DUHOVÝ DŮM Ostrava, domov pro osoby se zdravotním postižením

 

Místo poskytování služby

Klostermannova 1586/25, 709 00 Ostrava –Mariánské Hory a Hulváky

Doba   poskytování služby

Nepřetržitě

Kapacita

Kapacita služby je 18 uživatelů. V návaznosti na specifika zdravotního postižení uživatelů je služba poskytována ve třech apartmánových domech, s kapacitou 6 jednolůžkových apartmánů. S ohledem na poskytování odlehčovací služby v prostorách Domova může každý apartmánový dům čítat až 8 osob.

Cena

Úhradovník ke stažení zde.

Žádost

 

Žádost o poskytnutí služby ke stažení zde.

 

Kontakt

Mgr.   Nikola Šimíková, vedoucí střediska
mobil:     736 757 533
e-mail:    n.simikova@slezskadiakonie.cz

Bc. Tereza Minarčíková, DiS., sociální pracovnice
mobil:   731 128 844
e-mail:  domov.ddo@slezskadiakonie.cz  

Pavlína Macková, DiS., sociální pracovnice
mobil:   730 811 309
e-mail:  soc.dozp@slezskadiakonie.cz


Vážení klienti a opatrovníci,

informujeme Vás o aktuálním nařízení Krajské hygienické stanice se sídlem v Ostravě, které je účinné od 24. 10. 2020. Nařízení reaguje na stále se zhoršující epidemiologickou situaci na území kraje a častý vznik ohnisek nákazy v prostředí pobytových sociálních služeb.

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě nařizuje mimořádné opatření při epidemi s účinností ode dne 24. října 2020 od 0:00 hod. do odvolání tohoto mimořádného opatření na území celého Moravskoslezského kraje spočívající v

1. V zákazu příjmu nových uživatelů do zařízení sociálních služeb (domova pro osoby se zdravotním postižením), s výjimkou:

- osob, které předloží lékařské potvrzení o absolvování testu PCR na přítomnost SARS CoV-2 s negativním výsledkem, které není starší než 4 dny.

2. Zákazu příjmu uživatelů sociálních služeb, kteří se vracejí (např. z domácí péče či zdravotnického zařízení) po více než 120 hodinách zpět do sociálních služeb (domova pro osoby se zdravotním postižením), s výjimkou:

- osob, které předloží lékařské potvrzení o absolvování testu PCR na přítomnost SARS COV-2 s negativním výsledkem, které není starší než 4 dny.

Prosíme o respektování tohoto nařízení, ale také všech preventivních opatření, která jsou v rámci poskytované sociální služby platná.

Děkujeme!

V případě dotazů jsem Vám k dispozici.

Mgr. Nikola Šimíková

vedoucí střediska


 

 
Dobrý den,
od dnešního dne bylo Vládou ČR přijato krizové opatření (č. 998 ze dne 8. 10. 2020) týkající se zákazu návštěv ve vybraných druzích sociálních služeb. Toto opatření se nedotýká námi poskytovaných pobytových služeb. Informujeme, že v pobytových službách Duhového domu (domov pro osoby se zdravotním postižením a odlehčovací služba) dosud ani z preventivního hlediska návštěvy dále neomezujeme, nicméně Vás velmi žádáme o spolupráci a dodržovaní všech pravidel tak, abychom eliminovali možnost výskytu a šíření COVID-19 v Duhovém domě. V případě zhoršení epidemiologické situace Vás o příp. zákazu návštěv v našich službách budeme informovat.
Aktuálně jsou v platnosti následující pravidla:
 1. Důsledné dodržování platných zásad 3R = RUCE(desinfekce při vstupu do Duhového domu), ROUŠKY (nasazená rouška zakrývající nos a ústa), ROZESTUPY (udržujte distanc min. 1,5 m).

  Myslete na zdraví svých bližních a dodržujte i v pokoji, za zavřenými dveřmi, tyto zásady.
 2. Do Duhového domu vstupujte jen, pokud se cítíte zdrávi a nejevíte příznaky virového respiračního onemocnění.
 3. Do Duhového domu vždy vstupujte s pokrývkou nosu a úst (rouška, respirátor, šátek).
 4. Po vstupu do Duhového domu proveďte desinfekci rukou.
 5. Návštěvy na pobytovou část (domov pro osoby se zdravotním postižením, odlehčovací služba) při vstupu do prostor Duhového domu použijte jednorázové návleky (k dispozici u každého vchodu).
 6. V rámci návštěv na pobytové části (domov pro osoby se zdravotním postižením, odlehčovací služba) se nezdržujte ve společných prostorách - návštěva probíhá na apartmánu klienta či na terase náležící k apartmánu.
 7. Návštěvy jsou povoleny v max. počtu 2 osob u 1 klienta. V případě odlehčovací služby platí max. 2 osoby/1 apartmán.
 8. V případě vašeho prokázaného kontaktu s covid-pozitivní osobou, nebo pokud jevíte příznaky nákazy COVID-19, prosíme, zdržte se docházky či návštěvy v Duhovém domě a neprodleně o situaci informujte vedoucí střediska.
Děkujeme!

V Duhovém domě je pro pečující našich uživatelů realizován projekt “Podpora pečujících rodin” financovaný z rozpočtu Statutárního města Ostravy. 


Informace o zpracování osobních údajů k jednání se zájemcem o službu

Informace o zpracování osobních údajů k uzavření smlouvy o poskytování služby

 

Poslání sociální služby1

Posláním služby DUHOVÝ DŮM Ostrava, domov pro osoby se zdravotním postižením je vytvořit bezpečné prostředí přizpůsobené pro život lidí na invalidním vozíku – zařízení je kompletně bezbariérové. Nabízíme našim klientům možnost prožít důstojný život, tzn. zachování soukromí (jednolůžkové apartmány), uplatňování vlastní vůle (rozhodovat o svém životě, právo na přiměřené riziko), zažívání běžných prožitků.

Krátký spot představující činnost střediska můžete shlédnout na následující adrese https://www.youtube.com/watch?v=riHoKGhEv5A

Cíl sociální služby

Cílem poskytované služby je prostřednictvím poskytované podpory, pomoci a péče naplňovat individuální potřeby uživatelů. S přihlédnutím k druhu a stupni postižení, věku a individuálním specifikám klientů zachovat či rozvinout jejich schopnosti a dovednosti, aby dosáhli co nejvyšší míry samostatnosti a soběstačnosti.  Cílem služby je podporovat a rozvíjet přirozené sociální vazby a vztahy s rodinou a blízkými osobami.

 

Cílová skupina:

Služba je určena pro osoby s těžkým tělesným nebo kombinovaným postižením v dospělém věku, které k pohybu běžně2 využívají kompenzační pomůcku – invalidní vozík. Jedná se o osoby, jejichž situace vyžaduje pravidelnou podporu, pomoc a péči jiné osoby.

Jedná se např. o osoby, které:

 • mají těžké tělesné postižení (vrozené či získané v průběhu života),
 • mají těžké tělesné postižení v kombinaci s dalším postižením (např. mentální postižení, smyslové postižení, porucha autistického spektra).

 

Okruh osob, kterým služba není určena:

 • osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytování ústavní péče ve zdravotnickém zařízení,
 • osobám s akutním či chronickým infekčním onemocněním, při kterém může být osoba zdrojem nemoci,
 • osobám s projevy chování, které narušují kolektivní soužití,
 • osobám, které ke komunikaci využívají výlučně Braillovo písmo či znakový jazyk nebo nejsou schopny se dorozumět v češtině,
 • osobám ve věku 50 a více let v době podání žádosti o sociální službu.

______________________________________
1
 Poslání, cíl, okruh osob, kapacita a zásady tvoří tzv. veřejný závazek služby.

2 Běžně = osoby nejsou schopny se na delší vzdálenosti a dlouhodobě pohybovat bez invalidního vozíku (tzn. mimo vlastní apartmán).

 

Zásady poskytované služby:

 1. Individuální podpora, péče a pomoc

 1. Ochrana a prosazování práv uživatele

 1. Důstojný přístup k uživateli

 1. Odbornost poskytované služby

 1. Spolupráce v zájmu uživatele

 1. Princip normality

 


Sociální služba DUHOVÝ DŮM Ostrava, domov pro osoby se zdravotním postižením je zapojena v projektu Daruj hračku.

 

 

 

 

 

Kdo nás podporuje

Sponzor Sponzor
 

Fotogalerie