DUHOVÝ DŮM Ostrava, odlehčovací služba

 

Místo poskytování služby

Klostermannova 1586/25, 709 00 Ostrava –Mariánské Hory a Hulváky

Doba poskytování služby

Odlehčovací služba je poskytována jako pobytová služba s přechodným pobytem ve středisku DUHOVÝ DŮM Ostrava. Uživatel využívá službu v rozsahu 24 hodin po dobu nejdéle 3 měsíců.

Kapacita

Služba je realizována ve středisku DUHOVÝ DŮM Ostrava s kapacitou 6 odlehčovacích lůžek ve dvojlůžkových pokojích.

Cena

Úhradovník ke stažení zde.

Žádost

Žádost o poskytnutí služby ke stažení zde.

Kontakt

Mgr.   Nikola Šimíková, vedoucí střediska
mobil:     736 757 533
e-mail:    n.simikova@slezskadiakonie.cz

Bc. Petra Míčková, DiS., sociální pracovnice
mobil:   731 128 844
e-mail:  domov.ddo@slezskadiakonie.cz

Pavlína Macková, DiS., sociální pracovnice
mobil:   730 811 309
e-mail:  soc.dozp@slezskadiakonie.cz

Provoz služby obnoven.

Aktuální kapacita služby max. 3 klienti (1 klient/1apartmán).

Vážení klienti a opatrovníci,
s ohledem na plánované rozvolňování opatření v sociálních službách Vás informuji, že v návaznosti na doporučení hejtmana Moravskoslezského kraje v souvislosti s epidemiologickou situací v Dole Darkov jsme se v tuto chvíli rozhodli odložit povolení návštěv v pobytových službách Duhového domu (domov pro osoby se ZP a odlehčovací služba), které bylo plánováno od 25. 5. 2020.

O dalším postupu bude rozhodnuto v návaznosti na aktuální vývoj epidemiologické situace v průběhu následujícího týdne. Následně budete neprodleně informováni.

Věřte, že nás toto rozhodnutí netěší, nicméně veškerá doporučení a opatření jsou řešena s důrazem na ochranu zdraví všech klientů i zaměstnanců pobytových služeb.

Možnost vycházek pro klienty zůstává zachována.

V případě zájmu připojuji odkaz na vyjádření hejtmana Moravskoslezského kraje p. Ivo Vondráka:
https://www.msk.cz/cz/verejnost/vyjadreni-hejtmana-ivo-vondraka-k-nepriznivemu-vyvoji-epidemiologicke-situace-v-dole-darkov-146685/

Děkujeme za pochopení.

Mgr. Nikola Šimíková
vedoucí střediska


 

V Duhovém domě je pro pečující našich uživatelů realizován projekt “Podpora pečujících rodin” financovaný z rozpočtu Statutárního města Ostravy. 

 

Informace o zpracování osobních údajů k jednání se zájemcem o službu

Informace o zpracování osobních údajů k uzavření smlouvy o poskytování služby

 

Krátký spot představující činnost střediska můžete shlédnout na následující adrese https://www.youtube.com/watch?v=riHoKGhEv5A

 

Poslání služby

Posláním služby DUHOVÝ DŮM Ostrava, odlehčovací služba je zajistit dětem a dospělým osobám s mentálním, tělesným či kombinovaným postižením individuální péči a pomoc a zastoupit tak pečující osobu, která potřebuje využít čas k odpočinku, regeneraci a vyřízení osobních záležitostí.

 

Cíle služby

Umožnit pečujícím osobám nezbytný čas k odpočinku či zajištění si osobních záležitostí poskytnutím potřebné péče jejich blízké osobě v rámci přechodného pobytu ve službě.

Dílčí cíle služby:

 • zachování či zkvalitnění dosavadního způsobu života pečujících osob i uživatelů
 • podpora sociálního začlenění pečující osoby umožněním účasti na životě společnosti
 • umožnit realizaci vlastních potřeb pečující osoby a tím udržet či zlepšit psychický i fyzický stav
 • zajištění potřebných úkonů péče a podpory pro udržení co nejvyšší míry samostatnosti a soběstačnosti uživatele v závislosti na jeho věku a zdravotním stavu

 

Cílová skupina

Osoby se zdravotním postižením ve věku od 5 do 65 let, jejichž zdravotní stav vyžaduje celodenní péči jiné osoby pro zajištění základních životních potřeb a udržení kvality života (uživatel služby).

Službu poskytujeme osobám, které:

 • mají těžké tělesné postižení (kvadruparéza, roztroušená skleróza, dětská mozková obrna, Huntingtonova choroba aj.)
 • tělesné postižení v kombinaci s dalším postižením (mentální postižení, smyslové postižení, porucha autistického spektra)
 • mentální postižení (lehké, středně těžké, těžké)

Pečující osoba (objednatel služby):

Jedná se o rodinu nebo jiné osoby (rodinní příslušníci, zákonní zástupci, pěstouni atd.), kteří pečují o osoby se zdravotním postižením v jejich přirozeném prostředí.

Okruh osob, kterým služba není určena:

 • osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytování ústavní péče ve zdravotnickém zařízení
 • osobám s akutním či chronickým infekčním onemocněním, při kterém může být osoba zdrojem nemoci
 • osobám s projevy chování, které narušují kolektivní soužitíí
 • osobám se smyslovou poruchou, která jim znemožňuje samostatný bezpečný pohyb po zařízení nebo osobám, které ke komunikaci využívají pouze Braillovo písmo či znakový jazyk

 

Zásady služby

 • Individuální péče a podpora
 • Ochrana a prosazování práv uživatele
 • Podpora aktivního přístupu uživatele k vlastnímu životu.
 • Vzájemný partnerský přístup ve vztahu mezi pracovníkem a uživatelem
 • Odbornost poskytovaných služeb postavená na neustálém zvyšování kvality
 • Spolupráce v zájmu uživatele
 • Křesťanské hodnoty
   

Sponzor Sponzor
 

Fotogalerie

Mapa