DUHOVÝ DŮM Ostrava, odlehčovací služba

 

Místo poskytování služby

Klostermannova 1586/25, 709 00 Ostrava –Mariánské Hory a Hulváky

Doba poskytování služby

Odlehčovací služba je poskytována jako pobytová služba s přechodným pobytem ve středisku DUHOVÝ DŮM Ostrava. Uživatel využívá službu v rozsahu 24 hodin po dobu nejdéle 3 měsíců.

Kapacita

Služba je realizována ve středisku DUHOVÝ DŮM Ostrava s kapacitou 6 odlehčovacích lůžek ve dvojlůžkových pokojích.

Cena

Úhradovník ke stažení zde.

Žádost

Žádost o poskytnutí služby ke stažení zde.

Kontakt

Mgr.   Nikola Šimíková, vedoucí střediska
mobil:     736 757 533
e-mail:    n.simikova@slezskadiakonie.cz

Pavlína Macková, DiS., sociální pracovnice
mobil:   730 811 309
e-mail:  soc.dozp@slezskadiakonie.cz

Bc. Tereza Minarčíková, DiS., sociální pracovnice
mobil:   731 128 844
e-mail:  domov.ddo@slezskadiakonie.cz  


Vážení klienti, opatrovníci/pečující,

informujeme Vás, že s ohledem na stále se zhoršující epidemiologickou situaci na území kraje a častý vznik ohnisek nákazy v prostředí pobytových sociálních služeb je stanoveno mimořádné opatření při nástupu klienta na pobytovou odlehčovací službu poskytovanou v Duhovém domě.

Mimořádné opatření spočívá:

1. V zákazu příjmu nových uživatelů odlehčovací služby s výjimkou:

- osob, které předloží lékařské potvrzení o absolvování testu PCR na přítomnost SARS CoV-2 s negativním výsledkem, které není starší než 4 dny.

Prosíme o respektování tohoto nařízení, ale také všech preventivních opatření, která jsou v rámci poskytované sociální služby platná.

Děkujeme!

Mgr. Nikola Šimíková

vedoucí střediska


Dobrý den,

od dnešního dne bylo Vládou ČR přijato krizové opatření (č. 998 ze dne 8. 10. 2020) týkající se zákazu návštěv ve vybraných druzích sociálních služeb. Toto opatření se nedotýká námi poskytovaných pobytových služeb. Informujeme, že v pobytových službách Duhového domu (domov pro osoby se zdravotním postižením a odlehčovací služba) dosud ani z preventivního hlediska návštěvy dále neomezujeme, nicméně Vás velmi žádáme o spolupráci a dodržovaní všech pravidel tak, abychom eliminovali možnost výskytu a šíření COVID-19 v Duhovém domě. V případě zhoršení epidemiologické situace Vás o příp. zákazu návštěv v našich službách budeme informovat.
Aktuálně jsou v platnosti následující pravidla:
 1. Důsledné dodržování platných zásad 3R = RUCE(desinfekce při vstupu do Duhového domu), ROUŠKY (nasazená rouška zakrývající nos a ústa), ROZESTUPY (udržujte distanc min. 1,5 m).

  Myslete na zdraví svých bližních a dodržujte i v pokoji, za zavřenými dveřmi, tyto zásady.
 2. Do Duhového domu vstupujte jen, pokud se cítíte zdrávi a nejevíte příznaky virového respiračního onemocnění.
 3. Do Duhového domu vždy vstupujte s pokrývkou nosu a úst (rouška, respirátor, šátek).
 4. Po vstupu do Duhového domu proveďte desinfekci rukou.
 5. Návštěvy na pobytovou část (domov pro osoby se zdravotním postižením, odlehčovací služba) při vstupu do prostor Duhového domu použijte jednorázové návleky (k dispozici u každého vchodu).
 6. V rámci návštěv na pobytové části (domov pro osoby se zdravotním postižením, odlehčovací služba) se nezdržujte ve společných prostorách - návštěva probíhá na apartmánu klienta či na terase náležící k apartmánu.
 7. Návštěvy jsou povoleny v max. počtu 2 osob u 1 klienta. V případě odlehčovací služby platí max. 2 osoby/1 apartmán.
 8. V případě vašeho prokázaného kontaktu s covid-pozitivní osobou, nebo pokud jevíte příznaky nákazy COVID-19, prosíme, zdržte se docházky či návštěvy v Duhovém domě a neprodleně o situaci informujte vedoucí střediska.
Děkujeme!

 

V Duhovém domě je pro pečující našich uživatelů realizován projekt “Podpora pečujících rodin” financovaný z rozpočtu Statutárního města Ostravy. 

 

Informace o zpracování osobních údajů k jednání se zájemcem o službu

Informace o zpracování osobních údajů k uzavření smlouvy o poskytování služby

 

Krátký spot představující činnost střediska můžete shlédnout na následující adrese https://www.youtube.com/watch?v=riHoKGhEv5A

 

Poslání služby

Posláním služby DUHOVÝ DŮM Ostrava, odlehčovací služba je zajistit dětem a dospělým osobám s mentálním, tělesným či kombinovaným postižením individuální péči a pomoc a zastoupit tak pečující osobu, která potřebuje využít čas k odpočinku, regeneraci a vyřízení osobních záležitostí.

 

Cíle služby

Umožnit pečujícím osobám nezbytný čas k odpočinku či zajištění si osobních záležitostí poskytnutím potřebné péče jejich blízké osobě v rámci přechodného pobytu ve službě.

Dílčí cíle služby:

 • zachování či zkvalitnění dosavadního způsobu života pečujících osob i uživatelů
 • podpora sociálního začlenění pečující osoby umožněním účasti na životě společnosti
 • umožnit realizaci vlastních potřeb pečující osoby a tím udržet či zlepšit psychický i fyzický stav
 • zajištění potřebných úkonů péče a podpory pro udržení co nejvyšší míry samostatnosti a soběstačnosti uživatele v závislosti na jeho věku a zdravotním stavu

 

Cílová skupina

Osoby se zdravotním postižením ve věku od 5 do 65 let, jejichž zdravotní stav vyžaduje celodenní péči jiné osoby pro zajištění základních životních potřeb a udržení kvality života (uživatel služby).

Službu poskytujeme osobám, které:

 • mají těžké tělesné postižení (kvadruparéza, roztroušená skleróza, dětská mozková obrna, Huntingtonova choroba aj.)
 • tělesné postižení v kombinaci s dalším postižením (mentální postižení, smyslové postižení, porucha autistického spektra)
 • mentální postižení (lehké, středně těžké, těžké)

Pečující osoba (objednatel služby):

Jedná se o rodinu nebo jiné osoby (rodinní příslušníci, zákonní zástupci, pěstouni atd.), kteří pečují o osoby se zdravotním postižením v jejich přirozeném prostředí.

Okruh osob, kterým služba není určena:

 • osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytování ústavní péče ve zdravotnickém zařízení
 • osobám s akutním či chronickým infekčním onemocněním, při kterém může být osoba zdrojem nemoci
 • osobám s projevy chování, které narušují kolektivní soužitíí
 • osobám se smyslovou poruchou, která jim znemožňuje samostatný bezpečný pohyb po zařízení nebo osobám, které ke komunikaci využívají pouze Braillovo písmo či znakový jazyk

 

Zásady služby

 • Individuální péče a podpora
 • Ochrana a prosazování práv uživatele
 • Podpora aktivního přístupu uživatele k vlastnímu životu.
 • Vzájemný partnerský přístup ve vztahu mezi pracovníkem a uživatelem
 • Odbornost poskytovaných služeb postavená na neustálém zvyšování kvality
 • Spolupráce v zájmu uživatele
 • Křesťanské hodnoty
   

Kdo nás podporuje

Sponzor Sponzor
 

Fotogalerie