EDEN Český Těšín, Třanovice, denní stacionář

EDEN Český Těšín, Třanovice, denní stacionář

Adresa Frýdecká 691/34, 737 01 Český Těšín, Třanovice 188, 739 53 Třanovice Ukázat na mapě
Doba poskytování služby ČESKÝ TĚŠÍN pondělí - pátek: od 7:00 hod. do 15:00 hodin. TŘANOVICE pondělí - pátek: od 8:00 hod. do 14:00 hodin.
Kapacita 35 uživatelů Český Těšín - okamžitá kapacita 28 uživatelů. Třanovice -okamžitá kapacita 7 uživatelů.
Kontakt
Bc. Dagmar Bystroňová, DiS. Vedoucí střediska 734 177 912 d.bystronova@slezskadiakonie.cz
Bc. Daniela Lisá, DiS. Sociální pracovnice Český Těšín 731 128 450 eden@slezskadiakonie.cz

Poslání služby

Posláním denního stacionáře EDEN Český Těšín, Třanovice je podporovat uživatele ve smysluplném trávení dne prostřednictvím vzdělávacích, manuálních a volnočasových aktivit s ohledem na jejich možnosti, schopnosti a individuální potřeby.

 

Cíle služby

  • Podpora samostatnosti v péči o sebe sama (osobní hygiena, stravování, oblékání, samostatný pohyb).  V případě potřeby zajištění všech nezbytných úkonů druhou osobou.
  • Začlenění do kolektivu a kontakt s běžným společenským prostředím
  • Podpora a rozvoj komunikačních dovedností – vyjadřování vlastních potřeb a přání v mluvené nebo alternativně formě
  • Seberealizace -  rozvoj manuálních, rozumových a sociálních dovedností pro běžný život, podpora individuálních zájmů.

Cílová skupina

Český Těšín
Osoby s mentálním nebo kombinovaným postižením

Ženy i muži ve věku od 18 do 64 let

Třanovice
Osoby s mentálním postižením
Osoby se zdravotním postižením
Osoby s chronickým duševním onemocněním ve stabilizovaném stavu

Ženy i muži ve veku od 18 do 80 let.

image

Zásady

Individuální přístup

Službu přizpůsobujeme individuálním potřebám uživatele.

Partnerství

Vztah mezi pracovníkem a uživatelem je založen na vzájemné spolupráci. Pracovníci respektují vlastní vůli a názory uživatelů.

Týmová spolupráce

Při dosahování cílů uživatele i cílů služby spolupracujeme s uživatelem, s ostatními spolupracovníky a dalšími osobami (rodina, pracovníci návazných služeb) ve prospěch uživatele.

Profesionalita

Vzdělávání a rozvoj pracovníků, aplikace získaných vědomostí a dovedností do praxe, sledování aktuálních trendů v oblasti sociálních služeb a práce s uživateli.

Křesťanské zásady

Ježíš Kristus jako zdroj víry a vzor pro naši práci.

Nabídka služeb

ČESKÝ TĚŠÍN, TŘANOVICE

Pomoc při zvládaní běžných úkonů péče o vlastní osobu

Zajištění podmínek pro péči o sebe sama (oblékaní, svlékáni, orientace, samostatný pohyb v zařízení a stravování). Podpora ze strany pracovníka je poskytována dle individuálních potřeb uživatele, uživatel je motivován k zvyšování a udržení samostatnosti.

Pomoc při osobní hygieně

Zajištění podmínek pro osobní hygienu dle individuálních potřeb uživatele, uživatel je motivován k zvýšení a udržení samostatnosti.

Poskytnutí stravy

Stravování je zajišťováno jednou denně formou teplého hlavního jídla, dováženého smluvní organizaci a celodenního pitného režimu. V zařízení se nachází vybavená kuchyňka umožňující individuální přípravu čaje, kávy, svačiny.

Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

Činnosti zajišťujeme prostřednictvím nácvikových aktivit. Usilujeme o celkovou aktivizaci člověka, napomáháme v udržení a obnovení nabytých schopností.

Zprostředkování kontaktů se společenským prostředím

Zajišťujeme pravidelná setkání s rodiči a opatrovníky. Úzce spolupracujeme s návaznými službami v okolí (knihovna, škola…), využíváme běžně dostupných služeb ve společnosti (městská doprava, obchody, pošta…).

 

Fakultativní služby

ČESKÝ TĚŠÍN

Poskytovatel nabízí uživateli fakultativní činnosti (služby) nad rámec základních činností:

  • doprava do a ze střediska
  • rehabilitace

Rozsah fakultativních služeb je předmětem dohody mezi poskytovatelem a uživatelem.

 

V roce 2021 nás finančně podpořili: 

MPSV, Moravskoslezský kraj, Město Český Těšín, Obec Třanovice

Významní pomocníci v naší práci jsou i drobní dárci a sponzoři.
Děkujeme také všem dobrovolníkům, kteří podpořili naše středisko a darovali mu svůj volný čas.

Podpořené projekty
"Stropní zvedací systém" MONETA Money Bank, a. s.

"Rekonstrukce denního stacionáře EDEN"
reg. č. projektu CZ.06.2.56/0.0/0.0/18_102/0009817
Datum realizace: 25.5.2018 – 31.5.2021

Slezská diakonie realizuje projekt s názvem Rekonstrukce objektu denního stacionáře EDEN v Českém Těšíně.

Na projekt je poskytována finanční podpora z EU.

image

Fotogalerie

EDEN Český Těšín, Třanovice, denní stacionář

Podporují nás

Logo MPSV
Logo
Logo