo získání sociálních kompetencí. 
 

Cíle služby

Cílem poskytované služby jsou uživatelé, kteří:

 • Aktivně řeší svou bytovou situaci (zjišťují a vyhledávají možnosti bydlení, řeší své pohledávky, které jim brání v nalezení vhodného bydlení, vytvářejí si finanční rezervy spojené s kaucemi na byty nebo pořízením na vybavení bytu)
 • Činí kroky k získání nebo udržení zaměstnání (vyhledávání brigád a nabídek práce)
 • Zvládnou vykonávat běžné denní záležitosti (hospodaření s penězi, péče o domácnost, hygiena, stravování) 
 • Zvládají výchovu a péči o své děti (rodičovské kompetence, školní docházka dětí a příprava dětí na školu, péče o zdraví dítěte)
   

Cílová skupina

V azylovém domě HANNAH Orlová poskytujeme služby rodinám s dětmi i ženám samotným bez přístřeší. 


Obecný popis cílové skupiny:

 • rodiny s dětmi od narození do 18 let, včetně soustavně studujících do 26 let (samoživitelé s dětmi, rodičovské páry s dětmi - manželé nebo druh a družka, jiné osoby, kterým byly děti svěřeny do péče)
 • ženy (do 64 let věku)

Popis cílové skupiny dle obtížné sociální situace:

 • Rodiny s dětmi a ženy samotné
 • bez přístřeší, 
 • bez bezpečného domova (např. nevyhovující podmínky k životu ve stávajícím bydlení, osoby ohrožené domácím násilím), které nemají možnost jiného ubytování. 

Služba nebude poskytnuta

 • Osobám, které žádají o službu, kterou neposkytujeme (např. domov se zvláštním režimem, osobní asistence, bezbariérový přístup, tlumočení do cizího jazyka aj.)
 • Osobám, které žádají o službu, ale azylový dům má naplněnou kapacitu
 • Osobám, jejichž zdravotní stav vylučuje poskytnutí pobytové sociální služby.

Tyto zdravotní stavy stanoví prováděcí právní předpis:

 • zdravotní stav osoby vyžaduje ústavní péči ve zdravotnických zařízeních
 • osoby nejsou schopny pobytu v zařízeních sociálních služeb z důvodu akutní infekční nemoci
 • zdravotní stav osoby vylučuje kolektivní soužití dle rozhodnutí lékaře
 • chování osoby by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití
 • Osobám, které žádají o poskytnutí sociální služby, jimž poskytovatel vypověděl v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby – z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy.
   
image

Zásady

Zásada individuálního přístupu

Individuálně přistupujeme ke každému uživateli dle jeho potřeb a závažnosti životní situace.

Zásada rovného přístupu k uživatelům

K uživatelům přistupujeme bez známek diskriminace (např. národnost, náboženské vyznání). Vnímáme jedinečnost každého člověka. Dbáme na důstojnost a úctu ke klientovy.

Zásada spolupráce

S uživateli společně spolupracujeme na dosažení jejich cílů v rámci individuálního plánování. Poskytujeme pomoc a podporu v každém kroku, který si klient zvolí za vhodný. Motivujeme klienta k tomu, aby jeho kroky byly úspěšné při plnění individuálního plánu.

Zásada zodpovědnosti uživatele za sebe

Podporujeme uživatele v odpovědnosti za svá vlastní rozhodnutí, respektujeme rozhodnutí klienta.

Zásada podpory rodičovství

Podporujeme rodiče (resp. pečující osoby) k jejich zodpovědnému přístupu k výchově dětí.

Nabídka služeb

Základní činnosti

Poskytnutí ubytování:
1) nepřevyšující zpravidla 1 rok

bydlení v azylovém domě v ubytovacích jednotkách (8 ubytovacích jednotek)

2) umožnění celkové hygieny těla
3) vytvoření podmínek pro zajištění úklidu, praní a žehlení osobního prádla, výměny ložního prádla

Poskytnutí stravy:

1) vytvoření podmínek pro samostatnou přípravu nebo pomoc s přípravou stravy (kuchyňka, lednice na ubytovací jednotce)
2) Pomoc s přípravou stravy (rada, návod k přípravě)
3) Pomoc při zajištění dovozu stravy
4) Pomoc při zajištění stravy s ohledem na racionální výživu nebo dietní stravování

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:
1) pomoc při vyřizování běžných záležitostí vyplývajících z individuálního plánu,
2) pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou,
3) pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob, včetně uplatňování zákonných nároků a pohledávek
 

image

HANNAH Orlová, azylový dům

Podporují nás