Posilování role komunit v MAS Jablunkovsko

Ilustrační obrázek Jablunkovska

Cílem projektu je vytvořit prostředí, které bude podporovat občany na území Jablunkovska ve zvládání sociálních problémů v jakékoliv životní situaci. Slezská diakonie bude přispívat svými zkušenostmi v programech sdílené a neformální péče a v programu osob se zdravotním postižením.

Název projektu: Posilování role komunit v MAS Jablunkovsko
Termín realizace: 1.1.2023 – 31.12.2025
Registrační číslo projektu: CZ.03.02.01/00/22_008/0000073
Číslo a název prioritní osy:  2.2 Zlepšování přístupu k dostupným, udržitelným a vysoce kvalitním službám, včetně zdravotnictví a sociálních služeb obecného zájmu
Název programu: Operační program Zaměstnanost plus
Číslo výzvy: 03_22_008
Název výzvy: Podpora komunitně vedeného místního rozvoje (1)
Realizátor projektu: MAS Jablunkovsko, z. s.
Partneři projektu: Obec Mosty u Jablunkova, Charita Jablunkov, MEDICA Třinec, z.ú., Slezská Diakonie

Posilování role komunit v MAS Jablunkovsko je projekt MAS Jablunkovsko ve kterém je Slezská diakonie jejich partnerem. Projekt je zaměřen na komplexní podporu osob ohrožených sociálním vyloučením, žijících na venkově. Cílovou skupinou projektu jsou především osoby se zdravotním omezením, pečující, senioři, rodiny s dětmi, děti a mládež, ale i dalších skupiny jako jsou poskytovatelé a zadavatelé sociálních služeb a návazných aktivit. Do projektu se mohou zařadit i ostatní instituce a občané z území MAS Jablunkovska, které osloví nabízené aktivity projektu. Projekt bude realizován prostřednictvím 8 komunitních programů. Každý program cílí na jiné aktivity a jinou cílovou skupinu.

Toto jsou programy projektu:
 Program Komunitní život
 Program Děti a mládež
 Program na posilování rodinných vazeb
 Program Sdílená a neformální péče
 Program Osoby zdravotně hendikepované
 Program Mezigenerační setkávání
 Program Dobrovolnictví a vzájemná výpomoc
 Program Metodická podpora, evaluace a informovanost

Každý program se zaměřuje na specifickou cílovou skupinu. Slezská diakonie v rámci projektu pracuje na programu Sdílené a neformální péče a také na programu Komunitní život.  V rámci těchto programů budou probíhat jak skupinové tak individuální aktivity (besedy, workshopy, podpůrné skupiny apod.). V nejbližší době proběhne workshop pro studenty středních škol na téma duševního zdraví. 

Cílem komunitních programů je získat zkušenosti, podporu a pomoc v různých životních situacích. Odbornou pomoc ve specifických oblastech a tématech pro dané cílové skupiny. V rámci individuálních či skupinových aktivit sdílení zkušeností a problémů. Participace na směřování regionu v oblasti sociálních a návazných služeb. 

Projekt zastřešuje velkou část komunitního a sociálního života občanů na území MAS Jablunkovsko, dle jejich potřeb a požadavků, proto by měl být přínosem celému regionu a pomoci zkvalitnit život ve venkovských oblastech a potřeby obyvatel, kterých se tato problematika, byť mírně dotýká.

Realizace projektu proběhne v termínu od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2025 na území Moravskoslezského kraje se zaměřením na region Jablunkovsko.

Kontaktní osoba: Zuzana Czepczorová, e-mail: kp.jablunkovsko@slezskadiakonie.cz

Více informací a aktuální aktivity k projektu zde: