LYDIE Český Těšín, sociálně aktivizační služby

 

Místo poskytování služby

Třanovského 1758/10
737 01 Český Těšín

Doba poskytování služby

V pracovní dny od pondělí do pátku.

Formy poskytování sociální služby: ambulantní, terénní. 

Ambulantní forma:
Pondělí                7:00 – 15:00 hod
Úterý                   7:00 – 16:00 hod
Středa                  7:00 – 13:00 hod
Čtvrtek                11:00 – 16:00 hod
Pátek                    7:00 – 15:00 hod

Terénní forma:
Pondělí                 8:00 – 12:00 (jiná hodina dle dohody)
Středa                   8:00 – 12:00 (jiná hodina dle dohody)

Kapacita

Ambulantní forma: 6 uživatelů v jeden okamžik
Terénní forma: 1 uživatel v jeden okamžik 

Cena

Sociálně aktivizační služby jsou bez úhrady, zpoplatněné jsou jenom fakultativní služby viz. Úhradovník LYDIE Český Těšín, sociálně aktivizační služby

Kontakt

telefon:  558 712 728

mobil:    737 117 998 (vedoucí služby)

               734 640 340 (sociální pracovnice)

e-mail:    lydie@slezskadiakonie.cz

 

 

   

 

Informace o zpracování osobních údajů k jednání se zájemcem o službu

Informace o zpracování osobních údajů k uzavření smlouvy o poskytování služby

 

Sociálně aktivizační služba LYDIE Český Těšín, je zapojena do aktivit projektu „Společně v jedinečnosti a sociálnímu začlenění“ (reg. č. CZ. 03.2.60/0.0/0.0/18_088/0010748), který je financován z prostředků Evropského sociálního fondu.  Náplní aktivit je specializovaný výcvik O. T. A., rozvoj alternativní komunikace a pořádání osvětových aktivit pro veřejnost formou besed a workshopů.

Více o projektu zde. https://www.slezskadiakonie.cz/projekty/evropske-projekty/spolecne-v-jedinecnosti-a-socialnimu-zacleneni

 

Poslání služby

Posláním sociálně aktivizačních služeb LYDIE je prostřednictvím sociálně terapeutických činností a setkávání s vrstevníky, předcházet sociálnímu vyloučení dětí a mladých dospělých se zdravotním postižením.

 

Cíle služby

 • Prostřednictvím sociálně-terapeutických činností snížit negativní jevy v chování osob s autismem a připravit je na začlenění do běžného kolektivu.
 • Cílem služby je poskytnou prostor pro seberealizaci uživatele, podporovat jeho samostatnost, soběstačnost.
 • Umožnit lidem se zdravotním postižením setkávání s lidmi podobného věku a podporovat tak, přirozené navazování sociálních kontaktů.
 • Prostřednictvím nabízených aktivit rozvíjet osobnostní a dovednostní schopnosti uživatele, tak aby byl schopen zařadit se do společnosti.


Poskytované činnosti

Všechny základní činnosti jsou poskytovány dle nabídky sociálně aktivizačních služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením podle §66 zákona č. 108/2006Sb., o sociálních službách a rozsah jednotlivých úkonů je v souladu s §31 prováděcí vyhlášky č.505/2006Sb.

 

Základní činnosti

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

 • Uživatelé společně s pracovníky navštěvují veřejné kulturní a společenské akce konané v Českém Těšíně a jeho blízkém okolí. Sociálně aktivizační služby LYDIE Český Těšín nabízí uživatelům rovněž zájmové a volnočasové aktivity, které jim umožňují setkávání s lidmi podobného věku. Prostřednictvím těchto aktivit si uživatelé osvojují základní sociální dovednosti, nabývají zdravého sebevědomí, učí se komunikovat a prosadit mezi ostatními. 

Sociálně terapeutické činnosti

 • Sociálně aktivizační služby nabízí činnosti, jež vedou k udržení nebo rozvoji osobních a sociálních dovedností uživatele a tím podporují jeho sociální začlenění do většinové společnosti. Jsou to činnosti jako nácvik komunikačních dovedností (umění vyjádřit svůj názor, požádat o to, co potřebuji, poprosit, poděkovat, vyjádřit své pocity apod.), nácvik sociálních dovedností (umění domluvit se s lidmi, hezky se k sobě chovat, působit dobře na ostatní, mít s ostatními dobré vztahy, rozumět různým pravidlům), nácvik nákupu a zacházení s penězi, nácvik samostatného orientování se na ulici (použití hromadné dopravy)apod.

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

 • Spočívá v podpoře a respektu samostatného projevu uživatele (verbálního i neverbálního), podpoře při hledání vhodného komunikačního systému (nácvik správné výslovnosti, práce s metodami AAK). Uživatelé jsou seznamováni se svými právy a povinnostmi. Poskytnutí potřebného sociálního poradenství, pomoc při jednání s úřady, hledání dalších vhodných sociálních a návazných služeb.
 • V rámci terénního poskytování služby docházejí pracovníci do školských zařízení, které navštěvují uživatelé služby. Pracovník LYDIE zde zastupuje zájmy uživatele a spolupracuje s pedagogickými pracovníky na rozvoji schopností uživatele. Pracovníci docházejí i do domácnosti uživatele a ve spolupráci s rodinou pracují na rozvoji uživatele.

 

Fakultativní činnosti

Fyzioterapie

Cvičení Vojtovou metodou, cvičení podle Mojžíšové, cvičení Feldenkraisovou metodou, parafin, elektrostimulace, perličková koupel, motomed.

 

Okruh osob, kterým je služba poskytována

Děti a mladí dospělí se zdravotním postižením od 2 do 26 let, kteří jsou z důvodu svého postižení nebo projevů chování ohroženi sociálním vyloučením a mají:

 • mentální postižení - snížené rozumové schopnosti v pásmu od lehké až po hlubokou mentální retardaci.
 • tělesné postižení - z důvodu opožděného nebo narušeného psychomotorického vývoje potřebují pomoc a podporu.
 • kombinované postižení - výše jmenované postižení rovněž v kombinaci se smyslovým postižením pokud smyslové postižení není pro dítě určující (např. hluchota, slepota).
 • vývojové poruchy včetně poruch autistického spektra (např. Rettův syndrom, Aspergerův syndrom, dětský autismus apod.).
 • těžké poruchy komunikace - např. dysfázie, afázie, mutismus.

 

Důvody pro neposkytnutí služby

Zákonné důvody § 91 odstavec 3 zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách:

 • Poskytovatel neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá, a to i s ohledem na vymezení okruhu osob v registru poskytovatelů sociálních služeb.
 • Poskytovatel nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá.
 • Osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, vypověděl v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývající ze smlouvy.
 • Odmítnutým zájemcům je nabídnuto základní sociální poradenství, které jim může pomoci při řešení jejich nepříznivé sociální situace.


Zásady, které dodržujeme

Všechny zásady vychází z hodnot Slezské diakonie:

 • Zásada jedinečnosti – pracovníci respektují a reagují na jedinečné potřeby uživatele, respektují jeho kulturní, sociální a výchovné zvyky. Vychází z  přání, potřeb, možností a schopností každého uživatele a podporují je v jejich osobních rozhodnutích.
 • Zásada týmové spolupráce – služba uplatňuje vzájemnou spolupráci mezi jednotlivými pracovníky, externími pracovníky, rodinou, školským zařízením uživatele.
 • Zásada flexibility – pracovníci jsou schopni pružně reagovat na potřeby uživatelů, a poradit uživateli s výběrem vhodné aktivity dle jeho individuálních potřeb a cílů.
 • Zásada integrace do běžného života – služba zprostředkovává uživatelům aktivity, které jsou běžné pro jejich věkovou skupinu a které napomáhají k sociálnímu začleňování uživatele.

 

Úhrady za fakultativní služby

Rehabilitace

Uživatelé školního věku

Uživatelé předškolního věku

Druh rehabilitačního cvičení

100 Kč

80 Kč

 

Individuální cvičení (cvičení Vojtovou metodou, podle Mojžíšové, cvičení Feldenkaisovou metodou, ILTV, měkké techniky a mobilizace)

30 Kč

30 Kč

Parafínové zábaly, perličková koupel, cvičení na motomedu,  elektrostimulace.

 

 

Kdo nás podporuje

Ministerstvo práce a sociálních věcí, Moravskoslezský kraj, Město Český Těšín
 

Sponzor Sponzor Sponzor
 

Mapa