TABITA Třinec, osobní asistence

TABITA Třinec, osobní asistence

Adresa Smetanova 523, 739 61 Třinec - Staré Město Ukázat na mapě
Doba poskytování služby 24/7 včetně svátků na základě konkrétní zakázky a uzavřené smlouvy Provozní doba kanceláře: Po – Pá 7:00 – 15:00
Kapacita 5 uživatelů okamžitá kapacita
Kontakt
Bc. Ivana Andrýsková, DiS. vedoucí střediska 739 525 242 asistence.respit@slezskadiakonie.cz
Bc. Kateřina Žuková, DiS. sociální pracovník 605 292 995 asistence.ct@slezskadiakonie.cz
Lidia Sikorová koordinátorka služeb 737 221 105 asistence.tr@slezskadiakonie.cz

Poslání služby

TABITA Třinec, osobní asistence poskytuje individuální pomoc a podporu při každodenních činnostech lidem, kteří vzhledem ke svému věku či zdravotnímu omezení potřebují pomoc druhé osoby. Prostřednictvím terénní asistenční služby usiluje o to, aby mohli uživatelé co nejdéle setrvat ve svém domácím prostředí, a podporuje uživatele ve využívání vlastních schopností a dovedností. Služba je zajišťována v Třinci a okolních obcích.
 

 

Cíle služby

Cílem asistenční služby je udržení, popřípadě rozvoj samostatnosti a soběstačnosti uživatelů, udržení jejich dovedností, schopností či znalostí, aby mohli co nejdéle žít ve svém přirozeném prostředí.
Oblast cílů zaměřených na přímou individuální práci s uživateli:

 • uživatel, který bude mít i vzhledem ke svému zdravotnímu omezení zajištěny své potřeby dle zaběhnutých zvyklostí a svého způsobu života;
 • uživatel, který navzdory svému omezení setrvá v přirozeném domácím prostředí;
 • uživatel, který je schopen při zajišťování svých potřeb využít vlastních schopností a dovedností;
 • uživatel, který udržuje a navazuje vztahy s přáteli, známými, rodinou.
   

Cílová skupina

Senioři a osoby od 18 let se sníženou soběstačností, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby.
Snížená soběstačnost znamená omezení z důvodu:

 • věku
 • chronického onemocnění
 • tělesného postižení
 • smyslového postižení, kromě osob hluchoslepých
 • lehkého a středně těžkého mentálního postižení
 • duševního onemocnění; osoba zároveň využívá odbornou lékařskou péči
 • kombinovaného postižení

 
Osoby dále splňují podmínku dostupnosti služby: území města Třinec a okolních obcí s časovou dostupností max. 30 minut počítáno z autobusového stanoviště nebo vlakového nádraží Třinec, respektive odjezdem autobusového či vlakového spoje z Třince a dosažením místa poskytování služby.

 

Důvody pro neposkytnutí služby:

 • neposkytujeme sociální službu, o kterou zájemce žádá (zájemce nespadá do okruhu osob, kterým je služba určena – viz cílová skupina uživatelů)
 • nemáme dostatečnou kapacitu k poskytnutí osobní asistence
 • zájemci byla vypovězena v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouva o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností

 

Dostupnost 

Služby osobní asistence jsou poskytovány v Třinci a v okolních obcích. Dojezd do místa poskytování terénní služby se děje běžně používanými prostředky hromadné dopravy (autobus, vlak) a/nebo pěší chůzí. Cesta k uživateli v jednu stranu může trvat max. 30 minut. Výchozím bodem pro výpočet času potřebného k dosažení bydliště konkrétního uživatele je autobusové stanoviště a vlakové nádraží Třinec, resp. odjezd autobusu/vlaku. Pokud autobusový/vlakový spoj nevyhovuje časovým požadavkům uživatele, je však v souladu s volnou kapacitou kanceláře Třinec a dostupností dle výše uvedeného, má kancelář k dispozici služební automobil.
 

image

Zásady

Individuální přístup

podpora vychází z individuálních potřeb uživatele, respektování jedinečnosti člověka, přizpůsobení se životnímu tempu uživatele

Partnerství

vzájemná spolupráce při naplňování potřeb uživatele, důvěra a respekt, rovnocenný vztah, oboustranná komunikace (verbální a neverbální), respektování vlastní vůle a názorů uživatele, naslouchání

Zachování lidské důstojnosti

úcta k uživateli, respektování soukromí a intimity uživatele, důstojné oslovování dle vzájemné dohody s uživatelem

Přiměřená míra podpory

podpora vychází ze skutečných potřeb uživatele, jeho schopností a limitů, při poskytování služby nedochází k „přepečovávání“, služba aktivizuje a motivuje k činnostem

Praktická realizace křesťanských hodnot

láska k bližnímu, odpuštění, pokora, smíření, bezpodmínečné přijetí, porozumění utrpení

Nabídka služeb

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:

 • pomoc  a podpora při podávání jídla a pití
 • pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek
 • pomoc při  prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru
 • pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík

Pomoc při osobní hygieně:

 • pomoc při běžných úkonech osobní hygieny
 • pomoc s celkovou hygienou těla
 • pomoc při použití WC

Pomoc při zajištění stravy:

 • pomoc při přípravě jídla a pití

Pomoc při zajištění chodu domácnosti:

 • pomoc s úklidem a údržbou  domácnosti a osobních věcí
 • nákupy a běžné pochůzky

Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:

 • pomoc a podpora rodičům v péči o dítě
 • pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a  pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob
 • pomoc s nácvikem a upevňováním motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

 • doprovázení do školy, zaměstnání, k lékaři, na zájmové a volnočasové aktivity, na úřady a instituce a zpět

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:

 • pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů
 • pomoc při vyřizování běžných záležitostí

 

Fakultativní činnosti:

 • Zapůjčení kompenzačních pomůcek pro uživatele služby na přechodnou dobu zdarma
 • Zapůjčení kompenzačních pomůcek za úplatu
image

TABITA Třinec, osobní asistence

Podporují nás