LYDIE Český Těšín, odlehčovací služby

 

Místo poskytování služby

Třanovského 1758/10
737 01 Český Těšín

Doba poskytování služby

Každá středa v měsíci:   13:00 – 18:00 hod
První sobota v měsíci:      8:00 – 18:00 hod

Kapacita

Ambulantní forma: 3 uživatelé v jeden okamžik

Forma poskytování sociální služby

ambulantní

Cena

viz. Úhradovník LYDIE Český Těšín, odlehčovací služby

Kontakt

tel.: 558 712 728, mob.: 737 117 998,

email: lydie@slezskadiakonie.cz

 

Informace o zpracování osobních údajů k jednání se zájemcem o službu

Informace o zpracování osobních údajů k uzavření smlouvy o poskytování služby

 

Poslání služby

Posláním odlehčovacích služeb LYDIE, je zajistit dětem a mladým dospělým se zdravotním postižením, bezpečné, podnětné prostředí a odbornou péči odpovídající individuálním potřebám uživatele. Zároveň umožnit pečujícím osobám potřebný čas k odpočinku, regeneraci a vyřízení osobních záležitostí.

 

Cíle služby

 • Zajistit dětem a mladým dospělým se zdravotním postižením, potřebné úkony péče a podpory pro udržení co nejvyšší míry jejich samostatnosti a soběstačnosti.
 • Nabídnout uživateli smysluplné zájmové aktivity a činnosti, které rozšíří možnosti trávení volného času uživatele.
 • Prostřednictvím odlehčovacích služeb poskytnout pečujícím osobám možnost odpočinku, úlevy od psychické a fyzické zátěže a prostor pro vyřízení osobních záležitostí.


Co Vám můžeme nabídnout

Základní činnosti (povinné činnosti dle zákona o sociálních službách)

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

 • Pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek

Spočívá ve slovní podpoře nebo přímém provedení s různou mírou podpory a pomoci ze strany pracovníka. Např. dohled při oblékání, provázení, slovní instrukce při oblékání, používání procesních schémat, pomoc s přichystáním a nazutím obuvi, přidržení rukávů, zapnutí knoflíků, konečná úprava oděvů, zavazování tkaniček, pomoc s výběrem vhodného oděvu apod.

 • Pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík

Spočívá ve slovní podpoře nebo přímém provedení s různou mírou pomoci a podpory ze strany pracovníka. Např. manipulace s invalidním vozíkem, přesun uživatele (z vozíku, křesla, toalety, postele atd.), napolohování, zajištění bezpečí (použití pásu, bezpečných vest), využívání kompenzačních pomůcek (např. zvedáku apod.)

 • Pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru

Spočívá ve slovní podpoře nebo přímém provedení s různou mírou pomoci a podpory ze strany pracovníka. Např. dohled nad pohybem uživatele v rámci služby, slovní nebo fyzické vedení při přesunu do jednotlivých místností, slovní vedení při orientaci na zahradě, v budově, na procházce apod.                                  

 • Pomoc a podpora při podávání jídla a pití

Spočívá ve slovní podpoře, názorném ukázání nebo přímém provedení s různou mírou podpory a pomoci ze strany pracovníka. Např. dohled při stravování, manipulace s nádobím (přenesení, odnesení nádobí, naložení polévky apod.), porcování stravy, příprava pití, nalití čaje, uchopení hrníčku s pitím nebo držení hrníčku u úst uživatele, pomoc s konzumací stravy (uchopení příboru, lžíce, otevírání a rozbalování obalů apod.)                         

Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

 • Pomoc při úkonech osobní hygieny

Spočívá ve slovní podpoře, názorném ukázání nebo přiměřeném provedení s různou mírou podpory a pomoci ze strany pracovníka. Jedná se např. o mytí rukou a obličeje, osušení (použití ručníku). Při znečištění, zajištění osprchování, převléknutí do čistého prádla apod. Nácvik činností spojených s péčí o vlastní osobu. Používání procesních schémat apod.

 • Pomoc při použití WC

Spočívá ve slovní podpoře, názorném ukázání nebo přímém provedení s různou mírou podpory a pomoci ze strany pracovníka. Jedná se např. o doprovod na toaletu, svlékání a oblékání kalhot, přesun na toaletu apod. Nácvik činností spojených s péčí o vlastní osobu. Používání procesních schémat.

                                       
Poskytnutí stravy

 • Zajištění stravy přiměřené době poskytování služby a odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování. Spočívá v přípravě stravy, jež si uživatelé donesou z domova, přípravě pitného režimu. Poskytnutí technického zázemí pro ohřev jídla a vody (varná konvice, mikrovlnka), případně pro uložení potravin (lednička) apod.      

                       
Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

 • Pracovně výchovná činnost

Uživatel může využít činnosti rozvíjející jeho fantazii, kreativitu, jemnou a hrubou motoriku, prostřednictvím výtvarných, pracovních, hudebních aktivit, četby apod.  

 • Nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností

Nácvik a upevňování motorických schopností a dovedností spočívá v procvičování motorických funkcí prostřednictvím různorodých aktivit (např. procházky, jízda na kolech). Formou rozhovoru, individuálních a skupinových aktivit uživatel rozvíjí psychické a sociální dovednosti a schopnosti.   
                                                           
Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

 • Služba zprostředkovává sociální kontakty (např. návštěva kina, divadla, výstav, knihovny, kavárny).    

                                
Sociálně terapeutické činnosti

 • Uživatel může využít bazální stimulace, podpora uživatele ve využívání AAK apod.

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávaní záležitostí

 • Spočívá v podpoře a respektu samostatného projevu uživatele (verbálního i neverbálního), Uživatelé jsou seznamováni se svými právy a povinnostmi. Poskytnutí potřebného sociálního poradenství, hledání dalších vhodných sociálních a návazných služeb.  Poskytnutí základního sociálního poradenství.

Fakultativní služby (služby nad rámec povinných činností)                                               

 • Cvičení na motomedu
 • Perličková koupel

 

Okruh osob, kterým je služba poskytována

 • mentální postižení – snížené rozumové schopnosti v pásmu od lehké až po hlubokou mentální retardaci.
 • tělesné postižení – z důvodu opožděného nebo narušeného psychomotorického vývoje potřebují pomoc a podporu.
 • kombinované postižení – výše jmenované postižení rovněž v kombinaci se smyslovým postižením pokud smyslové postižení není pro dítě určující (např. hluchota, slepota apod.).
 • vývojové poruchy – včetně poruch autistického spektra (např. Rettův syndrom, Aspergerův syndrom, dětský autismus apod.).
 • těžké poruchy komunikace- např. dysfázie, afázie, mutismus.

 

Důvody pro neposkytnutí služby

Zákonné důvody § 91 odstavec 3 zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách:

 • poskytovatel neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá, a to i s ohledem na vymezení okruhu osob v registru poskytovatelů sociálních služeb.
 • Poskytovatel nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá.
 • Osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, vypověděl v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývající ze smlouvy.

Zájemcům, kterým nemůžeme poskytnout službu, poskytneme základní sociální poradenství, které napomůže řešit jejich nepříznivou sociální situaci.


Zásady, které dodržujeme

 • Zásada jedinečnosti – respektujeme a reagujeme na jedinečné potřeby uživatele, respektujeme jeho kulturní, sociální a výchovné zvyky. Vycházíme z přání, potřeb, možností a schopností každého uživatele, podporujeme je v jejich osobních rozhodnutích.
 • Zásada týmové spolupráce – služba uplatňuje vzájemnou spolupráci mezi jednotlivými pracovníky služby a pečující osobou.
 • Zásada kontinuity péče -  zájmem služby je, v co největší míře, zachovat denní zvyklosti uživatele. Služba se snaží pružně navazovat na denní režim uživatele.

 

Úhrady za služby

Poskytování základních činností dle zákona o sociálních službách je zpoplatněno. Uživatel hradí pouze skutečně spotřebovaný čas. Sazba je určena za hodinu poskytnuté služby, účtuje se každých započatých 30 minut.

Příklad:
Uživatel strávil ve středu ve službě 4 hodin a 25 minut, účtuje se 4,5 hodiny, tzn. 315 Kč.

Den

Hodina

Cena

Středa

13:00 – 18:00

70 Kč/hod

Sobota

8:00 – 18:00

90 Kč/hod

 

Fakultativní činnosti

Činnosti

Čas

Cena

Cvičení na Motomedu

20 min

30 Kč

Perličková koupel

20 min

30 Kč

 

Uvedené částky jsou konečné, nejsou již účtovány žádné další poplatky.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

HURÁ! LYDIE má novou střechu!

Středisku LYDIE Český Těšín se v letních měsících splnil sen. Po několika letech marného úsilí se podařilo na LYDII celkově zrekonstruovat střechu střediska. Na střechu byla položena nová geotextilie, hydroizolace z folie PVC. Byly zrekonstruované dvě vnitřní vpusti a zhotovené nové pojistné přepady přes střechu. Na vnější stranu střechy se položil krycí plech a kolem celé délky střechy bylo zhotoveno 12 ks propustných komínků, které umožní odvětrávání střechy střediska. A to vše se podařilo díky realizaci projektu „Střecha je základ“, který jsme mohli realizovati za podpory Moravskoslezského kraje. Moravskoslezský kraj nás podpořil částkou 631 000 Kč. Rekonstrukci se nám podařilo vyřešit dlouholetý havarijní stav střechy. Pro více než 40 uživatelů se zdravotním postižením, děti mateřské školy a žáky základní školy jsme získali zdravé a bezpečné prostředí, zvýšili jsme kvalitu a komfort v poskytování sociálních služeb.

Děkujeme Moravskoslezskému kraji za obrovskou podporu, bez které bychom velice těžko projekt realizovali.

Projekt byl realizován na území města Český Těšín v budově střediska LYDIE na ulici Třanovského 1758/10.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Středisko LYDIE Český Těšín bylo podpořeno účelovou dotaci Moravskoslezského kraje na realizaci projektu č.03760/2017/SOC „STŘECHA JE ZÁKLAD“ ve výši 631 000 Kč.

Dotace byla poskytnuta na celkovou rekonstrukci střechy střediska LYDIE Český Těšín.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kdo nás podporuje

Moravskoslezský kraj, Město Český Těšín
 

Kdo nás podporuje

Sponzor Sponzor