POHODA Karviná, nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

 

 

Místo poskytování služby

V Aleji 435, 734 01  Karviná-Ráj

Provozní doba

Pondělí                                   12:30 - 17:00 hodin

Úterý                                      12:30 - 17:00 hodin

Středa                                     12:30 - 17:00 hodin

Čtvrtek                                   12:30 - 17:00 hodin

Pátek                                      12:30 - 15:30 hodin

V době letních a jarních prázdnin: 9:00 - 14:00 hodin

Kapacita služby

Maximální okamžitá kapacita – 26 uživatelů

Kontakt 

pohoda@slezskadiakonie.cz, 603 855 041

Vedoucí služby: Iveta Kuczerová

Sociální pracovník: Bc. Stanislava Szkwarová

Pracovník v sociálních službách: Radka Kovalovská

Kalendář akcí

Program klubu POHODA Karviná na měsíc únor 2022 ZDE

Informace o zpracování osobních údajů k jednání se zájemcem o službu

Informace o zpracování osobních údajů k uzavření smlouvy o poskytování služby

 

Poslání služby

Posláním nízkoprahového zařízení POHODA Karviná je usilovat o pozitivní změnu v životním způsobu dětí a mládeže, které se ocitají nebo mohou ocitnout v nepříznivé životní situaci. Poskytováním prostoru, informací, odborné pomoci, preventivních programů a podpory se snažíme předcházet jejich sociálnímu vyloučení.

 

Cíle služby

Cílem nízkoprahového zařízení pro děti a mládež, POHODA Karviná je:

 • vytváření bezpečného, přátelského a motivujícího prostředí pro smysluplné trávení jejich volného času
 • podpora klienta k postupnému zvládání obtížné situace jako jsou problémy v rodině (rozchod, rozvod, časté stěhování), ve škole (násilí, šikana, záškoláctví, vzdělávání) a mezi kamarády (vztahy, láska), hájení svých práv a vytváření podmínek pro řešení jejich nepříznivé životní situace
 • zvládat a minimalizovat problémy klientů ve škole
 • rozvíjet a udržet schopnosti a dovednosti klientů
 • realizovat preventivní programy a tím snižovat riziko výskytu sociálně patologických jevů u klientů

 

Co poskytujeme

 • poskytnutí prostoru pro trávení volného času
 • výchovné a vzdělávací aktivity - činnosti směřující k rozvoji vědomostí, dovedností a návyků klientů
 • intervence - poskytování rad v oblastech týkajících se rodiny, vrstevnické skupiny, drog a alkoholu, partnerských vztahů, školy, sexu, hygieny a zdraví
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a osobních záležitostí klientů - jednání konané ve prospěch klientů
 • zájmové a kulturní aktivity
 • práce s blízkými osobami se souhlasem klienta
 • poskytování kontaktů klientům pro zlepšení jejich informovanosti o dalších návazných službách
 • seznamování klientů s nebezpečím jednotlivých sociálně nežádoucích jevů (šikana, rasismus, kriminalita, kouření, drogy, záškoláctví apod.) včetně podpory jejich odolnosti vůči nabídce drog, alkoholu a dalších návykových látek (intervence, řízené diskuse, rolové hry, modelové situace, sociálně psychologické hry)
 • výlety, exkurze, výstavy apod.

 

Cílová skupina

Nízkoprahové zařízení POHODA je tu pro děti a mládež ve věku 6 - 13 let, které se právě nacházejí ve městě Karviná a které dále:

 • jsou ohroženy společensky nežádoucími jevy
 • žijí v sociálně vyloučených komunitách
 • které mají problémy ve škole
 • které jsou oběťmi domácího násilí
 • které mají problémy v chování a dávají přednost pasivnímu trávení volného času na ulici
 • které jsou ve vyšší míře ze sociálně a ekonomicky znevýhodněných rodin

Všechny tyto skupiny mohou

 • zažít (nebo mohou v budoucnu zažívat) obtížné životní události (rozpad rodiny, nové partnerské vztahy rodičů, časté stěhování, problémy se vztahy, ve škole), konfliktní společenské situace (násilí a konflikty ve vrstevnických skupinách) a negativní zkušenosti (návykové látky, šikana v partě, ve škole, předčasné sexuální zkušenosti) nebo omezující životní podmínky (zanedbávání a týrání, obtížný přístup ke vzdělání)

 

Osoby, kterým služba nebude poskytnuta

Pro koho tu zařízení není?

 • pro děti mladší 6 let, mládež starší 13 let
 • z důvodu bariérovosti naše zařízení v současné době neposkytuje služby osobám s těžkým zdravotním postižením (lidem imobilním nebo vyžadujícím služby osobní asistence)

 

Základní činnosti

Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,

 • preventivní programy, které se konají minimálně jednou za dva měsíce
 • diskuse, besedy
 • příprava do školy
 • akce a fakultativní činnosti
 • podpora manuální zručnosti, rozvíjení vlastní kreativity, tvořivých schopností formou nabídky klubů (Klub dovedných rukou, Klub mňam mňam)

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,

 • poskytování bezpečného prostoru klubu
 • poskytování kontaktu klientům

Sociálně terapeutické činnosti,

 • intervence

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí,

 • řešení stížností v zařízení
 • kontaktní práce

 

Zásady služby

 • Nízkoprahovost
 • Možnost zůstat v anonymitě
 • Bezplatnost
 • Rovnost
 • Dobrovolnost
 • Mlčenlivost

 

Sponzoři

Tento projekt je financován z MPSV, Moravskoslezským krajem a Statutárním městem Karviná a dalšími dárci.

 

Přidej se k nám jako dobrovolník! 

 

 

Zpravodajství MOZAIKA 2. díl, který se váže ke středisku:

 


 

Kdo nás podporuje

Sponzor Sponzor Sponzor
 

Fotogalerie