INTERVENČNÍ CENTRUM Havířov

 

Pracovníci intervenčního centra v Havířově napomáhají svým uživatelům při řešení jejich obtížné životní situace v oblasti domácího násilí.

 

Místo poskytování služby

Opletalova 4/607, 736 01 Havířov-Šumbark 

Doba poskytování služby

Konzultační hodiny INTERVENČNÍHO CENTRA Havířov jsou stanoveny

Po – Pá od 08:00 do 16:00

Poslední uživatel je pracovníkem přijat nejpozději 45 minut před koncem pracovní doby.
V době po – pá od 08:00 – 22:00 a so, ne, svátky 08:00 – 16:00 je k dispozici služební pohotovostní mobil.

Kapacita

Okamžitá kapacita ambulantní formy poskytování: počet klientů – 2, počet intervencí (30 min. jednání) – 2

Okamžitá kapacita terénní formy poskytování: počet klientů – 1, počet intervencí (30 min. jednání) – 1

Cena

Bezplatná služba

Kontakt 

ic.havirov@slezskadiakonie.cz,

tel:  596 611 239, 739 500 634 

Tiskové zprávy

Tisková zpráva 1/2020

Tisková zpráva 2 /2020

Tisková zpráva 1/2021

Informace o zpracování osobních údajů k jednání se zájemcem o službu

Informace o zpracování osobních údajů k uzavření smlouvy o poskytování služby

Poslání

Posláním INTERVENČNÍHO CENTRA Havířov je poskytování odborné pomoci a podpory osobám ohroženým domácím násilím, partnerskému stalkingu a obětem trestných činů v souvislosti s domácím násilím, případně i jejich rodinným příslušníkům a osobám blízkým, které ohrožené osobě pomáhají s řešením jejich situace. Služba je bezplatně poskytována na území Moravskoslezského kraje.

Věkovou strukturu ohrožených osob tvoří osoby starší 16ti let, kdy ohroženými osobami mohou být:

 • osoby ohrožené násilným chováním osoby vykázané na základě vydání policejního záznamu o vykázání
 • osoby ohrožené domácím násilím, které požádaly o pomoc intervenční centrum
 • osoby ohrožené domácím násilím, které intervenční centrum kontaktuje bezprostředně poté, co se o ohrožení osoby násilným chováním dozví
 • osoby hledající informace o domácím násilí
 • osoby podléhající partnerskému stalkingu, v souvislosti s domácím násilím
 • oběti trestných činů v souvislosti s domácím násilím

Intervenční centrum neposkytuje své služby:

 • násilným osobám v době jejich vykázání ze společného obydlí

Cíle

 • podpora uživatele, aby mohl sám řešit svou situaci
 • rozvoj mezioborové spolupráce v oblasti domácího násilí
 • zvýšení informovanosti veřejnosti o domácím násilí a možné pomoci ohrožené osobě domácím násilím

Poskytované činnosti

Služba Intervenčního centra podle § 60 zákona o sociálních službách obsahuje tyto základní činnosti:

 • sociálně terapeutické činnosti
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Blíže jsou základní činnosti intervenčního centra specifikovány ve Vyhlášce č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách.

Základní činnosti při poskytování sociálních služeb v intervenčních centrech upravuje § 25, kdy v Intervenčním centru v Havířově se poskytují v rozsahu těchto úkonů:

 • kontaktování ohrožené osoby v zákonné lhůtě 48 hodin poté, co se intervenční centrum o vykázání násilné osoby od Policie České republiky dozví (Úřední záznam o vykázání násilné osoby ze společných prostor)
 • telefonické, osobní konzultace, emaily, dopisy, doprovody
 • zprostředkování odborného psychologického a odborného právního poradenství
 • poskytnutí sociálního a základního právního poradenství (související s oblastí domácího násilí) pro ohroženou osobu
 • zprostředkování dalších návazných služeb ohrožené osobě
 • bezpečnostní plánování
 • pomoc při vypracování písemných žádostí a podání

V rámci interdisciplinární spolupráce Intervenční centrum v Havířově:

 • spolupracuje s institucemi zainteresovanými do řešení problematiky domácího násilí, koordinuje jejich činnosti a spolupracuje při vzájemné informovanosti mezi jednotlivými intervenčními centry
 • vytváří a aktualizuje informační databáze o místech pomoci v daném  regionu
 • vzdělává spolupracující odborníky a propaguje služby Intervenčního centra

Zásady poskytování sociální služby

Pracovníci intervenčního centra při své práci dodržují tyto zásady:

Zásada diskrétnosti

 • Pracovníci jsou zavázáni mlčenlivostí, nezveřejňují podrobnosti případů. Bez vysloveného či písemného souhlasu uživatele neposkytují údaje třetím osobám.
 • Údaje o průběhu poskytované služby jsou poskytovány pouze v tom případě, že je v souvislosti s oznámeným domácím násilím zahájeno trestní stíhání a policie či soud si vyžádá informace významné pro vyšetřování. O tomto jsou uživatelé v průběhu konzultace informováni.

Zásada anonymity

 • Zájemce o službu či uživatel služby nemusí při svém jednání uvádět své osobní údaje – platné pouze u příchozích uživatelů/zájemců o službu.

Zásada bezplatnosti

 • Za poskytované služby pracovníci intervenčního centra nevyžadují odměnu, služby intervenčního centra jsou ze zákona poskytovány bezplatně.

Zásada profesionality

 • Pracovníci intervenčního centra přistupují k uživatelům profesionálně, poskytují ucelené informace týkající se domácího násilí a nabídky řešení. Pro zvýšení kvality poskytovaných služeb se pracovníci intervenčního centra průběžně vzdělávají.

Zásada respektu

 • Pracovníci intervenčního centra respektují rozhodnutí uživatele při řešení situace bez toho, aby byl ovlivněn průběh jejich nabízené pomoci.

Zásada tolerance

 • Pracovníci intervenčního centra přijímají uživatele bez předsudků pro jeho rasu, národnost, pohlaví, sociální úroveň, vyznání atd.

Zásada individuálního a motivujícího přístupu

 • Pracovníci intervenčního centra ke každému přistupují dle jedinečnosti každého člověka. Informace jsou poskytovány s přihlédnutím k emočnímu rozpoložení uživatele.
 • Uživatel je pracovníky vhodnou formou motivován k tomu, aby se učil a naučil řešit svou situaci sám.

Zásada dobrovolnosti

 • Je zcela na rozhodnutí uživatele/zájemce o službu, zda přijme nabídku pomoci intervenčního centra. Uživatel má rovněž právo spolupráci s intervenčním centrem přerušit v kterékoliv fázi poskytované služby bez udání důvodu.  V případě, že bude mít potřebu využít služby intervenčního centra opětovně, budou mu tyto služby opět ve stejné míře nabídnuty.

Zásada bezpečí

 • Pracovníci intervenčního centra vytvářejí podmínky a prostředí pro bezpečnou ventilaci uživatele. Atmosféra bezpečí je zajišťována lidským přístupem pracovníků.  

Souhrn pravidel pro efektivní využití služeb intervenčního centra

Důsledkem opakovaného porušení těchto podmínek může dojít k ukončení služby:

 • dodržovat dohodnutý termín, v případě nutnosti se alespoň telefonicky omluvit a dohodnout si jiný termín (v případě, že opakuje toto své chování v průběhu pěti konzultací, je s tímto uživatelem ukončena spolupráce)
 • chovat se neagresivně k sociálnímu pracovníkovi (v případě, že se agresivní chování během konzultace s uživatelem intervenčního centra bude opakovat 5x, je s tímto uživatelem ukončena spolupráce)

Intervenční centrum, jakožto jedno ze středisek Slezské diakonie, poslání organizace plně respektuje a ztotožňuje se s ním. Při společné konzultaci nad tématem křesťanských hodnot byly samotnými pracovníky Intervenčního centra definovány níže uvedené křesťanské hodnoty:

 • láska k člověku
 • úcta
 • respektování každého člověka
 • milosrdenství
 • naděje
 • víra
 • odpuštění
 • přijetí

a tyto hodnoty jsou přenášeny do jejich práce s uživateli.

http://ostravahavirov.webnode.cz/

Tuto službu v rámci dotačních projektů podporuje Statutární město Havířov.

 

Kdo nás podporuje

Sponzor