SALOME Bohumín, sociálně aktivizační služba pro osoby se zdravotním postižením

SALOME Bohumín, sociálně aktivizační služba pro osoby se zdravotním postižením

Adresa Nerudova 1041, 735 81 Bohumín Ukázat na mapě
Doba poskytování služby Pondělí až pátek 8:00 – 15:30 hodin. Na základě individuální domluvy s klientem, zejména v terénní formě služby do 18:00 hodin. Informaci o službě poskytneme v pracovní dny od 8:00 do 15:00 hodin.
Kapacita Maximální okamžitá kapacita v ambulantní formě: 6 klientů Maximální okamžitá kapacita v terénní formě: 1 klient na 1 pracovníka
Kontakt
Mgr. Martina Venglářová, DiS. Vedoucí střediska 703 434 862 salome@slezskadiakonie.cz
Mgr. Žaneta Sochorková Sociální pracovnice +420 732 744 426 sas.salome@slezskadiakonie.cz
Renáta Kaňová, DiS. Sociální pracovnice +420 739 659 988 sas2.salome@slezskadiakonie.cz
Sociální sítě

Aktualita služby

„Zvýšení bezpečnosti klientů střediska SALOME Bohumín“

Ve středisku SALOME Bohumín, sociálně aktivizační služba probíhá ve dnech 1.9.2022 – 31.12.2022 oprava vstupních prostor.

Projekt „Zvýšení bezpečnosti klientů střediska SALOME Bohumín“ vzniká za finanční podpory Moravskoslezského kraje, Program na podporu zvýšení kvality služeb poskytovaných v MSK na rok 2022, v rámci dotačního titulu KSS 2/22 a za finanční podpory města Bohumín, formou individuální dotace.

Součástí projektu je výměna vnitřních oken, dveří a oprava podlahy. 

 

 

Poslání služby

Posláním sociálně aktivizační služby SALOME je podporovat děti a mladé lidi s postižením od 2 let do 26 let v rozvíjení jejich potenciálu. Prostřednictvím cílených aktivit dáváme klientům příležitost věnovat se činnostem, které dávají smysl, příležitost fungovat běžným způsobem života jako jejich vrstevníci.

Cíle služby

 • Rozvoj sociálních dovedností
 • Vytvoření podmínek pro integraci dětí mezi zdravé vrstevníky v rámci sociálního začleňování

 

Cílová skupina

Děti se zdravotním postižením od 2 let do 11let a mladí lidé od 12 do 26 let, kteří mají:

 • tělesné postižení
 • mentální postižení
 • kombinované postižení v kombinaci se smyslovým postižením (pokud smyslové postižení není pro dítě a rodiče určující)
 • vývojové poruchy, včetně poruch autistického spektra
 • těžké poruchy komunikace (například dysfázie, dysartrie, dysfagie, afázie)
image

Zásady

Týmová spolupráce

Je uplatňována vzájemná provázanost a spolupráce týmů v jednotlivých aktivitách. Nedílnou součástí týmu jsou klienti a rodiny.

Individuální přístup

Ke klientům je vždy přistupováno s ohledem na jejich individuální potřeby a zvláštnosti.

Respektování volby klientů i zákonných zástupců

Názory a požadavky jsou ve všech oblastech poskytování služby v maximální možné míře zohledňovány.

Nabídka služeb

Každému klientovi je v rámci jednání o poskytování služby i v rámci poskytování služby nabízeno a poskytnuto základní sociální poradenství.

A) Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

 • nácvik využití běžných dostupných služeb ve společnosti (obchody, pošta, knihovna, internet, kroužky…)
 • cestování hromadnými dopravními prostředky (např. nácvik cestování autobusem, vlakem)
 • spolupráce s dalšími veřejnými službami v okolí (knihovna, škola…)
 • doprovázení do různých veřejných nebo jiných institucí (škola, školské zařízení, konzultace s pracovníky školy)
 • podpora běžných a alternativních způsobů komunikace (např. podpora orientace v prostoru pomocí obrázků, fotografií, piktogramů, komunikace v gestech, pro mladé dospělé nácvik telefonování, SMSkování, využívání sociálních sítí, e-mailu a dalších forem elektronické komunikace)
 • nácviky sociálně komunikačních dovedností klientů a kooperace ve hře – podpora klientů je vedena formou nácviku širokého spektra dílčích sociálních dovedností klientů, skupinová komunikace, cvičné nakupování, jízda různými dopravními prostředky veřejné dopravy.
 • podpora při získávání návyků souvisejících se zařazením do běžného společenského prostředí
 • pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou (alternativní a augmentativní  komunikace, navazování očního kontaktu, vhodné techniky a metody práce s dítětem pro  podporu jeho sociálního začleňování a překonávání náročných situací spojených se  zdravotním znevýhodněním).

 

B) Sociálně terapeutické činnosti (jejich poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob)

 • nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností (pohybové činnosti, nácvik jemné motoriky, trénink udržení pozornosti, rozvoj zručnosti, estetického cítění při tvořivých aktivitách, stimulace smyslů, nácvik sebeobslužných činností, hry)
 • činnosti, které vedou k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování (individuální i skupinové činnosti zaměřené na posílení samostatnosti v sebeobslužných činnostech, nácvik chování v různých sociálních situacích včetně komunikačních dovedností, orientace v nových situacích)
 • aktivizace a podpora soběstačnosti uživatele zejména v oblasti: péče o sebe sama (oblékání, základní hygienické úkony, základy vaření); komunikace s nejbližším okolím v běžné nebo alternativní formě; začlenění do běžného života – podpora uživatele v kontaktech s vnějším prostředím, orientace ve službách běžně dostupných veřejnosti (cestování, návštěva knihovny, kulturní a společenské akce)
 • rozvíjení alternativní formy komunikace (DaR)
 • práce s PC a iPad, se speciálními didaktickými pomůckami a materiály
 • prvky Senzorické integrace, Bazální stimulace, relaxační techniky, Snoezelen terapie
 • prvky O.T.A. RS – Interakční terapie Romany Straussové – terapie je určena dětem s PAS, podstatou této terapie je především pomoc dětem s autismem rozumět lépe našemu světu.  Tato intenzivní terapie vychází z behaviorálních přístupů a je zaměřena na práci s úzkostí, rozvoj komunikace, nácvik hry, zvládnutí problémového chování, vede ke schopnosti sdílet s ostatními atd. Program vede hlavní terapeut a každé dítě má k dispozici svého asistenta. Je možné využít formou skupinové nebo individuální terapie. Tato forma podpory je poskytována dětem od 2 let do 11 let věku.

 

C) Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

 • pomoc a podpora při zajištění kompenzačních pomůcek
 • pomoc a podpora při vyřizování příspěvku na péči či jiných příspěvků
 • pomoc a podpora při jednání s úřady
 • pomoc a podpora při vyhledávání odborné pomoci - např. odborný lékař, speciálně pedagogické centrum, specializované pomůcky, návazné služby - MŠ, ZŠ, jiné
 • poradenství a praktické provázení rodiny při řešení životních změn osoby (nástup do školy, přechod na střední školu, osamostatňování v bydlení, pracovní uplatnění apod.)
 • zprostředkování návazných služeb
image

Fotogalerie

SALOME Bohumín, sociálně aktivizační služba pro osoby se zdravotním postižením

Podporují nás

Logo Bekaert
Logo ČEZ