SALOME Bohumín, sociálně aktivizační služba pro osoby se zdravotním postižením

 

Místo poskytování služby

Nerudova 1041, 735 81 Bohumín

Doba poskytování služby

Pondělí až pátek od 8:00 – 15:30

Kapacita

6 klientů na danou aktivitu

Cena

Základní činnost: je poskytována zdarma

 

Kontakt

Sociální pracovnice:

Mgr. Žaneta Sochorková

mobil: 732 744 426

e-mail: sas.salome@slezskadiakonie.cz

 

Pracovnice v sociálních službách:

Mobil: 739 517 776

E-mail: ota.salome@slezskadiakonie.cz

 

Vedoucí střediska:      

Mgr. Martina Venglářová, DiS. 

mobil: 703 434 862

e-mail: salome@slezskadiakonie.cz

 

   

 

Informace o zpracování osobních údajů k jednání se zájemcem o službu

Informace o zpracování osobních údajů k uzavření smlouvy o poskytování služby

 

Sociálně aktivizační služba pro OZP SALOME Bohumín je zapojena do aktivit projektu „Společně v jedinečnosti a sociálnímu začlenění“ (reg. č. CZ.  3.2.60/0.0/0.0/18_088/0010748), který je financován z prostředků Evropského sociálního fondu. Náplní aktivit je specializovaný výcvik O. T. A. a pořádání osvětových aktivit pro veřejnost formou besed a workshopů.

Více o projektu zde: https://www.slezskadiakonie.cz/projekty/evropske-projekty/spolecne-v-jedinecnosti-a-socialnimu-zacleneni 

Poslání

Nabízíme rozvojové, volnočasové, výchovné a vzdělávací aktivity pro děti a mladé lidí se zdravotním postižením, ve věku od 2 do 26 let, v rámci města Bohumína a jeho okolí.

 

Cíle

 • Rozvoj sociálních dovedností
 • Vytvoření podmínek pro integraci dětí mezi zdravé vrstevníky v rámci sociálního začleňování

 

Cílová skupina

 • Dětem se zdravotním postižením od 2 let do 11let a mladým lidem od 12 do 26 let, kteří mají:
 • tělesné postižení
 • mentální postižení
 • kombinované postižení v kombinaci se smyslovým postižením (pokud smyslové postižení není pro dítě a rodiče určující)
 • vývojové poruchy, včetně poruch autistického spektra
 • těžké poruchy komunikace (například dysfázie, dysartrie, dysfagie, afázie)

 

Komu nemůžeme službu poskytnout

 • osobám, které mají převážně smyslové postižení, například: zbytky zraku, nevidomí, zbytky sluchu, neslyšící
 • osobám, které mají psychiatrické onemocnění (schizofrenie, psychotická porucha, emoční poruchy)
 • osobám, které mají pouze chronické onemocnění (diabetes, respirační onemocnění, cystickou fibrózu) - potřebují péči zdravotníka

 

Zásady

 • Zásada týmové spolupráce - je uplatňována vzájemná provázanost a spolupráce týmů v jednotlivých aktivitách. Nedílnou součástí týmu jsou klienti a rodiny.
 • Zásada individuálního přístupu – ke klientům je vždy přistupováno s ohledem na jejich individuální potřeby a zvláštnosti.
 • Zásada respektování volby klientů i zákonných zástupců – názory a požadavky jsou ve všech oblastech poskytování služby v maximální možné míře zohledňovány.

 

Poskytované činnosti

Základní činnosti:

 • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, zájmové, vzdělávací a volnočasové aktivity:
  • Nácvik využití běžných dostupných služeb
  • Cestování
  • Spolupráce s návaznými službami
  • Doprovázení
  • Podpora běžných a alternativních způsobu komunikace
  • Nácvik sociálně komunikačních dovednosti uživatelů a kooperace ve hře
  • Podpora při získávání návyku souvisejících se zařazením do běžného společenského prostředí
  • Pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou

 

 • Sociálně terapeutické činnosti: 
  • Nácvik a upevňvání motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností
  • Činnosti, které vedou k rozvoji anebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností
  • Aktivizace a podpora soběstačnosti uživatele
  • Rozvíjení alternativní formy komunikace
  • Práce s PC a IPAD
  • Relaxační techniky, prvky snoezelen terapie atd.

 

 • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:
  • Pomoc a podpora při zajištění kompenzačních pomůcek
  • Pomoc a podpora při vyřizování příspěvku na péči či jiných příspěvků
  • Pomoc a podpora při jednání s úřady
  • Pomoc a podpora při vyhledávání odborné pomoc
  • Poradenství a praktické provázení rodiny při řešení životních změn osoby
  • Zprostředkování návazných služeb
  • Poskytování základního sociálního poradenství