ELPIS Bruntál, odborné sociální poradenství

 

Místo poskytování služby

Ambulantní forma: nám. Míru 66/5, 792 01  Bruntál

Terénní forma: 

Krnov - Hlubčická 146/8 - prostory Oblasti Krnov, Bruntál

Rýmařov – Sokolovská 435/29, prostory sociální asistence

Do Krnova a Rýmařova dojíždí pracovník na základě možností a potřeb klienta.

Dále poradenská probíhá činnost v dostupných prostorech (prostory veřejných institucí, veřejné prostory).  

Provozní doba

Pondělí
7:00 – 10:00 Ambulantní forma
11:00 – 17:00 pro objednané

Úterý  
--- Ambulantní forma
8:00  – 15:00 Terénní forma

Středa
7:00 – 10:00 Ambulantní forma
11:00 – 17:00 pro objednané

Čtvrtek
8:00 – 15:00 Terénní forma

Pátek
7:00 – 13:00 Terénní forma pro objednané
 

Kapacita

6 intervencí / 1 pracovník denně

Délka jedné konzultace zpravidla nepřesahuje 60 minut.
Poslední uživatel je přijat nejpozději 30 minut před koncem úředních hodin, pokud se s pracovníkem nedohodne jinak.
Přednost mají uživatelé, kteří byli předem objednáni.

Cena

bezplatné poradenství

Kontakt 

Bc. Klára Maková, koordinátor střediska/sociální pracovník

Mgr. Lenka Chodurová, psycholog

elpis.br@slezskadiakonie.cz, 734 518 846

http://www.obetinasili.cz/

 

Informace o zpracování osobních údajů k jednání se zájemcem o službu

Informace o zpracování osobních údajů k uzavření smlouvy o poskytování služby

 

Poslání

Elpis Bruntál, poskytuje odborné sociální poradenství o možnostech a formách pomoci, nezbytnou psychickou podporu a individuální provázení obětem a svědkům domácího násilí a trestných činů spojených s násilím, týráním a zneužíváním. Prostřednictvím sociálního pracovníka a psychologa pomáhá stabilizovat klienta v běžném životě, provádí ho krizovým obdobím a poskytuje informace o možnostech řešení jeho situace. 
Poradna zaručuje bezpečí, diskrétní prostředí a vždy respektuje právo klienta se svobodně rozhodnout.

 

Cílová skupina uživatelů

Odborné sociální poradenství je poskytováno lidem ve věku od 18 let, kteří:

 • se stali obětmi či svědky domácího násilí
 • se stali obětmi či svědky trestných činů spojených s násilím, týráním či zneužíváním

Trestným činem spojeným s násilím se rozumí:

 • trestné činy proti důstojnosti v sexuální oblasti (např. znásilnění, pohlavní zneužití, sexuální nátlak, atd.)
 • trestné činy, které zahrnují násilí nebo pohrůžku násilím (např. vyhrožování, ublížení na zdraví, přepadení, aj.)
 • trestné činy v oblasti omezování osobní č domovní svobody (např. stalking, aj.)

Poradna má právo odmítnout poskytnutí služby uživateli, jestliže:

 • v případě naplnění kapacity
 • v případě, že nespadá do cílové skupiny
 • v případě, že již klient využíval službu, smlouva s ním byla ukončena z důvodu porušování povinností z ní vyplývajících. Tomuto klientovi můžeme odmítnout poskytnutí sociální služby po dobu 6 měsíců od ukončení smlouvy
 • osobě agresivní či pod vlivem návykových látek, kdy její stav znemožňuje poskytnutí služby. V tomto případě dohodneme jiný termín

V případě, kdy nelze poskytnout službu, poskytneme základní sociální poradenství a poskytneme informace o specializovaných pracovištích (např. OSPOD, dluhové poradny, aj.).

 

Cíle

 • Provést klienta krizovou situací až do fáze, kdy je situace vyřešena a klient je v bezpečí.
 • Informovat klienta o možnostech řešení jeho situace. Zvyšovat jeho právní vědomí, znalosti a dovednosti.
 • Zorientovat klienta v krizové situaci tak, aby byl schopen se samostatně rozhodnout a využít svá práva k obraně před násilným chováním.
 • Naučit klienta účelně využívat podpůrnou sociální síť, zejména vztahy s rodinou, blízkými, známými.
 • Zvýšit povědomí široké veřejnosti o problematice domácího násilí a trestné činnosti spojené s násilím a zneužíváním, o existujících možnostech pomoci a podpory.

 

Poskytované činnosti

Sociální pracovník poskytuje:

 • informace o možnostech a formách pomoci v oblasti trestního práva (např. trestní řízení, policejní vyšetřování, hlavní líčení před soudem, institut vykázání ze společného obydlí, zákonné možnosti obětí trestných činů)
 • informace o možnostech a formách pomoci v oblasti rodinného práva (např. návrh na rozvod, předběžné opatření pro získání dítěte do péče)
 • nezbytnou psychickou podporu, posiluje schopnosti, dovednosti a sebevědomí klienta, a to včetně zmapování individuální situace, utřídění cílů a problémů
 • bezpečný prostor a podporu při ventilaci emocí, pomoc při hledání strategií pro řešení krizové situace (krátkodobých i dlouhodobých)
 • informace o návazných službách, event. doporučení nebo zprostředkování takové služby, která bude pro klienta nejvhodnější
 • nezbytnou podporu při zajištění bezpečí klienta příp. dětí, identifikaci rizikových faktorů a vypracování bezpečnostního plánu
 • doprovod při vyřizování záležitostí souvisejících s domácím násilím a trestnou činností páchaném na klientovi (např. OSPOD, policie ČR, soud, lékaři, probační – mediační služba apod.). Klienta můžeme doprovázet opakovaně

Psycholog poskytuje:

 • odbornou pomoc při zpracování traumatu způsobeného prožitým násilím, práci s vlastními emocemi, práce s posttraumatickým stresem
 • odbornou terapii v oblastech vlivu a projevu emocí, prozkoumání snahy (pokusů) vyhnout se některým aspektům předchozí zkušenosti s násilím (myšlenkám, pocitům atd.), identifikace opakujících se témat a vzorců, diskuze o minulých zkušenostech a zážitcích, zaměření na interpersonální vztahy klienta či klientky, zaměření na terapeutický vztah, prozkoumávání přání, snů a fantazií

 

Zásady poskytování sociální služby

 • Respekt - vedeme klienta k aktivní účasti na řešení krizové situace, zohledňujeme jeho potřeby a přání, v konečném důsledku vždy respektujeme jeho právo rozhodnout se o řešení své situace.

 • Diskrétnost - pracovníci zachovávají mlčenlivost o všech informacích, o kterých se dozví v souvislosti s poskytováním poradenství.  

 • Tolerance - nabízíme pomoc všem, bez rozdílu pohlaví, rasy, národnosti, společenského postavení, náboženského vyznání či sexuální orientace. 

 • Bezpečnost - nabízíme Vám bezpečné prostory pro realizaci našich setkání, atmosféru jistoty, osobní a lidský přístup.

   

Tuto službu podporuje město Bruntál.
 
 

Jmenný seznam pracovníků v sociálních službách vstupujících do přímé péče naleznete ZDE

 

Ambulantní forma: nám. Míru 66/5, 792 01  Bruntál

 

Terénní forma: Krnov – Hlubčická 294/9, prostory poradny Matana

 

Terénní forma: Rýmařov – Sokolovská 435/29, prostory sociální asistence

Kdo nás podporuje

Sponzor Sponzor Sponzor Sponzor Sponzor
Sponzor
 

Fotogalerie