ARCHA Ostrava, chráněné bydlení

 

Místo poskytování služby

Ke Kamenině 178/17, 711 00 Ostrava - Hrušov

Doba poskytování služby

Pracovníci v sociálních službách jsou k dispozici:

Pondělí-pátek: 8:30-20:30
Sobota-neděle: 8:00-20:00

Sociální pracovník je k dispozici:

Pondělí - pátek: 7:00-15:00

Vedoucí střediska je k dispozici:

Pondělí - pátek dle individuální domluvy
Uvedené časy se mohou měnit dle aktuálních potřeb uživatelů služby a organizačních potřeb střediska.

Ubytování je poskytováno nepřetržitě.

Kapacita

9 uživatelů 

Cena

Ubytování:

 • 2-lůžkový byt s kuchyňským koutem: 140 Kč/den

 • 1-lůžkový byt s kuchyňským koutem: 170 Kč/den

 • 1+1 (2-lůžkový byt se samostatnou kuchyní): 160 Kč/den

Stravování:

 • režim samostatného stravování (uživatel se stravuje individuálně, může využít podpory pracovníka, úhrada za jídlo není stanovena),

 • režim kombinovaného stravování (část stravy zajištěna společně s ostatními uživateli, část stravy si uživatel zajišťuje sám)

 • režim společného stravování, uživatel se stravuje s podporou pracovníka, úhrada je stanovena následovně:

100 Kč/den z toho:

 • snídaně: 20 Kč/den

 • 1. svačina: 5 Kč/den

 • oběd: 45 Kč/den

 • 2. svačina: 10 Kč/den

 • večeře: 20 Kč/den

Sociální služba:

2,00 Kč/ 1 minuta k zajištění úkonů podpory v základních činnostech dle vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádí zákon o sociálních službách, v platném znění.

Úhrady po dobu nepřítomnosti uživatele:

 • ubytování: 140 Kč/den, 160 Kč/den, 170 Kč/den (podle typu bytové jednotky)

 • strava: 0 Kč

 • sociální služba: 0 Kč

Kontakt

Sociální pracovník: Bc. Ivana Dombeková, DiS.

e-mail: archa.ostrava@slezskadiakonie.cz, tel.: 731 670 763

Pracovníci v sociálních službách

e-mail: pss.archa@slezskadiakonie.cz, tel.: 731 670 762

Vedoucí zařízení: Bc. Irina Tkačová

e-mail: vedouci.archa@slezskadiakonie.cz, tel.: 731 128 449

Další informace

Další informace a dokumenty pro zájemce o službu naleznete zde.

 

Informace o zpracování osobních údajů k jednání se zájemcem o službu

Informace o zpracování osobních údajů k uzavření smlouvy o poskytování služby

 

Od 25. 5. 2020 dochází k povolení návštěv u uživatelů  pobytových sociálních služeb.

Pravidla pro NÁVŠTĚVY NA STŘEDISKU ARCHA Ostrava, chráněné bydlení (rodinní příslušníci, opatrovníci, dobrovolníci, další blízké osoby) ke stažení ZDE

 

Poslání

Posláním chráněného bydlení ARCHA Ostrava je poskytnout dospělým lidem s mentálním postižením individuální pomoc a podporu v oblastech spojených se samostatným bydlením tak, aby mohli žít plnohodnotný život srovnatelný s životem jejich vrstevníků.

 

Cíle 

Cílem chráněného bydlení ARCHA Ostrava je naučit uživatele dovednostem a činnostem souvisejícím se samostatným bydlením v takové míře, aby mohli pokročit k samostatnější formě bydlení nebo aby žili v chráněném bydlení s odpovídající mírou podpory. 

Cíle ve vztahu k uživateli

 • Podpořit uživatele v péči o sebe sama (hygiena, zdraví, psychická a fyzická pohoda apod.)
 • Podpořit uživatele v soběstačnosti v oblasti stravování
 • Podpořit uživatele v péči o domácnost
 • Podpořit uživatele v nácviku pracovních dovedností
 • Podpořit uživatele ve volnočasových aktivitách
 • Podpořit uživatele v hájení svých zájmů a snížit tak riziko zneužití jinými osobami
 • Podpořit uživatele ve využívání zdrojů dostupných skrze veřejné služby

Konkrétní cíle jednotlivých uživatelů jsou rozpracovány v jejich individuálních plánech.

 

Cílová skupina uživatelů

Služba chráněného bydlení ARCHA Ostrava je poskytována lidem s lehkým nebo středně těžkým mentálním postižením (popř. s přidruženým duševním onemocněním) ve věku 18 až 55 let, kteří chtějí žít co nejvíce samostatně a potřebují podporu v běžném životě. Věková hranice je určující u zájemců o poskytnutí služby, stávající uživatelé mohou službu využívat i při překročení uvedené věkové hranice, dokud se nezhorší jejich zdravotní stav a nepotřebují zajištění péče jiným typem služby.

Službu nemůžeme poskytnout:

 • lidem, kteří potřebují bezbariérový přístup (naše zařízení není bezbariérové)
 • lidem s duševním onemocněním, které je určující pro způsob poskytování podpory (např. lidé s primárním onemocněním schizofrenií)
 • lidem, kterým lékař nedoporučí kolektivní soužití (z důvodu duševní poruchy, agresivního jednání apod.) 
 • lidem s poruchou autistického spektra (jestliže by tato porucha mohla ovlivnit poskytování služby)
 • lidem, jejichž zdravotní stav dlouhodobě (více než tři měsíce) nebo neustále vyžaduje zdravotní nebo ošetřovatelskou péči
 • lidem nevidomým, neslyšícím či hluchoslepým

 

Poskytované činnosti

Poskytnutí ubytování

 • V chráněném bydlení je k dispozici 5 bytových jednotek, jedna bytová jednotka je jednolůžková, zbylé čtyři bytové jednotky jsou dvoulůžkové. Součástí každé bytové jednotky je malá kuchyňská linka a koupelna s WC. Bytové jednotky jsou vybaveny základním nábytkem – postel, skříň a noční stolek. Uživatelé služby si mohou byt dovybavit svým nábytkem či jinými spotřebiči dle svých potřeb. Uživatelé mají klíč od skříně a od nočního stolku, což zaručuje soukromí a intimitu. Dále jsou uživatelům k dispozici společné prostory – obývací místnost, společná kuchyň. Uživatelé mohou využívat společné televize nebo počítače s připojením k internetu.

Pomoc se zajištěním stravy

 • Uživatelé služby si mohou zvolit jednu ze tří variant stravování: samostatné stravování, kdy si uživatel zajišťuje stravu a vaří sám nebo s minimální asistencí pracovníka, kombinované stravování, což znamená, že si uživatel část denní stravy zajišťuje sám a část stravy odebírá z chráněného bydlení, společné stravování, kdy je strava zajišťována společnými silami pro více uživatelů současně, uživatelé se střídají ve vaření a přípravě jídla, v nákupech za asistence pracovníka služby. Pracovník pomáhá uživatelům se sepisováním jídelníčku či seznamu na nákup.

Pomoc při zajištění chodu domácnosti

 • Pracovníci podporují uživatele v péči o svou domácnost. Mohou uživateli pomoci s úklidem, volbou čistících prostředků, praním prádla apod. Pracovníci uživateli pomohou s obsluhou a manipulací s domácími spotřebiči (např. obsluha pračky, žehličky, mikrovlnné trouby).

Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

 • Pracovníci motivují uživatele v získání správných hygienických návyků. Pracovníci podporují uživatele v dodržování pravidelné osobní hygieny. Pracovníci seznamují uživatele s riziky, která mohou v souvislosti s nedostatečnou hygienou nastat. Pracovníci uživatele podporují v běžných hygienických činnostech, jako jsou sprchování, česání, mytí zubů, stříhání nehtů apod.
 • Pracovníci podporují uživatele ve využívání veřejně dostupných služeb (kadeřník/holič, pedikér apod.).

Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

 • Pracovníci služby uživatele podporují v aktivním trávení volného času. Pracovníci motivují uživatele k trávení volného času i mimo chráněné bydlení, v případě zájmu může pracovník pomoci uživateli aktivitu zprostředkovat.
 • Pracovníci pořádají interní školení (např. o bezpečnosti, pravidlech CHB, nakládání s financemi, havarijních a nouzových situacích v CHB apod.) či porady uživatelů.
 • Pracovníci CHB spolupracují i s externími odborníky a zprostředkovávají např. školení hasičů nebo policie ČR. V rámci vzdělávání jsou v chráněném bydlení pořádány tzv. nedělní kruhy důvěry, kdy uživatelé probírají, co se jim za daný týden povedlo/nepovedlo, co je trápí/s čím jsou spokojeni, plánují akce a různé aktivity.

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

 • Pracovníci poskytují uživateli pomoc či podporu při vyhledávání běžně dostupných služeb dle jeho přání (kadeřník, kino, obchod, pošta…). Pracovník může uživatele na dané místo doprovodit, pokud v tomto potřebuje uživatel podporu.

Sociálně terapeutické činnosti

 • Pracovník s uživatelem tvoří individuální plán uživatele. V tomto plánu si uživatel vytyčí oblasti, ve kterých potřebuje pomoc a podporu a jakým způsobem by mu daná pomoc a podpora měla být poskytnuta. Pracovníci uživatele podporují ve vyjadřování vlastních přání, potřeb, pocitů, myšlenek.
 • Pracovníci uživatele podporují v přijímání odpovědnosti za svůj život a v přijímání přiměřených rizik spojených s odpovědností za vlastní život.

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

 • Pracovníci mohou uživateli asistovat při vyřizování důležitých záležitostí spojených s uplatňování vlastních práv a zájmů, např. v jednáních na úřadech, u lékařů, na školách a jiných institucí, mohou mu také pomoci v porozumění obsahu jednání.

 

Zásady poskytování sociální služby

 • Partnerství
 • Respekt, rovnost a tolerance
 • Individuální a motivující přístup
 • Bezpečí
 • Dobrovolnost
 • Týmová spolupráce
 • Odbornost pracovníků
   

Kdo nás podporuje

Sponzor