KLUB ON LINE Karviná, nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

 

Místo poskytování služby

V Aleji 435/12, 734 01 Karviná - Ráj

Provozní doba

PONDĚLÍ                              14:00 – 19:00 hodin

ÚTERÝ                                  14:00 – 19:00 hodin

STŘEDA                                14:00 – 19:00 hodin

ČTVRTEK                              14:00 – 19:00 hodin

PÁTEK                                   zavřeno

Kapacita služby

Maximální okamžitá kapacita – 25 uživatelů

Maximální okamžitá kapacita je dána prostorovými možnostmi klubové místnosti.

Kontakt 

online@slezskadiakonie.cz, 731 428 974

Informace o zpracování osobních údajů k uzavření smlouvy o poskytování služby

Motto služby

Být On Line znamená být dostupný a nablízku.

Poslání služby

Nízkoprahové zařízení KLUB ON LINE Karviná je určeno pro dospívající mládež v Karviné, která většinu volného času tráví venku, zejména v partách. Naším posláním je předcházet a snižovat sociální rizika, se kterými se dospívající setkávají. Nabízíme bezpečný prostor pro individuální řešení aktuální situace a také podporu, která motivuje ke změnám a zodpovědnosti v životě. 


Cíle služby

Naším cílem je, aby dospívající:

 • nebyli “na ulici” a měli bezpečné místo, kde mohou trávit volný čas
 • znali sociální a zdravotní rizika, která mohou ohrožovat jejich zdraví a bezpečí (rizikový sex, návykové látky, konflikt se zákonem)
 • rozvíjeli nebo udržovali svou současnou životní situaci (ve škole, v práci, ve finanční gramotnosti, v mezilidských vztazích, v osobním rozvoji).

Co poskytujeme - konkrétní podpora

 • Bezpečný a anonymní prostor
 • Pomoc v krizi
 • Sociální poradenství
 • Doprovod, jednání s institucemi ve prospěch klienta
 • Preventivní programy a besedy
 • Volnočasové aktivity
 • PC včetně připojení k internetu


Cílová skupina

Cílovou skupinu tvoří dospívající mládež ve věku 14-22 let v Karviné, která většinu volného času tráví venku, zejména v partách.

Okruh osob, kterým služba nebude poskytnuta

Osobám s tělesným, smyslovým nebo kombinovaným postižením, které jim neumožňuje běžnou komunikaci s pracovníky a běžný přístup v rámci klubu.


Základní činnosti

Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:

 • zajištění podmínek pro společensky přijatelné volnočasové aktivity
 • pracovně výchovná činnost s dětmi
 • nácvik a upevňování psychických, motorických a sociálních schopností a dovedností
 • zajištění podmínek pro přiměřené vzdělávání

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

 • aktivity umožňující lepší orientaci ve vztazích odehrávajících se ve společenském prostředí

Sociálně terapeutické činnosti:

 • socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:

 • pomoc při vyřizování běžných záležitostí
 • pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob

 

Zásady služby

Nízkoprahovost           -           jsme dostupní

Diskrétnost                  -           nevynášíme informace, nepředáváme vzkazy

Rovnost                       -           jsme nestranní

Respekt                       -           respektujeme jedinečnost každého člověka

Zájem                          -           doprovázíme při řešení životní situace

Zpravodajství MOZAIKA 2. díl, který se váže ke středisku:

 


 

Kdo nás podporuje

Sponzor Sponzor