RÚT Ostrava, sociální rehabilitace

RÚT Ostrava, sociální rehabilitace

Adresa Štramberská 2871/47, Ostrava, 703 00 Ukázat na mapě
Doba poskytování služby pondělí - pátek 8:00 - 15:00, 15:00 - 17:00 - po předchozí domluvě Konkrétní formu i hodinu si pracovník s uživatelem služby domlouvá vždy předem. Vychází přitom z aktuálních potřeb uživatele a také z personálních a organizačních možností služby.
Kapacita Ambulantní forma: 1 uživatel Terénní forma: 2 uživatelé
Kontakt
Mgr. Táňa Veronesi, DiS. Koordinátorka střediska 737 524 937 vedoucirut.ov@slezskadiakonie.cz
Bc. Michaela Povýšilová Sociální pracovnice 737 457 761 sprut.ov@slezskadiakonie.cz
Gabriela Hamříková Pracovnice v sociálních službách 737 552 738 pssrut.ov@slezskadiakonie.cz
Sociální sítě

Poslání služby

RÚT Ostrava, sociální rehabilitace je poskytována dospělým osobám s mentálním a kombinovaným postižením, které se nacházejí v nepříznivé sociální situaci a žijí na území města Ostravy. Služba poskytuje individuální podporu pro rozvoj návyků a dovedností běžného života, které jim pomáhají osamostatnit se a najít uplatnění v osobním i pracovním životě.

 

Cíle služby

Cílem poskytované služby je, aby uživatel byl co nejvíce soběstačný.

 

Cílová skupina

Osoby ve věku od 18 do 64 let, které žijí na území města Ostravy a chtějí se aktivně podílet na řešení své situace, mají mentální či kombinované postižení, a jejich dovednosti a schopnosti jsou výrazně nižší v oblasti samostatnosti a uplatnitelnosti.

 

Okruh osob, kterým služba nemůže být poskytována:

 • Osoby s těžkým a hlubokým mentálním postižením, které:
 1.  nejsou orientovány v čase a prostoru nebo vyžadují jiný typ služby,
 2. převažuje duševní onemocnění, nebo je duševní onemocnění výrazně limituje ve spolupráci,
 • osoby pouze s chronickým duševním onemocněním,
 • osoby se smyslovým postižením, u kterých není možná vzájemná komunikace – písemná nebo mluvená forma.
image

Zásady

Individuální přístup

Pracovník přistupuje k uživateli jako k jedinečné osobnosti, jejíž názory, potřeby a přání bere vážně.

Respekt

Pracovník podporuje uživatele při jeho samostatném rozhodování, respektuje jeho rozhodnutí a volbu s poukázáním na možné důsledky.

Mlčenlivost

Pracovník zachovává mlčenlivost uživatele a současně ho informuje o situacích, které vedou k zákonnému prolomení mlčenlivosti (souhlas uživatele, neoznámení trestné činnosti, nepřekažení trestné činnosti, prolomení mlčenlivosti soudem).

Nabídka služeb

Nabídka činností:

 1. Nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začleňování
 • Přiměřená péče o zevnějšek
 • Samostatný pohyb a orientace
 • Zajištění potřeb v oblasti bydlení
 • Nácvik péče o domácnost, nácvik péče o děti nebo další členy domácnosti
 • Nácvik obsluhy běžných zařízení a spotřebičů
 • Hospodaření s penězi
 • Plánování a uspořádání pracovních, domácích a zájmových aktivit
 • Získávání dovedností potřebných k úředním úkonům
 1. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • Zapojení do zájmových aktivit, získávání nových přátel a udržování kontaktu se společenským prostředím
 • Doprovázení při vyřizování osobních záležitostí včetně doprovodu zpět
 • Cestování hromadnými dopravními prostředky
 • Běžné a alternativní způsoby komunikace
 • Zjišťování, vyhledávání a zpracování informací
 • Chování v různých společenských situacích
 1. Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
 • Upevňování motorických, psychických a sociálních dovedností
 • Aktivizace duševních funkcí
 • Vytvoření nebo upřesnění představy o pracovním uplatnění
 • Získávání dovedností potřebných pro vyhledávání zaměstnání
 • Aktivní vyhledávání pracovního místa; místa pro pracovní praxi, terapii nebo odborný výcvik; místa pro pracovní rehabilitaci,
 • Získávání, rozvíjení a upevňování pracovních návyků, dovedností a kontaktů
 • Základy práce s počítačem
 • Základy práce s internetem
 1. Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
 • Obstarávání osobních záležitostí
 • Zapojení do tranzitního programu pro přechod ze školy do pracovního života
 • Informační servis a zprostředkování služeb
 • Základní sociální poradenství

 

image

Fotogalerie

RÚT Ostrava, sociální rehabilitace

Podporují nás