OBČANSKÁ PORADNA Ostrava, odborné sociální poradenství

OBČANSKÁ PORADNA Ostrava, odborné sociální poradenství

Adresa Štramberská 2871/47, 703 00, Ostrava Ukázat na mapě
Doba poskytování služby Konzultační hodiny v sekci "dokumenty ke stažení"
Kapacita Okamžitá kapacita služby: 2 uživatelé.
Kontakt
Mgr. Denisa Šustková, DiS. koordinátor služby vedouci.op@slezskadiakonie.cz
Soňa Uhlářová, DiS., Kristýna Gajdová, DiS. Poradci - sociální pracovnice 734 645 275 obcan.ov@slezskadiakonie.cz
Sociální sítě Instagram

Aktualita služby

 

Nebojte se řešit obtížnou životní situaci! Důvěrujte nám. 

Poskytujeme anonymní a bezplatné poradenství. 

 

img

Představujeme náš tým OBČANSKÉ PORADNY Ostrava ve videu: 

Poslání služby

OBČANSKÁ PORADNA Ostrava Slezské diakonie poskytuje anonymní a bezplatné odborné sociální poradenství.
V rámci konzultací předává informace o právech a povinnostech osobám v nepříznivé sociální situaci, nabízí pomoc při hledání možnosti řešení a zprostředkovává kontakty na další specializované instituce, čímž napomáhá ke snižování rizik plynoucích ze vzniklé situace.

 

Konzultace jsou vedeny osobně, telefonicky, prostřednictvím e-mailu a nově také přes Whatsapp (videohovory).

 

Od 1. 1. 2024 jsme zavedli terénní formu odborného sociálního poradenstvíslužba je určena osobám, které se nemohou dostavit osobně do Občanské poradny Ostrava z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu. Také je určena pro osoby, které potřebují emoční podporu při jednáních na úřadech.

OBČANSKÁ PORADNA Ostrava nabízí bezplatné právní konzultace s advokáty v oblastech: exekuce, rodinné právo, občanské právo, pracovní právo. (Právní konzultace jsou omezené - vhodnost právní konzultace posuzuje poradce poradny individuálně dle případu uživatele služby.)

OBĚTI DOPRAVNÍCH NEHOD: nabízíme bezplatné konzultace s právníkem. 

Oblasti odborného sociálního poradenství:

∙ Občanskoprávní vztahy 

∙ Rodinné právo 

∙ Bydlení 

∙ Pracovněprávní vztahy a zaměstnanost 

∙ Dluhová problematika 

∙ Ochrana spotřebitele 

∙ Sociální dávky 

∙ Sociální služby 

∙ Sociální pojištění  

∙ Zdravotní pojištění, práva a povinnosti pacientů 

∙ Soudní řízení a jeho alternativy 

∙ Veřejná správa 

∙ Trestní právo 

∙ Školství 

∙ Ochrana základních lidských práv

Cíle služby

Cíle OBČANSKÉ PORADNY Ostrava, odborného sociálního poradenství jsou:

 

  • předání informací uživateli o jiných dostupných službách

  • předání  informací uživateli o jeho právech a povinnostech 

  • podpora uživatele lépe se orientovat v náročné životní situaci a přispět k jejímu řešení

Cílová skupina

Okruh osob, kterým je určena služba OBČANSKÉ PORADNY Ostrava

Služba OBČANSKÉ PORADNY Ostrava je poskytována všem dospělým osobám, které jsou v nepříznivé sociální situaci, nebo jim taková situace hrozí.

Okruh osob, kterým služba nebude poskytnuta

Služba OBČANSKÉ PORADNY Ostrava není poskytována osobám se závažnou poruchou komunikace, které nejsou schopny se domluvit běžným způsobem (např. z důvodu kombinovaného postižení zraku a sluchu) v českém nebo slovenském jazyce (písemně či ústně) a nezajistí si pomoc třetí osoby, která komunikaci může zprostředkovat.

image

Zásady

Mlčenlivost

Nic, co se v poradně zjistí od zájemce či uživatele služby, včetně informace o tom, že poradnu navštívil, nebude bez jeho výslovného souhlasu předáno nikomu mimo OBČANSKOU PORADNU. Zájemce/uživatel může vystupovat anonymně, poradci (i organizace) jsou vázáni mlčenlivostí. OBČANSKÁ PORADNA není vázána mlčenlivostí v případech povinnosti oznámení a překažení trestného činu ve smyslu ustanovení § 367 a 368 Trestního zákona a také v případech trestného činu ve vztahu k dětem.

Profesionalita

Poskytovatel garantuje bezpečný a profesionální přístup poskytování služby a její kvality. Zároveň garantuje vzdělávání pracovníků v oblasti odborného sociálního poradenství pro prohloubení znalostí z této oblasti.

Individuálně zaměřená podpora a respekt

Poradce přistupuje k uživateli vždy s ohledem na jeho individuální situaci. Nezaujímá hodnotící postoj k jeho názorům, přesvědčení, osobnosti či sociálnímu statutu. Služba je poskytována nezávisle na vůli ostatních organizací a subjektů.

Nabídka služeb

OBČANSKÁ PORADNA Ostrava poskytuje službu odborného sociálního poradenství, která je vymezena zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v § 37, odst. 4).

Služba obsahuje tyto základní činnosti:

  • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím – zprostředkování navazujících služeb (odkazování či předávání uživatele ke specializovaným institucím, úřadům, soudům, terapeutům apod.)
  • sociálně terapeutické činnosti – poskytování  poradenství v oblasti orientace v sociálních systémech a práva
  • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí – prostřednictvím informací, rad a případné další pomoci v prostorách poradny či mimo prostory (doprovod)Rozsah a forma pomoci vychází z individuálně určených potřeb osoby.

OBČANSKÁ PORADNA Ostrava nenahrazuje služby internetových kaváren či veřejných knihoven, a proto nenabízí přepisování jakýchkoliv dokumentů přinesených osobami do poradny. Poradce není povinen přepisovat uživatelům donesené materiály.

Doprovod - jedná se o činnost ve prospěch uživatele vykonávanou mimo prostory poradny. Jde o doprovod uživatele mimo poradnu na oficiální jednání (ke spolupracujícímu advokátovi,úřady apod.). 

OBČANSKÁ PORADNA Ostrava je členem Asociace občanských poraden, jejímž prostřednictvím upozorňuje příslušné státní a místní orgány na nedostatky legislativy a na neřešené problémy občanů ve snaze ovlivnit vývoj politiky a sociálních služeb.

OBČANSKÁ PORADNA Ostrava nenahrazuje specializované odborné poradny a nemá výkonnou pravomoc. Neposkytuje právní poradenství, není odborným pracovištěm sociální péče, nestanoví sociální dávky, neposkytuje odborné služby klinických psychologů a rodinných poradců a nepřebírá funkci informačních kanceláří při úřadech.

image

Fotogalerie

OBČANSKÁ PORADNA Ostrava, odborné sociální poradenství

Podporují nás