SOCIÁLNÍ ASISTENCE Ostrava, Bohumín

SOCIÁLNÍ ASISTENCE Ostrava, Bohumín

Adresa POBOČKA OSTRAVA: Štramberská 2871/47, 703 00 Ostrava - Hulváky POBOČKA BOHUMÍN: Drátovenská 246, 735 51 Bohumín - Pudlov Ukázat na mapě
Doba poskytování služby Pondělí - pátek: 7:30 - 17:30 po individuální dohodě s uživateli
Kapacita 7-9 rodin na 1 sociálního pracovníka (s ohledem na individuální požadavky uživatelů)

Poslání služby

Posláním SOCIÁLNÍ ASISTENCE Ostrava, Bohumín je podporovat a pomáhat rodinám v obtížné životní a sociální situaci tak, aby děti mohly v těchto rodinách vyrůstat a přitom byl zabezpečen jejich správný vývoj.

Obtížnou životní a sociální situaci chápeme jako stav, kdy je v rodině ohrožen vývoj dítěte a může dojít k jeho odebrání z rodiny nebo k odebrání dítěte z rodiny již došlo např. v souvislosti s:

 • nedostatečnými kompetencemi rodičů (výchovné, intelektové, sociální nezralost, snížená finanční gramotnost, nezajištění lékařské péče, neplnění povinné školní docházky, násilí v rodině) 
 • zadlužeností,
 • nevhodnou bytovou situací (sociálně vyloučená lokalita, ubytovna, nesplňující hygienické podmínky …)
 • nezaměstnaností,
 • nemocí osoby zajišťující péči o děti,
 • závislostí

 

 

Cíle služby

I. HLAVNÍ CÍL 

Rodina, u které došlo k udržení, navýšení, zlepšení jejich rodičovských kompetencí

„Podpora takových schopností a dovedností rodičů, které umožňují dítěti se vyvíjet přiměřeně jeho potřebám ve všech oblastech života. Rodiče sami nebo s podporou dokáží uspokojovat potřeby dítěte dle jeho věku, duševního, mentálního i tělesného vývoje“

Dílčí cíle:

 1. Rodina je schopna zajistit dítěti takovou péči, že dítě není ohroženo
 2. Rodina, která má zajištěny základní životní potřeby  (finanční gramotnost, bydlení, zajištění financí, vybavení domácnosti)
 3. Rodina, u které došlo ke zlepšení její nepříznivé sociální a životní situace natolik, že je dohled SPOD zrušen nebo omezen
 4. Rodina, u které došlo k upravení jejich rodičovských kompetencí natolik, že se dítě může navrátit zpět do rodiny

II. HLAVNÍ CÍL

Rodina je schopna řešit svou obtížnou životní a sociální situaci vlastními silami. 

Cílová skupina

Rodina s dítětem / dětmi ve věku do 18 let z Ostravy a Bohumína, která je ohrožena obtížnou životní a sociální situací a není schopna ji řešit vlastními silami.

Okruh osob, kterým služba nebude poskytnuta

 • osoby s alternativním způsobem komunikace (např. osoby se sluchovým postižením, zrakovým postižením apod.)
 • osoby, které jsou schopny komunikovat pouze v cizím jazyce

 

image

Zásady

Dobrovolnost

Je na Vás, zda se službou SOCIÁLNÍ ASISTENCE budete chtít spolupracovat, či nikoliv.

Rovnost

Službu poskytujeme všem stejně bez rozdílu pohlaví, věku, národnosti, sociálního postavení, vyznání či sexuální orientace.

Diskrétnost

Dbáme na zachování a ochranu Vašeho soukromí.

Respekt

Respektujeme Vaše rozhodnutí a schopnosti, které máte.

Nabídka služeb

POSKYTUJEME:

 • Poradenství v oblasti státní sociální podpory, hmotné nouze
 • Pomoc a podporu při hledání zaměstnání / bydlení
 • Pomoc a podporu při získávání dětí zpět do péče
 • Pomoc a podporu při řešení dluhů (např. splátkové kalendáře aj.)
 • Zprostředkování kontaktu s ostatními institucemi (např. úřady, soc. služby, školská zařízení, zdravotnická zařízení aj.)
 • Pomoc při vyplňování formulářů
 • Pomoc se sepisováním návrhů k soudu a jiných písemností
 • Doprovody
 • Jednání s institucemi
 • Pomoc a podporu při výchově dětí, při řešení rodinných a vztahových problémů
 • Pomoc s přípravou dětí do školy
 • Nácvik praktických dovedností
 • Psychickou podporu

NEPOSKYTUJEME:

 • Finanční pomoc
 • Hlídání dětí
 • Doprovody dětí bez účasti rodičů
 • Doučování

 

image

SOCIÁLNÍ ASISTENCE Ostrava, Bohumín

Podporují nás

Statutární město Ostrava
Moravskoslezský kraj
město Bohumín