EFFATHA Frýdek-Místek, sociálně terapeutické dílny

 

   

Místo poskytování služby

třída T. G. Masaryka 1101, 738 01 Frýdek Místek, v prostorách budovy COOP, 1. patro

Služby jsou poskytovány zdarma, uživatel platí pouze oběd (75,- Kč/denně).

Provozní doba

Provozní doba v pracovních dnech je od 7:00 hod. - 15:00 hod.

Činnost v dílnách je provozována:

Po, Út, Čt, Pá            7:45 – 14:00 hod.

St                               7:45 – 13:00 hod.

Kapacita služby

Celková kapacita: 12 míst

Kontakt 

Sociální pracovník pověřený vedením služby:

tel.: 734 510 157

e-mail.: dilny.fm@slezskadiakonie.cz

Sociální pracovník:

tel.: 734 510 156

e-mail.: effatha.fm.sp@slezskadiakonie.cz 

 

 

Informace o zpracování osobních údajů k jednání se zájemcem o službu

Informace o zpracování osobních údajů k uzavření smlouvy o poskytování služby

 

Zde ke stažení Kvíz "Očima lidí s obtížemi v učení" 

 

Poslání služby

Sociálně terapeutické dílny podporují dospělé osoby s mentálním postižením v tom, aby si udržely, obnovily či získaly pracovní a sociální návyky a dovednosti potřebné k osamostatnění se, zařazení do běžného života a k uplatnění na trhu práce. 

 

Cíl služby

Cílem poskytované služby je uživatel, který plánovanou a individuální podporou dosáhne rozvoje dovedností souvisejících s pracovním životem a samostatností.

Jedná se především o:

 • udržení, rozvoj nebo získání pracovních schopností a dovedností - dodržování pracovní doby, pravidelná docházka,
 • rozvoj a posílení sociálních dovedností - komunikace, sebekontrola, rozhodování, vztahy, telefonování, jednání na úřadech,
 • rozvoj či udržení dovedností v oblasti soběstačnosti a sebeobsluhy – oblékání, úprava oblečení, stravování aj.

 

Cílová skupina

Okruh osob, kterým je služba určena

Službu poskytujeme lidem ve věku 18 – 65 let s lehkým až středně těžkým mentálním postižením, popř. s přidruženým postižením /tělesné, sluchové, zrakové, psychické/,

 • kteří v oblasti soběstačnosti nevyžadují plnou pomoc druhé osoby při oblékání a svlékání, při konzumaci stravy a při osobní hygieně (mimo hygieny rukou a obličeje),

 • kteří mají sníženou soběstačnost natolik, že nejsou v současné době schopni vykonávat pracovní činnost na otevřeném či chráněném trhu práce.

Služba nemůže být poskytována lidem:

 • v pohybu trvalé závislým na vozíku

 • nezvládajícím chůzi po schodech za pomoci druhé osoby

 • jejichž zdravotní stav vyžaduje stálou ošetřovatelskou péči

 • s akutním infekčním onemocněním

 • s těžkými smyslovými vadami (sluchovými, zrakovými)

 • s těžkým až hlubokým mentálním postižením

 • se závažným duševním onemocněním

 • závislým na alkoholu či jiných návykových látkách

 • s prokazatelným agresivním chováním  

 • pobírajícím starobní důchod.

Popis prostředí, v němž je sociální služba poskytována

Adresa střediska EFFATHA Frýdek-Místek: Třída T.G. Masaryka 1101, 738 01 Frýdek-Místek

Služba je poskytována ve třech místnostech – v dílně č. 1, č. 2 a v dřevařské dílně. Dílny mají vyčleněný prostor pro převlékání uživatelů, každý uživatel má uzamykatelnou skříňku. Dále je k dispozici kancelář koordinátora střediska a sociálního pracovníka, která slouží také jako zázemí pro pracovníky v sociálních službách a jako místnost určená k individuálním rozhovorům s uživateli, popř. se zájemci o službu. Středisko má k dispozici také konzultační místnost. Prostory jsou čisté a upravené, je zde zajištěna světelná a tepelná pohoda.

Zásady poskytování služby vycházejí z hodnot Slezské diakonie:

 • Individuální přístup - snažíme se poskytovat službu „šitou na míru“, uznáváme jedinečnost každého člověka. Průběh služby je s uživatelem individuálně plánován a zaměřen na dosažení cílů, které si uživatel zvolí a jsou zároveň v souladu s cíli služby.
 • Pozitivní přístup - zaměřujeme se na schopnosti a dovednosti uživatele, ne na jeho nedostatky a omezení. Věříme, že pozitivní naladění je nejsilnější prostředek k dosažení dobrých výsledků, podporujeme uživatele v hledání jeho nadání a schopností.
 • Posilování sebedůvěry  - podporujeme uživatele, aby dokázal zvládnout svůj neúspěch, poučil se z něho a nevzdával věci při prvním nezdaru.
 • Zodpovědný přístup - podporujeme uživatele v samostatném rozhodování s uvědoměním si možných následků svého rozhodnutí. Zaměřujeme se na rizikové situace, které jsou s poskytováním služby spojené. Uživatel má právo na přiměřené riziko.
 • Aktivní přístup - nepracujeme za uživatele, hledáme a nabízíme řešení, jak překonat překážky, zajímají nás uživatelovy návrhy řešení, a společně pak hledáme cestu, jak je zrealizovat 
 • Týmová práce - věříme, že společně uděláme více, než každý sám, společně se snažíme hledat řešení překonání překážek a problémů. Máme zájem se učit novým věcem, abychom uživatelům nabídli více možností a rozšířili naše i jejich obzory, navzájem si předáváme své zkušenosti.

 

Nabídka základních činností:

 • Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu -uživatelům jsou k dispozici WC a umývárny / v umývárně není k dispozici sprcha, pouze umývadlo se studenou a teplou vodou/.
 • Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy - zajišťujeme obědy prostřednictvím školní jídelny ZŠ Jiřího z Poděbrad ve Frýdku-Místku, s možností 2x v týdnu výběr ze dvou druhů jídel. Poskytujeme podporu při přípravě nápojů a svačiny (mazání, krájení). V době letních prázdnin jsou obědy zajišťovány prostřednictvím SOŠ ve Frýdku-Místku na ulici Lískovecká.
 • Nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění - podporujeme uživatele v cíleném nácviku, který je zaměřen na praktické dovednosti a to například dodržování základních hygienických návyků, oblékání, obouvání, orientace v prostředí a v čase, zamykání, odemykání dveří, nácvik přípravy jednoduché stravy, telefonování, manipulace s financemi, nácvik používání elektrospotřebičů.
 • Podpora vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností – zaměření se zejména na dodržování docházky, doby pracovní činnosti a přestávky, převlékání se do pracovního oděvu, dodělání započaté činnosti, dodržování pracovních postupů, schopnost spolupráce v kolektivu, práce na počítači, nácvik úklidu a udržování po řádku, nácvik komunikace jak ústní, tak písemné, orientace a schopnost využívat běžně dostupné služby, úřady a instituce. 

Činnosti probíhají ve třech dílnách:

 • Dílna č. 1 a č. 2 - zde probíhají nácvikové a kreativní činnosti. Zaměření se nácvik převážně sociálních dovedností spojených s pracovním a osobním životem (znalost osobních údajů, obstarávání osobních záležitostí, práce na počítači, nácviky péče o vlastní osobu). Kreativní činnosti jsou zaměřeny na udržování či rozvoj praktických dovedností a zkušeností prostřednictvím různorodých činností (šití na stroji, práce s papírem - quilling, práce se sádrou, stříhání a lepení, pletení pedigu a další dekorativní techniky).
 • Dřevařská dílna (výroba) probíhá ve dřevařské dílně. Uživatelé mají možnost při výrobě pracovat s elektrickým nářadím (vrtačka, pila, bruska) a zhotovit různé dekorativní i účelné výrobky ze dřeva (jmenovky, cedulky, věšáky, dekorativní ozdoby aj.).

Pracovní činnosti jsou přizpůsobené individuálním schopnostem a potřebám uživatelů. Pokud během nácviku uživatel dovede výrobu do finále, výrobek pak slouží k prezentaci střediska a ukázce nabízených činností, také však pro radost a další motivaci samotných tvůrců. 

Další aktivity:

 • Každý den jsou organizovány "Odpolední kluby", ve kterých probíhají aktivity vedoucí k rozvoji osobnosti, k rozšiřování všeobecného přehledu, tréninku paměti, pozornosti, postřehu, nácviku sebeprosazování, komunikace a zvyšování sebevědomí.
 • 1 - 2 x ročně zajišťujeme exkurze, které pomáhají získávat všeobecné vědomosti a znalosti v oblasti společenského života a pracovního uplatnění.
 • Nabízíme duchovní podporu formou modlitby, zamyšlení se nad biblickými texty v rámci „Poledního ztišení“. Jednou za 14 dnů probíhá tzv. "Duchovní chvilka", kterou vede pastorační pracovnice Slezské diakonie. Duchovní služba je postavena zcela na principu dobrovolnosti, a to jak vzhledem k pracovníkům, tak k uživatelům.
   

Kdo nás podporuje

Sponzor Sponzor Sponzor
 

Fotogalerie