LYDIE Český Těšín, poradna rané péče

LYDIE Český Těšín, poradna rané péče

Adresa Třanovského 1758/10, 737 01 Český Těšín Ukázat na mapě
Doba poskytování služby Pondělí, středa, pátek: 8:00 – 16:00 hod; úterý, čtvrtek 10:00 – 18:00 hod. Forma ambulantní (v poradně rané péče LYDIE) PÁ: 12:00 – 15:00 hod (jiná hod dle dohody s rodinou)
Kapacita Terénní forma: 3, Ambulantní forma: 1 Celková kapacita služby je 55 rodin.

Poslání služby

Posláním rané péče LYDIE je pomáhat rodině poznat, pochopit a naplnit potřeby svého dítěte a nalézt nejvhodnější cestu, která by pomohla dítěti vyrůstat v rodině a začlenit se do společnosti.

 

Cíle služby

  • rodina umí porozumět dítěti a pracovat s ním 
  • rozvoj dítěte v oblasti: vědomostí, komunikace, sebeobsluhy, motoriky a socializace
  • rodina se zapojuje do běžného života ve společnosti
  • veřejnost i odborníci jsou informování o službách rané péče

Cílová skupina

Cílovou skupinou rané péče je rodina a její dítě od narození do 7 let a to:

  • dítě s mentálním, tělesným a kombinovaným postižením nebo autismem
  • dítě s ohroženým vývojem ze zdravotních důvodu (předčasný porod, nízká porodní váha, porodní komplikace, onemocnění, které ovlivňuje vývoj aj.)
  • rodiny, kterým se vývoj dítěte nezdá v pořádku, a potřebují se poradit
  • dítě se smyslovým postižením v kombinaci s jiným, pokud smyslové není dominantní
image

Zásady

Důstojnost

Respektujeme individualitu každé rodiny, její kulturní, sociální a výchovné zvyky.

Individuální přístup

Uplatňujeme individuální přístup ke každému uživateli podle jeho potřeb, přizpůsobujeme se požadavkům a potřebám každé rodiny.

Partnerství

Při poskytování služeb rané péče je rodina vždy rovnocenným členem týmu, respektujeme její práva, důstojnost a svobodné rozhodnutí.

Respektování soukromí rodiny

Pracovník dbá na to, aby při návštěvě domácího prostředí uživatele nedošlo k narušení soukromí rodiny.

Kontinuita péče

Spolupráce s návaznými službami, s odborníky.

Nabídka služeb

ZÁKLADNÍ ČINNOSTI:

Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
●    zhodnocení schopností a možností dítěte a rodiny, zjišťování potřeb dítěte a rodiny
●    specializované poradenství rodičům a dalším blízkým osobám (speciálně-pedagogické)
●    nabídka programů a technik podporující vývoj dítěte (zapůjčení pomůcek a hraček, zprostředkování rehabilitace)
●    instrukce při nácviku a upevňování dovedností dítěte (rozvoj kognitivních, senzorických, motorických a sociálních schopností, zprostředkování poradenství s logopedem,           rehabilitačním lékařem či psychologem - zdarma)
●    podpora a posilování rodičovských kompetencí (vědomostí, dovedností…)
●    vzdělávání rodičů (např. individuální či skupinové, semináře, zapůjčení literatury…)
 

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím    
●    obnovení a upevnění vztahu s rodinou
●    pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování (informace o možnostech trávení volného času)
●    pomoc a podpora při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů (kontakt na odborníky, podpora při výběru vhodného předškolního a školního zařízení

 

Sociálně terapeutické činnosti 
●    psychosociální podpora formou naslouchání
●    podpora výměny zkušeností
●    zprostředkování či pořádání setkání a pobytových kurzů pro rodiny 
 

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
●    pomoc při komunikaci, nácvik dotazování a komunikačních dovedností, podpora svépomocných aktivit rodičů
●    doprovázení při vyřizování žádostí, na jednání a vyšetření dítěte (pomoc při jednání s úřady)
 

Raná péče je poskytována zdarma.

image

LYDIE Český Těšín, poradna rané péče

Podporují nás

logo Český Těšín
logo NROS
logo Třinec
logo Mosty u Jablunkova
logo MSK
logo Jablunkov
logo Frýdlant nad Ostravicí