LYDIE Český Těšín, sociálně aktivizační služby

 

Místo poskytování služby

Třanovského 1758/10
737 01 Český Těšín

Doba poskytování služby

V pracovní dny od pondělí do pátku.

Formy poskytování sociální služby: ambulantní, terénní. 

Ambulantní forma:
Pondělí                7:00  –   15:00 hod
Úterý                   7:00  –   16:00 hod
Středa                  7:00  –   13:00 hod
Čtvrtek                11:00 –  16:00 hod
Pátek                   7:00   –  15:00 hod

Terénní forma:
Pondělí                 8:00 – 12:00 (jiná hodina dle dohody)
Středa                   8:00 – 12:00 (jiná hodina dle dohody)

Kapacita

Ambulantní forma: 6 uživatelů v jeden okamžik
Terénní forma: 1 uživatel v jeden okamžik 

Cena

Sociálně aktivizační služby jsou bez úhrady, zpoplatněné jsou jenom fakultativní služby viz. Úhradovník LYDIE Český Těšín, sociálně aktivizační služby

Kontakt

telefon:  558 712 728

mobil:    737 117 998 (vedoucí služby)

               734 640 340 (sociální pracovnice)

e-mail:    lydie@slezskadiakonie.cz

 

 

   

 

Informace o zpracování osobních údajů k jednání se zájemcem o službu

Informace o zpracování osobních údajů k uzavření smlouvy o poskytování služby

 

Sociálně aktivizační služba LYDIE Český Těšín, je zapojena do aktivit projektu „Společně v jedinečnosti a sociálnímu začlenění“ (reg. č. CZ. 03.2.60/0.0/0.0/18_088/0010748), který je financován z prostředků Evropského sociálního fondu.  Náplní aktivit je specializovaný výcvik O. T. A., rozvoj alternativní komunikace a pořádání osvětových aktivit pro veřejnost formou besed a workshopů.

Více o projektu zde. https://www.slezskadiakonie.cz/projekty/evropske-projekty/spolecne-v-jedinecnosti-a-socialnimu-zacleneni

 

Poslání služby

Sociálně aktivizační služby LYDIE pomáhají rozvíjet a uplatnit naučené dovednosti dětí a mladých dospělých se zdravotním postižením v jejich přirozeném prostředí. Služba se zaměřuje na uživatele a jeho individuální potřeby.

Cíle služby

1. Rozvíjet dovednosti a schopnosti uživatele se zdravotním postižením a v rámci jeho možností jej vést k větší soběstačnosti.

2. Podporovat uživatele, aby naučené dovednosti uplatnil ve svém přirozeném prostředí (domácnost, škola, veřejně dostupné služby, kroužky apod.)

3. Rozvíjet kompetence uživatele, aby řešil svou nepříznivou sociální situaci a vést jej k zodpovědnosti za vlastní život.


Poskytované činnosti

Všechny základní činnosti jsou poskytovány dle nabídky sociálně aktivizačních služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením podle §66 zákona č. 108/2006Sb., o sociálních službách a rozsah jednotlivých úkonů je v souladu s §31 prováděcí vyhlášky č.505/2006Sb.

 

Základní činnosti

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

 • Prostřednictvím terénní formy služby se učí uživatelé uplatňovat své dovednosti v přirozeném prostředí (veřejně dostupné služby, veřejné kulturní a společenské akce atd.).  

Sociálně terapeutické činnosti

 • Sociálně aktivizační služby nabízí činnosti, jež vedou k udržení nebo rozvoji osobních a sociálních dovedností uživatele a tím podporují jeho sociální začlenění do většinové společnosti. Při práci s uživateli s poruchou autistického spektra (dále PAS) pracují zaměstnanci na základě principů O.T.A. terapie (Open Therapy of Autism).

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

 • Spočívá v podpoře a respektu samostatného projevu uživatele (verbálního i neverbálního), podpoře při hledání vhodného komunikačního systému (práce s metodami AAK). Uživatelé jsou seznamováni se svými právy a povinnostmi. Poskytnutí potřebného sociálního poradenství, pomoc při jednání s úřady, hledání dalších vhodných sociálních a návazných služeb.

Fakultativní činnosti

Fyzioterapie

Cvičení Feldenkraisovou metodou, Vojtovou metodou, cvičení podle Mojžíšové, parafin, elektrostimulace, motomed, cvičení na Therapy mastru.

 

Okruh osob, kterým je služba poskytována

Děti a mladí dospělí se zdravotním postižením od 2 do 26 let, kteří jsou z důvodu svého postižení nebo projevů chování ohroženi sociálním vyloučením a mají:

 • mentální postižení - snížené rozumové schopnosti v pásmu od lehké až po hlubokou mentální retardaci.
 • tělesné postižení - z důvodu opožděného nebo narušeného psychomotorického vývoje potřebují pomoc a podporu.
 • kombinované postižení - výše jmenované postižení rovněž v kombinaci se smyslovým postižením pokud smyslové postižení není pro dítě určující (např. hluchota, slepota).
 • poruchy autistického spektra - např. Rettův syndrom, Aspergerův syndrom, dětský autismus apod.
 • těžké poruchy komunikace - např. dysfázie, afázie, mutismus.

 

Důvody pro neposkytnutí služby

Zákonné důvody § 91 odstavec 3 zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách:

 • Poskytovatel neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá, a to i s ohledem na vymezení okruhu osob v registru poskytovatelů sociálních služeb.
 • Poskytovatel nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá.
 • Osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, vypověděl v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývající ze smlouvy.
 • Odmítnutým zájemcům je nabídnuto základní sociální poradenství, které jim může pomoci při řešení jejich nepříznivé sociální situace.


Zásady, které dodržujeme

Všechny zásady vychází z hodnot Slezské diakonie:

 • Zásada zaměření na uživatele – služba se primárně zaměřuje na uživatele a pomáhá mu v řešení jeho nepříznivé sociální situace
 • Zásada individuálního přístupu – služba uplatňuje individuální přístup ke každému uživateli dle jeho potřeb, možností a schopností a aktivně ho podporuje v jeho rozhodování
 • Zásada flexibility – pracovníci služby SAS jsou schopni pružně reagovat na potřeby uživatele a nastavovat vhodný způsob poskytování služby (např. ambulantní a terénní forma)
 • Zásada aktivního přístupu uživatele – služba podporuje uživatele ve využití vlastního potenciálu a vede jej k zodpovědnosti za vlastní život

 

Úhrady za fakultativní služby

Rehabilitace

Uživatelé školního věku

Uživatelé předškolního věku

Druh rehabilitačního cvičení

100 Kč

80 Kč

 

Individuální cvičení (cvičení Vojtovou metodou, podle Mojžíšové, cvičení Feldenkaisovou metodou, ILTV, měkké techniky a mobilizace)

30 Kč

30 Kč

Parafínové zábaly, perličková koupel, cvičení na motomedu,  elektrostimulace.

 

 

Kdo nás podporuje

Ministerstvo práce a sociálních věcí, Moravskoslezský kraj, Město Český Těšín
 

Kdo nás podporuje

Sponzor Sponzor Sponzor