SOCIÁLNÍ ASISTENCE Karviná, Orlová, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

SOCIÁLNÍ ASISTENCE Karviná, Orlová, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Adresa V Aleji 435/12, 734 01 Karviná – Ráj Ukázat na mapě
Doba poskytování služby Pondělí, Úterý, Čtvrtek 7:00 – 15:00 Středa 7:00 – 17:00 Pátek 7:00 – 13:00
Kapacita 45 rodin
Kontakt
Iveta Kuczerová Vedoucí střediska 604 642 991 sa.vedouci.ka@slezskadiakonie.cz
Mgr. Veronika Žilková Sociální pracovnice 737 262 051 soc.asistence.ka@slezskadiakonie.cz

Poslání služby

SOCIÁLNÍ ASISTENCE Slezské diakonie v Karviné a Orlové doprovází rodiny s dětmi na cestě k řešení jejich problémů, které souvisí s tíživou sociální situací, zadlužeností, výchovou a ohrožením vývoje dětí, bydlením.
Naše terénní aktivizační služba podává lidem potřebné informace a podporu k tomu, aby svůj problém byli schopni vyřešit vlastními silami, uměli hájit svá práva a zároveň dostát svým povinnostem.
 

Cíle služby

Cílem naší služby je snižovat dopad již vzniklých sociálních problémů v rodinách, a tím zlepšit jejich situaci, zejména: 

 • Dále nezvyšovat zadluženost rodiny a podpořit ji při plnění finančních závazků 
 • Řešit výchovné problémy dětí, aby mohly vyrůstat ve vlastní rodině
 • Posilovat rodičovské kompetence
 • Zlepšovat školní prospěch dětí  
 • Zachovat vhodné bydlení 
 • Zvyšovat informovanost o možnostech řešení sociálních problémů

Cílová skupina

SOCIÁLNÍ ASISTENCE Karviná, Orlová je určená rodinám s nezletilými dětmi, které žijí v Karviné a Orlové a přilehlých obcích (Dětmarovice, Petrovice u Karviné, Stonava, Petřvald, Doubrava). Rodiny se nacházejí v nepříznivé sociální situaci, kterou nedokážou sami bez pomoci překonat (hrozící vystěhování z dosavadního bydlení, nezaměstnanost, zadluženost, výchova dětí).

image

Zásady

Bezplatnost

Služby jsou poskytovány zcela bezplatně.

Diskrétnost

Pracovníci služby jsou vázáni mlčenlivostí dle zákona o sociálních službách.

Rovné zacházení

Služby jsou poskytovány lidem bez rozdílu rasy, pohlaví, zdravotního postižení, sexuální orientace apod.

Respektování uživatele

Respekt k názoru a vůli uživatele ohledně zvoleného řešení.

Individuální přístup

Každý je vybaven jinými schopnostmi, dovednostmi a potřebami.

Nabídka služeb

Základní činnosti při poskytování sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi se zajišťují v rozsahu těchto úkonů:

a) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:
1. pracovně výchovná činnost s dětmi

 • nastavení denního režimu dětí, stanovení hranic a pravidel, zapojení dětí do činností souvisejících s chodem domácnosti
 • podpora rodičů při výchovných pohovorech s dětmi na různá témata

2. pracovně výchovná činnost s dospělými

 • podpora a nácvik rodičovského chování (např. dodržování školní docházky, zajištění lékařů a dodržování termínů, celková péče o nezletilé děti včetně jejich výchovy tak, aby nedošlo k odebrání dětí, resp. podařil se návrat dětí do rodiny)
 • pomoc při hospodaření s financemi
 • pomoc při řešení zadlužení
 • pomoc při hledání zaměstnání, včetně podpory při zpracování životopisu
 • podpora při udržení nebo změně bydlení (podpora při pravidelném placení nájmu a služeb, při udržování domácnosti, při dodržování domovního řádu)
 • podpora a nácvik v jednání na úřadech, školách apod.

3. nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností dítěte

4. zajištění podmínek a poskytnutí podpory pro přiměřené vzdělávání dětí pomoc rodičům při školní přípravě dětí

5. zajištění podmínek pro společensky přijatelné volnočasové aktivity pomoc při volbě volnočasových aktivit (zájmové kroužky, dětský tábor)

 

b) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

 • zprostředkování komunikace rodiny s pracovníky Ospod, soudy, policií, úřady, školou, lékaři apod., podpora na těchto jednáních
 • poskytnutí doprovodu (např. při nakupování, na úřady, do školy, k lékaři, na volnočasové aktivity apod.)
 • poskytnutí kontaktů na návazné sociální či jiné služby

 

c) sociálně terapeutické činnosti:

 • poskytnutí psychické podpory
 • podpora při nápravě vztahů v rodině

 

d) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:
1. pomoc při vyřizování běžných záležitostí, např. při založení bankovního účtu, při vyřizování sociálních dávek, podpora při sepsání dokumentů (žádosti, návrhy, formuláře)
2. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob

 

Nabídka fakultativních činností:

 • poskytnutí potravinové pomoci (pečivo, zelenina z Tesca)
 • poskytnutí ošacení (New Yorker)

 

Sociální pracovníci poskytují rovněž základní sociální poradenství: 

 • poskytování informací o skutečnostech, které je při rozhodování o řešení potřeba znát a vycházet z nich (legislativní podmínky, existující školská zařízení, náležitosti různých podání, informace o právech uživatele)
 • poskytování informací o alternativách řešení (možnosti řešení dluhů, dostupné příležitosti levnějšího bydlení, dostupné služby zaměstnanosti, postupy při sporech o svěření dítěte do péče apod.)
 • poskytování rad a doporučení týkající se žádoucího chování uživatelů (doporučení týkající se úhrady plateb za bydlení, doporučení o dodržení očkovacího kalendáře dětí, doporučení k dostavení se k soudnímu jednání apod.)
   

KONTAKTY na sociální pracovnice:

Mgr. Veronika Žilková
Tel.: 737 262 051
Email: soc.asistence.ka@slezskadiakonie.cz


Ing. Růžena Recmanová, DiS.
Tel.: 737 262 052
Email: soc.asistence2.ka@slezskadiakonie.cz


Bc. Eva Kandarasová
Tel.: 605 845 182
Email: soc.asistence3.ka@slezskadiakonie.cz


Bc. Miluše Gajdová
Tel.: 731 197 434
Email: soc.asistence4.ka@slezskadiakonie.cz


Bc. Petra Švehlová, DiS.
Tel.: 731 128 447
Email: soc.asistence.or@slezskadiakonie.cz

image

SOCIÁLNÍ ASISTENCE Karviná, Orlová, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Podporují nás

Logo Karviná
Logo MPSV
Logo Orlová
Logo Moravskoslezského kraje