NOE Třinec, podpora samostatného bydlení

NOE Třinec, podpora samostatného bydlení

Adresa Hraniční 280, 739 61 Třinec–Kanada Ukázat na mapě
Doba poskytování služby Provozní doba kanceláře střediska: pracovní dny 7:00 – 15:00 hodin Časový rozsah služby pro uživatele: Pracovní dny 7:00 - 17:00 hodin
Kapacita Celková kapacita je 9 uživatelů. Okamžitá kapacita střediska jsou 3 uživatelé. Jedná se o počet uživatelů, kteří mohou využívat sociální službu v jednom okamžiku.
Kontakt
Vedoucí střediska: 734 363 348 jordan@slezskadiakonie.cz
koordinátor projektu/sociální pracovník 737 478 288 noe.tc@slezskadiakonie.cz

Poslání služby

Posláním terénní sociální služby podpora samostatného bydlení střediska Slezské diakonie NOE Třinec je poskytovat pomoc a podporu lidem s duševním onemocněním v takové míře, aby byli schopni samostatného bydlení, nebo samostatného bydlení s minimální podporou sociální služby.

Cíle služby

 • Uživatel, který získá nebo si udrží samostatné bydlení v přirozeném prostředí dle svých potřeb a možností
 • Uživatel, který zvládá samostatně si zajistit chod své domácnosti např. úklid, údržbu, hospodaření s penězi.
 • Uživatel, který umí hledat a navazovat kontakty s jinými lidmi, má přirozené sociální vztahy a vazby
 • Uživatel, který zná svá práva, umí je uplatňovat, využívá služby, které potřebuje  - zdravotnická zařízení, zájmové aktivity, orgány veřejné moci a další běžně dostupné služby.
 • Uživatel, který má takové pracovní návyky, jež mu umožňují zařadit se do pracovního procesu.
 • Dlouhodobé provázení uživatele, kde jeho zdravotní stav je neměnný; jeho kompetence a potřeby toto provázení vyžadují.

Cílová skupina

Středisko NOE Třinec, podpora samostatného bydlení, poskytuje sociální službu lidem s chronickým duševním onemocněním, s psychotickými nebo afektivními poruchami, ve věku od 18 do 80 let. Lidem, kteří jsou ve stabilizovaném stavu; kteří se v důsledku své nemoci potýkají s problémy v samostatnosti bydlení.

Podmínky přijetí

 • duševní onemocnění s psychotickými nebo afektivními poruchami (diagnóza F 20, 21, 23, 25, 30, 31, 32, 33, tzn. schizofrenie, schizotypální porucha, akutní a přechodné psychotické poruchy, schizoafektivní poruchy, manická fáze, bipolární afektivní porucha, depresivní fáze, periodická depresivní porucha) a lehčí formy neuróz (diagnóza F 42 tzn. obsedantně – nutkavá porucha)
 • bydliště na území města Třinec a jeho správních obvodech – bydlení ve vlastní domácnosti (bytě či domě)
 • ochota spolupracovat a zájem dále rozvíjet své dovednosti, vedoucí k větší samostatnosti
 • zájem využívat službu podpora samostatného bydlení

Okruh osob, kterým služba nebude poskytnuta

 • lidem se závislostí na alkoholu nebo jiných návykových látkách (diagnostikovaná lékařem)
 • lidem s výraznými poruchami chování (agresivita diagnostikována psychiatrem)
 • lidem nevidomým, kteří potřebují specializovanou asistenci při komunikaci
 • lidem těžce sluchově postiženým, kteří potřebují specializovanou asistenci při komunikaci
 • lidem v akutní fázi onemocnění (služba neslouží jako prostor pro doléčování po akutní fázi)
 • lidem, kde je  kombinace duševního a mentálního postižení
image

Zásady

Respektování důstojnosti, soukromí a vlastního názoru

Všichni pracovníci respektují, v průběhu poskytování sociální služby, důstojnost a soukromí každého uživatele. Respektují rovněž jeho názory a vlastní rozhodnutí.

Individuální přístup k uživateli

Každý uživatel služby je jedinečný a originální. Pracovníci služby respektují jeho individualitu; sledují naplňování všech základních přání a potřeb. Každému uživateli je poskytnuta přiměřená podpora; s každým pracují s ohledem na jeho schopnosti, možnosti a zdravotní stav a dle jeho cílů, přání a tužeb.

Zachování důvěrnosti sdělených informaci

Všichni pracovníci respektují důvěrnou a citlivou povahu informací, se kterými pracují. Pracovníci služby dbají na to, aby nic z toho, co v průběhu poskytování služby zjistí o uživateli či od uživatele, včetně informace o tom, že službu vyhledal, nebude bez výslovného souhlasu uživatele sděleno třetí osobě. Veškeré takto získané informace chrání jako důvěrné. Pracovníci i organizace jsou vázáni mlčenlivostí, není-li to v rozporu s platnými právními předpisy.

Nabídka služeb

Pomoc při zajištění chodu domácnosti

Pomoc s úklidem a údržbou domácnosti a osobních věcí. 

 • Jedná se o pomoc při běžné každodenní péči o domácnost – pomoc a podpora, následně naučení se návykům spojené s fungováním domácnosti, a to jak běžného chodu, tak i její údržby v menší či větší míře, dále různých oprav, a také péče o sebe sama.

Podpora při získávání návyků souvisejících se zajištěním chodu domácnosti. 

 • Zahrnuje pomoc samostatného zvládání chodu domácnosti, pomoc v uspořádání pravidelného režimu dne, upevňování návyků v bydlení, a také zvládání důležitých a případně nenadálých povinností.                  

Pomoc při údržbě domácích spotřebičů. 

 • Jedná se o pomoc při údržbě domácích spotřebičů, jejích opravách, a také pomoc při jejich náročnějším uvádění do provozu, a rovněž způsob získávání informací o firmách, které by případné závady spotřebičů opravily.

Pomoc se zajištěním stravy. 

 • Jde o pomoc se zajištěním stravy, sestavování jídelníčku a výběr vhodných surovin, pomoc se samostatnou přípravou jídla, případně pomoc se zajištěním stravy jiným způsobem ve vhodných stravovacích zařízeních anebo dovážka jídla domů.

Pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti, např. sezónního úklidu, úklidu po malování.

 • Zahrnuje pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti, např. sezónního úklidu, úklidu po malování, stěhování, pomoc s vytvořením seznamu pomůcek a prostředků na úklid, popřípadě pomoc při zakoupení těchto prostředků a také pomoc při zajištění vhodné úklidové firmy.

Podpora v hospodaření s penězi včetně pomoci s nákupy a běžnými pochůzkami.

 • Jedná se o pomoc s nakládáním peněz a majetkem, pomoc hospodaření s penězi, sestavení finančních plánů, vytvoření bankovního účtu, uzavření úvěru či jiných smluv finančního charakteru. Může se jednat také o pomoc při nákupech v obchodních centrech

Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

Podpora při zvládání výchovy dětí v rodině a pracovně výchovná činnost s dětmi. 

 • Podpora při zvládání výchovy dětí v rodině, a také pomoc při vyhledávání vhodné služby např. pedagogická-psychologická poradna, logopedie apod., pomoc při pracovně výchovné činnosti s dětmi, podpora uživatele naučit děti zvládat všechny základní potřeby, a pomoc při zajištění zdárného vyvíjení, zdraví a vzdělávání

Nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností.

 • Podpora při upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností, nácvik komunikace, asertivity, cvičení pamětí a rovněž zvládání stresových situací.                

Pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob.

 • Pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou, přáteli, a podpora při navázání a rozvinutí kontaktu s jeho přirozeným sociálním prostředím a zprostředkování volnočasových aktivit     

Podpora v oblasti partnerských vztahů.

 • Jedná se o podporu a pomoc v oblasti partnerských vztahů, pomoc s vyhledáváním partnera, seznámení a navázaní blízkého kontaktu s partnerem, případně i řešení různých neshod. Rovněž i pomoc v oblasti vztahů se spolubydlícími sdílejícími společnou domácnost

Podpora při získávání návyků souvisejících se zařazením do pracovního procesu.

 • Zahrnuje podporu při získávání návyků souvisejících se zařazením do pracovního procesu, pomoc při zprostředkování kontaktu na pracovní agentury, chráněné dílny apod., rovněž podpora při zvládání potíží souvisejících s prací či zaměstnáním.

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Doprovázení dětí do školy, školského zařízení, k lékaři, na zájmové a volnočasové aktivity a doprovázení zpět; doprovázení dospělých do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na zájmové aktivity, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět. 

 • Jde o podporu při doprovázení děti do školy, školského zařízení, k lékaři, na různé zájmové volnočasové aktivity a doprovázení zpět. Taktéž doprovázení dospělých do škol, zaměstnání, k lékaři, na zájmové aktivity, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět. Rovněž motivace na osamostatňování např. docházky, cestování, orientace v jízdních řádech, mapách či ve vnitřních prostorách škol nebo v různých institucích.

Podpora při získávání návyků souvisejících se zařazením do běžného společenského prostředí včetně využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů. 

 • Jedná se o podporu při získávání návyků souvisejících se zařazením do běžného společenského prostředí (např. kulturní, sportovní apod.) včetně využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů, jde také o motivaci uživatele tyto služby využívat, případně i samostatně si vést v této oblasti.

Sociálně terapeutické činnosti

 • Jedná se o podporu při rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociálnímu začleňování osob ve společnosti. Rozhovory a ptaní se na pocity jak uživatele, tak i na jejich společníky pro budování kvalitních a pevných vztahů.

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů.

 • Zahrnuje pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů, vyřizování na různých institucích a orgánech, jak v běžných záležitostech, tak i v různých krizových situacích.      

Pomoc při vyřizování běžných záležitostí.

 • Pomoc při vyřizování administrativních věcí na různých institucích, správné pochopení a vyplnění úředních dopisů či formulářů, rovněž pomoc při vyřizování různých nedoplatků, upomínek apod.

Poskytovatel se zavazuje uživateli, příp. jeho zástupci poskytnout zdarma v případě potřeby základní sociální poradenství.

image

Fotogalerie

NOE Třinec, podpora samostatného bydlení

Podporují nás

Město Třinec
MPSV