EZRA Albrechticko, Osoblažsko

EZRA Albrechticko, Osoblažsko

Adresa Město Albrechtice, Lázeňská 119/2, 793 95 Ukázat na mapě
Doba poskytování služby Provozní doba v sekci ke stažení
Kapacita Město Albrechtice 20 osob Holčovice 10 osob Jindřichov 10 osob Vysoká 10 osob Osoblaha 20 osob Dívčí Hrad 10 osob Hlinka 10
Kontakt
Bc. Jan Šperl vedoucí střediska 604 228 201 nzdm@slezskadiakonie.cz
Bc. Nela Krákorová sociální pracovník 739 525 251 nzdm.sp@slezskadiakonie.cz
Sociální sítě

Poslání služby

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež EZRA Albrechticko, Osoblažsko poskytuje službu pro děti a mládež ve věku 6 – 20 let, které zažívají nebo jsou ohroženy nepříznivou sociální situací. 

Cílem služby je dosáhnout pozitivní změny v životě těchto dětí a mládeže, poskytovat informace, odbornou pomoc, podporu, vytvářet podmínky pro bezpečný prostor, navazování kamarádských vztahů a předcházet tak rizikovému chování. 

Cíle služby

Cílem Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež EZRA Albrechticko, Osoblažsko je pozitivně působit na klienty, kteří se potýkají se svízelnými situacemi v jednotlivých fázích jejich vývoje.

Cílem je klient, který:

 • kvalitně tráví svůj volný čas, realizuje své nápadu uvnitř klubu i mimo něj
 • změní svůj přístup ke vzdělání
 • memá konflikty se společností
 • dokáže zvládat spory v rodině
 • uvědomuje si škodlivost a dopady návykových látek
 • umí si poradit v obtížných životních (vývojových) situacích
 • dokáže ovládat své emoce
 • má vytvořeny sociální návyky a dovednosti
 • ví, čeho chce v životě dosáhnout
 • má povědomí o zdravém životním stylu
 • naučí se novým dovednostem, rozvine svůj tvůrčí potenciál

Cílová skupina

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež EZRA Albrechticko, Osoblažsko je určeno dětem a mládeži ve věku 6 – 20 let z Albrechticka, které zažívají nebo jsou ohroženy nepříznivou sociální situací. 

Klient, který zažívá nebo je ohrožen nepříznivou sociální situací:

 • Nemá co dělat, nudí se (omezená dostupnost volnočasových aktivit v okolí, neví jak naložit s volným časem, nedostatek informací o volnočasových aktivitách, tráví čas na ulici)
 • Má potíže ve škole (problémy s prospěchem, hádá se s učiteli, nerozumí si se spolužáky, škola ho nebaví, chodí za školu)
 • Je terčem posměchu, chybí mu zdravé sebevědomí (všichni se na něj dívají divně, posmívají se mu, ostýchá se oslovit případné kamarády, není schopen komunikovat s novými lidmi)
 • Má rodinné trable (finanční potíže - dluhy, lichva, nedostatek finančních prostředků, chybějící jeden z rodičů, rozvod v rodině, dysfunkční rodina, nový partner rodiče, vystěhování z bytu, děti rodičů bez zaměstnání, časté hádky mezi členy rodiny, rodiče užívající alkohol, drogy apod.)
 • Ohrožuje své zdraví (nesprávná životospráva, špatné hygienické návyky, nedostatek pohybu, netolismus – závislost na PC, mobil, herní konzole)
 • Experimentuje s návykovými látkami (má zkušenosti s marihuanou, cigaretami, alkoholem či drogami)
 • Krize spojená s obdobím dospívání (připadá si zbytečně, brzká sexuální aktivita, těhotenství v nízkém věku, pocit nedostatečného porozumění, první setkání s alkoholem, cigaretami a drogami, neschopnost adaptace na prostředí, negativní pohled na život)
 • Nezvládá své emoce (rychle se naštve a vybuchuje, bývá agresivní, prudké změny nálad, nedokáže své emoce dostat pod kontrolu)
 • Neshody s vrstevníky a kamarády (nemá moc kamarádů, hádá se s nimi, často se s někým bije, bývá odstrkován vrstevníky, izolace, diskriminace)
 • Neví jak dále (nedokáže se zařadit do společnosti, suicidální chování, není schopen rozhodnout se co dále se svým životem, neví, kam pokračovat po škole, neschopnost najít si adekvátní zaměstnání či brigádu)

Další možnosti nepříznivé sociální situace: potřebuje radu, má problémy s PČR, nenavštěvuje žádný kroužek, potřebuje podporu, pomoc při jednání s úřady

Službu neposkytujeme tomu, kdo:

 • Má tělesné nebo smyslové postižení vyžadující asistenci a přichází do služby bez osobního asistenta
 • Nedokáže se orientovat v čase ani v prostoru, nedokáže sdělit mluvenou, psanou či jinou, nám srozumitelnou formou, své potřeby

Do cílové skupiny nepatří ten, kdo:

 • má tělesné nebo smyslové postižení vyžadující asistenci a přichází do služby bez osobního asistenta
 • nedokáže se orientovat v čase ani v prostoru, nedokáže sdělit mluvenou, psanou či jinou, nám srozumitelnou formou, své potř
image

Zásady

Anonymita a mlčenlivost

Klient nemusí uvádět své jméno ani žádné další osobní údaje, pracovníci jsou vázáni mlčenlivostí, avšak v případě zjištění závažných skutečností ohrožujících děti a mládež mají oznamovací povinnost orgánům vyšší instance (OSPOD, PČR)

Individuální přístup

Pracovník vnímá potřeby a jedinečnost osobnosti každého klienta, naslouchá mu, zajímá se o jeho přání a potřeby. Vnímá jeho problémy a společně hledají řešení.

Bezplatnost

Služby jsou poskytování bezplatně (výjimku tvoří finanční spoluúčast na nadstandardních programech služby, např.: exkurze, koncerty apod.)

Důvěra a respekt

Pracovníci navazují důvěrný vztah s klienty a zároveň vytvářejí bezpečný prostor pro sdílení problémů, pocitů a názorů. Pracovník přistupuje ke každému klientovi s respektem bez ohledu na pohlaví, barvu kůže, věk, vyznání, názory a víru. Vedeme klienty ke vzájemnému respektu

Nabídka služeb

Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:

 • pobyt v klubu
 • volnočasové aktivity
 • rozvoj dovedností a návyků
 • preventivní program
 • zpětná vazba k chování
 • práce s pravidly
 • pomoc se školou

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

 • svět kolem nás
 • akce pro veřejnost
 • doprovod

Sociálně terapeutické činnosti:

 • pokec
 • plánování
 • poradenství
 • pomoc v krizi

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:

 • stížnosti
 • poradenství
 • práce s blízkými osobami

 

Kontakty na pobočky:

Pobočka Albrechticko: Bc. Nela Krákorová: 739 525 251
nzdm.sp@slezskadiakonie.cz


Pobočka Osoblažsko: Jana Urbanová: 604 291 377
nzdm.pss2@slezskadiakonie.cz

Facebook pobočky ZDE

image

EZRA Albrechticko, Osoblažsko

Podporují nás

Jindřichov
Holčovice
Město Albrechtice
Vysoká
Dívčí hrad
Hlinka
Osoblaha
Logo MSK
Logo MPSV