SOCIÁLNÍ ASISTENCE Ostrava, Bohumín

SOCIÁLNÍ ASISTENCE Ostrava, Bohumín

Adresa POBOČKA OSTRAVA: Štramberská 2871/47, 703 00 Ostrava - Hulváky POBOČKA BOHUMÍN: Drátovenská 246, 735 51 Bohumín - Pudlov Ukázat na mapě
Doba poskytování služby Pondělí - pátek: 7:30 - 17:30 po individuální dohodě s uživateli
Kapacita 7-9 rodin na 1 sociálního pracovníka (s ohledem na individuální požadavky uživatelů)

Poslání služby

Posláním SOCIÁLNÍ ASISTENCE Ostrava, Bohumín je podporovat a pomáhat rodinám v obtížné životní a sociální situaci tak, aby děti mohly v těchto rodinách vyrůstat a přitom byl zabezpečen jejich správný vývoj.

Obtížnou životní a sociální situaci chápeme jako stav, kdy je v rodině ohrožen vývoj dítěte a může dojít k jeho odebrání z rodiny nebo k odebrání dítěte z rodiny již došlo např. v souvislosti s:

 • nedostatečnými kompetencemi rodičů (výchovné, intelektové, sociální nezralost, snížená finanční gramotnost, nezajištění lékařské péče, neplnění povinné školní docházky, násilí v rodině) 
 • zadlužeností,
 • nevhodnou bytovou situací (sociálně vyloučená lokalita, ubytovna, nesplňující hygienické podmínky …)
 • nezaměstnaností,
 • nemocí osoby zajišťující péči o děti,
 • závislostí

Cíle služby

I. HLAVNÍ CÍL 

Rodina, u které došlo k udržení, navýšení, zlepšení jejich rodičovských kompetencí

„Podpora takových schopností a dovedností rodičů, které umožňují dítěti se vyvíjet přiměřeně jeho potřebám ve všech oblastech života. Rodiče sami nebo s podporou dokáží uspokojovat potřeby dítěte dle jeho věku, duševního, mentálního i tělesného vývoje“

Dílčí cíle:

 1. Rodina je schopna zajistit dítěti takovou péči, že dítě není ohroženo
 2. Rodina, která má zajištěny základní životní potřeby  (finanční gramotnost, bydlení, zajištění financí, vybavení domácnosti)
 3. Rodina, u které došlo ke zlepšení její nepříznivé sociální a životní situace natolik, že je dohled SPOD zrušen nebo omezen
 4. Rodina, u které došlo k upravení jejich rodičovských kompetencí natolik, že se dítě může navrátit zpět do rodiny

II. HLAVNÍ CÍL

Rodina je schopna řešit svou obtížnou životní a sociální situaci vlastními silami. 

Cílová skupina

Rodina s dítětem / dětmi ve věku do 18 let z Ostravy a Bohumína, která je ohrožena obtížnou životní a sociální situací a není schopna ji řešit vlastními silami.

Okruh osob, kterým služba nebude poskytnuta

 • osoby s alternativním způsobem komunikace (např. osoby se sluchovým postižením, zrakovým postižením apod.)
 • osoby, které jsou schopny komunikovat pouze v cizím jazyce

 

image

Zásady

Dobrovolnost a bezplatnost

Můžete se dobrovolně rozhodnout, zda-li službu SOCIÁLNÍ ASISTENCE budete chtít využít, či nikoliv. Službu SOCIÁLNÍ ASISTENCE poskytujeme bezplatně.

Individuální a profesionální přístup

Ke každému uživateli přistupujeme individuálně – to je s ohledem na jeho možnosti, schopnosti a potřeby. Nevytváříme si úsudek na uživatele a jeho situaci pouze na základě informací, které se dozvíme zvenčí, bez zjištění skutečného stavu.

Rovnost, diskrétnost a respekt

Službu poskytujeme všem stejně bez rozdílu pohlaví, věku, národnosti, sociálního postavení, vyznání či sexuální orientace. Službu SOCIÁLNÍ ASISTENCE poskytujeme diskrétně, s ohledem na zachování a ochranu soukromí uživatele. Respektujeme rozhodnutí uživatele.

Mlčenlivost a odbornost

Bez vašeho výslovného souhlasu nejsou žádné údaje o vás a vaší situaci poskytnuty dalším osobám. Pracovníci, kteří poskytují službu SOCIÁLNÍ ASISTENCE, mají pro tuto práci odpovídající vzdělání. Své dovednosti zkvalitňují účastí na odborných kurzech.

Nabídka služeb

POSKYTUJEME:

 • Poradenství v oblasti státní sociální podpory, hmotné nouze
 • Pomoc a podporu při hledání zaměstnání / bydlení
 • Pomoc a podporu při získávání dětí zpět do péče
 • Pomoc a podporu při řešení dluhů (např. splátkové kalendáře aj.)
 • Zprostředkování kontaktu s ostatními institucemi (např. úřady, soc. služby, školská zařízení, zdravotnická zařízení aj.)
 • Pomoc při vyplňování formulářů
 • Pomoc se sepisováním návrhů k soudu a jiných písemností
 • Doprovody
 • Jednání s institucemi
 • Pomoc a podporu při výchově dětí, při řešení rodinných a vztahových problémů
 • Pomoc s přípravou dětí do školy
 • Nácvik praktických dovedností
 • Psychickou podporu

NEPOSKYTUJEME:

 • Finanční pomoc
 • Hlídání dětí
 • Doprovody dětí bez účasti rodičů
 • Doučování
image

SOCIÁLNÍ ASISTENCE Ostrava, Bohumín

Podporují nás

Statutární město Ostrava
Moravskoslezský kraj
město Bohumín