SOCIÁLNÍ ASISTENCE Karviná, Orlová, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

SOCIÁLNÍ ASISTENCE Karviná, Orlová, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Adresa V Aleji 435/12, 734 01 Karviná – Ráj Ukázat na mapě
Doba poskytování služby Pondělí, Úterý, Čtvrtek 7:00 – 15:00 Středa 7:00 – 17:00 Pátek 7:00 – 13:00
Kapacita 45 rodin
Kontakt
Iveta Kuczerová Vedoucí střediska 604 642 991 sa.vedouci.ka@slezskadiakonie.cz
Mgr. Veronika Žilková Sociální pracovnice 737 262 051 soc.asistence.ka@slezskadiakonie.cz

Poslání služby

SOCIÁLNÍ ASISTENCE Slezské diakonie v Karviné a Orlové doprovází rodiny s dětmi na cestě k řešení jejich problémů, které souvisí s tíživou sociální situací, zadlužeností, výchovou a ohrožením vývoje dětí, bydlením.
Naše terénní aktivizační služba podává lidem potřebné informace a podporu k tomu, aby svůj problém byli schopni vyřešit vlastními silami, uměli hájit svá práva a zároveň dostát svým povinnostem.
 

Cíle služby

Cílem naší služby je snižovat dopad již vzniklých sociálních problémů v rodinách, a tím zlepšit jejich situaci, zejména: 

 • Dále nezvyšovat zadluženost rodiny a podpořit ji při plnění finančních závazků 
 • Řešit výchovné problémy dětí, aby mohly vyrůstat ve vlastní rodině
 • Posilovat rodičovské kompetence
 • Zachovat vhodné bydlení 
 • Zvyšovat informovanost o možnostech řešení sociálních problémů

Cílová skupina

SOCIÁLNÍ ASISTENCE Karviná, Orlová je určená rodinám s nezletilými dětmi, které žijí v Karviné a Orlové a přilehlých obcích (Dětmarovice, Petrovice u Karviné, Stonava, Petřvald, Doubrava). Rodiny se nacházejí v nepříznivé sociální situaci, kterou nedokážou sami bez pomoci překonat (hrozící vystěhování z dosavadního bydlení, nezaměstnanost, zadluženost, výchova dětí).

image

Zásady

Bezplatnost

Služby jsou poskytovány zcela bezplatně.

Diskrétnost

Pracovníci služby jsou vázáni mlčenlivostí dle zákona o sociálních službách.

Rovné zacházení

Služby jsou poskytovány lidem bez rozdílu rasy, pohlaví, zdravotního postižení, sexuální orientace apod.

Respektování uživatele

Respekt k názoru a vůli uživatele ohledně zvoleného řešení.

Individuální přístup

Každý je vybaven jinými schopnostmi, dovednostmi a potřebami.

Nabídka služeb

Základní činnosti při poskytování sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi se zajišťují v rozsahu těchto úkonů:

a) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:
1. pracovně výchovná činnost s dětmi

 • nastavení denního režimu dětí, stanovení hranic a pravidel, zapojení dětí do činností souvisejících s chodem domácnosti
 • podpora rodičů při výchovných pohovorech s dětmi na různá témata

2. pracovně výchovná činnost s dospělými

 • podpora a nácvik rodičovského chování (např. dodržování školní docházky, zajištění lékařů a dodržování termínů, celková péče o nezletilé děti včetně jejich výchovy tak, aby nedošlo k odebrání dětí, resp. podařil se návrat dětí do rodiny)
 • pomoc při hospodaření s financemi
 • pomoc při řešení zadlužení
 • pomoc při hledání zaměstnání, včetně podpory při zpracování životopisu
 • podpora při udržení nebo změně bydlení (podpora při pravidelném placení nájmu a služeb, při udržování domácnosti, při dodržování domovního řádu)
 • podpora a nácvik v jednání na úřadech, školách apod.

3. nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností dítěte

4. zajištění podmínek a poskytnutí podpory pro přiměřené vzdělávání dětí pomoc rodičům při školní přípravě dětí

 • pomoc rodičům při školní přípravě dětí

5. zajištění podmínek pro společensky přijatelné volnočasové aktivity pomoc při volbě volnočasových aktivit (zájmové kroužky, dětský tábor)

 • pomoc při volbě volnočasových aktivit (zájmové kroužky, dětský tábor)

b) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

 • zprostředkování komunikace rodiny s pracovníky Ospod, soudy, policií, úřady, školou, lékaři apod., podpora na těchto jednáních
 • poskytnutí doprovodu (např. při nakupování, na úřady, do školy, k lékaři, na volnočasové aktivity apod.)
 • poskytnutí kontaktů na návazné sociální či jiné služby

 

c) sociálně terapeutické činnosti:

 • poskytnutí psychické podpory
 • podpora při nápravě vztahů v rodině

 

d) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:
1. pomoc při vyřizování běžných záležitostí, např. při založení bankovního účtu, při vyřizování sociálních dávek, podpora při sepsání dokumentů (žádosti, návrhy, formuláře)
2. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob

 

Nabídka fakultativních činností:

 • poskytnutí potravinové pomoci (pečivo, zelenina z Tesca)
 • poskytnutí ošacení (New Yorker)

 

Sociální pracovníci poskytují rovněž základní sociální poradenství: 

 • poskytování informací o skutečnostech, které je při rozhodování o řešení potřeba znát a vycházet z nich (legislativní podmínky, existující školská zařízení, náležitosti různých podání, informace o právech uživatele)
 • poskytování informací o alternativách řešení (možnosti řešení dluhů, dostupné příležitosti levnějšího bydlení, dostupné služby zaměstnanosti, postupy při sporech o svěření dítěte do péče apod.)
 • poskytování rad a doporučení týkající se žádoucího chování uživatelů (doporučení týkající se úhrady plateb za bydlení, doporučení o dodržení očkovacího kalendáře dětí, doporučení k dostavení se k soudnímu jednání apod.)
   

KONTAKTY na sociální pracovnice:

Mgr. Veronika Žilková
Tel.: 737 262 051
Email: soc.asistence.ka@slezskadiakonie.cz


Ing. Růžena Recmanová, DiS.
Tel.: 737 262 052
Email: soc.asistence2.ka@slezskadiakonie.cz


Bc. Eva Kandarasová
Tel.: 605 845 182
Email: soc.asistence3.ka@slezskadiakonie.cz


Bc. Miluše Gajdová
Tel.: 731 197 434
Email: soc.asistence4.ka@slezskadiakonie.cz


Bc. Petra Švehlová, DiS.
Tel.: 731 128 447
Email: soc.asistence.or@slezskadiakonie.cz

image

SOCIÁLNÍ ASISTENCE Karviná, Orlová, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Podporují nás

Logo Karviná
Logo MPSV
Logo Orlová
Logo Moravskoslezského kraje