LYDIE Český Těšín, odlehčovací služby

LYDIE Český Těšín, odlehčovací služby

Adresa Třanovského 1758/10, 737 01 Český Těšín Ukázat na mapě
Doba poskytování služby Každá středa v měsíci: 13:00 – 18:00 hod První sobota v měsíci: 8:00 – 18:00 hod
Kapacita Ambulantní forma: 3 uživatelé v jeden okamžik

Poslání služby

Posláním odlehčovacích služeb LYDIE, je zajistit dětem a mladým dospělým se zdravotním postižením, bezpečné, podnětné prostředí a odbornou péči odpovídající individuálním potřebám uživatele. Zároveň umožnit pečujícím osobám potřebný čas k odpočinku, regeneraci a vyřízení osobních záležitostí.

Cíle služby

 • Zajistit dětem a mladým dospělým se zdravotním postižením, potřebné úkony péče a podpory pro udržení co nejvyšší míry jejich samostatnosti a soběstačnosti.
 • Nabídnout uživateli smysluplné zájmové aktivity a činnosti, které rozšíří možnosti trávení volného času uživatele.
 • Prostřednictvím odlehčovacích služeb poskytnout pečujícím osobám možnost odpočinku, úlevy od psychické a fyzické zátěže a prostor pro vyřízení osobních záležitostí.

Cílová skupina

 • mentální postižení – snížené rozumové schopnosti v pásmu od lehké až po hlubokou mentální retardaci.
 • tělesné postižení – z důvodu opožděného nebo narušeného psychomotorického vývoje potřebují pomoc a podporu.
 • kombinované postižení – výše jmenované postižení rovněž v kombinaci se smyslovým postižením pokud smyslové postižení není pro dítě určující (např. hluchota, slepota apod.).
 • vývojové poruchy – včetně poruch autistického spektra (např. Rettův syndrom, Aspergerův syndrom, dětský autismus apod.).
 • těžké poruchy komunikace- např. dysfázie, afázie, mutismus.
image

Zásady

Jedinečnost

Respektujeme a reagujeme na jedinečné potřeby uživatele, respektujeme jeho kulturní, sociální a výchovné zvyky. Vycházíme z přání, potřeb, možností a schopností každého uživatele, podporujeme je v jejich osobních rozhodnutích.

Týmová spolupráce

Služba uplatňuje vzájemnou spolupráci mezi jednotlivými pracovníky služby a pečující osobou.

Komunitní péče

Zájmem služby je, v co největší míře, zachovat denní zvyklosti uživatele. Služba se snaží pružně navazovat na denní režim uživatele.

Nabídka služeb

Základní činnosti (povinné činnosti dle zákona o sociálních službách)

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

 • Pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek

Spočívá ve slovní podpoře nebo přímém provedení s různou mírou podpory a pomoci ze strany pracovníka. Např. dohled při oblékání, provázení, slovní instrukce při oblékání, používání procesních schémat, pomoc s přichystáním a nazutím obuvi, přidržení rukávů, zapnutí knoflíků, konečná úprava oděvů, zavazování tkaniček, pomoc s výběrem vhodného oděvu apod.

 • Pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík

Spočívá ve slovní podpoře nebo přímém provedení s různou mírou pomoci a podpory ze strany pracovníka. Např. manipulace s invalidním vozíkem, přesun uživatele (z vozíku, křesla, toalety, postele atd.), napolohování, zajištění bezpečí (použití pásu, bezpečných vest), využívání kompenzačních pomůcek (např. zvedáku apod.)

 • Pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru

Spočívá ve slovní podpoře nebo přímém provedení s různou mírou pomoci a podpory ze strany pracovníka. Např. dohled nad pohybem uživatele v rámci služby, slovní nebo fyzické vedení při přesunu do jednotlivých místností, slovní vedení při orientaci na zahradě, v budově, na procházce apod.                                  

 • Pomoc a podpora při podávání jídla a pití

Spočívá ve slovní podpoře, názorném ukázání nebo přímém provedení s různou mírou podpory a pomoci ze strany pracovníka. Např. dohled při stravování, manipulace s nádobím (přenesení, odnesení nádobí, naložení polévky apod.), porcování stravy, příprava pití, nalití čaje, uchopení hrníčku s pitím nebo držení hrníčku u úst uživatele, pomoc s konzumací stravy (uchopení příboru, lžíce, otevírání a rozbalování obalů apod.)                         

Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

 • Pomoc při úkonech osobní hygieny

Spočívá ve slovní podpoře, názorném ukázání nebo přiměřeném provedení s různou mírou podpory a pomoci ze strany pracovníka. Jedná se např. o mytí rukou a obličeje, osušení (použití ručníku). Při znečištění, zajištění osprchování, převléknutí do čistého prádla apod. Nácvik činností spojených s péčí o vlastní osobu. Používání procesních schémat apod.

 • Pomoc při použití WC

Spočívá ve slovní podpoře, názorném ukázání nebo přímém provedení s různou mírou podpory a pomoci ze strany pracovníka. Jedná se např. o doprovod na toaletu, svlékání a oblékání kalhot, přesun na toaletu apod. Nácvik činností spojených s péčí o vlastní osobu. Používání procesních schémat.

                                       
Poskytnutí stravy

 • Zajištění stravy přiměřené době poskytování služby a odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování. Spočívá v přípravě stravy, jež si uživatelé donesou z domova, přípravě pitného režimu. Poskytnutí technického zázemí pro ohřev jídla a vody (varná konvice, mikrovlnka), případně pro uložení potravin (lednička) apod.      

                       
Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

 • Pracovně výchovná činnost

Uživatel může využít činnosti rozvíjející jeho fantazii, kreativitu, jemnou a hrubou motoriku, prostřednictvím výtvarných, pracovních, hudebních aktivit, četby apod.  

 • Nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností

Nácvik a upevňování motorických schopností a dovedností spočívá v procvičování motorických funkcí prostřednictvím různorodých aktivit (např. procházky, jízda na kolech). Formou rozhovoru, individuálních a skupinových aktivit uživatel rozvíjí psychické a sociální dovednosti a schopnosti.   
                                                           
Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

 • Služba zprostředkovává sociální kontakty (např. návštěva kina, divadla, výstav, knihovny, kavárny).    

                                
Sociálně terapeutické činnosti

 • Uživatel může využít bazální stimulace, podpora uživatele ve využívání AAK apod.

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávaní záležitostí

 • Spočívá v podpoře a respektu samostatného projevu uživatele (verbálního i neverbálního), Uživatelé jsou seznamováni se svými právy a povinnostmi. Poskytnutí potřebného sociálního poradenství, hledání dalších vhodných sociálních a návazných služeb.  Poskytnutí základního sociálního poradenství.

Fakultativní služby (služby nad rámec povinných činností)                                               

 • Cvičení na motomedu
 • Perličková koupel
image

Podporují nás

logo Český Těšín
logo MSK