SILOE Ostrava, domov se zvláštním režimem

 

Místo poskytování služby

Službu domova se zvláštním režimem poskytujeme na adrese: Rolnická 55/360, 709 00 Ostrava – Nová Ves.
Budova střediska SILOE byla nově rekonstruována, je do ní zajištěn bezbariérový přístup. Před budovou je k dispozici parkoviště. 

Celá rekonstrukce budovy i zahrady byla financována z projektu Švýcarsko – české spolupráce „Kvalitní život i v nemoci“

Doba poskytování služby

Služba Domova se zvláštním režimem je zajišťována nepřetržitě po celý kalendářní rok.

Každý poslední čtvrtek v měsíci od 16:30 hodin probíhá setkání  tzv. Svépomocná skupina  (mimo letní prázdniny a svátky). Jedná se o akci určenou pro pečující o osoby s poruchami paměti. Setkání probíhá vždy na adrese Rolnická 55, 709 00 Ostrava – Nová Ves, v první patře budovy. Bližší informace u sociální pracovnice nebo vedoucí střediska, kontakt viz níže.

Kapacita

26 klientů

Cena

Informace o platbách za poskytovanou sociální službu naleznete v ceníku služby 2021

Žádost
o poskytování sociální služby

Žádost o poskytování služby střediska SILOE naleznete ke stažení ve formátu doc.ZDE

Ujednání
o dodržování vnitřních pravidel sociální služby

Informace o vnitřních pravidlech sociální služby naleznete ZDE

Kontakt

Bc. Dana Masarovičová, sociální pracovnice domova se zvláštním režimem
tel.: 739 680 160
email: siloe.domov@slezskadiakonie.cz
Na paní . se obracejte v případě zájmu o bližší informace či zájmu o poskytovanou službu.

Mgr. Jana Němcová, DiS., sociální pracovnice centra denních služeb a odlehčovacích služeb, zástupce vedoucí střediska
tel.: 733 142 426
email: soc.siloe@slezskadiakonie.cz
Na paní Němcovou se obracejte v případě zájmu o bližší informace či zájmu o poskytovanou službu.

Mgr. Veronika Raszková, vedoucí střediska
tel.: 733 142 425
email: siloe@slezskadiakonie.cz
Na paní Raszkovou se obracejte v případě zájmu o komplexní informace o službách střediska SILOE Ostrava. Paní Raszková je zároveň kontaktní osobou ČALS pro případ, že budete mít zájem o měření kognitivních funkcí (tzv. test paměti) nebo odbornou konzultaci v této oblasti.

Vedoucí střediska i sociální pracovnice jsou v kanceláři k dispozici od 8:00 do 15:00 hodin každý všední den, vyjma pracovních schůzek mimo zařízení (doporučení – telefonicky či emailem si dopředu objednat schůzku).

AKTUALITY z dění na SILOE Ostrava najdete na naší facebookové stránce

 

Informace o zpracování osobních údajů k jednání se zájemcem o službu

Informace o zpracování osobních údajů k uzavření smlouvy o poskytování služby

 

Poslání

Posláním SILOE Ostrava, Domova se zvláštním režimem, je snaha o důstojnou a empatickou pomoc a péči lidem s poruchami paměti. Usilujeme o to, aby se u nás klienti cítili bezpečně a mohli prožít klidné, pokud možno aktivní stáří se stálým kontaktem se svými blízkými.

Velký důraz klademe také na dobrou spolupráci s blízkými klientů, kterým se snažíme poskytovat kvalitní poradenství a podporu.

 

Cíle poskytované služby

 • Vytvářet důstojné prostředí a podmínky důstojné péče klientům s poruchami paměti
 • Udržet stávající schopnost klienta (dle jeho zdravotního a psychického stavu), a to pomocí specifického přístupu formou reminiscence, validace aj.
 • Podporovat seberealizaci klientů a podílet se na rozhodování o vlastním životě v Domově
 • Udržet a podporovat (pokud je to možné) rodinné vazby klienta, aktivní spolupráce s pečujícími

 

Okruh osob, kterým je služba určena

 • osobám ve věku 50 let a více s poruchami paměti (zejména osobám s Alzheimerovou chorobou či vaskulární demencí) z Moravskoslezského kraje (primárně z okresu Ostrava), jejichž zdravotní stav a sociální situace již nelze řešit v domácím prostředí pomocí rodiny, popřípadě jiných pečujících osob, nebo pomocí terénních, ambulantních či odlehčovacích služeb.

 

Důvody pro neposkytnutí služby

 • kapacita služby je plně využitá,
 • žadatel nesplňuje daná kritéria cílové skupiny,
 • žadatel není schopen pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu akutní infekční nemoci,
 • žadatel vyžaduje stálou 24 hodinovou péči zdravotního charakteru (zdravotní stav osoby vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení),
 • žadatel v uplynulém půlroce využíval služeb SILOE Ostrava, Domov se zvláštním režimem, a nedodržel podmínky poskytování služby uvedené ve smlouvě jako výpovědní důvody. Z tohoto důvodu byla s klientem ze strany poskytovatele ukončena smlouva.

 

Forma poskytované služby

Pobytová sociální služba

Pobytová sociální služba
Dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách dle § 35 a § 50 v návaznosti na vyhlášku č. 505/2006 Sb., služby poskytované v Domově se zvláštním režimem obsahují tyto základní činnosti:

 

 • základní sociální poradenství
 • poskytnutí ubytování
 • poskytnutí stravy
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • sociálně terapeutické činnosti
 • aktivizační činnosti
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

 

Zásady poskytování služby

Při poskytování služeb v domově se zvláštním režimem ve vztahu ke klientovi dbáme těchto zásad:

 • Partnerský přístup - ke klientům se pracovníci chovají vždy rovnocenně s respektem k jejich důstojnosti, klienti mají možnost si volit sami nebo s podporou rodiny, rozsah a způsob poskytovaných služeb.
 • Klient je vnímán jako jedinečná osobnost - jsou podporovány jeho schopnosti a dovednosti, kterých je schopen využívat.
 • Spolupráce - pracovníci spolupracují s rodinou klienta, berou vážně jejich připomínky, názory i obavy. Pečujícím osobám je také nabízena podpora formou konzultací. Sociální pracovník spolupracuje při vyřizování úředních listin s veřejnými institucemi (např. úřady práce, soudy a jiných záležitostí.).
 • Osobní přístup - pracovníci respektují přirozené tempo klienta, jeho zvyklosti a chování, dodržují specifický přístup k zajišťování potřeb klienta s ohledem na jeho nepříznivou sociální situaci.

Středisko SILOE Ostrava je mimo jiné i kontaktní místo České alzheimerovské společnosti, proto při poskytování služeb vycházíme dále z dokumentů:

 • Evropská charta pacientů postižených demencí a těch, kteří o ně pečují – deklarace Alzheimer Europe 1998
 • Charta práv - práva pacientů trpících Alzheimerovou chorobou nebo jinými formami demence
 • Strategie P-PA-IA- „manuál“ péče o seniory s poruchami paměti (autor Česká alzheimerovská společnost)

Středisko SILOE Ostrava je kontaktním místem České alzheimerovské společnosti a poskytuje odborné poradenství v této oblasti (kontakt viz výše).

Kontakt na ČALS

Česká alzheimerovská společnost
Šimůnkova 1600, 182 00  Praha 8
tel.: 286 883 676

Poskytujeme poradenství a podporu rodinným pečovatelům v rámci kontaktního místa České alzheimerovské společnosti (ČALS).

Bližší informace na: www.alzheimer.cz