EBEN-EZER Český Těšín, domov pro osoby se zdravotním postižením

EBEN-EZER Český Těšín, domov pro osoby se zdravotním postižením

Adresa Vělopolská 243, 737 01 Český Těšín - Horní Žukov Ukázat na mapě
Doba poskytování služby Sociální službu poskytujeme formou celoročního pobytu, tzn. nepřetržitě.
Kapacita 25 uživatelů
Kontakt
Mgr. Jana Chlebusová vedoucí střediska 730 844 482 j.chlebusova@slezskadiakonie.cz
Zuzana Wronková, DiS. koordinátor programu domova a sociální pracovnice 731 677 459 ebenezer.domov@slezskadiakonie.cz

Poslání služby

Eben-Ezer Český Těšín, domov pro osoby se zdravotním postižením, poskytuje celoroční pobytovou službu lidem s mentálním a kombinovaným postižením, kteří nemohou zůstat ve stávajícím prostředí ani s podporou terénních nebo ambulantních služeb. Poskytovaná péče, pomoc a podpora vychází z individuálních potřeb uživatelů a směřuje k tomu, aby využívali co nejvíce vlastních schopností a dovedností ve zvládání každodenního života.

Cíle služby

Cílem služby je naplnění individuálních potřeb uživatele, rozvíjení a zachování schopností a dovedností potřebných v každodenním životě a podpora uživatele v kontaktu se společenským prostředím.

DÍLČÍ CÍLE

 • Příprava uživatelů na přechod do jiného typu bydlení s menší mírou podpory např. chráněné bydlení, podporované bydlení nebo samostatné bydlení s podporou terénních či ambulantních služeb.

 • Podpora důstojného života v prostředí, které se co nejvíce přibližuje prostředí domova (naplnění potřeb, vybavení a úprava pokoje, respektování a ochrana soukromí).

 • Zajištění nabídky činností pro aktivní a smysluplné trávení volného času v domově i mimo něj (zapojení do nabízených aktivit, účast na společenských, sportovních či kulturních akcích)

 • Podpora v udržování či rozvíjení sociálních vazeb (např. kontakt s rodinou, opatrovníky, přáteli, …).

Naplnění cílů služby je posuzováno na základě hodnocení služby z různých hledisek (např. hodnocení míry podpory, cílů spolupráce, nabídky aktivit).

 

Cílová skupina

Dospělé osoby s mentálním nebo kombinovaným postižením (věk při přijetí maximálně 55 let), které potřebují nepřetržitou péči, pomoc či podporu v každodenních činnostech a nemohou tak zůstat ve svém domácím prostředí.

Důvod pro odmítnutí zájemce o službu:

 • domov neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá, a to i s ohledem na vymezení okruhu osob v registru poskytovatelů sociálních služeb (zájemce nepatří do okruhu osob, kterým je služba určena)
 • domov nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby
 • zdravotní stav osoby vylučuje poskytnutí sociální služby domova
 • zdravotní stav osoby vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení,
 • osoba není schopna pobytu v zařízení z důvodu akutní infekční nemoci
 • chování osoby by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití
 • domov osobě vypověděl smlouvu o poskytnutí téže služby v době kratší než 6 měsíců před novou žádostí z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy.
image

Zásady

Individuální přístup

Respektování osobnosti uživatele, vnímání jeho potřeb, vstřícnost a empatie, v práci s uživatelem respektujeme zvláštnosti a tempo uživatele, pomáháme při uplatňování práv uživatele.

Přiměřená podpora

Vychází z individuálních potřeb a přání, není-li to vzhledem k zdravotnímu stavu uživatele nutné, neděláme nic za uživatele, vedení k samostatnosti a k uplatňování vlastní vůle uživatele.

Důstojný přístup

Respektování soukromí, vlastního rozhodnutí, právo volby.

Týmová spolupráce

Spolupráce při plánování, průběhu a hodnocení služby.

Křesťanské zásady

Tyto zásady vychází z dokumentu Hodnoty Slezské diakonie: osoba Ježíše Krista jako zdroj víry a vzor pro službu a život, přistupujeme k uživateli jako k Božímu stvoření (vnímání jedinečnosti a originality člověka), vzájemná podpora a sdílení - nabídka duchovní podpory uživatelům i pracovníkům (modlitba, zpěv, rozjímání, bohoslužby).

Nabídka služeb

Základní činnosti

poskytnutí ubytování

Služba nabízí celoroční ubytování v jednolůžkových a dvojlůžkových pokojích. Pokoje se nachází v 1., 2. a 3. patře střediska. Jednotlivé pokoje se od sebe liší rozlohou a vybavením - sociální zázemí, sprcha, umyvadlo, WC nebo sprcha a umyvadlo. Některé pokoje mají k dispozici i kuchyňku.

poskytnutí stravy

Služba domova zajišťuje celodenní stravování v rozsahu tří hlavních jídel (tj. snídaně, oběd, večeře) a dopolední svačiny. Uživatelé mají možnost výběru stravy. Pracovníci rovněž doporučují a podporují uživatele v dodržování pitného režimu. Součástí stravy je celodenní pitný režim.

pomoc při zvládaní běžných úkonů péče o vlastní osobu

Pomoc a podpora při zvládání běžných úkonů je poskytována uživateli s ohledem na jeho schopnosti, zdravotní stav a s přihlédnutím na konkrétní individuální potřeby. Pracovník rozvíjí a zachovává schopnosti uživatele, využívá možné spolupráce uživatele, respektuje jeho volbu, používá dostupné kompenzační pomůcky, poskytuje informace o jejich používání.

pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

Pomoc je zajišťována a provedena v oblasti základní hygieny: hygiena ústní, čištění zubů, ranní a večerní hygiena (umytí obličeje, utírání, česání vlasů), celková koupel, sprchování, holení, umytí a úprava vlasů, základní péče o nehty, čištění uší.

výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

Výchovně vzdělávací a aktivizační činnosti jsou zaměřeny na rozvíjení a udržování schopností a dovedností uživatelů, jedná se o skupinové činnosti, ale i individuální činnost s jednotlivým uživatelem. Činnosti probíhají během dne v průběhu celého týdne (dopoledne, odpoledne, večer). Nabídka činností vychází z potřeb a zájmu uživatelů. 

zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Pracovníci podporují uživatele v kontaktu se společenským prostředím, usilují o spolupráci s rodinou a kontakt s jeho blízkými. Pracovníci zprostředkovávají kontakt na další aktivity pořádané jinými organizacemi a návaznými službami, nabízí a organizují akce jako např. návštěva divadla, kina, výstavy, koncertu, bohoslužby, setkání mladých křesťanů (zajištění doprovodu pracovníka).

sociálně terapeutické činnosti

Sociálně terapeutická činnost je zaměřena na cílené začleňování uživatelů do společnosti. Práce probíhá v rovině individuální (je náplní individuálních plánů uživatele, které jsou zaměřeny na nácviky jednotlivých činností a dovedností běžného dne), ale také v rovině společenské, interpersonální, se zaměřením na techniky komunikace (alternativní komunikace, piktogramy, fotografie apod.), a to především v kolektivu ostatních uživatelů, rodiny, ale také při jednání s orgány veřejné moci, nakupování, návštěvy lékaře, cestování apod.

pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

V oblasti uplatňování práv a zájmů uživatele pracovníci respektují jeho tempo. Pracovníci podporují uživatele při komunikaci a jednání s úřady, návaznými službami a jinými institucemi. Poskytování sociálního poradenství uživatelům a doprovázení při obstarávání osobních záležitostí.

Pracovník při poskytování jednotlivých činností postupuje dle individuálních potřeb, schopností a dovedností uživatele. Podpora je poskytována v různé míře, a to formou dohledu, slovní nebo fyzické pomoci či podpory.

FAKULTATIVNÍ ČINNOSTI

 • Doprava
image

EBEN-EZER Český Těšín, domov pro osoby se zdravotním postižením

Podporují nás

Město Český Těšín
Potravinová banka
Nadační fond Oceláři
Město Třinec
Město Karviná
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Město Orlová